Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

4.8. Особливості банкрутства страхових організацій


Банкрутство фінансових організацій регламентується главою IX § Федерального закону № 127-ФЗ від 26.10.2002 «Про неспроможність
(банкрутство)» Відповідно до статті 180 до фінансових організацій
віднесені в тому числі і страхові організації. Особливості їх банкрутства
полягають у наступному.
У разі введення щодо боржника - страхової організації -
процедур банкрутства, боржник або конкурсний керуючий зобов'язані протягом
10 днів від дати введення процедури спостереження або конкурсного виробництва
повідомити федеральний орган виконавчої влади, уповноважений
Урядом РФ здійснювати нагляд за страховою діяльністю, про введення
щодо боржника відповідної процедури банкрутства.
Якщо за договорами страхування, укладеними страховиком на дату
прийняття рішення про визнання організації банкрутом і про відкриття
конкурсного виробництва:
- страховий випадок не настав, ці договори припиняються (крім випадків
продажу страхової організації як майнового комплексу в ході
конкурсного виробництва). Страхувальники або вигодонабувачі за цими
договорами мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику
страхової премії пропорційно різниці між строком, на який був
укладено договір страхування, і строком, протягом якого він діяв;
- страховий випадок настав, страхувальники або вигодонабувачі мають
право вимагати здійснення страхової виплати.
У разі прийняття рішення про визнання страхової організації банкрутом
і відкриття конкурсного виробництва вимоги кредиторів третьої черги
підлягають задоволенню в особливому порядку.
Практикум по темі
«Фінансові основи страхової діяльності»
Формули для розрахунку фінансово-статистичних показників
Частота страхових подій:
Чc=
a
,
n
де Ч c? частота страхових подій, a? число страхових подій (од.), n? число
об'єктів страхування (од.).
Коефіцієнт кумуляції (збільшення, скупчення):
KK=
m
,
a
де KK? коефіцієнт кумуляції ризику, m? число постраждалих об'єктів в
результаті страхового випадку (од.).
Коефіцієнт збитковості:

KY=
B
,
Sm
де KK? коефіцієнт збитковості, В? сума виплаченого відшкодування (ВО), S
? страхова сума, що припадає на пошкоджений об'єкт страхової
сукупності (ВО).
Середня страхова сума на один об'єкт страхування:
SS=
SS
,
n
де SS? страхова сума всіх об'єктів страхування (д.
е.).
Середня страхова сума на один постраждалий об'єкт:
SS m=
SS m
.
m
Важкість ризику (коефіцієнт):
Kp=
SS m S m SS S m? n
.=?=
SSmnm? SS
YSS=
B
.
Sm
Збитковість страхової суми:
Норма збитковості:
HY=
B
? 100.
SS
a m m
?=,
N an
Частота збитку:
Ч Н=Ч С? KK=
ЧН=
m
? n
Тяжкість збитку:
TY=KY? Tp=
B Sm? nB? n
?=
S m m? SS m? SS
1? T
,
n? T
Коефіцієнт Коньшина:
K=
де K? ступінь ймовірності дефіциту коштів, T? середня тарифна ставка по
всьому страховому портфелю (ВО). Коефіцієнт Коньшина визначає ступінь
ймовірності дефіциту коштів.
Коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду:

Kф=
Д + З
,
І + Р
де K ф? коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду, Д? сума
доходу страховика за тарифний період (ВО), З? сума коштів в запасних
фондах (ВО), І? сума витрат страховика за тарифний період (ВО), Р?
Витрати на ведення справ (ВО). Коефіцієнт фінансової стійкості страхового
фонду показує перевищення доходів страховика над його видатками.
Коефіцієнт ліквідності балансу:
KЛ=
ВЛ
,
Зс
де K л? коефіцієнт ліквідності балансу, ВЛ? сума високо ліквідних
активів (грошові кошти, цінні папери, дебіторська заборгованість), Зс?
Сума короткострокової заборгованості.
Коефіцієнт покриття балансу:
kП=
Л
,
Зс
де Л? сума поточних активів.
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:
KС=
С
,
Ос
де K С? коефіцієнт забезпеченості власними коштами, С? сума
власних коштів страховика, OC? загальна сума коштів.
Формули для розрахунку страхових резервів
«Правила формування страхових резервів із страхування іншого, ніж
страхування життя» затверджені Наказом Мінфіну РФ від 11.06.2002 р. № 51н (з
змінами на 30.11.2011). Страховики керуються цими Правилами, на
їх основі розробляють і затверджують положення про формування страхових
резервів за вказаними видами страхування і представляють їх в Міністерство
фінансів РФ протягом місяця з моменту затвердження.
Незароблена премія:
Нпi=Tб i?
N q i? mi
N qi
,
де Нпi? незароблених премій по i-тому договору,? базова страхова премія
по i-тому договору,? термін дії i-го договору в днях,? число днів з моменту
вступу i-того договору в силу до звітної дати.

Резерв за видами страхування, які належать до страхування життя:
Р=РН?
100 + 0,25 i100 + 0,125 i
+ П0?? В0,
100где РН? розмір резерву за видом страхування на початок звітного періоду, Р?
Розмір резерву за видом страхування на звітну дату, П0? страхова нетто-
премія за видом страхування, отримана за звітний період, i? річна норма
тарифної ставки за видом страхування, В0? сума виплат страхового забезпечення
по виду страхування за звітний період.
Резерв незароблених премії:
РНП=? Нпi,
i=N
де РПН? резерв незароблених премії по N договорами, i .. N? кількість
договорів,? незароблених премій по i-тому договору.
Базова страхова премія:
Т б i=Т б? К? РПМ,
де К? комісійну винагороду, фактично виплачену за укладення i-
того договору, РПМ? сума коштів, що спрямовуються на формування резерву
попереджувальних заходів по i-тому договору.
Резерв запобіжних заходів:
РПМ=Т б?
П
,
Де П? відсоток РПМ, передбачений у структурі тарифної ставки
(ліцензується по кожному виду страхування), Т б? страхова брутто-премія,
надійшла по i-тому договору страхування у звітному періоді.
Резерв відбулися, але не заявлених збитків:
РПНУ=1,03? ПНУ,
де ПНУ? величина відбулися, але не заявлених збитків. Коефіцієнт 1, обумовлений тим, що кошти РПНУ використовуються не тільки на страхові
виплати, а й на врегулювання збитків. Коефіцієнт 1,03 показує, що
витрати з врегулювання збитків встановлюються в розмірі 3% від величини
сталися, але не заявлених збитків, Tbit? сума базової страхової премії
по i-му договору, що надійшла за t-квартал (t=k, k-3).
Резерв заявлених, але не врегульованих збитків:
РЗУ=ЗУ отч + ЗУ пр + 0,03? НП Р? ОУ отч,
де ЗУ отч? сума заявлених збитків за звітний період, зареєстрованих в
журналі обліку збитків, ЗУ ПР? сума неврегульованих збитків за періоди,
передують звітному періоду, 0,03 (3%)? коефіцієнт витрат по
врегулюванню збитку, НП р? сума неврегульованих претензій за звітний
період, ОУ отч? сума сплачених у звітному періоді збитків.
Література по темі:
[40]
[56, c.106-120]
[58, c.214-239]
[62, c.283-310]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4.8. Особливості банкрутства страхових організацій "
 1. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в договорі. Основні принципи розрахунку тарифних
 2. Програма курсу «Страхування»
  особливостях міжнародного ринку страхових послуг; можливостях статистичного аналізу в страховій діяльності (як основи прийняття управлінських рішень) і завданнях актуарних розрахунків . Розподіл годин за темами дисципліни (для студентів факультету управління та підприємництва, очно-заочна форма навчання) Тематичний план лекцій та практичних занять Тема 1. Сутність
 3. 3.2. Склад і структура тарифної ставки
  страхувальник сплачує страхову премію, називається брутто-ставкою. Вона складається з двох частин: нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставка призначена для формування грошового фонду, з якого здійснюються страхові виплати. Навантаження використовується для покриття витрат страховика на проведення страхових операцій. До таких витрат належать оплата праці працівників страхової організації,
 4. Додаткова
  страхової діяльності: Навчальний посібник. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2001. Нікітенков Л.К., Осипов В.І. Майнове страхування: Навчально-практичний посібник / За ред. проф. Л.К. Нікітенкова. - М.: «Іспит», 2002. Нікуліна М.М., Еріашвілі Н.Д. Страховий менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Е.Ф. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006. Сучасне
 5. 1.1. Основні поняття
  страхових внесків. У страхуванні беруть участь дві сторони: страховик і страхувальник. Страховик? юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, створене для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію. Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність. Страхувальник?
 6. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
  банкрутства, здійснення досудової санації, або спостереження, або зовнішнього управління не забезпечує необхідного рівня платоспроможності підприємства (організації). Для визначення ознак банкрутства підприємства-боржника приймаються в розрахунок обсяг грошових зобов'язань разом із заборгованістю за перекладені товари, завершення роботи та надані послуги, суми позик з урахуванням відсотків,
 7. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  страхування є однією із складових частин фінансової статистики. Страхування є одним з необхідних елементів організації виробничих відносин в будь-якому суспільстві. Об'єктами статистики страхування є: 1) страхові організації, 2) страхують об'єкти; 3) страхові випадки; 4) вся сукупність фінансових потоків, які проходять через організації системи страхування.
 8. 54. Страхування нерухомості
  страхової справи в Російській Федерації »(в ред. Від 10 грудня 2003 г) і ГК РФ. Страхування нерухомого майна здійснюється на підставі договору майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування,
 9. 9.3. Страхові посередники
  страхування. Посередниками страховика є страхові агенти та страхові брокери. Страхові агенти? фізичні або юридичні особи, що діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих страховою компанією повноваженнями. Діяльність страхових агентів регламентується умовами трудового договору або угоди зі страховою компанією і Правилами
 10. неабиякі пристрасті
  банкрутств - все одно що виводити висновок про здоров'я мешканців міста по моргу міської лікарні. І все-таки як укладення патологоанатомів важливо і для терапевтів, і для хірургів, так вивчення банкрутств дозволяє економісту багато чого зрозуміти про здорову частину економіки. Сенс банкрутства - це передусім захист кредиторів від невиконання їх боржниками своїх зобов'язань. Однак непрямим
 11. 50. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА
  особливо в технологічно орієнтованому бізнесі; 9) високий рівень комерційного ризику; 10) незадовільний страхове покриття; 11) недооблік менеджерами особливостей циклічної діяльності бізнесу; 12) нездатність перебудовувати виробництво відповідно до змін запитів споживачів; 13) облік вимог суворого урядового регулювання; 14) сприйнятливість до
 12. 2.3. Договір страхування
    банкрутство і т.п. однієї зі сторін. Дострокове припинення договору страхування обумовлює різні правові дії з повернення премії залежно від того, хто ініціює розірвання договору страхування. Література за темою: [56, c.268-305] [62, 29-61]
 13. 4.1. Поняття фінансової стійкості страховиків
    страховика являє собою збереження оптимального якісного та кількісного стану активів і зобов'язань, що дозволяє страховій організації забезпечити безперебійне здійснення своєї діяльності та її розвиток. Головною ознакою фінансової стійкості страховиків є їх платоспроможність, тобто здатність страхової організації своєчасно і в повному обсязі
 14. Питання 2 Права та обов'язки платників податків
    особливості призводять до необхідності законодавчого вдосконалення форм і методів податкового контролю. Тобто стосовно відносин банкрутства бюджетний і податковий контроль повинен здійснюватися шляхом застосування спеціальних прийомів і способів, а також використання особливих методів бюджетного та податкового контролю. Дані методи випливають із прав і обов'язків фінансових органів,
 15. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
    страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових внесків до фонду зайнятості, асигнувань з федерального бюджету,
© 2014-2022  epi.cc.ua