Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика


Страховики обчислюють оподатковувану базу для розрахунку податку на
прибуток як різниця між отриманими доходами і зробленими
витратами .
Доходи страхових організацій складаються з наступних трьох
елементів: доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), позареалізаційних
доходів і доходів від страхової діяльності. До доходів від реалізації
відноситься, наприклад, виручка від реалізації основних фондів, матеріальних
цінностей та інших активів, включаючи цінні папери. Позареалізаційними
доходами визнаються, зокрема, доходи: від пайової участі в інших
організаціях; від здачі майна в оренду; у вигляді відсотків, отриманих за
договорами банківського рахунку, з цінних паперів та борговими зобов'язаннями.
До доходів від страхової діяльності належать такі доходи:
- страхові премії за договорами страхування, співстрахування та
перестрахування;
- суми зменшення страхових резервів, утворених у попередні
звітні періоди;
- винагороди за договорами, переданими в перестрахування;
- винагороди від страховиків за договорами співстрахування;
- суми відшкодування перестраховиками частки страхових виплат за
договорами, переданими в перестрахування;
- суми отриманих відсотків, нарахованих на депо премій по ризиках,
прийнятим у перестрахування;
- суми, отримані від реалізації перейшов до страховика в
соответствиисзаконодательствомправатребованиястрахователя
(Вигодонабувача) до осіб, відповідальних за заподіяну шкоду;
- суми, отримані у вигляді санкцій за невиконання умов договорів
страхування ;
- винагороди, отримані за надання послуг страхового агента і
страхового брокера;
- винагороди, отримані страховиком за надання послуг сюрвейєра
та аварійного комісара.
Витратами страховиків зізнаються обгрунтовані й документально
підтверджені витрати, понесені ними за умови, що вони зроблені для
здійснення діяльності. Витрати поділяються на: витрати, пов'язані з
виробництвом і реалізацією; позареалізаційні витрати; витрати, понесені
при здійсненні страхової діяльності.

До витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією, зокрема,
відносяться: витрати на оплату праці, підготовку та перепідготовку кадрів; суми
нарахованої амортизації на основні засоби та нематеріальні активи;
орендні платежі за орендоване майно; оплата юридичних та
консультаційних послуг; витрати на рекламу. При цьому представницькі
витрати протягом звітного періоду включаються до складу витрат у розмірі, що не
перевищує 4% від витрат страхової організації на оплату праці за цей
період, а витрати на рекламу - у розмірі, що не перевищує 1% виручки.
До складу позареалізаційних витрат страховика включаються, наприклад:
витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями; витрати на оплату послуг
банків; витрати на проведення щорічних зборів акціонерів; витрати у вигляді
штрафів, пені та інших санкцій за порушення договірних чи боргових
зобов'язань.
До витрат страховика, понесеними при здійсненні страхової
діяльності, належать:
- суми відрахувань до страхові резерви;
- страхові виплати за договорами страхування, співстрахування та
перестрахування;
- страхові внески за ризиками, переданими в перестрахування;
- винагороди, сплачені за договорами перестрахування і
сострахования;
- суми процентів, сплачених на депо премій по ризиках, переданим в
перестрахування;
- повернення частини страхових внесків, а також викупних сум за договорами
страхування, співстрахування та перестрахування у випадках, передбачених
законодавством та умовами договору;
- винагороди за надання послуг страхових посередників;
- витрати з оплати юридичним або фізичним особам наданих ними
послуг, пов'язаних зі страховою діяльністю, у тому числі послуг актуаріїв;
медичного обстеження при укладанні договорів страхування життя і
здоров'я; детективних послуг, які виконуються організаціями, мають ліцензію
на ведення зазначеної діяльності, пов'язаних із встановленням обгрунтованості
страхових виплат; послуг фахівців (експертів, сюрвейєрів, аварійних
комісарів , юристів), що залучаються для оцінки страхового ризику, визначення
страхової вартості майна та розміру страхової виплати, оцінки
наслідків страхових випадків, врегулювання страхових виплат; послуг з
виготовленню страхових полісів, бланків суворої звітності, квитанцій; послуг
організацій з виконання письмових доручень працівників по
перерахуванню страхових внесків із заробітної плати шляхом безготівкових
розрахунків; послуг організацій охорони здоров'я та інших організацій з видачі
довідок, статистичних даних, висновків та інших документів; інкасаторських
послуг .

Страховики сплачують податок на прибуток у розмірі 20%. При цьому сума
податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 2%, зараховується до
федеральний бюджет, 18% - бюджети суб'єктів РФ. Законодавчі органи
суб'єктів РФ вправі знижувати ставку в частині сум податку, що зараховуються до
бюджети суб'єктів РФ, до рівня не нижче 13,5%.
До послуг зі страхування, співстрахування та перестрахування, що не
підлягає оподаткуванню, відносяться операції, в результаті яких
страхова організація отримує:
- страхові премії за договорами страхування і співстрахування;
- премію за договорами перестрахування;
- перестраховочнуюкомиссию,уплачиваемуюперестраховщиком
Перестрахувальникові;
- відсотки, нараховані перестрахувальником на депо премій за договорами
перестрахування і перераховуються перестраховщику;
- тантьему, що перераховується перестрахувальником перестраховику;
- страхові внески, отримані уповноваженою страховою організацією,
уклала договір співстрахування від імені та за дорученням страховиків;
- кошти, отримані страховиком у порядку суброгації від особи,
відповідального за заподіяну страхувальнику шкоди, у розмірі страхового
відшкодування, виплаченого страховиком страхувальнику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика "
 1. 1.1. Основні поняття
  страховик і страхувальник. Страховик? юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, створене для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію. Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність. Страхувальник? юридична особа або дієздатна фізична особа,
 2. 54. Страхування нерухомості
  страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування, перестрахування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку. Договір майнового страхування - це угода між страхувальником і страховиком, в силу якого страховик зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні
 3. ГЛАВА Дохід: величина грошових надходжень
  доходу, або виручки. Ця кількість грошей, що надійшли на рахунок компанії за аналізований період часу - за квартал або за рік. Якщо ми випускаємо взуття і за рік продали її на 120 мільйонів доларів, в нашому річному звіті про прибутки і збитки буде вказана величина доходу, що дорівнює 120 мільйонам доларів. Зрозуміло, що навіть величезні доходи ще не означають, що компанія працює з прибутком. Щоб
 4. Питання 2 Оподаткування страхових компаній
  витрачених коштів на попереджувальні заходи у звітному періоді. Відповідно до листа Росстрахнадзора від 03.07.95 N 08/2-32р/02 "Про визначення частки перестраховиків у страхових резервах і формування резерву запобіжних заходів" РПМ формується тільки страховиком. РПМ відрізняється від інших резервів тим, що технічні резерви зменшують оподатковуваний прибуток тільки на
 5. Ковернот
  страховиком для повідомлення страхувальника про те, що його інструкції зі страхування виконані, або для посвідчення, вчиненого агентом страхування на користь
 6. 8.2. Форми перестрахування
  витрати на укладення даних договорів. Цедент змушений надавати перестрахувальникам при проведенні таких операцій досить повну інформацію про укладені договори страхування, що підлягають перестрахуванню, що може призвести до отримання конкурентами відомостей, що становлять комерційну таємницю перестраховика. Суть облігаторного (договірного) перестрахування полягає в тому, що
 7. ГЛАВА Операційні витрати: на що Уоррен дивиться особливо уважно
  дохідну частину, слід група операційних (або поточних) витрат . Мова йде про постійних витратах, пов'язаних з розробкою нових продуктів, про комерційних і загальногосподарських витратах, які компанія змушена нести, перш ніж вироблені товари дійдуть до споживачів, про амортизаційні відрахування, втратах, пов'язаних з реструктуризацією або ослабленням капіталу, плюс про всілякі інших
 8. 2.3. Договір страхування
  страховик зобов'язується при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір (застрахованому, третій особі, вигодонабувачу), а страхувальник - сплатити страховий внесок (страхову премію) у встановлений термін. У кінці договору в обов'язковому порядку зазначаються реквізити сторін. Договір підписується керівником
 9. 9.3. Страхові посередники
  витрат страхувальників з відновлення збитків; - інкасування страхової премії; - надання страховику точної інформації про прийнятих від страхувальника руських з метою регулювання тарифів; - обслуговування страхувальника за страховим договором після його укладення; - в окремих випадках - виплата страхового відшкодування (в межах встановлених лімітів). Посередницькі послуги
 10. Поняття витрат і прибутку
  доходи, а й свої витрати з виробництва продукції (насамперед витрати на придбання ресурсів на ринках). Витрати на виробництво продукції називаються витратами виробництва або просто витратами. Співвідносячи доходи (сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.), визначають перевищення доходів над витратами.
 11. Податкова база
  доходи, отримані в натуральній формі, враховуються при визначенні податкової бази виходячи з ціни угоди з урахуванням положень статті 40 НК. Ринкові ціни визначаються в порядку, аналогічному порядку визначення ринкових цін, встановленому статтею 40 НК, на момент реалізації або вчинення позареалізаційних операцій (без включення до них ПДВ, акцизу). При визначенні податкової бази прибуток,
 12. Питання 3. Податкові пільги
  доходами і витратами. Оподаткування прибутку в сучасних умовах є одним з основних інструментів формування доходів бюджетів різного рівня та податкового регулювання. По ролі у формуванні бюджетних доходів податок на прибуток займає провідне місце, але його значення як джерела бюджетного доходу поступово змінюється в міру розвитку російської
 13. ГЛАВА Доходи (або втрати) від продажу активів
  дохід у розмірі 300 тисяч доларів. А якщо будинок буде продано за 400 тисяч, компанія запише збиток у розмірі 100 тисяч доларів. Те ж саме стосується статті «Інша». Йдеться про нетипових і нечастих доходи та витрати, які вписуються в звіт про прибутки і збитки у вигляді підсумкової суми. Цими нестандартними джерелами доходів можуть бути продаж капітальних активів типу заводів,
 14. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  доходів від реалізації, отриманих у звітному (податковому) періоді, в тому числі: а) виручка від реалізації робіт і послуг, а також виручка від реалізації майна, майнових прав; б) виручка від реалізації цінних паперів, не обертаються на організованому ринку; в) виручка від реалізації цінних паперів, що обертаються на організованому ринку; г) виручка від реалізації покупних товарів; д)
© 2014-2022  epi.cc.ua