Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Під національним багатством в СНС розуміється сукупність накопичених в країні нефінансових і чистих фінансових активів за станом на певний момент часу. Чиста вартість фінансових активів визначається як різниця між вартістю фінансових активів і сумою зобов'язань господарюючих суб'єктів даної країни (резидентів). У статистичній практиці розрахунки майнового стану, тобто національного багатства країни, зазвичай проводяться за станом на початок і кінець року. Показники національного багатства - це показники запасів, які протягом року можуть не тільки збільшуватися, але і зменшуватися. Показники запасів слід відрізняти від показників потоків (наприклад, обсягу продукції або доходу), що розраховуються за період шляхом підсумовування відповідних показників за окремі інтервали часу, що входять до складу розглянутого періоду. Наприклад, річний дохід дорівнює сумі відповідних показників за кожний місяць.
Показник національного багатства використовується для характеристики майнового стану країни в цілому. Аналогічні розрахунки, що проводяться на рівні окремих господарських одиниць і секторів економіки, дозволяють визначити чисту вартість їх власного капіталу. Термін «економічний актив» використовується при цьому для позначення елементів, що входять у власний капітал секторів і національне багатство країни. До них відносяться економічні об'єкти, на які можуть бути встановлені індивідуальні чи колективні права власності та володіння або користування якими приносить їх власнику певні економічні вигоди. Наприклад, від використання обладнання у виробничому процесі може бути отримано прибуток; володіння фінансовими активами дозволяє отримувати дохід від власності тощо
Для країни в цілому власний капітал, тобто її національне багатство, являє собою сукупність нефінансових активів усіх господарюючих суб'єктів, що перебувають на економічній території країни (резидентів), і чистих вимог до інших країн. Чиста вартість вимог до інших країн визначається як різниця між вартістю фінансових зарубіжних активів, держателями яких є резиденти даної країни, і сумою фінансових зарубіжних зобов'язань резидентів даної країни по відношенню до решти світу.
При обчисленні національного багатства враховується тільки сальдо зарубіжних фінансових активів і зобов'язань, так як фінансові активи та зобов'язання, що виникають між вітчизняними секторами економіки, взаємно погашаються.
Розрахунок національного багатства і чистої вартості власного капіталу для кожної господарської одиниці і секторів економіки відбивається в спеціальних таблицях - в балансі активів і пасивів (табл. 11.1), який складається за станом на початок і кінець періоду.
Таблиця 11.1
Баланс активів і пасивів на початок (кінець) періоду


Активи (вимоги) Пасиви (зобов'язання)
1. Нефінансові активи 3. Зобов'язання
2. Фінансові активи 4. Чиста вартість власного капіталу (1 +2-3)

У новому стандарті СНР ООН 1993 баланс активів і пасивів займає особливе місце, тому що в ньому містяться дані про одну з найбільш важливих макроекономічних категорій - національному багатстві. Крім того, на основі розкритих в ньому показників можна збалансувати наявність активів кожного сектора та економіки в цілому на початок і кінець періоду через операції з капіталом і фінансовими інструментами з усіма основними операціями національного рахівництва.
Порівняння показників балансу активів і пасивів на початок і кінець періоду дозволяє виявити зміни вартості активів і національного багатства за період в результаті економічних операцій, а також впливу інших факторів надзвичайного характеру (стихійні лиха, пожежі і т. д.).
Зміна вартості активів за період можна представити таким чином:? Др - інші зміни вартості активу, пов'язані з діяльністю або явищами, що не відносяться до економічних операціями, наприклад, відкриття родовищ корисних копалин, стихійні лиха тощо Зміна вартості визначається, як і в попередньому випадку, і відображається в даному рівнянні з урахуванням знака;
Пр - номінальне збільшення або зменшення вартості активу за період , обумовлене зміною його ціни, т.
е. позитивна чи негативна холдингова прибуток.
Зміна вартості активів і зобов'язань в результаті економічних операцій відображається в СНС в рахунку операцій з капіталом і у фінансовому рахунку. Для відображення збільшення або зменшення вартості власного капіталу внаслідок причин екстраординарного характеру використовується рахунок інших змін обсягу активів і пасивів. Рахунок переоцінки дозволяє визначити суму зміни вартості активів внаслідок інфляції. Таким чином, баланс активів і пасивів нерозривно пов'язаний з усіма рахунками накопичення.
На основі статистичної інформації, що відображається в балансі активів і пасивів за секторами економіки, можна визначити розподіл багатства, інвестиційну активність окремих секторів, рівень ліквідності їх фінансових активів і т. д.
У статистичній практиці Російської Федерації показник національного багатства обчислюється в даний час за методологією, більшою мірою відповідає основним концепціям балансу народного господарства (БНХ), ніж СНР. Це пов'язано з перехідним станом вітчизняної статистики, тобто відсутністю інформації, необхідної для проведення таких розрахунків в повній відповідності з методологією СНР. Крім того, не накопичений ще досвід обліку та оцінки окремих елементів власного капіталу для секторів економіки.
Відповідно з визначенням, прийнятим у вітчизняній статистиці, до складу національного багатства повинна включатися сукупність ресурсів країни (економічних активів), що є необхідною умовою здійснення процесу виробництва товарів, надання послуг та забезпечення життя людей. Основною ознакою входять до нього об'єктів є можливість отримання економічної вигоди їх собст-- Венніков.
Дане визначення є спрощеним, оскільки не враховує фінансові активи та зобов'язання резидентів нашої країни, які необхідно брати до уваги при обчисленні національного багатства відповідно до міжнародних стандартів.
Для більш детальної характеристики даної економічної категорії розглянемо класифікацію активів і пасивів, що враховуються при її обчисленні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ "
 1. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства займають у світі нерівне становище. У число провідних концепцій глобальної системи
 2. Концепція альтернативних витрат
  загальна корисність інших продуктів, які можна отримати за допомогою даних продуктивних засобів », становить для нього іздержкі11. Таким чином, концепція витрат у Визера виявилася чисто австрійської: витрати складаються у нього тільки з неодержаної суб'єктивної корисності, не містять ніяких реальних витрат факторів виробництва, як у представників класичної школи або Маршалла, і не
 3. Концепція альтернативних витрат
  загальна корисність інших продуктів, які можна отримати за допомогою даних продуктивних засобів », становить для нього витрати. Таким чином, концепція витрат у Визера виявилася чисто австрійської: витрати складаються у нього тільки з неодержаної суб'єктивної корисності, не містять ніяких реальних витрат факторів виробництва, як у представників класичної школи або Маршалла, і не
 4. ГЛАВА 1 Загальна теорія
  спільна ". Книга озаглавлена так для того, щоб мої аргументи і висновки протиставити аргументам і висновкам класичної (1) [=-=1] теорії, на якій я виховувався і яка - як і 100 років тому-панує над практичною і теоретичною економічною думкою правлячих і академічних кіл нашого покоління. Я приведу докази того, що постулати класичної теорії застосовні не до
 5. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
  загальна корисність, але при цьому темп збільшення загальної корисності
 6. Порядок обчислення податку
  загальна сума податку обчислюється як сума , отримана в результаті складання сум податків, обчислених окремо за кожною з таких податкових баз. Сума податку за операціями реалізації товарів (робіт, послуг), оподатковуваних відповідно до ПК за податковою ставкою 0%, обчислюється окремо по кожній такій операції відповідно до порядку , встановленим НК. У разі відсутності у платника податків
 7. Порядок обчислення податку
  визначенні податкової бази для доходів, щодо яких передбачена податкова ставка 13%, обчислюється як процентна частка податкової бази. Сума податку при визначенні податкової бази для доходів, щодо яких передбачені інші податкові ставки, обчислюється як процентна частка податкової бази. Загальна сума податку являє собою суму, отриману в результаті складання сум
 8. Загальне розуміння потрібності
  загальна філософія і загальна мета об'єднують чотири попередні на потужний інструмент зміни та обгрунтування. Існує два принципово різних підходи до розуміння цілі організації і ролі людини в цьому процесі. Дві філософії, або системи керівних принципів, - філософія договору (контракту) і філософія загальної
 9. 80. У чому сенс концепції нульового економічного зростання?
  концепції дійшли висновку, що економічне зростання підійшов (або підходить) до певного межі, за рамками якого людству загрожують серйозні катаклізми, повне використання природних ресурсів. Позитивним у концепції нульового зростання є прагнення переглянути «звичні» уявлення про невичерпність природних надр. Автори концепції попереджають про серйозні наслідки
 10. 8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
  8.1. Загальна характеристика міжнародного
 11. Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії
  Глава 1. Загальна характеристика економічної
 12. Загальний чистий прибуток
  Цей показник розраховується як валовий прибуток мінус валовий збиток. Він дасть вам саме широке уявлення про те, що може дати вам система або метод. Загальний чистий прибуток має мало сенсу, якщо її не розбити на роки чи за періодами часу, коли вона була отримана. Наприклад, система, що з ринком бондів, рідко дає більше ніж 5.000 - 8.000 доларів на контракт за рік. Тому,
 13. Частина 1. Загальна характеристика податкової системи Російської Федерації
  Частина 1. Загальна характеристика податкової системи Російської
 14. Рішення синтетичної концепції
  загальна корисність », розуміючи під цим сумарну« психологічну корисність », що доставляються індивіду усіма одиницями бла-га, наявними в його розпорядженні. Проте абсолютно очевидно, що в силу своєї суб'єктів незалежно єктивні основи« загальна корисність »не може служити адекватною заміною« споживач-ної вартості ». Досить вказати в цьому зв'язку, що, якщо розглядати індивіда або велику групу індивідів
 15. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. В заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
© 2014-2022  epi.cc.ua