Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

Всі активи, що включаються до складу національного багатства, відповідно до рекомендацій Статистичної комісії ООН поділяються на дві основні групи: нефінансові та фінансові (табл. 11.2).
Нефінансові активи - це об'єкти, що знаходяться у володінні інституційних одиниць і приносять їм реальні або потенційні економічні вигоди протягом певного періоду в результаті їх використання або зберігання. Залежно від способу створення такі активи поділяються на дві групи: зроблені і непроізведенние. Вироблені нефінансові активи створюються в результаті виробничих процесів і включають три основних елементи: основні фонди (основний капітал), запаси матеріальних оборотних коштів і цінності.
Основні фонди (основний капітал) являють собою вироблені активи, неодноразово або постійно використовувані для виробництва товарів і надання ринкових і неринкових послуг і функціонують протягом тривалого часу (не менше одного року). При цьому в складі даної групи не враховуються невеликий інструмент та інвентар, деякі види військового спорядження і т. п. *
Таблиця 11.Классіфікація активів, що включаються до складу національного
багатства відповідно до методології СНР

I . Нефінансові активи II. Фінансові активи
1 2
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Вироблені активи

Матеріальні активи

Основні фонди

Запаси матеріальних оборотних коштів

Цінності

Довідково. Споживчі товари тривалого користування
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Монетарне золото і спеціальні права запозичення

Готівкові гроші та депозити

Цение папери (крім акцій)

Позики

Акції та інші види участі в капіталі

Страхові технічні резерви

Інші рахунки дебіторів і (основні фонди) кредиторів

Довідково. Прямі іноземні корисних копалин інвестиції

1.2.

1.2.1.2.1.2.1.2.2.

2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.4
Нематеріальні активи

Витрати на розвідку

Програмне забезпечення ЕОМ

Оригінальні твори розважального жанру, літератури і мистецтва

Інші нематеріальні активи

Невироблені активи

Матеріальні активи

Земля

Недра

Невиращіваемие біологічні ресурси

Водні ресурси

Нематеріальні активи

Патенти, авторські права, ліцензії

Договори про оренду

«Гудвіл»

Інші нематеріальні активи

/ br> Матеріальний основний капітал складається з будівель (включаючи житла), споруд, машин та обладнання, а також вирощуваних активів. Зазначений елемент національного багатства не включає машини та обладнання, придбані домашніми господарствами для кінцевого споживання (наприклад, автомобілі, холодильники, телевізори і т. д.). Вони враховуються в довідковій статті «Споживчі товари тривалого користування». Однак якщо такі машини використовуються домашніми господарствами для здійснення процесу виробництва, то вони повинні бути віднесені до основних фондів.
Вирощувані активи - один з головних елементів матеріального основного капіталу в сільському господарстві, який включає вартість племінного, молочного, тяглового і іншої худоби, плодових садів, виноградників та інших багаторічних насаджень, що дають неодноразові врожаї.
Слід зауважити, що основні фонди входять не лише до складу вироблених матеріальних активів, а й утворюють групу вироблених нематеріальних активів, що складається з витрат на розвідку корисних копалин та вартості об'єктів, створених працею людини і представлених в вигляді інформації, нанесеної на будь-які носії. До об'єктів такого роду відносяться програмне забезпечення ЕОМ, причому як куплене, так і розроблене для власного споживання; оригінальні твори розважального жанру, літератури і мистецтва. Відповідно до рекомендацій Статистичної комісії ООН до складу даної групи активів слід включати також великі витрати на покупку, розробку або розширення комп'ютерних баз даних, які передбачається використовувати більше року.
Основні фонди як найбільш важливий елемент національного багатства традиційно враховуються вітчизняної державною статистикою, при цьому їх складу більш близький до відповідної економічної категорії СНР, ніж всі інші елементи. Однак обчислюваний в Росії показник вартості основних фондів все ж не тотожний категорії основного капіталу, що використовується в наведеній вище класифікації, тому що аж до 1996 р. він не враховував вартість житла і господарських будівель, що належать громадянам як фізичним особам. Крім того, до основних фондів у вітчизняній статистичній практиці відносяться лише повністю закінчені об'єкти, в той час як у СНР до складу даного виду активів частково включається і незавершене виробництво, якщо воно перейшло у власність власника. Йдеться про елементи основного капіталу, що є результатом тривалого циклу виробництва, якщо оплата проводиться поетапно або у разі їх виробництва безпосередньо споживачем. У вартість основного капіталу при поетапній оплаті об'єкта включається лише частину вартості, оплачена замовником. При переході до обчислення національного багатства відповідно до методології СНР 1993 в Росії був розроблений і затверджений Класифікація основних фондів, який значно наближений до рекомендацій ООН і введений в статистичну практику нашої країни з 1996 р. Більш докладно питання про склад основних фондів розглядається в § 3 даної глави.
Другим елементом, що входять до складу вироблених нефінансових активів, є запаси матеріальних оборотних коштів, т.
е. товари, створені в поточному або більш ранньому періоді і призначені для продажу або використання у виробництві в більш пізній період (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, придбані для перепродажу). До них також належать матеріальні резерви, тобто запаси стратегічних матеріалів, зерна та інших товарів, що мають особливе значення для країни.
До складу виробничих запасів включаються сировину, матеріали, паливо, інструменти, насіння, корми та інші товари, які їх власники набувають і зберігають з метою використання як елементів проміжного споживання на своєму підприємстві, т. е . товари, не призначені для перепродажу. Характерною особливістю виробничих запасів є те, що вони, як правило, споживаються протягом одного виробничого циклу і їх вартість повністю входить у вартість вироблених з них або з їх участю товарів і послуг.
Незавершене виробництво - це товари і послуги, виробництво яких розпочато, але ще повністю не закінчено і буде продовжено тим же виробником в наступному періоді.
Готова продукція - це товари, повністю виготовлені і призначені для продажу або відправки іншим господарським одиницям.
Слід зазначити, що товари, що мають одну і ту ж натурально-речову форму, можуть ставитися до різних елементів національного багатства в залежності від фактичного їх використання в той момент часу, станом на який визначається обсяг власного капіталу сектора економіки або країни в цілому. Наприклад, верстат, що використовується у виробничому процесі або підлягає установці на підприємстві, входить до складу основного капіталу, а такий же верстат, який знаходиться на складі готової продукції підприємства-виробника, відноситься до категорії запасів матеріальних оборотних коштів.
До складу вироблених матеріальних активів включаються цінності, тобто дорогі предмети тривалого користування, які купуються і зберігаються в якості запасів вартості і, як правило, не використовуються в процесі виробництва або для споживання. Купуючи даний елемент національного багатства, їх власники розраховують на те, що реальна вартість таких товарів підвищиться або принаймні не зміниться. До цінностей відносяться: дорогоцінні метали і камені, які зберігаються домашніми господарствами та підприємствами, але не в якості виробничих запасів; антикварні та ювелірні вироби, що мають значну вартість; унікальні твори мистецтва, колекції.
Загальноросійський класифікатор цінностей знаходиться в стадії розробки, оскільки при обчисленні національного багатства за методологією БНХ зазначений елемент самостійно не виділявся.
У новому міжнародному стандарті СНС вартість споживчих товарів тривалого користування, які за своїм економічним змістом є також виробленими нефінансовими активами відповідного сектора економіки, рекомендується зазначати довідково в допоміжній таблиці до рахунків по сектору «Домашні господарства», оскільки у версії СНР 1993 вартість матеріальних благ, що включаються в зазначену групу, відноситься не до накопичення, а до споживання.
Споживчі товари тривалого користування, тобто накопичене населенням домашнє майно, традиційно враховується в Росії в якості одного з трьох основних елементів національного багатства. Слід зазначити, що враховувати даний елемент дуже складно, оскільки визначити вартість накопиченого домашнього майна населення за матеріалами державної статистичної звітності, а також поданням бухгалтерського обліку неможливо. Даний показник розраховується за допомогою методу «безперервної інвентаризації». При цьому на основі матеріалів бюджетних обстежень і даних про обсяг роздрібного товарообігу визначається сума витрат населення на придбання окремих видів товарів тривалого користування: одягу, взуття, меблів, посуду, автомобілів і т. д. По кожній товарній групі встановлюються середні терміни служби такого майна. Вартість споживчих товарів тривалого користування за станом на кінець періоду розраховується шляхом додавання до вартості майна, накопиченого на початок року, вартості знову придбаних товарів тривалого користування і віднімання загальної суми їх річного зносу, який обчислюється по кожному виду майна як приватна відділення вартості його придбання на середній термін служби.
Відповідно до методології СНР 1993 основні фонди та домашнє майно повинні оцінюватися за відновної вартості за вирахуванням зносу, а матеріальні оборотні кошти - за повної відновної вартості (табл. 11.3).
Таблиця 11.Структура національного багатства Російської Федерації *
[на кінець року]


  1990р. 1996р.
Трлн. руб. % Трлн. руб. %
Всього 2,9 100 14 119,1 100
У тому числі:
основні фонди 1,9 66 13 250,2 94
матеріальні оборотні кошти 0,5 17 307,2 2
домашнє майно 0,5 17 561,7 4

* Російський статистичний щорічник: Крат. стат. СБ / Держкомстат Росії. - М., 1998. С. 70.
Нефінансові непроізведенние активи не є результатом виробничого процесу. Вони поділяються надвоє групи: матеріальні та нематеріальні.
Матеріальні непроізведенние активи - це земля, багатства надр, невиращіваемие біологічні та водні ресурси. Характерною особливістю природних ресурсів, що включаються до складу даної групи, є те, що право володіння ними може бути встановлено і передано від одного суб'єкта іншому. Якщо ж таке право не може бути встановлено, то відповідний елемент до складу національного багатства не включається, наприклад моря або повітря.
При вартісній оцінці даного елемента багатства повинні враховуватися витрати, пов'язані з передачею права володіння цими активами, і витрати по їх покращенню.
У вітчизняній статистиці природні ресурси, залучені в економічний оборот, включаються до складу національного багатства, проте зважаючи на відсутність вартісної оцінки даного елемента їх облік ведеться тільки в натуральному вираженні. Витрати, спрямовані на поліпшення земель, а також витрати, обумовлені передачею права власності на землю, включаються у вартість землі.
Багатства надр - це розвідані запаси корисних копалин, придатні для експлуатації в сучасних умовах, тобто експлуатація яких технічно можлива і економічно доцільна.
До складу невиращіваемих біологічних ресурсів, які також слід враховувати як елемент національного багатства, включаються продуктивні рослини і тварини, природний ріст і відновлення яких прямо не контролюються інституційними одиницями, але які можуть використовуватися для економічних цілей (наприклад, лісу, риба, що живе в природних водоймах і спеціально не розводиться, і т.д.). Невиращіваемие біологічні ресурси відносяться до національного багатства лише в тій частині, на яку встановлені права володіння.
Відповідно до методології, рекомендованої Статистичної комісією ООН, поверхневі води повинні враховуватися у складі земельних ресурсів, а до водних ресурсів відносяться тільки запаси підземних вод.
Нематеріальні невироблені активи створюються поза процесом виробництва, і право володіння ними встановлюється шляхом відповідних юридичних або облікових дій. У їх число входять документи, що дають право їх власнику займатися певним видом діяльності та забороняють дану діяльність для інших інституційних одиниць, за винятком випадків, коли від власника отримано відповідний дозвіл. Зазначена група активів включає патенти, авторське право, договори про оренду та інші передаються договори, куплений «гудвіл» і т. п. Вартість «гудвілу» визначається виходячи з того, що дає довгострокову вигоду підприємству, і окремо як актив не ідентифікується (репутація фірми , її назва, ділові зв'язки, використовувані торгові марки і т. д.).
  Фінансові активи - це активи, характерна особливість яких полягає в тому, що більшості з них протистоять фінансові зобов'язання з боку іншої інституційної одиниці. Виняток становлять монетарне золото і спеціальні права запозичення (СПЗ). Фінансові зобов'язання виникають в тому випадку, коли одна інституційна одиниця надає фінансові ресурси інший. У цьому випадку кошти кредитора - це його фінансовий актив, так як він отримує від боржника платежі за користування наданими ресурсами. Для боржника отримані ним фінансові кошти - це зобов'язання. Склад фінансових активів наведено в табл. 11.2.
  Монетарне золото - це золото, що належить керівним кредитно-грошовим установам країни і збережене в якості фінансового активу. Все інше золото, яким мають інші підприємства, установи та фізичні особи, розглядається в СНР як товар, запаси матеріальних оборотних коштів або цінності.
  Спеціальні права запозичення створюються Міжнародним валютним фондом в якості міжнародного фінансового активу і розподіляються між його членами з метою поповнення резервів даної країни.
  Готівкові гроші як фінансовий актив включають всі банкноти і монети, що знаходяться в обігу, незалежно від того, є вони грошовими одиницями даної країни або інших держав. При цьому із складу активу виключаються монети, які не перебувають в обігу, наприклад, ювілейні або збережені в якості колекційних.
  Депозити разом з готівкою можуть використовуватися як засіб платежу. Таким чином, вони включаються до складу грошової маси, яка визначається в широкому сенсі (грошового агрегату М2). Депозити можна використовувати для виробництва платежів шляхом отримання готівки з рахунку в межах коштів, що знаходяться на вкладі, або за допомогою чеків.
  Цінні папери (крім акцій), як правило, продаються і купуються на фінансових ринках і дають право їх власникам отримувати певні грошові доходи. До активів, включених в дану групу, відносяться облігації, векселі, боргові зобов'язання і т. п.
  Позики також входять до групи фінансових активів. При цьому відносини між боржником і кредитором можуть засвідчуватися відповідними документами, однак наявність такого цінного паперу не є обов'язковим.
  Акції та інші види участі в капіталі представлені у формі документів і записів, що підтверджують право власника на отримання дивіденду, а також частини вартості корпорірованного підприємства при його ліквідації, що залишається після задоволення вимог усіх кредиторів.
  Технічні страхові резерви є активами для власників страхових полісів і зобов'язаннями для страхових компаній (по страхуванню життя або іншого виду страхування), а також для пенсійних фондів.
  Інші рахунки дебіторів або кредиторів - це фінансові активи у вигляді торгових кредитів, авансів і інших джерел для отримання необхідних фінансових ресурсів.
  Прямі іноземні інвестиції виділяються по кожному сектору економіки довідково, оскільки відповідні їм фінансові активи або зобов'язання враховуються у складі зазначених вище груп (акцій, позики і т. д.), проте визначення загальної суми таких інвестицій необхідно для ув'язки балансу активів і пасивів з іншими рахунками СНС, а також з платіжним балансом.
  Для упорядкування системи показників, що характеризує національний капітал, тобто національне багатство Росії, розробляється серія загальноросійських класифікаторів за всіма основними видами економічних активів, у тому числі і класифікатор фінансових активів (ОКФА), аналога якому раніше в нашій країні не було. Впровадження зазначених класифікаторів в статистичну практику дозволить проводити розрахунки національного багатства Росії відповідно до вимог СНР ООН 1993 року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА"
 1. Контрольні питання
    класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
    класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 3. Питання 37. Класифікації та групування національного багатства
    класифікацій і угруповань матеріальних благ за різними ознаками. За джерела походження в складі національного багатства виділяють два елементи: 1) національне майно - це сукупність накопичених матеріальних благ, створених працею людини. Окремі види національного майна можуть бути враховані як у натуральному, так і в грошовому вираженні; 2) природні багатства - це
 4. Бюджетна класифікація
    класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 5. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
    національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального виробництва благ - товарів і послуг.
 6. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
    класифікації (система податкової класифікації організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), податкова класифікація МВФ, класифікація системи національних рахунків (СНР), класифікація європейської системи економічних інтегрованих рахунків (ЕСЕІС)); - створення різних міжнародних організацій, що займаються питаннями оподаткування (міжнародна податкова асоціація (ІФА));
 7. Національна економіка
    національних кордонів. Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 8. 2. ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ
    багатства обмежений розмірами ринку, значить саме багатство - не просто сукупність фізичних предметів. Продукт щоб стати багатством, повинен бути придатним до обміну, тобто володіти міновою вартістю. Саме мінова вартість (цінність) центральне поняття класичної політичної
 9. Національне багатство
    національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність впливу на економічну політику
 10. 2. Теорія вартості
    багатства обмежений розмірами ринку, значить саме багатство - не просто сукупність фізичних предметів. Продукт, щоб стати багатством, повинен бути придатним до обміну, тобто володіти міновою вартістю. Саме мінова вартість (цінність) - центральне поняття класичної політичної
 11. 10. Національне багатство
    національного багатства є те, що в ньому: - враховуються всі наявні в країні економічні блага за станом на певну дату, а не створені за певний період; - значну частину складають природні блага (земля, корисні копалини тощо), які не є результатом господарської діяльності людини. Незважаючи на «нерукотворний» характер цих багатств, їх вартість
 12. 1. Предмет економіки як науки
    національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність впливу на економічну політику
 13. Розподіл багатства
    національного багатства. Досліджено-7CM. Joseph A. Pechman, Who Paid the Taxes, 1966-85, BrookingsInstitution, Washington, DC, 1985, p. 5. вання Бюро цензів показало, що середня сім'я бе-лих в 1986 р. володіла багатством (за ісключеніемчеловеческого капіталу), в 10 разів превишавшімоб'еми багатства середньої сім'ї чорних, прітомбольшая частина цього багатства знаходилася по местужітельства сім'ї.
 14. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
    класифікації виділяють: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ і економічну класифікацію витрат бюджетів РФ; 3) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 5) класифікацію видів державних внутрішніх боргів РФ і
 15. 14. Національне багатство Росії
    національного багатства складають: 90% - основний капітал, і що залишилися 10% розподіляються між майном домашніх господарств і оборотним капіталом. Загальний обсяг національного багатства оценіваетсяв 60 трлн дол, більше 30 трлн дол становить природно-ресурсний. Н. П. Федоренко вважає, що в період 1895-2000 рр.. фізичний обсяг національного багатства Росії збільшився в 32 рази. Нарощування
 16. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
    класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 17. 3.3. Функції податків
    класифікації податків лежать характерні умови оподаткування та справляння, а також способу ставлення, платоспроможності та перелагаемости податків. Основним є спосіб ставлення до доходу: прямі (стягуються безпосередньо з майна або доходу) і непрямі - включаються у ціну товарів і послуг (рис.9.3.) Рис. 9.3.-Класифікація податкових платежів Питання для самоконтролю: 1.
© 2014-2022  epi.cc.ua