Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.1. Загальна характеристика і взаємозв'язок аналітичних прийомів і методів

У буквальному перекладі з грецької мови слово "метод" означає "шлях до чого-небудь". Говорячи сучасною мовою, метод - це спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність. Людина давно усвідомив безсумнівну користь наукового методу. Англійський філософ Ф. Бекон, порівнюючи метод зі світильником, що висвітлює подорожньому дорогу в темряві, писав: "Навіть кульгавий, повільно йде по дорозі, випереджає того, хто біжить без дороги".
Людська діяльність може мати теоретичну або практичну спрямованість, тому поняття методу в рівній мірі відноситься і до теорії, і до практики. Під методом будь-якої науки розуміють властивий їй спосіб проникнення у зміст свого предмета, тобто спосіб його пізнання. Метод являє собою сукупність розумових або фізичних операцій, здійснюваних у ході наукового дослідження; в ньому укладені процедури, необхідні для отримання нового знання. Таким чином, метод можна назвати своєрідною розумової технологією.
В цілому методи наукового пізнання поділяються на загальнонаукові і конкретно-наукові. До загальнонаукових відносяться методи, властиві всім наук: спостереження, порівняння, експеримент, аналіз, синтез, моделювання, формалізація, абстрагування і т.д. Застосування цих методів до конкретної науці чи дослідженню залежить від специфічних особливостей досліджуваного предмета, загального рівня розвитку пізнання про нього, наявних у розпорядженні технічних засобів.
Конкретно-наукові методи властиві окремим наукам і не використовуються в рамках всіх інших.

Метод АФХД як спосіб пізнання економічного суб'єкта складається з ряду послідовно здійснюваних дій (стадій, етапів):
спостереження за суб'єктом, вимір і розрахунок абсолютних і відносних показників, приведення їх у порівнянний вид і т.д.;
систематизація і порівняння, угруповання і деталізація факторів, вивчення їх впливу на показники діяльності суб'єкта;
узагальнення - побудова підсумкових і прогнозних таблиць, підготовка висновків і рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
Метод аналізу фінансово-господарської діяльності - це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію і регулятивних принципів дослідження процесів функціонування економічних суб'єктів.
У найбільш загальному вигляді метод можна представити як комбінацію трьох складових:

Метод аналізу фінансово-господарської діяльності


де К - категорії науки ;
I - інструментарій досліджень;
Р - принципи.
Категорії - це найбільш загальні поняття даної науки. Для АФХД до категорій можна віднести: фактор, модель, система, витрати, доходи і т.д.
Принципи в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств використовуються загальні для багатьох областей пізнання: системність, науковість, конкретність і т.д. (Більш докладно про принципи аналізу фінансово-господарської діяльності див 1.2).
Науковий інструментарій (апарат) - це способи, прийоми і засоби, які в різних комбінаціях використовуються для досягнення поставлених цілей аналізу.
Будь-який з інструментів аналізу може називатися методом у вузькому сенсі цього слова. Можна виділити дві основні особливості наукового інструментарію, застосовуваного в аналізі.
Перша - це відкритість, виражена в акумулюванні методів дослідження з суміжних галузей знань (математики, економічної теорії, статистики і т.д.). Аналіз не замикається на специфічних, розроблених в його рамках прийомах, але активно використовує найрізноманітніші методики, творчо їх переробивши стосовно власних вимогам. В останні роки вдосконалення наукового апарату аналізу йшло шляхом посиленою математизації методик. Це природно, оскільки ще Леонардо да Вінчі сказав: "Ніякої достовірності немає в науках там, де не можна прикласти жодної з математичних наук, і в тому, що не має зв'язку з математикою".
Друга особливість полягає в тому, що на різних етапах аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства застосовуються різні методики і прийоми. При цьому не існує ніякої чіткої регламентації з приводу їх застосування. Багато що тут залежить від мети аналізу, наявних у розпорядженні аналітика тимчасових, інформаційних та людських ресурсів, інформаційного і технічного забезпечення. У реальному аналізі найчастіше використовуються комбінації різних прийомів і методик.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Загальна характеристика і взаємозв'язок аналітичних прийомів і методів "
 1. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  характеристику явищ за допомогою інших однорідних явищ. При такому аналізі звітні показники порівнюються з плановими; планові і звітні показники порівнюються з показниками попередніх років, а також з показниками передових організацій, середньогалузевими даними і з нормативами. Угруповання - це виділення серед досліджуваних явищ характерних груп по тим чи іншим ознакам або їх
 2. 1.13.1. Облік основних засобів
  аналітичного обліку рахунку 101 складається оборотна відомість по нефінансовим активів. Питання для самоконтролю: 1. Перерахувати субрахунка, на яких обліковуються основні засоби. 2. Назвати вид оцінки основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Привести перелік документів аналітичного обліку основних
 3. 8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
  характеристика міжнародного
 4. 2.5. Неформальні методи і прийоми аналізу
  прийоми
 5. Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії
  характеристика економічної
 6. Частина 1. Загальна характеристика податкової системи Російської Федерації
  характеристика податкової системи Російської
 7. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно
 8. Тема 4 Загальна характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи побудови
  характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи
 9. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри
 10. 2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
  аналітичних таблиць є одним з найважливіших прийомів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного і систематизованого представлення вихідних даних, найпростіших алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Вона являє собою комбінацію горизонтальних рядків і вертикальних граф (стовпців, колонок). Остов
 11. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
© 2014-2022  epi.cc.ua