Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика моделей


Схема кругообігу, представлена на рис 2-1,-це економічна модель. Як і всі моделі, онапредставляет собою сильно спрощене опісаніедействітельності. Наприклад, спрощенням являетсяісключеніе держави з розгляду або игно-рірованіі взаємних розрахунків з іноземними пар-тнерамі і між фірмамі5. Спрощення необхід-мо для розуміння і прогнозування. Розмірковуючи-ня про модель кругообігу, наприклад, показують, що дохід завжди дорівнює обсягу виробництва для
4 Слід мати на увазі, що коли в аналіз вводяться держава і зовн-няя торгівля, то величина загального обсягу виробництва і величина до-ходів домашніх господарств вже не рівні в точності, оскільки ми тратімчасть наших доходів, наприклад, на покупку імпортних товарів, і по-скільки держава вилучає частину доходу у вигляді податків. Однак основ-ная ідея взаємодії між рішеннями домашніх господарств про рас-ходах і рішеннями фірм з приводу виробництва залишається вірною, Какво побачите в 6-й частині даного підручника.
5 Ми припускаємо, наприклад, що фірми продають свою продукцію німи господарствам, тоді як багато фірм продають продукцію толь-ко іншим фірмам.
ТАБЛИЦЯ 2-1. Взаємозв'язки домашніх господарств і фірмв кругообігу доходів
Ринок Домашні господарства Фірми Пропонують фактори Використовують фактори виробництва фір-виробництва для мам і використовують виробництва товарів свої доходи для і послуг купівлі товарів і послуг Ринок Пропонують фірмам Виплачують прибуток факторів послуги факторів власникам і плату за виробництва і використання фак-отримують доходи торів проізводствадомашнім господарствам Ринок Витрачають доходи на това-Продають товари та послуги оф-товарів ри та послуги, вироб-ги домашнім наведені фірмами господарствам економіки в цілому.
Комп'ютерний аналіз міг бида докази, що це рівність справедліводля певної реальної економіки в визначений-ний період часу, але тільки якщо іспользуемиеданние абсолютно не містили помилок. Більш то-го, з'ясування того факту, що дохід дорівнює об'емупроізводства в якійсь конкретній реальній еко-номіці, само по собі не дає підстав предпола-гать, що це рівність могло б бути вірним і дляінших економік в інші періоди часу. Теорія-тичні аналіз або застосування правил логіки дляупрощенного опису дійсності необхід-ми для побудови та розвитку загальних принципів.
Як і більшість моделей, рис 2-1 відповідає Наодном питання і ставить інші. Схема кругооборотапоказивает, що сумарний дохід дорівнює велічінеобщего обсягу виробництва в доларах, але не поки-показують, чому рівні доходу та використання фак-торів виробництва саме такі, а не інші. Схе-ма описує і економіку в період глибокого спа-так 1982 г, коли 10% робочої сили не могли найтіработу, і економіку в період підйому 1969 р., ко-ли менше 4% робочої сили були без роботи. Другіевопроси, що приходять в голову в процесі аналізасхеми кругообігу, полягають у наступному. Що про-виходить з обсягом виробництва, коли домашніехозяйства вирішують менше витрачати і робити большесбереженій? Що відбувається, коли фірми находятновие способи виробництва товарів з меньшімізатратамі праці, - чи зможе тоді кожен найтіработу?
Потрібна більш складна модель, щоб показати, як визначаються рівень виробництва і суммар-ний дохід в економіці.
Побудова такої моделіявляется центральним завданням макроекономіки.
24

РІС. 2-2. Використання статистичних даних для пост-роїння і вдосконалення моделей. Робота над еконо-чеський проблемою зазвичай починається з ретельного ізученіяданних і побудови на їх основі і відповідно до них од-ної або декількох моделей. Додаткова інформація затеміспользуется для перевірки прогнозних результатів моделей. Етітести можуть підтвердити правильність вибору небудь одноймоделі, запропонувати поліпшення або вказати на необходімостьпостроенія абсолютно нової моделі
Схема кругообігу є правильною відправ-ної точкою, оскільки загострює увагу на взаемодії між рішеннями фірм про виробниц- стве, що визначає доходи домашніх господарств, ірешеніямі домашніх господарств про витрати, що ге-нерірует обсяг продажів для фірм. Ця модель при-тися увагу також до ринків товарів і фак-торів виробництва, на яких відбувається взаємо-дію фірм і домашніх господарств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика моделей "
 1. Загальна характеристика
  . Модель економічного розвитку Південної Кореї має багато спільного з японської, але роль уряду в регулюванні економіки тут була значно вище. Широко використовувалися диктаторські методи керівництва. Так, в 1978 р., коли багато південно-корейські фірми не змогли погашати свої іноземні борги, президент звільнив їх від виплати відсотків внутрішнім інвесторам і від погашення заборгованості.
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  загальна сума збитків цієї корпорації дорівнює загальній сумі прибутку. Нам потрібно лише націоналізувати цю корпорацію, щоб отримати соціалістична держава без прибутків і збитків, держава безтурботної захищеності і стабільності. Але так виходить тільки тому, що за нашим визначенням стаціонарна економіка передбачає рівність загальної суми збитків і загальної суми прибутку. В
 3. 12.2. Аналіз формування позабюджетних коштів вузу
  загальна сума надходжень з позабюджетних коштів збільшилася в 2001 р, в порівнянні з 2000 р. на 26% (на 967 479 дол. США). Якщо ж розглядати кожне джерело, то видно, що доходи від оренди та науково-дослідних робіт з госпдоговорами зменшилися на 33% і 43% (або на 19 276 і 150 319 дол. Відповідно). Доходи від платного навчання і видавничого центру збільшилися на 19% і 72%
 4. 3.1. Пряма капіталізація
  загальна ставка капіталізації. В якості NOI може використовуватися нормалізований чистий операційний дохід за 1 рік, одержуваний шляхом усереднення доходу за кілька років. Ставка капіталізації Дд відображає ризики, яким піддаються кошти, що вкладаються в актив. Методи розрахунку ставки капіталізації вибираються залежно від конкретних умов, в яких функціонує об'єкт оцінки:
 5. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
  загальна модель іпотечне-інвестиційного аналізу дозволяє зробити висновок про вплив періоду володіння активом на величину вартості власності, так як змінюється кількість і величина грошових потоків на власний капітал. Існує тенденція зменшення поточної вартості при збільшенні періоду інвестиційного проекту. Тому період володіння інвестицією слід прогнозувати виходячи із загальної
 6. Пролетарська політична економія
  загальна і повна зайнятість, ведення господарства за єдиним планом. З ім'ям К. Маркса пов'язана спроба людей побудувати суспільство без приватної власності на засоби виробництва, спираючись на економіку державного типу, регульовану з центру. Головна праця Маркса - «Капітал», т. 1 (1867), який зробив його одним з найбільших економістів світу. Ф. Енгельс назвав «Капітал» «біблією робочого класу».
 7. 3. Загальна характеристика економічних інститутів
  моделі підходящі економічні інститути капіталізму. Неформальні правила, норми, звичаї не створюються властями, часто вони розвиваються стихійно. Інститути повільно пристосовуються до змін навколишнього оточення, тому інститути, колишні ефективними, стають неефективними і залишаються такими тривалий брешемо я, так як важко повернути товариство з історичного шляху,
 8. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  характеристика інвестицій на макрорівні Інвестиції - це друга важлива складова сукупного попиту. Інвестувати - значить купити якісь блага заради того доходу, який ми очікуємо в майбутньому. Отже, фірма інвестує, коли купує верстати, точно так само як населення інвестує, купуючи акції. Однак варто розрізняти ці два види інвестування. Купівля акцій - суто фінансова
 9. Особливості кредитної системи в Росії
  моделей: американської та німецької. У країні діють універсальні банки (цим вона відрізняється від американської моделі), а також функціонує досить розвинутий сектор спеціалізованих кредитних організацій (цим вона відрізняється від німецької моделі). В цілому російські кредитні організації повторюють шлях, по якому розвивалася кредитна система в Західній Європі та інших регіонах світу з
 10. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Загальна сума соціальних витрат склала близько 40% федерального бюджету. Економічна криза кінця 60-поч. 70-х рр.. змусив правительст-у Р. Ніксона перейти до нової політики щодо стимулювання економі-ки. Особливості економічної політики Р. Ніксона {foto51} Ситуація в економіці США різко загострилася у зв'язку зі світовою енергетичною кризою 1973 р., що викликав світова економічна
© 2014-2022  epi.cc.ua