Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

1.6. Нові тенденції в розвитку світової економіки


Аналіз сучасної світової економіки і відбуваються в ній інтеграційних про-процесів дозволяє виділити дві основні тенденції. Одна з них - кількісне зростання країн, об'єднаних у різні міжнародні економічні союзи та інші міжнародні еко-номічного альянси, що є свідченням наростаючої глобалізації економіки. Інша тенденція - безперервне вдосконалення форм і методів реалізації світової економічної інтеграції, що говорить про що відбуваються в цьому процесі глибоких якісних змінах.
До початку третього тисячоліття практично всі цивілізовані країни (до них прийнято відносити всі незалежні держави, визнані Організацією Об'єднаних Націй), яких налічується близько двохсот, сталі або прагнуть стати членами різних міжнародних економічних організацій. Так, до 2003 р. членами Міжнародного валютного фонду (МВФ) були 184 країни, 180 держав складалися членами Світового банку (СБ), більше 140 країн увійшли до Світової організації торгівлі (приблизно ще 30 країн, в тому числі і Росія, претендують на членство в цій організації в майбутньому), більше 100 країн є членами Всесвітньої організації праці (ВОТ) і т. д.
Крім названих економічних організацій, що представляють всесвітнє господарство, в сучасному світі практично у всіх частинах земної кулі діє безліч міждержавних економічних установ, що представляють широкий сектор форм локальної міжнародної економічної інтеграції. Важливо відзначити, що міжнародне право не перешкоджає участі будь-якої країни одночасно у кількох міжнародних економічних організаціях.
Сучасна світова економіка характеризується суттєвими якісними пре-утвореннями, завдяки яким світове господарство придбало нові риси. Помітним стае його участь:
- в цілеспрямованому регулюванні світового господарства;
- створенні всесвітньої економічної інфраструктури;
- регулюванні міжнародного обміну товарами і послугами;
- створенні наднаціональних міжнародних органів забезпечення держав економічними ресурсами, в тому числі капіталом та інформаційними технологіями;
- прискоренні процесу створення і розширення економічних, валютних і політичних міжнародних спілок;
- розбудові та посиленні ролі у світовому господарстві міжнародних корпорацій;
- масовий перехід економік країн світу на загальносвітову систему статистичного та бухгалтерського обліку.
Організаційно-економічною основою всіх нових явищ у світовій економіці, вирішальним фактором сучасних міжнародних відносин служить постійно розвивається і поглиблюється процес міжнародної інтеграції.
З чим пов'язано прискорений розвиток інтеграційних процесів в економіці на рубежі XX і XXI ст.?
З безлічі причин і факторів відбувається можна виділити три основних.
1. Усилившаяся конкурентна боротьба, викликана істотним зростанням масштабів про-виробництва, змушує бізнес в пошуках найкращих умов діяльності «переступати» свої національні кордони.
2. Сформовані в другій половині XX в. сприятливі політичні обстоятельст-ва: розпад колоніальної системи, обусловивший необхідності встановлення у світі нового економічного порядку, і закінчення «холодної» війни - періоду протистояння двох соціально-економічних систем, що дозволило консолідувати світове співтовариство і розглядати світ як цілісну систему.

3. Останні досягнення науково-технічного прогресу, що дозволили створити качест-венно нову, надійну світову економічну інфраструктуру, в тому числі міжнародну транспортну мережу, адекватні вимогам часу засоби зв'язку і широку информацион-ную систему. Завдяки цьому істотно скоротилися витрати на переміщення товарів і факторів виробництва, знизився ступінь економічного ризику, стала реальною можливість швидко переміщати робочу силу, технології і капітал в масштабах всього світу.
Внаслідок дій всієї сукупності зазначених факторів у світі об'єктивно ство-лись необхідні умови для більш повної реалізації переваг економічної Інтегра-ції, тобто для переходу її в більш розвинену фазу - глобалізацію.
Крім отримання економічних ефектів, міжнародна інтеграція на глобальному рівні сприяє створенню сприятливої зовнішньополітичної атмосфери. Як правило, економічний союз служить основою для зміцнення взаєморозуміння, а також політичного і культурного зближення країн. Крім того, економічна інтеграція сприяє розвитку взаємодопомоги та солідарності аж до військової підтримки країн, пов'язаних економічними зобов'язаннями.
Поряд з перерахованими вище наслідками міжнародна інтеграція на сучас-менном глобальному рівні створює безліч нових форм економічних відносин, в яких переплітаються співпраця і конкуренція, а ринкові зв'язку замінюються контрактно-ринковими відносинами.
Одним з істотних наслідків глобальної інтеграції є створення необхідних умов для міжнародного виробничого співробітництва.
Міжнародне виробниче співробітництво - це специфічна форма орга-нізації виробничої діяльності, що передбачає участь у ній водночас не-скількох або безлічі країн, на основі виробничої спеціалізації (у тому числі предметної, подетальної та технологічної) кожної з них при широкій виробничої кооперації між цими країнами. Така форма організації виробництва передбачає вихід виробничого процесу за рамки однієї країни і здійснення його одночасно в міжнародних масштабах.
Серед перерахованих рис міжнародного виробничого співробітництва особливе місце зараз займає міжнародне науково-технічне співробітництво, оскільки в епоху розвитку НТР діяльність у цій галузі набуває вирішальне значення не тільки для роз-ку виробництва та економіки, а й для суспільства в цілому.
В умовах, коли одночасно консолідуються кошти або декількох країн, чи-бо підприємств різних країн, відносні витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи для кожного, хто входить до альянсу суб'єкта істотно скорочуються, що приносить економічний ефект.
Все більш значуще місце в міжнародних економічних зв'язках починають займати міжнародні корпорації та світові фінансові центри (МФЦ).
До особливостей сучасного етапу розвитку світової економіки слід віднести і зниження питомої ваги в економіці одних, раніше поширених у ній форм, і зростання інших, перш відсутніх або грали малозначиму роль.
Так, міжнародна торгівля товарами, колишня родоначальницею міжнародних економічних відносин, в даний час поступилася провідне місце міжнародним фінансовим операціям. Крім того, таку поширеності форму міжнародного переміщення капіталу, як прямі іноземні інве-стіціі, поступово витісняють міжнародні портфельні інвестиції.
Велика роль у формуванні сучасної світової економіки належить між-народної інфраструктурі. Особливо велике значення тієї її частини, яка пов'язана зі кошти-ми зв'язку та інформацією.
Безперечним є той факт, що без надійних швидких і стійких мереж транснаціональних комунікацій, без глобальної економічної інформатики неможливо не тільки існування, але навіть виникнення світового господарства. Важко уявити роботу, напри-мер, Міжнародного валютного фонду або рядових міжнародних банків, бірж без современ-них інформаційних систем.
Велика диференціація країн, їх неоднакові можливості і різні інтереси призводять до того, що від реалізації міжнародних економічних зв'язків вони отримують неод-наково результат. Найбільшу вигоду від міжнародної економічної інтеграції отримують, як правило, економічно розвинені, багаті і політично стабільні держави. Це пояснюється тим, що, по-перше, саме розвинені країни виробляють зараз найбільш прибуткову наукомістку і трудомістку продукцію і, по-друге, експорт капіталу (яким, природно, мають багаті країни) є найбільш прибуткової формою сучасного бізнесу.
Країни - аутсайдери різних міжнародних економічних альянсів, вступивши в них, також переслідують свої національні економічні інтереси. Не отримуючи надвисоких доходів, вони набувають можливості і засоби для більш прискореного, ніж раніше, економіч-ського зростання, для досягнення рівня економічно розвинених і багатих країн. Подібний шлях пройшли Японія, Австралія, Південна Корея, і зараз по такому шляху йдуть Сінгапур, Тайвань і Малайзія.
Відстоюючи власні національні інтереси, країни - учасниці мірохозяйствен-них зв'язків посилюють конкурентну боротьбу, піднімаючи її на вищий виток. Між-ная конкуренція зараз ведеться одночасно на двох рівнях: між країнами - учасницями будь-якого економічного об'єднання і між окремими економічними асоціаціями (сою-зами) держав. Прикладами внутріспілкової конкуренції можуть служити так звані винні та м'ясні «війни» між Францією, Іспанією, Італією та Німеччиною в рамках ЄС, а також цукрова «війна» між Росією та Україною за ринки збуту і квоти на території країн СНД.
Прикладом міжнародної конкуренції іншого рівня є боротьба між США і Японією, з одного боку, та країнами ЄС - з іншого, за ринки на території Росії і країн СНД.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.6. Нові тенденції у розвитку світової економіки "
 1. Глава 20. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття
  тенденції в еволюції власності. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX-початку XXI ст. Мета теми - розкрити найважливіші зміни в економічній системі капіталізму до початку третього тисячоліття та основні тенденції її подальшої
 2. Інститути підсистем світового господарства
  нові інструменти регулювання ринку капіталів. ОЕСР виступає одним з центрів світового економічного регулювання. Вона здійснює координацію економічної допомоги розвинених країн, яка становить основну частину загального обсягу допомоги в світі. У Комітеті сприяння розвитку, що об'єднує 17 держав, узгоджуються методи, умови і розміри допомоги розвитку, узгоджуються дії
 3. РЕЗЮМЕ
  нові форми страхування, розширення післяпродажного обслуговування, інформаційної забезпеченості потенційних покупців. Виключно швидко розвиваються нові форми міжнародних економічних відносин і насамперед ринок послуг, на частку якого припадає до тридцяти відсотків всього обсягу світогосподарських зв'язків. Загальним наслідком перерахованих вище тенденцій стає посилення
 4. 22. Економічний розвиток Росії в XIX в.
  Нові прогресивні тенденції часто вже не витісняли старі, які гальмували розвиток країни, а лише накладалися на них, створюючи химерні поєднання - російську
 5. А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003
  нові реалії російської господарського життя та тенденції розвитку світового господарства. Призначений для студентів, викладачів, аспірантів, слухачів економічних вузів і
 6. Чим підготовлений світова криза? Чи можна говорити, що сама система суспільства споживання підштовхнула глобальний капіталізм в прірву?
  Нові виробничі потужності, які в результаті його здування виявилися зайвими. Споживання в світі падає і це обвалює фінансову і виробничу
 7. Лекція 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX-першої третини XX ст
  тенденції у розвитку світового господарства наприкінці XIX-першої третини XX
 8. Лекція 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX-першої третини XX ст.
  Тенденції у розвитку світового господарства наприкінці XIX-першої третини XX
 9. Поняття конкурентоспроможності фірми
  нові тенденції в розвитку світової економіки зажадали перегляду ортодоксальних поглядів. В останнє десятиліття найбільш значний внесок у розробку проблем конкурентоспроможності фірм внесли американські економісти І. Ансофф, М. Портер та ін Аналізуючи причини високої конкурентоспроможності фірм, ці економісти дійшли висновку, що вона багато в чому залежить від наявності та ефективного
 10. Глава 39. Міжнародна економічна інтеграція
  тенденції. З одного боку, посилюється цілісність світового господарства, його глобалізація, що викликано розвитком економічних зв'язків між країнами, лібералізацією торгівлі, створенням сучасних систем комунікації та інформації, світових технічних стандартів і норм. Особливо цей процес проявляється через діяльність ТНК. З іншого боку, відбувається економічне зближення та взаємодія
 11. § 4. Тенденції глобалізації світової економіки на рубежі XX-XXI століть
  світової економіки на рубежі XX-XXI
 12. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
  світової економіки спочатку потрібно з'ясувати, що мається на увазі під цим терміном, які форми приймають світогосподарські зв'язку і як вони розвиваються. Цим питанням і присвячена дана
 13. Вплив кризи на економіку Росії:
  нові індустріальні країни »та ЄС; 22) Під впливом загальносвітових господарських тенденцій економіка Росії може відчути серйозне нездужання ще при збереженні високих нафтових цін на світовому ринку; 23) Падіння світових цін на нафту призведе до кризового поразці національного господарства Росії, обвалу на фондовому ринку, падіння промислового виробництва, зростання безробіття і посиленню
 14. 3. Демографічні чинники
    нові можливості, що відкриваються або небезпеки. 2. Основні заходи, спрямовані на реагування на зміни в демографічній
 15. Освіта світового господарства
    нові території і насильницьким підключенням їх до всеохоплюючої відтворювального процесу. Колоніалізм з'явився одним з умов, які сприяють насильницького економічного об'єднання
 16. Питання для самоперевірки
    тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні наслідки еміграції з Російської федерації? 8. Що на практиці означає для Росії масова імміграція (репатріація) російськомовних
 17. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002
    тенденції в їх економічному розвитку з виявленням факторів, що обумовили цей розвиток. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів. Видання
 18. А. Демографічні чинники
    нові можливості, що відкриваються або небезпеки? 2. Які дії зроблені і що необхідно здійснити на регіональному рівні в якості реакції на демографічні
 19. Асиметричність зовнішньоекономічних зв'язків
    тенденції. Але переважаючою була тенденція збільшення їх частки в міжнародних обмінах. Придбані в процесі розвитку порівняльні переваги, що визначають участь у міжнародному поділі праці, постійно змінюються під впливом науково-технічного прогресу. Це призводить до зміни співвідношення сил і форм взаємодії країн, що розвиваються на світовій арені. Важливу особливість
 20. Тематика контрольних робіт
    тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах. 7. Особливості прямого оподаткування в індустріально розвинених
© 2014-2022  epi.cc.ua