Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

1.7. Роль НТП в розвитку світової економіки


В даний час НТП відіграє визначальну роль у розвитку світогосподарських зв'язків: він визначає темпи і напрямки розвитку економіки, військової потужності держав і служить своєрідною «точкою зростання» для подальшого прискореного розвитку світового господарства.
Значення науки і наукових досліджень ще більше посилилося в кінці 80-х рр.. XX в. Це знайшло вираження у подвоєнні витрат на НДДКР. В цілому частка витрат на науку у світовій економіці склала: 1980 р. - 1,9%, 1990 р. - 2%, нині - більше 3%. Значення НТП знаходило вираження в процесі розширення сфери впровадження НТП не тільки на окремих підприємствах і в деяких галузях, але і в рамках різних регіонів. Поступово даний напрямок набуло вирішального значення. У 90-і рр.. XX в. НТП отримує всеосяжний характер, охоплює не тільки всі галузі науки, приватний і державний сектори економіки, а й стадії інноваційного процесу: фундаментальні дослідження, прикладну науку, НДДКР, впровадження нововведень у виробництво. Даний процес, отримавши бурхливий розвиток у ряді західних країн, стає воістину інтернаціональним.
У процесі глобалізації значення НТП стає визначальним. На його основі в мі-ровой економіці відбулася диференціація країн на дві групи. Перша група являє собою особливий, вищий, елітний шар світового господарства. Це - своєрідна надбудова над ос-ментальною економічною системою. Її роль визначається тим, що тут зосереджені 90% науч-но-технічного потенціалу планети, сконцентровані науково-виробнича та інтелектуальна еліта, новітня техніка та технології. Ця надбудова - основа формування ноосфери Землі. У даних країнах проживає «золотий мільярд» населення, мають місце найвищий рівень споживання і соціальна захищеність. Якщо середньодушовий дохід у світі становить близько 5 тис. дол на людину, то в країнах, що входять в дану групу, він дорівнює 27-28 тис. дол
Роль даної надбудови постійно зростає, і НТП перетворюється на інтеграційний, сполучний чинник розвитку світового господарства. Він визначає функціонування різних елементів світового господарства: торгівлі, міграції праці і капіталу, МРТ. Так, в високорозвинені країни спрямовуються потоки найбільш кваліфікованої робочої сили. У США і Західну Європу відбувається «витік мізків» з Африки, Азії, Росії. НТП викликає рух найбільш кваліфікованої робочої сили до центрів людської цивілізації. Вона притягується зосередженням у вищому інтеграційному науково-технічному шарі новітньої техніки і технології, високими витратами на науку, НДДКР, більш високою зарплатою і рівнем життя в даних країнах. Тут здійснюється корінний переворот у розвитку глобальних продуктивних сил.
Розвиток даної надбудови підтримується світовою торгівлею. У XIX в. основними товарами на світовому ринку були текстиль, метал, транспортні засоби, верстати, машини, облад-нання. У другій половині XX в. на перший план вийшли вироби, вироблені або на базі високих технологій, або сприяють процесу науково-технічного розвитку. Так, на частку країн «великої сімки» припадають 53-55% МВП і близько 80% виробництва готових виробів. З них переважна частина зроблена на базі високих технологій. Цим обстоятельст-вом і визначається характер світової торгівлі.
З 70-х рр.. XX в. важливу роль починають грати нові індустріальні країни, торгую-щие товарами, виробленими на базі високих технологій: кольоровими телевізорами, оптико-волоконної технікою, матеріалами з наперед заданими властивостями.
Частка цих країн у світовій торгівлі за 2000-2005 рр.. збільшилася більш ніж в 2 рази: з 6,5 до 12,5%.
Освіта науково-технічної надбудови, заснованої на розвитку НТП, призводить до того, що він стає визначальним елементом світового господарства і виступає як «локомотив» світової економіки, її основна рушійна сила. За останні 50 років МВП (світовий валовий продукт) виріс в 5,9 рази. Величезний внесок у даний процес внесли саме розвинені країни, що володіють найбільшим науково-технічним потенціалом. На частку цих держав припадає більше 50% МВП. Вони споживають 70% мінеральних ресурсів. Це відбувається завдяки величезній продуктивності, енергоємності новітньої техніки, технологій, обладнання, зосереджених в даних країнах.
Значну роль у зростанні МВП грають нові індустріальні країни: їх визначаю-щий внесок у МВП пояснюється тим, що дані країни все більше спеціалізуються в галузі новітніх технологій, освоюють наукомісткі і технічно складні виробництва.
НТП не тільки забезпечує створення все збільшується МВП, але і є визна-виділяється чинником розвитку міжнародного поділу праці. Виробництво нової техніки, обладнання, нових матеріалів і готових виробів зосереджується в різних регіонах і країнах, які стають «точками зростання» МРТ.
НТП - найважливіший фактор формування сучасної наукомісткої структури. Під його впливом відбувається процес скорочення частки сільського господарства. Вивільнювана в результаті інтенсивності росту НТП робоча сила та інші ресурси зумовили пропорційне збільшення сфери послуг, включаючи торгівлю, транспорт, зв'язок.
У світовій економіці все більшого значення набувають такі наукомісткі галузі, як електроенергетика, атомна і хімічна промисловість, виробництво комп'ютерів, машинобудування, точне приладобудування, авіаційна промисловість, ракетобудування, суднобудування, виробництво верстатів з ЧПУ, модулів, роботів. Можна сказати, що в даний час розвиток НТП втілюється в інтенсивному процесі формування світової наукомісткої структури, що визначає довгостроковий характер структурних змін світового господарства.
НТП визначає глобальний, інноваційний характер економічного зростання. Ця тен-денця, будучи визначальною у світовій економіці, знаходить втілення у розвитку експери-ментальних робіт з генної інженерії, використанні радіоактивності в біотехнологіях; ис-прямування по генезису і запобіганню раку; застосуванні надпровідності в телекомунікаційного системах і т. д. Це стає домінуючою тенденцією розвитку науки і техніки.
Виступаючи сполучною ланкою всіх світогосподарських зв'язків, НТП формує нову якість відносин. В даний час відбувається перегляд деяких фундаментальних по-ложений філософії «вільного капіталізму». Зазвичай у розвинених країнах діє система антитрестівського законодавства. Однак до початку 90-х рр.. XX в. гостра конкуренція на миро-вих ринках наукоємної продукції підштовхнула уряди різних країн до консолідації на-учно-технічного потенціалу та налагодженню кооперації. Ці дії здійснюються часто в обхід антитрестівського законодавства, порушують свободу конкуренції, водночас відкриваючи свободу розвитку продуктивних сил у рамках світового господарства. Відбуваються об'єднання, злиття дрібних і середніх, високотехнологічних і автоматизованих підприємств в якісно нові виробничі формування.
Зазвичай такі злиття здійснюються для виробництва продукції на базі високих технологій і об'єднання в цій сфері фінансових та науково-технічних зусиль.
Для позначення всього спектра формуються на базі високих технологій зв'язків і відносин в економічній літературі поширилося поняття «підприємницька мережа». Такі «мережі» долають нескоординовану ринковий обмін при складному, динамічному виробництві. В рамках даних відносин стимулюються швидка передача технології, движ-ня інформації, прискорюється впровадження нововведень у виробництво. Виникаючі при цьому зв'язку дозволяють фірмі-лідеру координувати поточну діяльність учасників якого-небудь науково-технічної угоди, організовувати обмін ключовим ресурсом - інформацією.
Роль НТП виявляється в тому, що в даний час на його основі відбувається посилення глобалізації та інтернаціоналізації. Раніше цей процес стримувався наявністю СРСР та інших соціалістичних країн. Це ставило серйозні і часто непереборні перепони розвитку пла-нетарного співробітництва в галузі вдосконалення сучасної науки і техніки, рішенням стоять перед людством гострих завдань і проблем.
Таким чином, становлення НТП в рамках світового господарства стало фактором, вимірюв-няющая характер сформованої системи міжнародних економічних відносин. Під його впливом змінюється характер відносин власності, процесу праці, долається конку-Ренцо, формується консолідація науково-технічного потенціалу, розвиваються МРТ, ставлення-ня кооперації між державами. Все більше збільшується регулююча роль державного-ва, визначає основні напрями розвитку НТП, формування наукомісткої структури.
Роль НТП визначається не тільки його справжнім, а й майбутнім. Слід очікувати, що розвиток цього процесу продовжить формування інтернаціоналізації світового господарства. На його основі буде здійснюватися утворення нових міждержавних інтеграційних обсягів по-діненій, відбудеться подальше розвиток МРТ та світової торгівлі готовими виробами, вироб-хто водиться на базі «високих технологій». У цих умовах отримають розвиток нові форми транс-порту: монорейкові дороги, надзвукові літаки, автомобілі на водневому паливі. Продовжиться створення транснаціональних залізничних систем, а також трансокеанського пароплавного транспорту. Йдуть розробка біосумісних і надпровідних матеріалів, розвиток супутникового зв'язку, впровадження фотонних технологій. Дані процеси роблять світове господарство все більш єдиним, інтегральним, цілим. Державні кордони стають про-зрачних, бо вони перешкоджають поглибленню інтеграційних процесів, а отже, розвитку світової економіки в цілому.
Величезне значення набуває і вирішення проблеми збалансованого розвитку мі-рового господарства. Вже зараз постає проблема подолання розриву між розвиненими і новими індустріальними країнами, з одного боку, що розвиваються і слаборозвиненими державами - з іншого. У майбутньому характер їх взаємовідносин повинен змінитися: світовій спільноті доведеться шукати шляхи подолання даного відставання, вирішувати проблеми бідності, екологічн-ської безпеки жителів планети. Це можна буде зробити тільки на основі подальшого розвитку НТП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.7. Роль НТП в розвитку світової економіки "
 1. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних країнах. Сучасне соціально-економічне становище
 2. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій еко-номіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних стра-нах. Сучасне соціально-економічне становище
 3. Запитання до теми
  роль обробної промисловості у світовому господарстві та структурні зміни у світовій обробній промисловості. 2. Як змінилася роль основних підсистем у реченні оброблених товарів? 3. Чи відбувається зближення міжнародної спеціалізації промислово розвинених країн і країн? 4. Розкрийте основні форми ціноутворення компаній в
 4. Запитання до теми
  роль і місце РФ в світовому
 5. ЛІТЕРАТУРА
  розвитку світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. №
 6. Рекомендована література
  розвитку світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини, 1989, №
 7. Запитання до теми
  роль міжнародних економічних інститутів. 10. Які характерні риси світового економічного порядку? 11. У чому полягають принципові відмінності концепції НМЕП і
 8. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  роль в економіці окремої країни. Значний поштовх світовій торгівлі дали великі географічні відкриття. Перехід на індустріальну стадію розвитку призвів до поглиблення, розширення торговельних зв'язків між країнами, надав їм систематичний характер. Сьогодні світова торгівля займає одне з провідних місць у системі світогосподарських
 9. Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
  роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в економічному розвитку країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості економічного зростання і причини його уповільнення. Накопичення макроекономічних диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 10. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
  роль так званих нових індустріальних країн, особливо
 11. Запитання до теми
  роль неформального сектора в накопиченні капіталу в країнах, що розвиваються? 9. Охарактеризуйте роль облікових ставок і норми прибутку в процесі заощаджень і
 12. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в економічному раз-вітіі країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості економічного зростання і причини його уповільнення. Накопичення макроекономічних диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 13. Тест
  роль у розвитку виробничих сил; в) вони не вимагають термінових рішень; г) вимагають об'єднання зусиль всього світового співтовариства; 4. Основне навантаження на природне середовище та ресурси планети створюють наступні групи країн: а) США, Японія, Німеччина, Індія, Китай, Росія, Індонезія, Бразилія, б) Країни Близького Сходу; в) США, Японія, Німеччина, країни СНД; г) Країни Африки.
© 2014-2022  epi.cc.ua