Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Мінімальна заробітна плата


Більш суперечливим є питання про роль мі-мінімальної заробітної плати як причини безробіттю-тіци серед молоді. З 1938 р. Федеральне прави-будівництві вимагає від ггредпрінімателей установленіямінімальной заробітної плати для деяких катего-рій зайнятих. Така заробітна плата виплачується ється працівникам, які не зайняті управлінням, і рас-ється сьогодні приблизно на 3/4 робочої си-ли. З роками ступінь цього охоплення змінюється. У раз-особистих штатах діє також ряд законів про мі-мінімальної заробітної плати, що охоплюють тих, котенята включений в сферу дії федерального закону.
Відповідно до постулатами мікроекономікімінімальная заробітна плата, якщо вона ефек-на, повинна збільшити норму безробіття, що і бу-дет зараз продемонстровано. Малюнок 32-6 поки-показують співвідношення попиту на працю і її запропонованого-вання. Крива попиту спрямована вниз: підприємцям хочуть наймати більше працівників по мересніженія реальної заробітної плати. Крива-позиції праці спрямована вгору. Без мінімальнойзаработной плати зайнятість була б на рівні N0, а реальна заробітна плата була б на рівні W0, де пропозиція дорівнює попиту.
9 Ці програми та їх результати, дати оцінку яким досить важко, обговорюються в роботі Laurie J. Bassi і Orley Ashenfelter, «The Effect ofDirect Job Creation and Training Programs on Low-Skilled Workers», aтакже в Sheldon H. Danziger and Daniel H. Weinberg (eds.), fightingPoverty, Harvard University Press, 1986.
Рівновага, показане в точці E на рис. 32-6, зі-відповідає природної норми безробіття, кото-раю виникає в результаті того, що люди меняютработу і шукають нову. Тепер вводиться мінімальна-ная заробітна плата, рівна Wn ^ n. Мінімум знахо-диться на рівні, що перевищує величину заробітної плати, при якій на ринку праці зберігає-ся рівновагу. В результаті ггредпрінімателі хотятнанімать працівників менше рівня N0. Але прізаработной платі Wmin число людей, охочих працюва-ти, більше, ніж у точці рівноваги E.
Однакопредпрінімателі наймуть тільки N1 работніков.Такім чином, виникає додаткова безробіттю-Тіца, рівна N2 - N1. Отже, мінімальнаязаработная плата збільшує безробіття.
Зрозуміло, якби мінімальна заробітна пла-та на рис 32-6 була нижчою рівноважного рівня, Тоона була б просто неефективною. У реальнойпрактіке існує безліч різних професії-сій. Для деяких з них, особливо тих, коториетребуют праці досвідчених, кваліфікованих робіт-ників, рівноважна заробітна плата вище міні-

Кількість працівників
РІС 32-6. Вплив мінімальної заробітної плати на за-нятості і безробіття. Для початку уявімо, що мінімальна-ної заробітної плати не існує. Рівень зайнятості та зар-плата визначаються попитом і пропозицією Рівноважний зна-чення заробітної плати, при якому зайнято N0 осіб, равноW0. Нехай потім вводиться мінімальна заробітна плата Wmjn.Прі цієї заробітної плати попит на працю дорівнює тільки N1 і та-де ж кількість працівників зайнята. Але при цій мінімальна-ної заробітної плати хочуть працювати N2 людей. Мінімальна за-робітна плата, отже, збільшує безробіття на (N2-N1) працівників. Вона також скорочує зайнятість на (N0 - N1) працівників.
Мального рівня, встановленого для всієї економі-ки. Для інших, навпаки, цей рівень може перевищувати величину зарплати, при якій вони биліби зайняті.
Цей момент особливо тісно пов'язаний з аналізомбезработіци серед молоді. У 1985 р. мінімальна-ная заробітна плата становила 3,35 дол за часработи. Це значно нижче рівня, який по-лучан більшість досвідчених працівників, і, слідів-вательно, мінімальна зарплата не впливала на ри-нічний поведінку в процесі їх найму (ви должниуметь використовувати рис 32-6, щоб показати, почім-му це так) . Але мінімальна заробітна плата б-ла аж ніяк не низькою порівняно з заробітноїплати, одержуваної молодими людьми, вперше по-падаючими на ринок праці.
Звідси є всі ос-нови очікувати, що безробіття серед молодежідолжна зрости при існуванні мінімальнойзаработной плати.
Більшість досліджень підтверджують етіожіданія і показують, що ставки мінімальнойзарплати дійсно збільшили безробіття се-ред тих, хто в іншому випадку отримував би нізкуюзаработную плату. Ще очевидніше той факт, що ми-мінімальних заробітна плата служить причиною со-кращения зайнятості серед молоді. При заро-бітної плати в 3,35 дол багато підлітків не в відбутися у-янии знайти роботу, тому що фірми не хочуть пла-тить так багато за роботу, яку вони могли бивиполнять.
У 80-ті роки мінімальна заробітна плата не-скільки скоротилася щодо середньої. Онабила встановлена на рівні 3,35 дол в 1981 р. і згодом не піднімалася. Таким чином, за період з 1981 по 1986 р. мінімум зарплати упалотносітельно середнього рівня в обрабатывающейпромышленности з 50 до 35%. Якщо мінімальнаязаработная плата дійсно має значітельноевліяніе на безробіття серед молоді, то ці змі-ни повинні допомогти скоротити її.
Проблема мінімальної заробітної плати затра-гивает одне цікаве питання чому ми імеемтакое законодавство, яке перешкоджає напів-чению людьми роботи? Чому політики голосуютза такі закони? Чому б усім людям, якіне можуть отримати роботу через існування мі-мінімальної заробітної плати, що не потребувати отсвоего членів Конгресу скасувати такий закон? Новедь мінімальна заробітна плата шкодить не всем.В кращому становищі, зокрема, виявляються за-нятие, доходи яких були б нижче, не будь це-го закону. В останньому випадку вони отримували б за-робітну плату W0 (див. рис 32-6); при дії жеетого закону вони отримують W1111n. Таким чином, за-
Глава 32: Безробіття 609
конодательство про мінімальну заробітну платеухудшает положення далеко не всіх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мінімальна заробітна плата "
 1. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  мінімальної зарплати (тарифної ставки для аспірантів і т.п.); затвердженого відсотка матеріальної допомоги (5,5% від стипендіального фонду), коефіцієнта індексації. Очевидно, що найбільший вплив на можливе відхилення від плану надаватимуть чисельність студентів і величина мінімальної заробітної плати. Побудуємо просту факторну модель, використовуючи дані тільки по навчальним стипендіях. С=Ч
 2. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  заробітною платою в сучасній економічній науці розуміється ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Залежно від методів оцінки трудових витрат у господарській практиці використовують погодинну (місячну, тижневу, погодинну, річну), відрядну (за кількість вироблених товарів), акордну та інші види оплати праці. Розрізняють також розуміння заробітної плати в
 3. Стан ринку праці та зайнятості в Росії
  мінімальну і дозволяє відтворення лише працівників низької кваліфікації. Практично не стимулюється висококваліфіковану працю. Все це супроводжується значним зниженням продуктивності праці. Різко знизилися показники народжуваності, середньої тривалості життя. У Росії середня тривалість життя складає в даний час всього 59 років. У 90-ті роки панує
 4. Тема 26. РИНОК ПРАЦІ
  мінімальна заробітна плата, що забезпечує мінімум працівникові. 3. Пропозиція на ринку праці. Пропозиція праці на ринку також залежить від розміру заробітної плати, але ця залежність протилежна попиту: з ростом зарплати збільшується пропозиція (рис. 26.2). На стороні пропозиції праці проявляються два ефекту - заміщення і доходу. Спільна дія цих ефектів призводить до того, що
 5. 'лава 26.
  Мінімальної заробітної плати Почнемо з законів про мінімальну заробітну плату - теми, яка вже затра-ГІВА нами в гол. 6. Хоча встановлення мінімальної заробітної плати не відно-сується до основних факторів, що визначає наявність надлишку робочої сили, воно робить істотний вплив на групи населення з високим рівнем безра-ботіци. Крім того, аналіз ролі мінімальної заробітної плати
 6. § 54. Соціальний захист населення
  мінімальної заробітної плати для працюючих; забезпечення переважно за рахунок держави розвитку освіти, охорони здоров'я, захист навколишнього середовища, надання допомоги в отриманні громадянами кваліфікації, регламентація процесу трудової діяльності (тривалості робочого дня, надання оплачуваних відпусток, створення профспілок і т. д.). Основними принципами соціальної політики
 7. Модель розподілу доходів
  мінімальна заробітна плата працівників дорівнює частці виробленого продукту, відповідної відрізку (0-W), а середня (нормальна для даної економіки) прибуток відповідає відрізку (/ * с - W). 72 Рис. 3. Модель розподілу доходів Д. Рікардо Тепер звернемося до рис. 3. Точка А відповідає вкладеннях «капіталу-праці» в таку ділянку землі, який дає віддачу (урожай зерна),
 8. 5. Мінімальна заробітна плата
  мінімальної заробітної плати в 1975 і 1984 гг.пріведени в табл. 16-1. Задамося питанням: почемунекоторие працівники отримують зарплату вище законодавчими встановленого мінімуму? 7 Чому биработодателям не знизить оплату праці? Відповідь полягає в тому, що між разлічниміработодателямі існує конкуренція. Праця про-изводителей, тому граничний продукт трудабольшінства працівників
 9. 6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента
  мінімальної заробітноїплати як засобу збільшення та рівня оплати в цілому, і занятості.Вспомнім з аналізу діяльності монополій, що стеля цін, уста-новлення для монополіста, змушує його нарощувати обсяг виробниц-ства. Точно так же монопольний покупець робочої сили (монопсоністна ринку праці) може нарощувати наймання робочої сили при введеніімінімальних розцінок на працю. Іноді
 10. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  мінімальний розмір заробітної плати, нижче якого ніхто не має права платити. Мінімальна заробітна плата служить орієнтиром для встановлення рівнів доходів всіх категорій зайнятих. Крім того, в окремі періоди держава може проводити політику «заморожування» заробітної плати з метою стримування інфляції, а так само інші заходи з регулювання заробітної плати і ринку праці, позбавляючи
© 2014-2022  epi.cc.ua