Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

6. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП

ВНП можна розрахувати одним із двох методів. Метод кінцевого використання (за витратами). При розрахунку ВНП за витратами підсумовуються витрати всіх економічних агентів, що використовують ВНП, домашніх господарств, фірм, держави та іноземців (витрати на наш експорт). Фактично йдеться про сукупний попит на вироблений ВНП.
Сумарні витрати можна розкласти на кілька компонентів:
ВНП=C + I + G + NE,
де C - споживання, I - інвестиції; G-державні закупівлі; NE - чистий експорт.
Споживання - це сукупність товарів і послуг, придбаних домашніми господарствами.
У інвестиції включається вартість товарів, придбаних для майбутнього використання. Інвестиції також діляться на три групи: інвестиції в основні виробничі фонди; інвестиції в житлове будівництво ; інвестиції в запаси.
Державні закупівлі - це загальна вартість товарів і послуг, що купуються державними органами (військове спорядження, будівництво та утримання шкіл, доріг, утримання армії і державного апарату управління та ін.)
Однак це лише частина державних витрат, які включаються до держбюджету. Сюди не входять, наприклад, трансфертні платежі, такі як виплати по лінії соціального страхування, та інші посібники. Оскільки ці виплати проводяться безоплатно, вони враховуються в складі ВНП.
Чистий експорт відображає результати торгівлі з іншими країнами, різниця вартісних обсягів експорту та імпорту товарів і послуг. При рівновазі у сфері зовнішньої торгівлі вартісні обсяги експорту та імпорту рівні, і величина чистого експорту дорівнює нулю ; в цьому випадку ВНП дорівнює сумі внутрішніх витрат: C + I + G.
Якщо експорт перевищує імпорт, то на світовому ринку країна виступає як «нетто-експор-тера», і ВНП перевищує обсяг внутрішніх витрат.
Якщо імпорт більше, ніж експорт, то на світовому ринку країна є «нетто-імпортером», величина чистого експорту є негативною, і обсяг витрат перевищує обсяг виробництва.
Дане рівняння ВНП називається основним макроекономічним тотожністю.
Розподільчий метод (за доходами)
При розрахунку ВНП за доходами підсумовуються всі види факторних доходів, а також амортизаційні відрахування і чисті непрямі податки на бізнес, тобто податки мінус субсидії. У складі ВНП звичайно виділяють наступні види факторних доходів (критерієм служить спосіб отримання доходу):
- оплата праці (заробітна плата, премії та ін .);
- доходи власників (доходи некорпоративних підприємств, дрібних магазинів, ферм, товариств тощо);
- рентні доходи;
- прибуток корпорацій (що залишається після оплати праці та відсотків за кредит);
- чистий відсоток (як різниця між процентними платежами фірм іншим секторам економіки та процентними платежами, отриманими фірмами від інших секторів - домашніх господарств, держави, виключаючи виплати відсотків по державному боргу).
Як і при інших способах підрахунку, в даному випадку існує зв'язок між показниками ВВП і ВНП: ВНП=ВВП + чисті факторні доходи з-за рубе -жа. Чисті факторні доходи з-за кордону рівні різниці між доходами, отриманими громадянами даної країни за кордоном, і доходами іноземців, отриманими на території даної країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 6. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини . До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного
 2. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  Залежно від особливостей товару, розмірів і цілей фірми-продавця для розрахунку ціни можуть використовуватися різноманітні методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних
 3. Контрольні питання
  1. Поясніть регулюючий характер податку на прибуток. 2. В які бюджету надходить податок на прибуток? 3. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток? 4. Як розраховується прибуток: а) від реалізації основного виробництва і б) від реалізації основних засобів і майна? 5. Поясніть суть: а) авансового методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток
 4. 40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  Валютні відносини являють собою форму міжнародних економічних відносин. До них відносяться: - валютні операції між учасниками валютного ринку; - валютний арбітраж, що дозволяє використовувати різницю в котируваннях валют на міжнародних та національних валютних ринках; - здійснення валютних обмежень і використання валютних клірингів; - інші операції. Міжнародні
 5. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  Показник рівня продуктивності праці в залежності від вибору одиниць виміру продукції може бути розрахований трьома методами - натуральним, трудовим і вартісним. Якщо облік виробленої продукції здійснюється в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, тоннах і т. д.), то показник рівня продуктивності праці розраховується натуральним методом. У цьому випадку даний
 6. 15. Показники і методи продуктивності праці
  Продуктивність живого (індивідуального) праці виражається через витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції, і розраховується за формулою: Продуктивність праці, розрахована з урахуванням сукупних витрат праці, називається громадською продуктивністю праці. Громадська продуктивність руда розраховується за формулою: Ефективність праці забезпечує облік якості
 7. Контрольні питання
  1. Що таке система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)?
 8. Розрахунок ВВП за галузями
  Аналіз показника ВВП, обчислений першим методом (по галузях), дозволяє виявити співвідношення і роль окремих галузей у створенні ВВП. Наприклад, в 1998 р. валовий внутрішній продукт Росії за сферами і галузями склав, млрд. руб., (%): {Foto110} Розрахунок ВВП за витратами Згідно з другим методом розрахунку ВВП (за витратами, за методами використання) він включає наступні статті: 1.
 9. 30. Витратний підхід
  Витратний підхід базується на розрахунку витрат на відтворення оцінюваних споруд і будівель з урахуванням всіх видів зносу і підприємницької прибутку. До отриманої вартості додається ринкова вартість ділянки землі Витратний підхід являє собою сукупність методів оцінки, які засновані на визначенні витрат, необхідних для заміщення або відновлення об'єкта оцінки з урахуванням
 10. 1. Національні та світова валютні системи
  Національна валютна система - це форма організації грошових відносин, яка охоплює не тільки внутрішнє грошовий обіг, але і сферу міжнародних розрахунків країни. У міру розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами,
 11. Принципи побудови платіжного балансу
  Найважливішим принципом побудови платіжного балансу є проведення відмінності між резидентами і нерезидентами при обліку всіх угод. Відповідно до загальноприйнятих критеріїв до резидентів відносять фізичних осіб, які мають постійне місце проживання в даній країні, підприємства та організації, створені відповідно до законодавства даної країни і знаходяться в цій країні. Крім того,
 12. 7. Грошовий розрахунок і зміни купівельної спроможності
  Грошовий розрахунок проводиться на основі цін товарів і послуг, які визначені або імовірно будуть визначені ринком. Його мета виявити невідповідності цін і зробити з цього висновки. Зміни купівельної спроможності під дією монетарних чинників не можуть бути враховані в цих розрахунках. Можна замінити розрахунок, заснований на певному вигляді грошей а, способом розрахунку, заснованому на
 13. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 14. Недоліки системи бухгалтерського обліку. Вплив на капіталовкладення
  Перший недолік системи полягає в тому, що він уповільнює впровадження нових технологій, вкрай необхідних для успішної діяльності на світових ринках. Стандартні методи обліку не дозволяють помітити такі важливі зрушення у виробництві, як поліпшення якості, велику гнучкість, більш короткий час розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, менші виробничі запаси, краще використання площ.
© 2014-2022  epi.cc.ua