Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 5.6. Методика визначення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища

В даний час розроблено безліч підходів до визначення економічної оцінки збитку від антропогенної діяльності людини і впливу його на навколишнє середовище.
Під економічним збитком, що наноситься довкіллю, розуміються виражені у вартісній формі фактичні і можливі збитки, заподіяні народному господарству забрудненнями, або додаткові витрати на компенсацію цих збитків. Найбільш широкого поширення набули два методи визначення збитку: метод прямого рахунку і емпіричний метод укрупненого рахунку. Повний річний економічний збиток від забруднення У (р. / Рік) визначається за формулою:
(5.1)
де УЗ питома збиток від забруднення навколишнього середовища на одиницю викидів, р. / т; В - маса викидів на одиницю продукції т / т; QМ - річний випуск продукції, т / рік.
Економічний збиток може бути розрахований за формулою:

де - економічний збиток від маси всіх видів викидів, що надходять у природне середовище від окремого джерела або підприємства в цілому, р. / рік; Уатм - економічний збиток, що заподіюється викидом забруднень в атмосферне повітря, р. / рік; Ув - економічний збиток, що заподіюється річним скиданням забруднюючих речовин у водні джерела, р. / рік; Узем - економічна опенка збитку, що наноситься порушенням земель, р . / рік; Ун - економічна оцінка збитку, обумовленого порушенням надр, р. / рік;?,?,?,? - Поправочні коефіцієнти на ступінь достовірності укрупненого методу; визначаються як співвідношення між показником збитку, визначеного методом укрупненого рахунку, і показником збитку, визначеного методом прямого рахунку.
Економічний збиток, що заподіюється викидом забруднень і атмосферне повітря для всякого джерела, визначається методом
укрупненого рахунку за формулою:
(5.2)
гдe до - константа, чисельне значення якої може змінюватися в залежності від зростання цін, р. / ум. т; r - коефіцієнт відносної небезпеки, що залежить від типу території; f - безрозмірний коефіцієнт, що враховує характер розсіювання домішки в атмосфері; М - приведена маса річного викиду забруднень із джерела, ум. т / рік.
Величина наведеної маси викиду забруднень в атмосферу визначається за формулою
(5.3)
де N - загальне число забруднювачів; Аi - безрозмірний показник відносної активності домішки i-го виду; mi - маса річного шкідливих викидів i-го виду в атмосферу, г / рік.
Річний економічний ефект від скидання забруднюючих речовин у водойму методом укрупненого рахунку оцінюється за формулою
(5.4)
де k - константа, чисельне значення якої встановлюється Держкомприроди; rk - коефіцієнт, що має різні значення для різних водогосподарських ділянок; М - приведена маса річного скидання домішок даним джерелом в k-й водогосподарський ділянка (усл.т / рік).
Величина М розраховується за такою формулою:
(5.5)
де Ai - показник відносної небезпеки скидання i-го речовини в Водойми (усл.г / рік); mi - маса річного скидання i-й домішки оцінюваним джерелом, т / рік.
Значення показника Аi для кожної забруднюючої речовини рекомендується визначати за такою формулою:
(5.
6)
де - гранично допустима концентрація i-го речовини і воді водних об'єктів, що використовуються для рибогосподарських цілей г/м3. Величина показника Аi для зважених речовин становить 0.33, для нафтопродуктів - 20, для міді - 100 і т. д.
Економічний збиток внаслідок порушення земельних ресурсів методом укрупненого рахунку оцінюється за допомогою формули
(5.7)
де Уатм - збиток від забруднення атмосфери через порушення земель, р. / (га / рік); Ув - збиток від забруднення водойм через порушення земель, р. / (га / рік); УТ - збиток від відчуження земель, р. / (га / рік); Sн - площа порушених земель, га.
Показники, що входять в цю формулу, розраховують за такими залежностями:
(5.8)
де Va - об'єм пилегазообразних викидів на 1 га земель, т / (га / рік); Са - питома оцінка збитку від викидів на рік, р. / т; k - коефіцієнт, що враховує зональні особливості територій; h - коефіцієнт, залежить від висоти викидів; z - коефіцієнт, що враховує характер використання територій в зоні впли-яния порушених земель,
(5.9)
де VВ - обсяг виносу забруднюючих речовин у водні басейни з 1 га земель, т / (га / рік); СВ - питома оцінка збитку від надходження забруднюючих речовин у водойми, р. / т;
(5.10)
де РП - річна кількість недоданої сільськогосподарської продукції через порушення земель, т / (га / рік); п - індекс виду сільськогосподарської продукції; С'П і С "П - собівартість n-го виду продукції, одержуваної відповідно в контрольній зоні і зоні впливу порушених земель, р. / т.
Розрахунки, виконані укрупненим методом, показують, що економічний збиток народному господарству від забруднення повітряного басейну становить близько 60%, водного басейну - близько 30% і від забруднення твердими відходами - близько 10% загального збитку .
Визначення економічного збитку методом прямого рахунку вимагає безлічі вихідних даних, які можуть бути отримані шляхом інженерно-економічного обстеження підприємства і зони його впливу.
Економічний ефект природоохоронного заходу виражається величиною річного економічного збитку від забруднення середовища, предотвращаемого завдяки цим заходам, або сумою що підтверджують шкоду і річного приросту доходу від поліпшення виробничих результатів внаслідок проведення природоохоронних заходів.
запобігати економічний збиток від забруднення середовища дорівнює різниці між величиною збитку , який мав місце до здійснення реалізованого заходу, і залишкового збитку після проведення цього заходу.
Часовий типовий методикою рекомендуються формули для визначення ефекту за окремими видами підвищення якості промислової продукції, а також продукції рибного та сільського господарства, збільшення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефекту від попередження втрат сировини, палива, цінних компонентів з твердими відходами, неочищеними стічними водами, газами, що відходять, від заходів щодо запобігання загибелі або зниження продуктивності лісових насаджень.
При розрахунку ефективності інвестицій на охорону навколишнього середовища розрізняють народногосподарський і комерційний ефекти природоохоронних заходів.

Народногосподарський ефект від зниження або запобігання втрат природних ресурсів розраховується як різниця економічних оцінок цього ресурсу до і після проведення природоохоронного заходу або як приріст чистої продукції, отриманої з природного ресурсу за рахунок проведення заходу.
Ефект від запобігання втрат природного ресурсу і зниження його споживчих якостей визначається за приростом прибутку.
Соціальний ефект характеризується наступними показниками:
ефектом від запобігання втрат чистої продукції внаслідок захворюваності через забруднення середовища
(5.11)
де Бб - число працюючих, абстрактних від виробництва по хвороби або догляду за хворими; Пч - чиста продукція на один людино-день роботи; Р1 і Р2 - трудомісткість одного працюючого до і після проведення заходу, чел.-дн.;
ефектом від скорочення виплат з фонду соціального страхування в результаті тих же причин
(5.12)
де БЗ - число працюючих, які отримують допомогу внаслідок захворюваності через забруднення середовища; Вп - середній розмір посібники;
ефектом від скорочення витрат суспільства на лікування трудящих, які захворіли в результаті забруднення середовища
(5.13)
де Ба і Бс - число хворих відповідно в поліклініках і стаціонарах, що лікуються від захворювань, викликаних забрудненням навколишнього середовища; Та й Дс - середня тривалість хвороби одного хворого; За і Зс - середні витрати на лікування, що припадають на одного хворого в день в поліклініці і стаціонарі;
економічними ефектами від поліпшення використання трудових ресурсів, матеріалів і устаткування.
Економічний ефект від підвищення продуктивності праці в галузях матеріального виробництва розраховується по приросту чистої продукції, у невиробничій сфері щодо скорочення витрат , а комерційний ефект по приросту прибутку або економії витрат.
Економічний ефект від скорочення сировини, палива і матеріалів, зокрема у відходах, стічних водах, газах і пилу обчислюється за приростом чистої продукції, а комерційний - по приросту прибутку.
Економічний ефект від кращого використання устаткування внаслідок поліпшення навколишнього середовища визначається приростом чистої продукції у зв'язку з скороченням простою обладнання в ремонті, зменшенням витрат на всі види ремонтів та обслуговування, зростанням продуктивності праці працівників. Комерційний ефект розраховується по приросту прибутку від скорочення витрат на ремонти і від збільшення терміну служби обладнання за формулою
(5.14)
де Л1 і Л2 витрати на ремонт до і після проведення природоохоронних заходів; Ф-середньорічна вартість обладнання; Кр - коефіцієнт рентабельності основних фондів; Т1 і Т2-тривалість служби обладнання до і після проведення природоохоронних заходів.
Аналогічно розраховуються народногосподарський і комерційний ефекти від підвищення (пониження) якості продукції промисловості та сільського господарства, скорочення (збільшення) витрат на очищення повітря і води, на запобігання загибелі, підвищення продуктивності, відновлення лісових насаджень і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 5.6. Методика визначення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища "
 1. Запитання для самоперевірки
  забруднення навколишнього середовища? 5. Як розвинені країни світу можуть допомогти розвиваються в боротьбі з наслідками забруднення навколишнього середовища ? Чи підуть вони на це? 6. Які країни найбільшою мірою несуть відповідальність за забруднення твердої, рідкої і газоподібної оболонки
 2. Запитання до теми
  економічне »розвиток? 3 . Як би ви прокоментували вислів індійського політичного діяча Махатми Ганді: «Земля надає все необхідне для задоволення потреб кожної людини, але не його жадібності»? 4. Які економічні наслідки забруднення навколишнього середовища? 5. Яка роль окремих підсистем у забрудненні навколишнього середовища? 6 . У чому
 3. Запитання для самоконтролю
  забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 4. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  певних пунктах і
 5. Mobil купила права на забруднення на зароджується ринку прав на за-бруднення.
  економічних програм регу-лювання в життя, так як вони вимагають надзвичайно точного контролю за рів-ньому викидів. Деякі фірми скеп-тично ставляться до того, що чинов-ки, звиклі до команд і контролю, надають ринку свободу. У Вашингтоні, Каліфорнії та ін-ших містах прихильники ринку вигра-ли суперечку з опозицією, вказуючи, що традиційне регулювання позбавляє
 6. 24. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище
  визначення плати і її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу див. постанову Уряду РФ від 28 серпня 1992 р. N 632. Відповідно до Ухвалою Конституційного Суду РФ від 10 грудня 2002 р. N 284-О вищеназване постанову прийнято Урядом РФ на виконання повноважень, наданих йому федеральним
 7. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  економічних аргументів на користь держав-ного регулювання забруднення-окрркающейсреди . Потім ми обговоримо те, як Управління поохране окрркающей середовища (EPA) підійшло до рі-нію стоїть перед ним завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 8. Масштаби втрат
  економічних вигод доводиться розплачуватися руйнуванням екосистем, втратою частини ВВП. Щорічні втрати ВВП внаслідок тільки атмосферних забруднень складають у Франції 0,7 - 0,9%, в Італії - 0,7, у Британії - 1,7 - 2, 3, в США - 2,2 - 2,9%. Загальний збиток, що наноситься навколишньому середовищу в результаті господарської діяльності, оцінюється в 5% ВМП. Такі «втрати зростання» мають серйозні екологічні,
 9. Глобальна екологічна проблема
  визначення відповідальності відповідно до заподіяною шкодою. Разом з тим необхідно стимулювання за природоохоронні заходи. Всі цивілізовані країни в даний час займаються пошуком і розробкою механізмів найбільш ефективного господарювання, максимально скорочує дію екологічно несприятливих
 10. 120. Поняття сталого розвитку
  економічними засобами. Зміна напрямку світової економіки до сталого розвитку вимагає фундаментальних реформ на міжнародному та національному рівнях. У 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро була прийнята Декларація зі сталого розвитку. У ній затверджуються нові принципи управління якістю довкілля та економічним розвитком, відзначається
© 2014-2022  epi.cc.ua