Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ НА ЦЬОМУ ЕТАПІ


Істотні зрушення відбулися в структурі міжнародної торгівлі: збільшилася частка готових виробів і скоротилася питома вага продовольства і сировини, окрім палива. Якщо в 1950-х роках частка сировинних товарів і палива приблизно дорівнювала частці готових виробів, то до середини 1990-х років частка сировинних товарів, продовольства і палива впала до 30%, з яких 25% припадає на паливо і 5% на сировину. У той же час частка готових виробів зросла з 50 до 70%.
Зменшення частки сировини в міжнародній торгівлі пояснюється трьома головними причинами: розширенням виробництва синтетичних матеріалів на базі розвитку хі-мічної промисловості (синтетичний каучук, пластмаси і т.д.), великим використанням ресурсів вітчизняної сировини і переходом на ресурсозберігаючі тех-нології. Водночас різко зросла торгівля мінеральним паливом - нафтою і природним газом як наслідок розвитку хімічної промисловості та змін у структурі паливно-енергетичного балансу.
Якщо раніше в міжнародному товарообігу переважали сировинні товари і кінцева продукція, то в сучасних умовах все більшого значення набуває обмін напівфабрикатами, проміжними формами виробів, окремими частинами кінцевого продукту.
Виникнення потужного виробничого апарату ТНК за кордоном, налагодження між окремими міжнародними ланками технологічних ланцюжків стійких коопераційних зв'язків призвело до того, що вже близько 1/3 всього імпорту і до 3/5 торгівлі машинами та обладнанням припадають на проміжну продукцію (комплектуючі вироби).
Причина цього явища в зростанні спеціалізації в умовах науково-технічної революції. Монополії прагнуть знижувати питомі витрати виробництва шляхом підвищення мінімальних і оптимальних розмірів підприємств, домагаючись економії на великомасштабному серійному виробництві при широкому використанні експорту, оскільки обсяги внутрішнього ринку не дають можливості істотного зростання виробництва. За даними досліджень, з подвоєнням серійного виробництва витрати на одиницю продукції знижуються на 8-10%.
На поглиблення спеціалізації впливає також прискорення морального старіння і швидка оновлюваність асортименту, що веде також до спеціалізації наукових досліджень-ний.
У міжнародному поділі праці відбувається перехід від міжгалузевої спеціалізації до внутрішньогалузевої, від готової кінцевої продукції до проміжних видів виробів.
Номенклатура продукції, що випускається виробничого і споживчого призначення налічує понад 20 млн. видів, а число проміжних виробів сягає фантастичних масштабів. Так, у виробництві літака "Боїнг 747" використовується 4,5 млн. різних частин і вузлів, у виробництві яких зайнято 16 тис. компаній.
Має місце, умовно кажучи, Інтелектуалізація світової торгівлі. В експорті промислово розвинених країн зростає частка високотехнологічної продукції, якої в США, Швейцарії та Японії понад 20%, ФРН і Франції близько 15%. Особливо швидко зростає торгівля виробами мікроелектроніки.
Важливу роль у міжнародній торгівлі набуває експорт та імпорт послуг (т. н. "Невидимий експорт"). Сюди відносяться всі види міжнародного і транзитного транс-порту, іноземний туризм, послуги банківських і страхових компаній, платежі за патенти і ліцензії, авторські гонорари і права, доходи від реклами, художні роботи, послуги охорони здоров'я, навчання, програмне забезпечення обчислювальної техніки, торгове посередництво .
Якщо в 1970 році обсяг експорту послуг становив 80 млрд. дол., То до 1995 року вже більш 1 трл. дол., тобто більше 1/3 вартості товарів, що продаються. На послуги припадає більше 40% експорту США, 46% - Англії.
При зменшенні експорту деяких традиційних послуг (транспорт і т. п.) швидко розвивається експорт послуг, пов'язаних із застосуванням науково-технічних досягнень, з впровадженням обчислювальної техніки, консультаційних, торгово-посередницьких і технічних послуг, ноу-хау, послуг у галузі зв'язку, послуг банків, страхових агентств і т. п. Особливо слід відзначити швидке зростання торгівлі патентами і ліцензіями, обсягу будівельних робіт за кордоном (інжиніринг) та оренди закордонного обладнання (лізинг). Частка економічно розвинених країн в експорті послуг становить близько 80%.
Що стосується напрямку торгівлі, то тут спостерігаються випереджаючі темпи зростання взаємної торгівлі промислово розвинених країн, на які припадає майже 60% світового експорту. У свою чергу, країни, що розвиваються вивозять в індустріальні країни близько 70% своїх експортних товарів. Концентрація торгівлі в зоні промислово розвинених країн пояснюється також і тим, що економічна міць розподіляється по країнах світу далеко не рівномірно. На три світові держави - США, Японію і Німеччину, де проживає всього 9% населення земної кулі, припадає половина всього світового доходу і більше 1/3 світової купівельної спроможності.
У той же час спостерігаються деякі зміни в торгово-економічних зв'язках між розвиненими і країнами, що розвиваються. Чисто аграрно-сировинна спеціалізація більшості країн, що розвиваються доповнюється передачею їм функцій з постачання індустріальних центрів "грубої" - матеріаломісткою і трудомісткою - продукцією обробляли галузей. Таке виробництво грунтується найчастіше на дешевій робочій силі в країнах, що розвиваються і часто через екологічних міркувань перенесення шкідливих виробництв в ці країни.
Інтернаціоналізація світового господарства виявляється і в умови залежності національних господарств від зовнішнього ринку. Зростає частка виробництва, що йде на експорт (експортна квота), і частка імпорту в споживанні (імпортна квота). Зараз від 20 до 30% продукції і стільки ж споживаних ресурсів йде на експорт або покривається за рахунок імпорту.
Посилюється тенденція витіснення зі світового ринку середніх і дрібних експортерів та імпортерів. Зовнішньоторговельні зв'язку концентруються в руках монополістичних об'єднань. Уже в 80-ті роки пов'язаний з діяльністю ТНК американський експорт склав 84% всього експорту США і 60% імпорту. Аналогічна картина спостерігається і в інших країнах.
Характерною рисою останніх років є "бартеризація" зовнішньоекономічних угод - зростання зустрічної торгівлі. Покупці все частіше вимагають від постачальників купити у них в обмін товар для власного використання або перепродажу. На такі "зустрічні" операції припадає від 20 до 30% всієї світової торгівлі.
Для обслуговування зустрічної торгівлі виникають посередницькі спеціалізовані фірми, при банках створюються спеціалізовані відділи з фінансування зустрічної торгівлі.
Спостерігаються зміни і в методах конкурентної боротьби на зовнішніх ринках.
Цінова конкуренція відходить на другий план. Конкуренція переходить в сферу якості та технічної новизни виробів, надійності, дизайну, екологічності.
Сьогодні успіх на зовнішньому ринку також залежить від вміло поставленої реклами. Важливо вчасно оповістити ринок про позитивні якості, новизні та ефективності своєї продукції, її привабливих зовнішніх даних.
Удача у зовнішній торгівлі забезпечується також добре організованим післяпродажним обслуговуванням. Сучасна складна техніка вимагає своєчасного ремонту, наявності запасних частин. Хто зуміє забезпечити це, той виграє на ринку.
Поряд із законною торгової практикою набирають силу, особливо це стосується низки країн Південно-Східної Азії, кримінальні форми торгівлі. Контрабанда, торгівля товару-ми з фальсифікованими торговельними знаками (одяг, взуття, побутова електротехніка). Обсяг такої торгівлі досягає 60 млрд. дол. на рік.
У боротьбі за ринок урядових замовлень нерідко вдаються до підкупу урядовців, відповідальних за розміщення цих замовлень.
Зовнішня торгівля використовується часто для досягнення певних політичних цілей. Введення різних експортних та імпортних обмежень, торгових ембарго вхо-дит в арсенал економічної дипломатії. Наприклад, ембарго на постачання зерна в СРСР після введення радянських військ в Афганістан, ембарго на торгівлю з Югославією, Іраком в даний час.
Що стосується зовнішньоторговельної політики, то спостерігається поступовий рух у бік лібералізації міжнародної торгівлі. В результаті раундів переговорів у рам-ках ГАТТ, середній рівень мит вдалося знизити до менше 5%, до порядку денного поставлено питання про усунення нетарифних перешкод різного роду кількісних обмежень імпорту, лібералізації торгівлі послугами.
Але така тенденція неоднозначна: сили держав на світовому ринку нерівні. Ринок душить і викидає неконкурентноспроможною підприємства, звідси виникає не-обходимость в окремих випадках вдаватися до протекционисткой заходам. Питання про захист вітчизняних виробників особливо гостро стоїть зараз у Росії.
Зміни на світовому ринку, викликані процесами інтернаціоналізації та розвитком науково-технічної революції, зробили зовнішню торгівлю невід'ємною частиною національного процесу відтворення. Тепер жодна країна, ні велика ні мала, не може успішно розвиватися без налагоджених зовнішньоекономічних зв'язків.
Для багатьох країн розвиток зовнішньої торгівлі послужило чинником економічного зростання. Динамізм економічного розвитку таких країн, як Японія, ФРН, Франція, Італія, Південна Корея, Тайвань і ряду інших зобов'язаний широким зовнішньоекономічних зв'язків.
Змінився сам характер світового ринку. На нього надходять не надлишки яких товарів, а заздалегідь узгоджені поставки конкретному покупцеві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ НА ЦЬОМУ ЕТАПІ "
 1. 3. Капіталізм
  міжнародних відносинах. Причиною цього було те, що в той час така політика найкраще відповідала класовим інтересам британської буржуазії. Однак обставини змінилися, і сьогодні капіталізм, тобто доктрина, що захищається експлуататорами, націлений на іншу політику. Вище вже зазначалося, що ця доктрина сильно спотворює як економічну теорію, так і історичні факти [Див с. 7882.]. Завжди
 2. 6. Монопольні ціни
  міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання, називається уникненням надлишків, а вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці
 3. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  міжнародної торгівлі і прямих іноземних інвестицій, ніж великі, рідкісні і непередбачувані зміни біржових курсів, з якими борються уряду. Рухи спекулятивного капіталу також мали б зменшитися, тому що валюти не можуть - в теорії - занадто сильно відхилятися від їх реальних рівноважних вартостей і при численних малих рухах курсів вгору і вниз було б важче
 4. Глосарій
  міжнародних розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу
 5. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  міжнародної торгівлі. Торгівля послугами на світовому ринку. Державне та наддержавне регулювання міжнародної торгівлі Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Основними формами міжнародних економічних відносин (МЕВ) є міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна трудова міграція та міжнародна економічна інтеграція. Крім них,
 6. 20.2. Фінансове забезпечення розширеного відтворення
  міжнародні організації, для яких створюється об'єкт інвестиційної діяльності. Об'єктами інвестиційної діяльності в Російській Федерації є: - новостворювані і модернізовані основні фонди у всіх галузях економіки; - цінні папери; - науково-технічна продукція та інші об'єкти власності; - майнові права та права на інтелектуальну власність.
 7. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  міжнародні об'єднання та організації, що здійснюють підприємницьку діяльність, а також філії та інші аналогічні підрозділи підприємств і організацій, що мають окремий баланс і розрахунковий рахунок, є платниками податку на прибуток. 1. При перевірці розрахунків податку від фактичного прибутку слід мати на увазі, що розрахунки з бюджетом здійснюються з валового прибутку,
 8. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  міжнародна торгівля. Меркантилісти внесли в економічну теорію ряд важливих положень. Міцну основу багатства кожної нації вони вбачали не в примноженні натуральних продуктів, а в накопиченні грошей (монет із золота і срібла). Джерелом такого накопичення, на їх думку, служить прибуток (дохід), що виникає при торговому обміні. Однак, якщо обмін товарів на гроші відбувається всередині
 9. § 1. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  міжнародна торгівля. Наступний етап економічного спілкування виникла в індустріальну стадію виробництва. У результаті всебічного розвитку ринкових відносин, появи великого машинного виробництва і невгамовного прагнення бізнесменів до збагачення зовнішня торгівля перетворилася на невід'ємну складову практично всякої національної економіки. Виникнення світового ринку - ось вища
 10. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
    міжнародного поділу праці, всесвітньої торгівлі та валютних відносин. Тепер нам належить з'ясувати, яким чином виробничі фактори - капітал і робоча сила набувають інтернаціонального характеру і як нові організаційно-економічні відносини об'єднують господарську діяльність різних країн. Міграція капіталу та робочої сили. Однією з форм економічних відносин під
© 2014-2022  epi.cc.ua