Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

1.4. Макроекономічні моделі та їх види


Для аналізу економічних процесів і явищ, прогнозування їх подальшого розвитку застосовуються логічні і формально-математичні моделі.
Макроекономічні моделі - це формалізовані логічним, графічним або алгебраїчним способом опису різних макроекономічних процесів і явищ з метою встановити між ними функціональні взаємозалежності. Слід мати на увазі, що будь-яка модель є абстрактне спрощення реальності, тому вона не може бути всеосяжною.
За допомогою моделювання можна визначити способи управління темпами інфляції, рівнем зайнятості, обсягами випуску і споживання продукції, величиною процентної ставки, валютним курсом. Всі ці позиції називаються ендогенними економічними змінними, тобто внутрішніми, що формуються всередині моделі, які є результатами її побудови і обумовленими в ході економічних розрахунків.
Зовнішніми, екзогенними, економічними змінними, тобто вихідною інформацією, що задається до початку побудови моделі, є інструменти, що застосовуються урядом і центральним банком у здійсненні фіскальної та монетарної політики. Це величина витрат державного бюджету, розміри податкових ставок, обсяги грошово ^ маси.
Використання макроекономічних моделей дозволяє більш правильно поєднувати застосовувані методи бюджетно-податкової та грошово-кредитної, валютної та зовнішньоторговельної політики для згладжування циклічності економіки, подолання криз.
Прикладами найбільш відомих макроекономічних моделей можуть служити логічна модель кругових потоків, графічна модель сукупного попиту та сукупної пропозиції, криві Філліп-са і Лаффера, моделі економічного зростання Солоу та Харрода-Домара та багато інших.

Моделі не слід оцінювати з точки зору правильності для вирішення конкретних завдань, що стоять перед національною економікою конкретної країни. Їх оцінка повинна проводитися за критерієм корисності при дослідженні економічних процесів і керованості макроекономічними показниками.
Поряд з поділом економічних змінних на ендогенні та екзогенні існує інша класифікація - за способом їх вимірювання в часі. Виділяють змінні запасу, що характеризують стан об'єкта на певну дату (початок і кінець кварталу, року і т.д.). До таких змінних належать, наприклад, обсяг національного багатства країни, величина державного боргу, сукупний обсяг капіталу в економіці. Крім них, існують змінні потоку, що характеризують протягом економічних процесів у часі та вимірювані за одиницю часу. Прикладами можуть служити розміри валового продукту за рік, споживчих витрат за рік, обсяг інвестицій за рік і пр.
І ті й інші змінні взаємопов'язані, тому що потоки викликають зміни в запасах. Наприклад, накопичення бюджетного дефіциту за ряд років призводить до збільшення державного боргу.
Існує безліч видів макроекономічних моделей. Наведемо п'ять з них.
1. Абстрактно-теоретичні і конкретно-економічні.
2. Статичні і динамічні. Статичні моделі характеризуються заданістю і фіксованістю загального запасу економічних ресурсів, що може служити для аналізу ефективності їх розподілу. Динамічні - враховують розподілене за часом рішення таких проблем, як залучення ресурсів у виробництво, накопичення заощаджень, впровадження досягнень НТП, альтернативність витрат, та деяких інших.

3. Динамічні моделі підрозділяються на короткострокові, середньострокові і довгострокові, тобто залежать від тимчасових періодів, в яких здійснюється аналіз. Так, в моделях Дж.М. Кейнса економічні процеси розглядаються в короткостроковому періоді; класичні моделі є довгостроковими.
4. Рівноважні і нерівноважні. Рівноважні моделі описують ситуацію, коли при незмінності зовнішніх умов і параметрів у жодного з учасників господарського процесу немає стимулу міняти свою економічну поведінку. Плани економічних суб'єктів та їх реалізація збігаються. При ускладненні низки економічних процесів виникає ситуація, описувана нерівноважними моделями, наприклад, моменти невизначеності при відсутності повної інформації, коли різні економічні суб'єкти прагнуть себе застрахувати від можливих ризиків або операції здійснюються за нерівноважним цінами, до того як було встановлено рівновагу. Рівноважні і нерівноважні моделі тісно взаємопов'язані.
5. Відкриті та закриті моделі відповідають відкритому чи закритому типам економіки, описаним в параграфі 1.2. Відкриті моделі передбачають участь національної економіки в міжнародній торгівлі, враховують основні макроекономічні показники, що визначають взаємодію різних країн. Закриті моделі припускають абстрагування національної економіки від участі в міжнародних економічних відносинах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. Макроекономічні моделі та їх види "
 1. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу« Макроекономіка »
  макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня добробуту та багатства країни.
 2. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу продукту, витрат і доходів (або моделі кругових потоків). Для початку розглянемо двухсекторную модель економіки, що складається з двох макроекономічних агентів - домогосподарств і фірм - і двох ринків - ринку товарів
 3. Економічне зростання
  макроекономічних моделях зазвичай використовуються виробничі функції, володіють властивістю постійної віддачі від масштабу: при одночасній зміні всіх факторів виробництва на одну і ту ж величину сама виробнича функція змінюється на ту ж саму величину. Математично це означає, що для будь-якого позитивного числа х виконується умова: ХY=AF (ХL, хK, хH, хN). Так, якщо х
 4. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  макроекономічного рівня на мікроекономічний. Центральними питаннями економічної науки стали питання дослідження поведінки економічних суб'єктів (споживача і фірми) в умовах обмежених ресурсів. Економіка вперше стала наукою, яка вивчає взаємозв'язок між даними цілями і даними обмеженими засобами. Суттю економічної науки став пошук умов, при яких
 5. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання. Показники потоків (інвестиції, заощадження, ВНП та ін.) вимірюються в розрахунку на рік, а показники запасів (національне багатство, майно, реальні касові залишки і
 6. Глосарій
  макроекономічних теорій, певною мірою різняться вибором цілей і засобів макроекономічної політики Класична теорія - теорія, яка об'єднує представників економічної науки, розвивали економічні концепції, початок яким поклали англійські економісти А. Сміт і Д. Рікардо. В якості основи ціни і кінцевого джерела доходів ними приймалися витрати праці в процесі
 7. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  макроекономічних завдань: рос-та ВНП, зменшення безробіття, падіння темпів інфляції, підтри-жанія стабільності західноєвропейських валют , розширення світового товарообігу і поліпшення стану платіжних балансів, зростання при-бувальщин і доходів трудящих, полегшення податкового тягаря і знижено-ня дефіцитів державних бюджетів. У Великобританії поворот в економічній політиці пов'язаний з
 8. § 43. Бюджетна і податкова системи
  макроекономічних процесів та ін В епоху розгортання НТР держава здійснює також розвиток науки (насамперед фундаментальних наукових досліджень), наукомістких галузей і виробництв, проводить активну структурну політику. Джерелом державних (центральних) бюджетів є такі види податків, як прибутковий, податок на прибуток компаній, акцизи, митні збори, доходи від
 9. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  макроекономічних процесів на різних рівнях функціонування світового господарства. В рамках корпоративного, державного та наддержавного регулювання будуть поєднуватися адміністративні та економічні важелі. Але переважаючими стануть економічні форми і методи регулювання мікро-та макроекономічних процесів. Поступово посиляться елементи свідомого, планомірно організованого
 10. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  макроекономічної рівноваги, яка сьогодні пов'язується з ім'ям Дж.М. Кейнса. Йдеться, зрозуміло про визнання лідируючої ролі інвестицій у розвитку циклічно го процесу. Загальний зміст міркувань Туган-Барановського зводився до ледве дме. При збільшенні частки прибутку, що спрямовується на виро <ництво, дійсно зменшується споживання капіталістів, по збільшується попит на засоби
© 2014-2022  epi.cc.ua