Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

1.5. Макроекономічний оборот продуктів, ресурсів і доходів


Кругообіг - це модель, що відображає потік ресурсів і доходів, а також потік доходів і витрат, якими обмінюються господарюючі суб'єкти при взаємодії на основних ринках. Основним поняттям будь-якої моделі кругообігу є бюджет економічного (господарюючого) суб'єкта, прямо або побічно відображає всі взаємозв'язки між його доходами і витратами.
Модель кругових потоків - найбільш відома теоретична модель, що відображає функціонування економіки на макрорівні. Її можна представити у трьох варіантах. Перш ніж приступити до їх розгляду, необхідно визначитися, які існують економічні суб'єкти і на яких ринках вони функціонують, а також які застосовуються в ній абстракції.
Макроекономіка розрізняє чотири агрегованих господарюючих суб'єкта, до яких відносяться: 1) домашні господарства (сім'ї), 2) підприємства (фірми); 3) держава; 4) зовнішній (решті) світ.
Домашні господарства - це все приватні господарства, що задовольняють потреби в життєзабезпеченні сімей або окремих осіб (індивідів). Домашні господарства мають у приватній власності чинники виробництва, такі, як земля, капітал, робоча сила (праця) і підприємницькі здібності, продаж або здача в оренду яких приносить їм дохід. Дохід домашніх господарств направляється на витрати, пов'язані з поточним споживанням, і на заощадження.
Підприємства - це всі організації та фірми країни, що виробляють та реалізують товари та послуги (економічні блага) з метою отримання прибутку. Підприємства закуповують у домашніх господарств фактори виробництва, продають вироблені ними товари і послуги, вкладають інвестиції в розвиток виробництва.
Держава передбачає собою всі організації та установи державного сектора економіки, які виробляють суспільні блага (державна охорона здоров'я, безкоштовну освіту, охорона навколишнього середовища, охорона громадського порядку, будівництво доріг, національна оборона та ін
). Держава набуває для виробництва суспільних благ товари та послуги, вироблені підприємствами. Виробництво суспільних благ покривається податками, котрі сплачуються до бюджету домашніми господарствами та підприємствами.
Зовнішній світ - це все іноземні господарюючі суб'єкти і державні інститути, які взаємодіють з економічними суб'єктами даної країни через експортно-імпортні операції, обмін товарами, послугами, курси національних валют і т.п.
У цій моделі розглядаються три взаємодіючих в національній економіці агрегованих ринку:
1) ринок факторів виробництва, на якому реалізуються економічні ресурси: праця, земля, капітал;
2) ринок благ (товарний), на якому реалізуються продукти виробничої діяльності, що розглядаються як одне сукупне благо. На даному ринку формуються сукупний попит в економіці і сукупна пропозиція;
3) ринок фінансових активів, на якому здійснюється переміщення заощаджень домашніх господарств в інвестиції, необхідні для подальшого розвитку економіки.
Обмежуючі умови даної моделі (тобто приємним абстракції) полягають у тому, що вона показує загальні принципи кругообігу, але не економічні процеси, які відбуваються всередині секторів; припускає, що величини потоків доходів і витрат постійні ; не розглядає цінові зміни; не враховує проблему виснаження ресурсів (матеріальних і трудових).
Після ознайомлення з основними компонентами, які беруть участь у моделі кругових потоків, перейдемо до її аналізу.
Першим варіантом моделі кругообігу є проста модель, зображена на рис. 1.1.
Основні недоліки простої моделі полягають в тому, що в ній:
| не відображена роль держави;
| не відображено роль зовнішнього світу;
| передбачається, що домашні господарства витрачають весь свій дохід на придбання товарів і послуг, а підприємства продають товари відразу ж по закінченні процесу виробництва.

Другий варіант моделі кругообігу - модель за участю держави, зображена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Модель кругообігу з участю держави
У цій моделі держава впливає на кругообіг товарів і послуг у суспільстві шляхом здійснення державного замовлення у підприємств, виступає в якості виробника суспільних благ і надає підтримку домашнім господарствам і підприємницькому сектору у вигляді пільг та субсидій, в той же час отримуючи від них податкові надходження.
Третій варіант моделі кругообігу відповідає відкритій економіці. Він показаний на рис. 1.3.
Основний висновок з моделі кругових потоків полягає в наступному: товарні та грошові потоки безперешкодно протікають за умови рівності сукупних витрат всіх економічних суб'єктів сукупним обсягом виробництва.
Тепер перевірте, чи добре ви зрозуміли прочитаний матеріал. Для цього пропонуємо вам в кінці кожного розділу відповісти на конт-
Рис. 1.3. Модель економічного кругообігу з елементом зовнішнього світу
Примітка. Витоку - це податки, заощадження і витрати на закупівлю імпортних товарів, звані так тому, що вони не беруть участь в кругообігу доходів і витрат в країні. Ін'єкції - інвестиції, державні витрати і так звані витрати закордону на закупівлю вітчизняних товарів. У рівноважному стані економіки витоку дорівнюють ін'єкціям.
Рольні питання, виконати практичні завдання, а також пройти ряд нескладних тестів, в яких може бути як один, так і декілька правильних відповідей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5. Макроекономічний оборот продуктів, ресурсів і доходів "
 1. Сукупний попит
  макроекономічних агентів (домогосподарств, фірм, держави та іноземного сектора) на кінцеві товари і послуги. Компонентами сукупного попиту виступають: 1) попит домогосподарств, тобто споживчий попит (С); 2) попит фірм, тобто інвестиційний попит (I), 3) попит з боку держави, тобто державні закупівлі товарів і послуг (G); 4) попит іноземного сектора, тобто чистий експорт
 2. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  макроекономічних суб'єктів. Основним критерієм виділення макроекономічних суб'єктів є та специфічна роль, яку кожен з них виконує в організації економічної діяльності. До числа даних суб'єктів відносяться: - сектор домашніх господарств, що включає всі родини країни і спрямовує свою діяльність на задоволення потреб; - підприємницький сектор, який
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких вимірюється в одиницю часу, як правило,
 4. Національне багатство
  макроекономічних показників. Чистий економічний добробут Показник ВВП дає можливість у грошовому вираженні виміряти обсяг річного виробництва країни, але ВВП не повністю відображає економічний добробут нації. Відносно новим для нашої економічної науки є показник чистого економічного добробуту. У світовій практиці він застосовується на додаток до
 5. Висновки
  макроекономічних показників: потоки - споживання, заощадження, інвестиції, державні закупівлі, податки, експорт, ВВП, ВНП, ЧНП , НД, РД; запаси (активи) - майно, державний борг, національне багатство, портфель активів, реальні грошові (касові) залишки; показники економічної кон'юнктури - ставка відсотка, рівні цін, безробіття, інфляції та ін 6. Відомі три способи
 6. Запитання для самоперевірки
  макроекономічні показники. 3. Назвіть агреговані ринки. 4. Опишіть модель економічного обороту. Виберіть правильні відповіді 5. У моделі кругообігу домогосподарства: а) виступають суб'єктами на ринку ресурсів; б) виступають суб'єктами на ринку продуктів; в) виступають суб'єктами на ринку доходів; г) вірні відповіді а) і б). 6. Макроекономічними показниками є:
 7. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання. Показники потоків (інвестиції, заощадження, ВНП та ін.) вимірюються в розрахунку на рік, а показники запасів (національне багатство, майно, реальні касові залишки і
 8. Глосарій
  макроекономічних теорій, певною мірою різняться вибором цілей і засобів макроекономічної політики Класична теорія - теорія, яка об'єднує представників економічної науки, розвивали економічні концепції, початок яким поклали англійські економісти А. Сміт і Д. Рікардо. В якості основи ціни і кінцевого джерела доходів ними приймалися витрати праці в процесі
 9. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа і маржиналізм
  макроекономічного аналізу натуральних і грошових потоків матеріальних цінностей у народному господарстві. Ця таблиця стала прообразом методів аналізу системи "витрати - випуск», що використовуються і в XX ст., в яких розкриваються зв'язку міжгалузевого балансу. Поряд з класичною школою політичної економії, виникає вульгарна буржуазна політекономія, представники якої, зокрема,
 10. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  макроекономічних показників функціонування економіки; - аналіз та оцінку сформованих і передбачуваних структурних змін в умовах функціонування економічної сис-теми; - формування відповідного економічного середовища і систе-ми реалізації структурних зрушень через саморегулюючу сис-тему відтворення, максимально орієнтовану на підтримання пропорційності і
© 2014-2022  epi.cc.ua