Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

короткі висновки

В системі національного рахівництва формуються найважливіші макроекономічні показники і визначаються їх кількісні значення. Тому з нього і починається кількісний макроекономічний аналіз.

Національне рахівництво показує, як економіка функціонувала в минулому. Ця інформація служить для оцінки ступеня реалізації запланованих цілей, вироблення економічної політики, порівняльного аналізу економічних потенціалів різних країн. На основі цих даних коригуються макроекономічні концепції та розробляються нові.

Національне рахівництво базується на уявленні сукупності економічних взаємовідносин між суб'єктами національного господарства у вигляді кругообігу грошових потоків, що відображають участь суб'єктів в основних видах господарської діяльності: виробництві, розподілі, перерозподілі, використанні національного доходу і утворення майна. Зміна економічного становища учасників національного господарства за період відбивається за допомогою системи двосторонніх рахунків.

Комплексне уявлення про фактори освіти та напрями використання результатів суспільного виробництва - СОП, ВНП і НД - дає міжгалузевий баланс народного господарства. Стовпці таблиці міжгалузевого балансу показують, з яких елементів складається цінність продукції окремої галузі національної економіки, а рядки відображають споживання її продукції іншими галузями (проміжний продукт) і кінцевими споживачами (кінцевий продукт). У міжгалузевому балансі виділяються три квадранта: проміжного, кінцевого споживання і освіти ВВП. В квадраті I представляються міжгалузеві поставки продукції, виробленої і спожитої в одному і тому ж періоді. В квадраті II відображається використання результатів господарської діяльності за період чотирма макроекономічними суб'єктами. В квадраті III групуються джерела освіти ВВП і НД в галузевій структурі.

Система національних рахунків, яка використовується в Росії, побудована на методологічних засадах, прийнятих в 2008 р спільно ООН, МВФ, Світовим банком, ОЕСР і Євростатом. Це дозволяє зіставляти результати розвитку російської економіки та інших країн і простежувати макроекономічні явища і закономірності за допомогою даних вітчизняної статистики.

Розвиток макроекономічної статистики, уявлення процесу функціонування національної економіки у вигляді кругообігу грошових коштів, розробка системи національного рахівництва і створення моделі міжгалузевого балансу послужили основою для виділення макроекономіки в спеціалізований розділ економічної теорії.

Все це сприяло подальшому вдосконаленню методології та методів економічних досліджень. Сучасний стан макроекономіки характеризується наявністю альтернативних наукових напрямків, відмінність яких полягає не тільки в методах теоретичного аналізу, але і в висновках щодо сутності об'єкта пізнання. У той же час макроекономіка сьогодні не представляє собою набір окремих різнорідних положень про функціонування національних економік, а комплексно описує цей механізм і є теоретичною основою для вироблення економічної політики держави.

 1. Міжгалузевий баланс і система таблиць «витрати - випуск», загальне уявлення про міжгалузеву аналізі
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати зміст і організацію структурного прогнозу; статистичні вимірювання міжгалузевих пропорцій в економіці; види міжгалузевих балансів; склад таблиць «Витрати - Випуск»; суть моделі міжгалузевих взаємодій; вміти в загальному вигляді будувати
 2. Метод укрупнення інтервалів часу
  (Графа 3). З огляду на, що ряд динаміки невеликий, взяті трирічні інтервали і для кожного інтервалу обчислені середні. Середньорічний обсяг виробництва зерна але трирічним періодам обчислений але формулою середньої арифметичної простої і віднесений до середнього році відповідного періоду.
 3. Метод матриці взаємодій
  Дозволяє планомірно досліджувати результати потенційної взаємодії елементів в прогнозованої сукупності подій. Він вимагає методичного опитування щодо потенційного впливу однієї події (якщо воно має відбутися) на інші події, що розглядається сукупності, причому бажано знати спосіб і сили зв'язку
 4. Метод інтерв'ю
  При методі інтерв'ю здійснюється безпосередній контакт експерта з фахівцем за схемою «питання - відповідь», в ході якого прогнозист відповідно до заздалегідь розробленої програми ставить перед експертом питання щодо перспектив розвитку прогнозованого об'єкта. інтерв'ю - проводиться за певним
 5. Межі макроекономічної політики, державний борг
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати поняття бюджетних доходів, витрат, бюджетного дефіциту і профіциту, первинного та загального дефіциту (профіциту); різні способи вимірювання дефіциту державного бюджету - первинний і накопичений, структурний, структурний
 6. Максимізація корисності. Рівняння Ейлера
  Інтегральна корисність за нескінченний період часу (U ) Дорівнює дисконтованою потоку миттєвої корисності (І). Миттєва корисність є зростаюча функція поточного обсягу споживання (С). Розглянемо миттєву функцію корисності: Домогосподарства максимізують інтегральну корисність, варіюючи функцію
 7. Макроекономічна політика
  Подивимося, який ефект в цій моделі надає зміна параметрів макроекономічної політики державою. Відзначимо, що ми також можемо використовувати тут теорему про похідну неявної функції, однак у порівнянні з двома попередніми моделями завдання дещо ускладнюється - у всіх випадках доведеться розглядати
 8. Крива пропозиції заощаджень
  Нехай споживається один товар, тоді дохід і споживання домогосподарств виражаються в одиницях цього товару. Дохід в молодості дорівнює е і в старості - е 2, З х і З 2 - обсяги споживання в молодості і старості, Р { і Р 2 - ціни товару в молодості і старості (рівні цін). Бюджетне обмеження
© 2014-2022  epi.cc.ua