Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Контроль EPA за рівнем забруднення


Наприкінці 60-х років проблема забруднення навколишнього-щей середовища перетворилася на важливу соціальну про-блему . На рис 13-3 показано поступове ухудшеніесостоянія озер Ері і Онтаріо з 1900 по 1970 г, з-міряються присутністю в їх водах нерастворімихтвердих частинок. Аналогічні малюнки можна приве-сти для інших озер і річок, відкритих морів, місто-ського повітря і навіть для стану повітряного сере-ди в стране10.
EPA було створено в 1970 р. як реакція на широ-ко поширене переконання, згідно которомузагрязненіе навколишнього середовища вийшло з-під конт-роля. Це Управління керувало безліччю про-грам, пов'язаних із забрудненням повітря, води івреднимі шумами, а також із забрудненням средитвердимі відходами, токсичними речовинами і з радіаційної забрудненням. EPA було доручено за прийматися проблемами поліпшення навколишнього се-ди, а не вирівнюванням граничних витрат іпредельних вигод. Наприклад, на EPA покладено від-відповідальних за проведення в життя закону 1972 р., що встановлює в якості мети «прекращеніевибросов забруднюючих речовин в судноплавні водик 1985». Ця завдання не було виконано, і, як сві-детельствует наш попередній аналіз при зважування всіх «за» і «проти», це не так вже плвхо.
EPA ніколи не застосовувало податки для контроляза забрудненням навколишнього середовища. Замість етогооно спиралося на два типи нормативів. Техніческіенорматіви вказують фірмі, що саме вона по-винна робити для того, щоб залишатися в рамках за-кону. Наприклад, всі нові електростанції, робота ющіе на вугіллі, повинні застосовувати пристрої, званому газоочисниками (газоочисні установки), для скорочення викидів двоокису сірки, викликаю-щих кислотні дощі. З іншого боку, норма-тиви на одиницю виробленої продукції або ви виконаних робіт (у даному випадку мова йде онорматівах питомих викидів, або про гранично допустимих викидах (ГДВ) на одиницю продукції.
- Прим. пер.) просто обмежують допустімийуровень забруднюючих викидів, залишаючи фірмам, залученим у виробництво цієї продукції, са-мім вирішувати питання про те, як досягти цих норма-тивів з найменшими витратами. Забруднення ок-ружа середовища новими автомобілями регламентується встановленими Конгресом нормативами.
Економісти критично налаштовані по відношенню-
10 Дані з багатьох видів забруднень узагальнені в гл. 2 книги: WilliamJ. Baumol and Wallace E Oates, Economics, Environmental Policy, and theQuality of life, Prentice-Hall, Englewood Clifls, NJ, 1979. Автори напо-міна нам, що забруднення навколишнього середовища давно вже представ-ляє собою серйозну проблему: в 1700 р. показники забруднення повіт-ха в Лондоні були гірше, ніж в Лос-Анджелесі 15 років тому.

Рік
РІС 13-3. Зміна концентрації нерозчинних твердих частинок в озерах Ері і Онтаріо, 1900-1970 рр.. (Джерелом нік: William J. Baumol and Wallace E. Oates, Economics, Environmental Policy, and the Quality of Life, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1979, p. 16.)
нию до нормативів з кількох причин. Пер-вая: технічні нормативи можуть стати перешко-наслідком для фірм у застосуванні більш дешевих спо-собов скорочення забруднень. Друга: коли діяль-ність фірми задовольняє вимогам обоіхтіпов нормативів, у неї відсутні стимули кдальнейшему зниження обсягу забруднення, Як було б в умовах податкової системи. Третя: нор-мотив орієнтовані на їх застосування больши-ми групами фірм, навіть незважаючи на те, що диференціація граничних витрат, що включаються врозрахунку, може бути величезною. Через те що вугілля, що використовується на заході і південному заході, містить ма-ло сірки, єдині нормативи використання газоочі-ки установок викликають там набагато більш висо-кі витрати на одиницю зниження загрязняющіхвибросов, ніж на сході, де вугілля містить біль- ше сірки і ступінь забруднення повітря вище чверті: застосування нормативів часто пов'язане снежелательнимі побічними ефектами.
Норматив-ви питомих викидів вихлопних газів автомобіля-ми відносяться тільки до нових автомобілів і викли-вають їх подорожчання. Відповідно ослабеваютстімули заміни старих машин, що мають більшевисоку показники забруднення. Нормативи ис-користування коштів газоочистки, які застосовують-ються тільки до нових електростанціям, мають точ-но такі ж наслідки.
EPA стверджує, що на практиці простіше конт-роліровать дотримання нормативів, ніж налогов.Легче подивитися, чи використовуються необхідні уст-ройства або періодично перевіряти, виполняютсялі питомі нормативи (нормативи на едініцупроізведенной продукції), ніж постійно відстежувати
ТАБЛИЦЯ 13-2. Викиди в повітря забруднюючих речовин в Сполучених Штатах (в млн. т)
1970
1977
1983
Забруднююча речовина 19,8 9,9 7,6 31,1 29,0 22,9 20,0 23,0 21,4 29,8 26,0 21,9 108,3 89,4 74,5 224 , 6 155,6 51,7 Тверді частки * Окисли сериОкісли азотаГідрокарбонатиОкісь углеродаСвінец (тис т.)
* Дим, пил і кіптява.
Джерело Statistical Abstract of the United States, 1986, Table 352.
Вать обсяги викидів в цілях оподаткування. На-лог на забруднення навколишнього середовища автомобіля-ми практично не використовується. Більш того, законпредусматрівает ліквідацію забруднень, а послід-наслідком впливу податку на рівень загрязнениятруднопредсказуемы, оскільки складно оценітькрівие MC. EPA стверджує, що використання нор-мотив має більш певні наслідки. Од-нако наведене вище обговорення прімененіянорматівних показників роботи автомобілів свідчать про те, що і наслідки іспользованіянорматівов також не завжди легко передбачувані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контроль EPA за рівнем забруднення "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  контроль і технагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт. Законне володіння - фактичне володіння об'єктом нерухомості, в основі якого завжди лежить якусь правову основу, що виникає на підставі закону, договору, адміністративного акта або рішення суду. Витрати на ліквідацію об'єкта нерухомості - витрати, пов'язані з розбиранням, демонтажем та іншими
 2. РОСТ
  контролю народжуваності (одна дитина в сім'ї) надали різке вплив на відсоток зростання населення Землі . Китайська політика залишається в силі, але подальше зниження залежить тепер від розвитку подій поза Китаєм. На даний момент уповільнення і прискорення зростання в різних країнах в основному врівноважують один одного (8). Максимальне зростання людських популяцій становить близько 4% на рік, і в наш
 3. Національне багатство
  контролю і в економіці, і в політиці, і в окремій фірмі. Але це сировина повинна збиратися, добуватися й оброблятися. Воно повинно збагачуватися в процесі обробки, і йому повинні надавати цінність. Потім воно викидається на ринок, поширюється і стає основою для прийняття рішень. По суті інформація є основою управління, і лише за допомогою інформації можна повною мірою
 4. Mobil купила права на забруднення на зароджується ринку прав на за-бруднення.
  Контролі-руемого регулювання, що встановлює межі забруднення для кожного під-приємства, не в змозі зупинити раз-рушення навколишнього середовища. Спонукаючи емие економістами, влада хотіла б «представити» атмосферу Землі на фі-нансових ринках і використовувати їх силу для позбавлення нас від кислотних дощів і глобального потепління ... Деякі захисники навколишнього середовища вважають
 5. Ідея перетворення відходів виробництва в товар не нова.
  Контролю за рівнем забруднення. Після річних слухань каліфорнійське Агентство з контролю за станом повітря одоб-рило зміни, спрямовані на усі-ня економічного регулювання забруднення навколишнього середовища і пла-нує створення ринку прав для трьох основних забруднюючих речовин. Джерело: «The Wall Street Journal» -, April 14, 1992, p. Al. можливість виробляти
 6. 21.3. Комунальне господарство і бюджет
  контролювати її якість, але і штучно збагачувати питну воду необхідними для здоров'я населення мікроелементами. Будівництво водовідвідних та очисних споруд дозволяє зберігати екологічну рівновагу навколишній середовища, берегти водні ресурси країни. Системами внутрішнього водопроводу в даний час оснащена значна частина усуспільненого житлового фонду; каналізацією -
 7. 27.4. Федеральний екологічний фонд РФ
  рівня забруднення середовища в межах нормативів. При розрахунку платежів за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу використовують два види базових нормативів: в межах допустимих нормативів і в межах встановлених лімітів (тимчасово узгоджених підвищених нормативів). Базові нормативи плати встановлюються по кожному інгредієнту забруднюючої
 8. 30.8. Територіальні позабюджетні фонди
  рівнях стала повсюдною. Закон РФ «Про основи бюджетних прав і прав щодо формування та використання позабюджетних фондів представницьких і виконавчих органів державної влади республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви і Санкт-Петербурга, органів місцевого самоврядування» (від 15 травня 1993 4807-1) надав
 9. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  контролю та управління ним на базі електроніки; створення і використання нових конструкційних матеріалів та ін З появою ракетно-космічної техніки люди стали освоювати навколоземний космічний простір. Для сучасної науки і техніки типово комплексне поєднання їх революційних і еволюційних змін. За два-три десятиліття багато початкові напрямки НТР з радикальних поступово
 10. МОНОПОЛЬНА ВЛАДА
  контролю за теле-і радіомовленням і дляінших програм. НЕДОСКОНАЛА ІНФОРМАЦІЯ. Одним з до-пущених моделі досконалої конкуренції являє-ся те, що покупці і продавці володіють всемінеобходімимі знаннями для дій відпо-відно зі своїми власними інтересами. До Сожу-лению, дане припущення часто виявляється невер-ним. Покупці можуть не мати ніякого перед-уявлення про ризики,
© 2014-2022  epi.cc.ua