Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

3. Інвестиції. Внутрішні і зовнішні джерела інвестиційних ресурсів. Теперішня вартість


Різними економічними школами інвестиції характеризуються по-різному. Відповідно до австрійської школою «гранично!! корисності »інвестиції трактуються як обмін задоволення Сеголен-няшная потреб на задоволення їх у майбутньому.
У звичайному слововживанні під терміном «інвестиція» розуміють покупку окремою особою або корпорацією-якого иму-
3. Інвестиції. Теперішня вартість 239
щества. Іноді цей термін обмежують купівлею цінних паперів на фондовій біржі.
Більш плідним з точки зору сутнісної характеристики інвестицій є формування погляду на інвестиції Дж, Кейнса як на «поточне додаток до вартості засобів виробництва в результаті виробничої діяльності даного періоду».
У довіднику менеджера в якості стандартизованого терміна інвестиція розглядається як «сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу ...» з метою отримання підприємницького доходу або відсотка. Таке визначення являє собою спробу з'єднання «ресурсного» і «витратного» підходів, використаних раніше при характеристиці економічного змісту капітальних вкладень.
Витратний підхід грунтується на запереченні значущості грошової форми кругообігу основного капіталу, обгрунтуванні переваг продуктивної стадії. Ресурсний же підхід базується на пріоритеті фінансових коштів, призначених для простого і розширеного відтворення основних фондів.
У західній економічній літературі інвестиції розглядаються як набір благ, цінностей, що вкладаються в підприємницьку діяльність з метою максимізації ефекту (в тому числі й соціального) в перспективі.
У господарській практиці в Росії найбільшого поширення набуло наступне розуміння інвестицій.
Інвестиціями називають усі види активів (коштів), що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу.
Це їх фінансовий визначення. За економічним змістом інвестиції - це витрати на створення, розширення і технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу.
В економічній літературі розрізняють інвестиції валові та чисті.
Валові інвестиції являють собою загальний обсяг виробництва капітальних товарів протягом певного періоду часу, зазвичай за рік.
Чисті інвестиції - це щорічне збільшення основного капіталу. Вони визначаються так:
Валові інвестиції - Амортизація=Чисті інвестиції.
За динамікою інвестицій можна судити про інвестиційної активності фірми.
Структуру інвестицій можна розглядати за наступними напрямками:
- виробнича структура інвестицій - це розподіл їх за галузями;
- відтворювальна структура інвестицій - це співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, у розширення діючих підприємств або в їх реконструкцію і технічне переозброєння;
- технологічна структура капіталовкладень - це співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина інвестицій) і на придбання обладнання, машин, інструменту (активна частина);
- концентрація інвестицій: чим менше вартість незавершеного будівництва по відносини до річного обсягу інвестицій, тим краще.
Види інвестицій розрізняються по ряду критеріїв, серед яких найважливішими є напрями вкладення капіталу, форма реалізації, величина ризику, тривалість інвестиційно го циклу (рис. 9.3).
За напрямками вкладення капіталу
За тривалістю инвес тіціонного циклу
Рис. 9.3. Види інвестицій
Протягом усієї своєї діяльності підприємцю доводиться здійснювати інвестиції, обсяги, характер і джерела яких залежать від періоду діяльності.
Для організації підприємницького бізнесу на його початковій стадії доводиться здійснювати первинне вкладення капіталу. Виділяють стартовий капітал, що представляє собою суму початкового капіталу і поточних витрат на початковій стадії виробництва. Стартовий первісний капітал витрачається на реєстрацію підприємства, відкриття банківського рахунку, покупку будівлі або права на її оренду, ремонт або перебудову будинку, покупку машин, обладнання, приладів, патентів, ліцензій.
Поточні витрати включають покупку сировини і матеріалів, орендну плату, зарплату, відрахування в соціальні фонди та ін
Джерела покриття стартового капіталу і поповнення коштів підприємця можуть бути як власні (внутрішні), так і позикові (зовнішні).
До власних джерел відносяться: прибуток від основної діяльності, прибуток від фінансових операцій, інші види доходів, статутний фонд, амортизаційний фонд, заборгованість покупців за відвантажені товари, виручка від реалізації вибулого майна, мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві та пр.
До позикових джерел відносять: кредити і позики, стійкі пасиви і кредиторську заборгованість.
Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємства, коли утворюється статутний капітал.
Статутний капітал - джерело основних і оборотних коштів фірми, що формується при її організації. У свою чергу, джерела формування статутного капіталу залежать від організаційно-правової форми підприємства. У Росії вони визначені Законом «Про підприємства і підприємницької діяльності». Як джерела можуть виступати: акціонерний капітал, пайові внески засновників, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні кошти. Величина статутного капіталу показує розмір тих коштів (основних і оборотних), які інвестовані в процес виробництва.
Зовнішнє фінансування може здійснюватися шляхом отримання позик або шляхом випуску акцій.
16-3558
Акція - цінний папір, що свідчить про внесення грошової суми її власником і дає право на отримання дивіденду, а також участь в управлінні даною компанією.
Фінансування корпорацій за допомогою випуску нових акцій - самий дорогий спосіб фінансування. Західні компанії вдаються до нього в самому крайньому випадку, якщо немає можливості профінансуватися через випуск облігацій, банківський кредит або навіть продаж частини майна. Випускаючи акції через нестачу коштів, бізнесмен втрачає пропорційно випуску частку самостійності в управлінні.
Слід пам'ятати, що, чим більше використовується різних джерел фінансування, тим більші проблеми переживає підприємство в своєму зростанні.
Інвестиційна привабливість фірми може бути охарактеризована терміном окупності:
Необхідні інвестиції
Термін окупності=
Річна амортизація + Річний прибуток
При інвестуванні необхідно зіставляти витрати і доходи (вигоди), що виникають у різний час. Витрати на здійснення проекту розтягуються в часі, а доходи виникають зазвичай після здійснення витрат. Тому говорять про таке поняття, як вартість грошей у часі. Воно означає, що рубль, витрачений раніше, коштує більше, ніж рубль, витрачений пізніше.
Технічний прийом для вимірювання поточної і майбутньої вартості грошей називається дисконтуванням.
Дисконтування - це процес, зворотний нарахуванню складних відсотків.
Ми знаходимо поточну вартість шляхом ділення майбутньої вартості на (1 + ставка відсотка) стільки разів, на скільки років ми робимо розрахунок:
ру ^ ГУ
(l + R) N '
де PV-поточна вартість; FV-майбутня вартість; R - ставка відсотка; Л' - число років.
Дисконтування базується на використанні ставки відсотка. При фінансовому аналізі за ставку дисконту (ставка відсотка для дисконтування) беруть типовий відсоток, під який фірма може зайняти фінансові кошти.
Висновки 243
Розглянемо на конкретному прикладі, як визначається дисконтована, первісна вартість будь-якого капітального товару (верстата). Припустимо, що підприємець, купивши верстат і використовуючи його протягом трьох років, має намір отримати дохід у розмірі 6500 дол, причому цей дохід розподіляється: в перший рік експлуатації - 1500долл., В другій - 3000долл., Витратах - 2000долл. Відомо, що процентна ставка дорівнює 8%. Тоді дисконтована вартість становитиме:
/>
К=(1500 / (1 +0,08)) + (3000 / (1 +0,08) 2) + (2000 / (1 +0,08) 3)=5540, Здолл.
Це означає, що підприємець повинен заплатити за верстат 5540,3 дол, щоб через три роки його використання отримати дохід 6500 дол
Таким чином, дисконтування - це приведення один до одного потоків доходів (вигод) і витрат на основі ставки дисконту з метою отримання поточної (сьогоднішньої) вартості майбутніх доходів.
Визначення дисконтованої вартості має суттєве значення для прийняття інвестиційних рішень підприємцем.
Інвестувати необхідно тільки тоді, коли очікувані доходи будуть вищими, ніж витрати, пов'язані з інвестиціями.
Світовий досвід показує, що виведення економіки із кризи можливий насамперед на базі інвестицій. Інвестиційна активність повинна рости в першу чергу на діючих підприємствах, де ширше можливості як щодо збільшення капіталовкладень, так і щодо прискорення їх віддачі і підвищенню ефективності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Інвестиції. Внутрішні і зовнішні джерела інвестиційних ресурсів. Теперішня вартість "
 1. Процентна ставка
  інвестицій. 3. Інвестиції. Внутрішні і зовнішні джерела інвестиційних ресурсів. Теперішня вартість Різними економічними школами інвестиції характеризуються по-різному. Відповідно до австрійської школою «гранично!! корисності »інвестиції трактуються як обмін задоволення Сеголен-няшная потреб на задоволення їх у майбутньому. У звичайному слововживанні під терміном
 2. Глосарій
  інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні бар'єри (бар'єри входу, входження) - фактори, що перешкоджають проникненню в галузь (на ринок) нових конкурентів за допомогою зростання ризику і збільшення витрат для нових фірм Вихідні бар'єри (бар'єри виходу)
 3. Глосарій
  інвестиційний попит підприємців з -за їх песимістичної оцінки перспектив Індекс цін - це відношення ціни поточного року до ціни базисного року, помножене на 100% Інфляція - постійне зростання рівня цін (зниження купівельної спроможності грошей) Інфляція витрат - інфляція, першоджерелом якої є збільшення сукупного попиту найчастіше з- за збільшення пропозиції грошей
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  інвестиційного фінансування для юридичних і фізичних осіб. Кредитний консалтинг, на думку фахівців INTERFINANCE - новий вид бізнесу, який на сьогоднішній день отримує активне поширення. Враховуючи все зростаючий інтерес наших клієнтів до залучених з поза засобам на розвиток бізнесу, виникла об'єктивна необхідність для розвитку такого виду послуг як
 5. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  інвестиційні ресурси фірм. Це перетворення відбувається двома шляхами: або домогосподарства надають свої заощадження фінансовим посередникам (у першу чергу банкам), у яких фірми беруть кредити; або домогосподарства витрачають свої заощадження на покупку цінних паперів, що випускаються фірмами, безпосередньо забезпечуючи їх інвестиційними ресурсами. У першому випадку зв'язок між домогосподарствами і фірмами
 6. Економічне зростання
  інвестиційні товари (виробничого призначення) і споживчі товари. КПВ відображає обмеженість ресурсів в економіці на певний період часу. Кожна точка кривої відповідає деякому поєднанню кількостей споживчих і інвестиційних товарів, яке можна зробити за допомогою наявних економічних ресурсів. Наприклад, в точці А на КПВ1 за допомогою тієї кількості ресурсів,
 7. § 18. Сутність і структура ринку
  інвестиційними компаніями та іншими методами. Структура ринку. Структура ринку - це сукупність окремих локальних ринків у межах національної економіки країни (внутрішнього ринку), а також - національних ринків у межах світового господарства та його окремих регіонів, їх взаємозв'язок і взаємодія між ними. Розрізняють ринки знарядь праці, природних ресурсів, предметів праці, землі,
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  інвестиційної, амортизаційної, структурної, грошово-кредитної, фінансово-бюджетної, антиінфляційної, валютної, митної, цінової, соціальної, екологічної форм політики. Між складовими елементами механізму регулювання сучасного капіталізму існує постійна взаємодія, взаємопроникнення. Це означає, наприклад, що механізм ринкового регулювання в певній мірі
 9. Словник термінів
  інвестиційних проектів. Бюджетна класифікація РФ - угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів з присвоєнням об'єктам класифікації группіровочних кодів. Забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів. Бюджетний розпис - документ про поквартальний розподіл доходів і витрат бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює
 10. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
    інвестиційних витрат),-а тим самим впливати на короткострокові коливання економічної кон'юнктури. У зв'язку з цим розрізняють експансивну (розширювальну) і рестриктивную (обмежувальну) бюджетну політику. Перша з них виражається в збільшенні державних витрат і зниження рівня оподаткування, що дозволяє легше долати економічні кризи і прискорювати економічне зростання. Друга
© 2014-2022  epi.cc.ua