Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

9.1. Інтеграція як форма розвитку інтернаціоналізації господарських зв'язків


Інтеграція в перекладі з латинської - integratio означає з'єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине.
Найважливішою ознакою сьогоднішньої дійсності є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на мікро-і макрорівнях. Процес інтернаціоналізації господарського життя обумовлений розвитком і поглибленням міжнародного поділу праці і означає формування стійких зв'язків у виробничій, науково-технічній та інших сферах. Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в економіці. Основними цілями економічної інтеграції як якісно нового і більш складного етапу інтернаціоналізації господарських зв'язків є більш тісне співробітництво і взаємопроникнення окремих національних господарств, забезпечення умов концентрації виробництва і переплетення капіталів, проведення узгодженої міждержавної економічної політики.
Економічна інтеграція визначається такими найважливішими факторами:
- інтернаціоналізація виробництва і створення міжнародних монополій нового типу - до початку 90-х рр.. приблизно 50% промислового виробництва, а також більше 90% прямих приватних вкладень за кордоном, близько 80% патентів і ліцензій на новітню техніку, технології, ноу-хау припадало на ТНК, причому близько 34% з них були американські;
- глибокі зрушення в структурі міжнародного поділу праці, коли виробничі зв'язки утворюють тісну взаємодію між фірмами й усередині окремих компаній, складаючи «цеху одного заводу» з широко розвиненою внутрішньогалузевої спеціалізацією;
- науково- технічна революція, яка виводить інтернаціоналізацію ринку і виробництва на якісно новий рівень, обумовлюючи необхідність міжнародного обміну результатами досягнень науки і техніки, формування нового технологічного базису;
- відкритість національних економік і свобода торгівлі, оскільки лібералізація міжнародного обміну полегшила адаптацію національних господарств до зовнішніх умов і віз-діям, сприяла більш активному їх включенню в міжнародний поділ праці і кооперацію, у процес широкого міждержавного співробітництва.

Характерною особливістю інтеграційних об'єднань сьогодні є їх розвиток на регіональному рівні. Регіональна інтеграція проходить при цьому ряд етапів, кожен з яких має свої специфічні риси. Причому на кожному з етапів усуваються певні бар'єри і створюються передумови для більш ефективного виробництва і зовнішньоекономічних зв'язків між країнами. У результаті йде процес створення цілісних регіональних господарських комплексів із загальними національними та міждержавними органами управління.
Умовно можна виділити п'ять основних видів інтеграційних об'єднань, що відрізняються різним ступенем інтенсивності, масштабами і специфічністю, що виявляється в окремих регіонах:
- зона вільної торгівлі - найпростіша форма економічної інтеграції: країни-учасниці скасовують митні бар'єри у взаємній торгівлі; такий вид інтеграції застосовується країнами ЄАВТ, НАФТА і деякими іншими;
- митний союз передбачає вільне переміщення товарів і послуг всередині угруповання, єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн; такий варіант інтеграції спочатку здійснювався в рамках Європейського союзу західноєвропейських країн;
- загальний ринок - більш складний вид інтеграційних об'єднань, коли ліквідуються бар'єри між країнами не тільки у взаємній торгівлі, а й для переміщення робочої сили, послуг і капіталу, забезпечується узгодження економічної політики;
- економічний союз - найбільш складна форма міждержавної економічної інтеграції, яка передбачає проведення єдиної економічної і валютно-фінансової по-літики, створення системи регулювання соціально- політичних процесів, координацію національних податкових, антиінфляційних, валютних та інших заходів; для прискорення формування економічного союзу Європейський союз в грудні 1991 р.
прийняв у м. Маастрихті рішення прискорити виконання вищеназваних цілей і ввести єдину валюту євро з утворенням єдиного емісійного центрального банку;
- політичний союз - це найвищий ступінь регіональної інтеграції - передбачає перетворення єдиного ринкового простору в цілісне економічне і політичне обра-тання; в найзагальніших рисах мова може йти про виникнення нового багатонаціонального суб'єкта світогосподарських і міжнародних політичних відносин, який виступає від імені всіх учасників цього союзу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Інтеграція як форма розвитку інтернаціоналізації господарських зв'язків "
 1. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  інтеграційного союзу НАФТА. Таким чином, регіоналізація є базою для міжнародної економічної інтеграції. В рамках цього поняття виникають інтеграційні об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в
 2. Висновки
  інтеграції. В даний час під глобалізацією увазі: зростання рівня взаємозалежності економік різних країн; якісне прискорення в масштабах всі планети обмінів товарами, послугами, капіталами, інформацією; лібералізація торгівлі та інших форм економічних взаємозв'язків; зближення національних економічних систем; об'єднання окремих країн у єдиний світовий господарський комплекс . Під
 3. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація
  інтеграції є: по-перше, міждержавне регулювання економічних процесів, по-друге, поступове формування замість більш-менш незалежних комплексів якогось регіонального інтернаціонального господарського комплексу із загальними пропорціями і загальною структурою відтворення; по-третє, розширення просторових можливостей міждержавного пересування товарів, робочої
 4. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  інтеграція являє собою процес розвитку стійких економічних зв'язків і поділу праці національних господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств і створення єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі. Процес економічної інтеграції складний і суперечливий. Він обумовлений не тільки
 5. Тенденція до регіональної інтеграції
  інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко-економічної відсталості, можливістю використовувати економію на масштабах виробництва.
 6. Запитання для самоперевірки
  інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Чи існують можливості і перспективи входження Росії в ЄС? 8. У чому специфіка
 7. 5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
  формацію. Становлення міжнародних торговельних відносин викликало платіжні відносини, міжнародний рух позичкового капіталу. Удосконалення машинної техніки, засобів транспорту, зв'язку дозволило розділити виробничі процеси на окремі стадії, розміщуючи відокремлені виробництва в різних країнах відповідно до перевагами МРТ. Це виявилося можливим на основі міжнародного
 8. Терміни і поняття
  інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 9. Які цілі й способи інтеграції національних господарств?
  Інтеграція (від лат. Integer - цілий). Вона дозволяє долати перешкоди для розвитку економічних зв'язків, яким перешкоджали державні кордони. Економічна інтеграція - це така вища на сучасному етапі форма інтернаціоналізації господарського життя, яка розширює економічний і виробниче співробітництво, об'єднує національне господарство декількох держав. В
 10. 2. Виникнення і розвиток економічних зв'язків між країнами. Інтернаціоналізація, транснаціоналізація і глобалізація господарського життя
  розвитку міжнародних економічних відносин - це відмінності в забезпеченості країн факторами виробництва (економічними ресурсами). З одного боку, це веде до міжнародного поділу праці. З іншого боку, різна наделенность країн факторами виробництва веде до переміщення самих цих факторів між
 11. Поняття міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань
  інтеграції. Цей термін означає процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс на основі глибоких і стійких економічних зв'язків між їхніми компаніями. Прикладом може бути стабільно йде весь XX в. посилення зв'язків американських корпорацій з канадськими і мексиканськими (багато з них є філіями американських ТНК) або бурхливе зростання взаємозв'язків між
 12. 5. Економічна інтеграція на пострадянському просторі
  інтеграційні тенденції у колишніх радянських республік. На першому етапі вони виявлялися в спробах захистити, хоча б частково, колишнє єдиний економічний простір від дезінтеграційних процесів, і в першу чергу в областях, де припинення зв'язків справляло особливо несприятливий вплив на стан народного господарства (транспорт, зв'язок, поставки енергоносіїв і т.п .). В
 13. Висновки
  інтеграція являє собою об'єктивний процес, заснований на інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні процеси все в
 14. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  інтеграції чинить серйозний вплив на структуру і стан зовнішньоекономічних зв'язків. Європейський Союз є найбільшим торговим блоком сучасного світу. Його експорт перевищує американський - 20,3%. Частка ЄС як єдиного суб'єкта в експорті капіталу у формі прямих інвестицій становить приблизно таку ж величину. За відносними показниками участі у світогосподарських зв'язках ЄС не
 15. Запитання до теми
  інтеграції країн ЄС? 6. Визначте місце ЄС у світогосподарських зв'язках. 7. Який механізм зовнішньоекономічних зв'язків з країнами АКТ? 8. Визначте характер економічних відносин ЄС з країнами Центральної та Східної
 16. Роль зовнішньоекономічної політики
  інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. З ростом інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери на національні ринки. Для цілого ряду країн зовнішньоекономічні зв'язки з підлеглих переросли у визначальні, коли вирішальним стає конкурентоспроможність країни, її здатність
 17. 10.1. Нове обличчя інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 18. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  інтеграція - це процес господарського та політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їх економік на різних рівнях і в різних формах. На мікрорівні цей процес йде через взаємодію окремих фірм сусідніх країн на основі формування різноманітних економічних відносин
© 2014-2022  epi.cc.ua