Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер , Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Еластичність пропозиції за ціною


Еластичність пропозиції за ціною (зазвичай званих просто еластичністю пропозиції) імееттакое ж важливе значення, як і еластічностьспроса, для визначення реакції ринків на вимірюв-вати в економіці Коли збільшується дохід по-споживача або відбувається якесь інше зраді-ня, що має своїм наслідком зрушення кривої спро-са, то адаптація ціни і кількості буде відбува-дить уздовж кривої пропозиції. Тоді велічіниетіх змін у ціні і об'ємі проізводстваопределяются формою (і розташуванням) крівойпредложенія, як це ілюструє рис 5-7. (Сле-дмуть два абзаци перегукуються з нашими болеераннімі міркуваннями з приводу рис 5 - 1.)
9 З часів проведених в XIX в. досліджень Ернста Енгеля, немецкогостатістіка та економіста, продукти харчування відомі як предмети пер-виття необхідності в економічному сенсі, ті. як товари з поклади-
. тельной, але меншої 1, еластичністю по доходу. Дані, полученниеЕнгелем, підтверджуються подальшим досвідом. Наприклад, в 1954 р. вСоедіненних Штатах на продукти харчування доводилося 27% споживчих витрат у порівнянні з 19% в 1984
86 Чао' 2: Попит, пропозиція і ринки товарів


O0 О,
Кількість
(а)
Кількість (Ь)
РІС 5-7. Наслідки зсуву в обсязі попиту на ціну і кількість. На обох малюнках відбувається зрушення попиту з положе-ня D в положення D '. Цей зсув характеризується відносно великим впливом на кількість і відносно меншим віз-дією на піну на (а), ніж на (Ь), тому що обсяг пропозиції більш чутливий до змін в піні на (а)
На рис 5-7 показано вплив збільшення до-ходу споживача на два ринки. Приріст доходу ви-ражается зрушенням кривої попиту з положення D в положенні D 'на обох ринках. Внаслідок одно-весна ціна зростає з P0 до P1, а равновеснийоб'ем зростає з Q0 до Q1. І стара, і нова точ-ки рівноваги розташовані на фіксірованнихкрівих пропозиції - Sa на рис 5-7а і Sb на рис5-7b. Ha малюнку неозброєним оком видно, чтопрірост кількості є більш значущим дляринка, зображеного на (а), тоді як приріст це-ни виявляється більш значущим на (Ь).
Крім того, ясно видно, що ця різниця виникає тому, чтооб'ем пропозиції більш чутливий до ценевдоль кривої пропозиції 5Д, ніж уздовж Sb.
Але точно так само, як у випадку з кривою попиту, кутовий коефіцієнт кривої пропозиції не мо-же бути використаний для порівняння чувствитель-ності пропозиції між цими двома ринками. Оскільки ми не знаємо, який масштаб вико-вався при побудові рис 5-7, то приріст ціни вдолларах на (а) міг цілком перевищувати приріст на (ред). (Наприклад, можливо, що рис. 5-7а опісиваетринок яхт, а рис . 5-7Ь - ринок креветок.) вивчили-ня рис 5-7 показує саме те, що відсоток-ве збільшення ціни більше на (Ь), тоді як про-центной збільшення кількості менше. Відповідно, як і у випадку зі попитом, показник еластичності, що зв'язує ці процентні зраді-ня, є найбільш адекватним показателемчувствительности обсягу пропозиції до змін-ям ціни.
Про Еластичність пропозиції за ціною (ілічаще еластичність пропозиції) - це про-центной зміна обсягу пропозиції това-ра, обумовлене 1-процентним ізмененіемего ціни, при незмінних інших факторах, що впливають на обсяг пропозиції.
Так як крива пропозиції має нахил вгору (є зростаючою), то еластичність запропонованого-вання завжди позитивна. Чим більше еластічнимявляется пропозицію, тим простіше продавцям повели-чить обсяги випущеної ними продукції, з темчтоби скористатися перевагами від збільшен-ня ціни, і тим більше приріст обсягу про-позиції (у відсотках) у відповідь на будь-який даний збільшен-ня ціни (у відсотках). У початковій точкеравновесія на рис. 5-7 крива пропозиції Sa на (а) більш еластична, ніж S ^ на (Ь), поза зависимостиот характеру зображених галузей. Для расчетаеластічності пропозиції може бути використан-на наступна формула10:

(5)
Еластічностьпредложенія
10 Як і у випадку з кривою попиту, дана формула вірна для яких угодноізмененій ціни, якщо крива пропозиції є лінійною, і длямалих змін ціни у випадку кривої пропозиції проізвольноговіда, лінійної або нелінійної.

87
Ми відзначали вище, що зростання або зниження общейвелічіни доходу продавців у результаті малого уве-личения ціни залежить від того, нижче або вище оди-Ниці еластичність попиту. Але еластичність запропонованого-вання, що дорівнює одиниці, не представляє собою важ-ную розділяє точку, оскільки отримана за постачальниками (виробниками) загальна величина до-ходу завжди збільшується в міру зростання ціни вдолькрівой пропозиції, так як на цій кривій ціна кількість збільшуються одночасно.
Еластичність пропозиції дорівнює нулю, когдакрівая пропозиції вертикальна, як 5 'на рис 5-8.Здесь обсяг пропозиції не збільшується поза за-лежно від того, наскільки зростає ціна; гово-рят, що в даному випадку пропозиція совершеннонееластічно. Крива пропозиції картини Леонар-до да Вінчі «Мона Ліза» є абсолютно нее-ластічное; в наявності є фіксоване кіль-кість (одна картина) , яке не може бути збіль-лічено, як би високо не піднялася ціна.

Кількість
РІС. 5-8. Абсолютно еластична (S) і зовсім нее- ластічное (S ") криві пропозиції
Еластичність пропозиції нескінченна, коли кри-вая пропозиції горизонтальна, як S на рис 5-8. Ветом випадку пропозиція повністю відсутня дотех пір, поки ціна не стане рівною за крайнеймере P0, але при ціні P0 постачальники готові продатьлюбое необхідну кількість. Кажуть, що ця кри-вая пропозиції є абсолютно еластічной.Вследствіе обмеженості ресурсів ніяка реаль-ная крива пропозиції не може бути здійснений-но еластичною на всьому її протязі, але кріваяпредложенія може мати нескінченну еластичний-ність в межах розглянутого колічественногопромежутка, якщо товар може бути проізведенпрі постійних одиничних витратах. Наприклад, крива пропозиції шпильок, ймовірно, є го-
горизонтальної в межах тих кількостей, які, повсей видимості, практично і требуются11.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Еластичність пропозиції за ціною"
 1. Еластичність пропозиції
  еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни
 2. Висновки
  еластичності. Виділяють три варіанти залежності попиту від коливання цін: нееластичний, еластичний попит і одиничну еластичність попиту. 11. Пропозиція - це кількість товару, яку продавці готові продати покупцеві за даною ціною в конкретному місці і в конкретний час. 12. Крива пропозиції - це крива, що показує залежність між ринковими цінами і кількістю продукції,
 3. В рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p . El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори
  еластичність пропозиції - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Розраховується як відношення обсягу пропозиції, Вира-женного у відсотках, до зміни ціни, висловленому у відсотках. Закон пропозиції стверджує, що більш висока ціна товару веде до збільшен-нію обсягу його пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною відображає ступінь
 4. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  еластичність пропозиції=Припустимо, що ціна 1 л молока зросла з $ 3,00 до $ 3,30, а місячний | б'ем виробництва збільшився з 10 тис. л до 11,5 тис. л. Ми розраховуємо зміна ціни , виражене у відсотках, як зміна ціни=Аналогічно розраховуємо зміна обсягу пропозиції, виражене в про-центах зміна обсягу пропозиції=В цьому випадку цінова еластичність
 5. Як тільки потужності підприємств затружени повно-стю, подальше збільшення виробництва вимагає нових інвестицій. Для того щоб
  еластичність ло ціною кривої пропозиції більше 1. Навпаки, коли ціна збільшується з $ 12 ло $ 15 (+25%), обсяг пропозиції збільшується з 500 до 525 одиниць (+5%). У цьому випадку обсяг пропозиції збільшується менше, ніж ціна, тому еластичності менше 1. Три приклади практичного застосування попиту й еластичності Рис. 5.7 МОЖЛИВЕ ЗМІНА ЕЛАСТИЧНОСТІ ЗА ЦІНОЮ КРИВИЙ
 6. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра.
  еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на
 7. 8.5 спотворення, що вносяться ПОДАТКАМИ, І ЕЛАСТИЧНІСТЬ На графіках (а) і (б) крива попиту і розмір
  еластичність пропозиції за ціною. Відзначте, що чим більш еластична крива пропозиції, тим більше безповоротна втрата від введення податку. На графіках (у) і (г) крива пропозиції і розмір податку не змінюються; варіюється еластичність попиту за ціною. Відзначте, що чим більш еластична крива попиту, тим більше безповоротна втрата від введення податку. міра податку (рис. 8.5). На графіку (в)
 8. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  пропозиції при зміні однієї з його детермінант (гл. 5). Еластичність пропозиції за ціною (price elasticity of supply) - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Рас-зчитується як відношення обсягу пропозиції, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках (гл. 5). Еластичність попиту по доходу (income elasticity of demand) -
 9. Еластичність пропозиції
  еластичність пропозиції за ціною, можемо отримати відповідь на питання, наскільки виробництво тієї чи іншої продукції реагує на зміну ціни. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розраховується за тією ж формулою, що і коефіцієнт цінової еластичності попиту. Різниця лише в тому, що замість величини попиту береться величина пропозиції: {foto19}, (9.7) де Q0 і Q1 - пропозиція до і
 10. Глава 5 Еластичність попиту та адаптації ринку
  еластичності, з яким у багатьох ситуаціях зазвичай мають де-ло економісти. У цих ситуаціях важливе значеннямають кількісні величини, а поняття еластичності використовується для поглиблення нашого по -нимания процесу адаптації ринку до ізмененіямв основних чинниках, що визначають попит і перед-ложение. Обговорення починається з еластічностіспроса за ціною - показника чувствітельностіоб'ема попиту на
© 2014-2022  epi.cc.ua