Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 5 Еластичність попиту та адаптації ринку


У гол. 3 аналізувалася реа1сція попиту, про-позиції і ринкової рівноваги на різного роду з-трансформаційних змін. Зокрема, було показано, що збільшен-ня ціни будь-якого товару або виду послуг сокращаетоб'ем попиту і що збільшення доходу потребітеляповишает ціну рівноваги і обсяг попиту на нор-мінімальний товар. Проте в багатьох сітуаціяхзнаніе тільки напрямки реакції на ізмененіяявляется недостатнім - часто дуже важнимявляется кількісне значення.
Це положення добре ілюструють події, що мали місце на світовому ринку нафти. У конце1973 р. Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), членами якої є основні ек-Спортер нафти, підвищила ціну на нафту в 3 рази (нагадаємо, що це означає збільшення на 200%.) Прочитавши гл. 3, ви вправі очікувати, що дане по-височини ціни скоротило обсяг попиту на нафту, що і відбулося насправді. Якби об'емспроса впав до нуля, то підвищення ціни скороти-ло б і доходи ОПЕК до нуля. Навіть набагато ме-неї різке падіння обсягу попиту на нафту змен-шило б доходи ОПЕК. Але насправді вперше кілька років після підвищення ціни па-дення обсягу попиту було дуже незначітельним.Так як члени ОПЕК продавали майже неізменниеколічества нафти за значно високімценам, то і їх доходи були надзвичайно високі-ми.
У цьому розділі вводиться поняття еластичності, з яким у багатьох ситуаціях зазвичай мають де-ло економісти. У цих ситуаціях важливе значеннямають кількісні величини, а поняття еластичності використовується для поглиблення нашого по-нимания процесу адаптації ринку до ізмененіямв основних чинниках, що визначають попит і перед-ложение. Обговорення починається з еластічностіспроса за ціною - показника чувствітельностіоб'ема попиту на товар до зміни його ціни. ВГЛ. 3 було показано, що обсяг попиту залежить нетільки від ціни даного товару, але також від цендругіх товарів і доходів споживачів. Наприклад, підвищення ціни чаю призводить до зростання об'емаспроса на каву. Перехресна еластичність спро-са за ціною вимірює чутливість об'емаспроса на один товар до зміни ціни другого.Еластічность попиту по доходу є показу-телем реакції обсягу попиту на зміну дохо-так. Ці поняття вводяться і обговорюються в даннойглаве.
Потім предмет аналізу переміщається в сферупредложенія. Центральним поняттям тут є по-ся еластичність пропозиції за ціною, показую-щая чутливість обсягу пропозиції товарак зміни його ціни. Закінчується глава обсуж-дением значущості тимчасового фактора в аналізеспроса та пропозиції. Еластичності попиту і
>

Кількість (а)
РІС. 5-1. Результати дії змін до пропози-ванні на ціну і кількості Крива пропозиції переміщує-ся з положення S в положення S 'на обох зображеннях. З-сування ієни відносно більше, а кількості - щодо відповідності-але менше на (а), ніж на (ред), тому що обсяг попиту менеечувствітелен до зміни ціни на (а), ніж на (ред)
пропозиції за ціною різняться в зависимостиот того, скільки часу знадобилося пред'являються-ющим попит споживачам і постачальникам, чтобипріспособіться до зміни ціни. Як ми уви-дим, даний принцип допомагає пояснити, почемуОПЕК більше не має тієї влади на міровомринке нафти, якою вона володіла на початку 70-хроків.
1. Еластичність попиту за ціною
Припустимо, що ціна деякого ресурсу, викорис-зуемое для виробництва двох товарів, підвищується, обумовлюючи, таким чином, збільшення іздержекпоставщіков на обох ринках.
Малюнок 5-1 іллюст-рірует вплив цього збільшення на ринки обо-їх розглянутих товарів. Результат зростання цениданного ресурсу представлений у вигляді зсуву вверхкрівой пропозиції з положення S в положеніеS 'на обох картинках. Так як основні факториспроса не змінилися, то обсяги попиту при всехценах не відчувають впливу з боку уве-личения витрати продавців, і криві попиту непретерпевают змін. Як показано на малюнку, рівноважні ціни зростають з P0 до P1, а одно-весна обсяги падають з Q0 до Q1. Колишні точкіравновесія, позначені E, так само як і новиеточкі рівноваги, позначені E ', лежать на результат-них незмінних кривих попиту Da і D ^ відповідно.
З рис 5-1 очевидно випливає, що збільшення це-ни виявляється більш значущим для ринку, зображені женного на (а), ніж для ринку, показаного на (Ь), тоді як скорочення випуску виявляється менеесущественним на (а), ніж на (Ь). Ці відмінності від-ражают той факт, що обсяг попиту менш чутливих-телен до зміни цін на (а), ніж на (Ь). Теперьперейдем до побудови показників ізмереніячувствітельності обсягу попиту до змін це-ни, які можуть підтвердити ці спостереження ко-кількісно.
Перші два стовпці табл. 5-1 представляють гіпо-тетического шкалу попиту на квитки на футбол, арис 5-2 показує відповідну криву спро-са (поки не звертайте уваги на третій столбецтабл. 5-1.). Один з очевидних показників чутливих-ності обсягу попиту на квитки до ізмененіямцени - це збільшення числа куплених квитків
ТАБЛИЦЯ 5-1. Шкала попиту та еластичність попиту поценнее на квитки на футбол
Ціна, Обсяг попиту, Еластичність попиту дол ^ а квиток в тис. на матч за ціною 22,50 10 9,00 20,00 20 4, 00 15,00 40 1,50 12,50 50 1,00 10,00 60 0,67 5,00 80 0Д5 2,50 90 0,17 1,00 96 0,04 20 30 40 50 60 70 80Об'ем попиту, тис. квитків на матч
при скороченні ціни на 1 долл.1 У даному случаеета величина становить 4000 квитків.
Однак цей очевидний показник не можетбить використаний для проведення порівнянь між різними ринками, так як те, є лівелічіна 4000 великим чи малим ізмененіемоб'ема попиту, залежить від початкового размераринка і використовуваних одиниць виміру. Збільшен-ня обсягу попиту на компакт-диски в Сполучений-них Штатах на 4000 шт. на рік було б незначну-тільних; але таке ж збільшення обсягу попиту набольшие службові будівлі в Бостоні було б насамом справі дуже істотним Такого роду срав-ня допомагає ясно зрозуміти, що зміна ціни в1 дол може бути визнано більшим чи малимв залежності від початкового рівня ціни. З іншогобоку, якщо б ми вимірювали службові примі-ня Бостона в квадратних футах замість числа зда-ний, то збільшення обсягу попиту на 4000 було бинезначітельним, тоді як збільшення ціни на1 дол було б істотним.
У гол. 2 зазначалося, що процентні ізмененіяобично використовуються в економічній науці дляустраненія відмінностей у вихідних значеннях змінних і одиницях виміру. Таким чином, миможем уникнути проблем, пов'язаних з величиною
10
1 Збільшення обсягу попиту на квитки при зниженні піни на 1 дол тембольше, ніж пологішою є крива попиту на рис 5-Z
кутового коефіцієнта кривої попиту, соотносяпроцентное зміна обсягу попиту з відсоток-ним зміною ціни. Це співвідношення дає най-більш адекватний показник вимірювання чутливості обсягу попиту до змін ціни.

Про Еластичність попиту за ціною представля-ет собою процентне зміна велічіниспроса на товар, викликане 1-процентним з-трансформаційних змін його ціни, при незмінності всехпрочіх факторів, що впливають на обсяг попиту.
Найчастіше економісти говорять просто про еластично-сті попиту, коли мають на увазі еластичність спросапо ціною. Чим вище еластичність попиту за ціною, тим більш чутливий обсяг попиту до ізмененіямцени, або, як кажуть, тим більш еластичним є при-ляется попит
На рис. 5-Ia збільшення ціни виявляється болеезначімим, ніж на рис 5-Ib, тому що процентноеувеліченіе ціни на (а) виразно більше, ніж на (Ь). Точно так же відсоткове зменшення об'емаспроса виразно менше на (а), ніж на (Ь). Еластичності попиту за ціною є относітельнимпоказателем чутливості обсягу попиту до зміни ціни, коли для вимірювання значімостіізмененій в цінах або кількостях іспользуютсяпроцентние зміни ціни або кількості. Такимобразом, еластичність попиту за ціною в первісної стані рівноваги нижче на рис 5-Ia1чем на рис 5-Ib, навіть якщо на (а) зображений ри-нок записів, а на (Ь) - ринок службових будівель вБостоне.

Еластічностьспроса Ло ціною
Для розрахунку еластичності попиту за ціною можетбить використана наступна формула2
2 Формула застосовна для будь-яких розмірів змін ціни у випадку Чи лінійних кривих попиту і для малих змін ціни у випадку крівихспроса довільного виду Лінійний випадок служить для ілюстрації внайбільш простому вигляді всіх найважливіших концепцій еластичності. В при положенні до даної глави обговорюється загальний (нелінійний) випадок.
90 100
РІС. 5-2. Крива попиту на квитки нафутбол
(D
77
Останній стовпець табл. 5-1 показує значеніееластічності попиту за ціною на квитки на футболпрі різних цінах. Перед нами - типова про-ну процедуру розрахунку еластичності за ціною при сокраще-ванні ціни з 22,50 до 20,00 дол і збільшенні обсягів по-ма попиту з 10 до 20 тис місць на матч. Чисельник вуравненіі (1) дорівнює

х 100% - 100
Процентноеізмененіе=обсягу попиту
знаменник дорівнює

х 100 %=ВД
Процентноеізмененіе=ціни
Відповідно при ціні 22,50 дол значення еластичності попиту за ціною визначається наступнимчином:

Еластичність
попиту=
за ціною
=9,0
Всі наведені в табл . 5-1 еластичності попиту поценнее розраховані таким же образом3. На рис 5-3вновь показана крива попиту на квитки на футбол, але на цей раз - з зазначеними значеннями еластичності попиту за ціною в різних точках етойкрівой. Зауважте, що еластичність на рис 5-3 неявляется постійної уздовж всієї кривої попиту да-ж при тому, що зниження ціни на 1 дол всегдаувелічівает обсяг попиту на 4000 квитків. еластичний-ність попиту висока при високих цінах і нізкапрі низьких ценах4. Це відбувається, як слід ізуравненія (1), тому, що в умовах, коли ценапервоначально низька, а обсяг попиту вже високий, збільшення обсягу попиту на 4000 квитків перед-ставлять собою меншу в npou / ентном отношеніівелічіну приросту, а зменшення ціни на 1 долл.представляет собою велику в процентному, відно -шении величину зниження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 5 Еластичність попиту та адаптації ринку"
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобино Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.. , прусських королів у
 2. Величина і характер зміни попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів , доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 3. Втручання в механізм ринкового рівноваги
  еластичності; обсяг виробництва товару; рівень доходів у суспільстві і розподіл цих доходів між виробниками і споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її ринкової рівноваги можна зобразити графічно (рис. 4.11). Оподаткування викликало підвищення ціни, що сплачується споживачем, і одночасно знизило ціну, одержувану виробником
 4. Соціально-економічні наслідки інфляції
  еластичним розширенням пропозиції, тому ціни зростають. Держава, збільшуючи військові витрати та соціальні програми в період повної зайнятості ресурсів, неминуче потрапляє в інфляційну пастку. Підприємці, піднімаючи попит на інвестиційні ресурси в такій же ситуації, викликають інфляційний рух економіки. І профспілки, що домагаються зростання заробітної плати в економіці при
 5. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  еластичністю попиту на гроші в сфері обігу залежно від їх емісії. Звідси головний інструмент регулювання уряду - скорочення емісії грошей і зменшення сукупної пропозиції грошей у реальному вираженні . Закономірний результат такої макроекономічної політики - послідовне скорочення грошової маси в економіці. Фактично обсяг грошової маси, знизившись за останні
 6. Як ваші рішення з приводу виробництва компакт-дисків вплинуть на інші плано-ші показники:
  розділах ви дізнаєтеся безліч нових понять і зіткнетеся з деякими знайомими словами, які економісти вживають в іншому значенні. Можливо, нова мова здасться вам марним. Але ви не раз переконаєтеся в його цінності, у його здатності допомогти вам освоїти економіч-ський образ мислення і по-іншому поглянути на навколишній вас світ. Основна мета цієї книги - допомога в оволодінні економічним
 7. 14. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про вдосконалення-шенной конкуренції? Як ви думаєте, чи підходить використаний нами приклад
  еластичності попиту - Розгляньте чинники, що впливають на еластичність попиту - Дізнаєтеся про еластичність пропозиції - Розгляньте чинники, що впливають на еластичність пропозиції - Застосуйте концепцію еластичності до аналізу трьох різних ринків - Розгляньте наслідки політики уряду, що встановлює верхню і нижню межі цін Уявіть, що ви
 8. Сукупна виручка фермерів знижується з $ 300 ($ 3 х 100) до $ 220 ($ 2 х 110).
    попитом на продукти харчування призвело до зменшення доходів фермерів, що, в свою чергу, спонукало аграріїв до переїзду в міста. Даний процес ілюструють такі статистичні дані. У 1948 р. чисельність фермерів та членів їх сімей становила в США 24 млн осіб або 17% населення країни. У 1993 р. число жителів ферм скоротилося до 5 млн осіб (2% населення). Дана зміна
 9. При введенні Глава 6.
    еластична. Чому так? По суті, еластичність визна-ляєт бажання покупців або продавців покинути ринок у разі погіршення складаються на ньому умов. Невелика еластичність попиту означає, що у покупців немає прийнятної альтернативи споживанням цього товару. Невеликі-Шая еластичність пропозиції означає, що у продавців немає кращої альтернативи-ви виробництва товару. Коли товар
 10. Фірми, які несуть високі витрати при зменшенні забруднення, віддадуть перевагу направити більшу частину коштів на купівлю
    еластична (так як фірми мають (а) Податок Пігу (б) Дозволи на забруднення Глава 10. Зовнішні ефекти 233 Новини ДОЗВОЛУ НА ЗАБРУДНЕННЯ В ДІЇ Економісти роблять все більший впли-яние на політиків, несучих відповідальність за захист навколишнього середовища. ОБМІН димом : НОВІ, ВИКОРИСТОВУЮТЬ СИЛИ ВІЛЬНИХ РИНКІВ ПРАВИЛА дозволяє боротися з
© 2014-2022  epi.cc.ua