Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод


"Великий перелом" кінця 20-початку 30-х рр.. привів до формуванні-нію в СРСР особливої соціально-економічної системи, що отримала назву "державного соціалізму".
Характерні риси економіки "державного соціалізму":
- формальне усуспільнення праці та виробництва;
- повне одержавлення виробництва;
- ліквідація приватної власності;
- тоталітарний характер держави;
- однопартійна система.
Економіка "державного соціалізму" з властивою їй ад-міністратівного-командною системою управління сприяла ста-новлення своєрідного типу відтворення. Його головне завдання - форсована індустріалізація народного господарства - вирішувалася ус-корінним розвитком промислових засобів виробництва за рахунок всіх інших сфер економіки. Виробництво засобів виробництва, в свою чергу, було спрямоване насамперед на розвиток військового потенціалу-ла, необхідного для "виживання" нового ладу, його протистояння капіталістичному оточенню, а також для надання допомоги можли-ним революційним виступам робітничого класу Заходу. Така орієнтація цілком відповідала традиційному для країни мобілізації Ціон типу економічного зростання з усіма притаманними йому призна-ками, а саме - переважанням політичних чинників над економі-тичними, збільшенням бюрократичного апарату, посиленням експлу-атації власного народу, існуванням системи компенсацій.
У 30-і рр.. принципи директивности і централізму в плануванні стали переважаючими. Замість 50 галузей (як у роки перших п'яти-річки) на 1933-1937 рр.. детальні плани отримали 120 галузей про-мисловості. Іншою відмінною рисою цього періоду стало зни-ження темпів індустріалізації, середньорічні темпи приросту про-промислово продукції визначалися в 13-14% при випереджальних тим-пах зростання виробництва предметів споживання. Крім цього почалася розробка завдань з освоєння нової техніки і технологій. У плані з'явився розділ техніко-економічних показників. Планувалося розширення мережі науково-дослідних інститутів, підготовки наукових кадрів. Разом з тим другий п'ятирічний план закріплював прак-тику господарювання, що склалася в роки першої п'ятирічки. Він ориен-вав економіку на кількісне зростання, що не врівноважуючи матері-альні та грошові потоки. Фінансовий баланс країни, розроблений Держпланом, представляв собою не державне завдання народному господарству за обсягом і швидкості обороту грошових ресурсів, а "обрахування" в грошовому вираженні вже сформованих витрат на капиталовло-вання, зростання оборотних коштів і т.
д. Друга п'ятирічка відрізнялася від першої більш високим рівнем виконання планових завдань, хоча за натуральними показниками і цей п'ятирічний план не був виконаний. Національний дохід збільшився в 2,1 рази, валова продукція про-мисловості - в 2,2; сільського господарства - в 1,5 рази. Більше 80% про-промислово продукції в 1937 р. було отримано з нових або повністю реконструйованих підприємств.
Третій п'ятирічний план продовжував лінію на деталізацію і кон-кретізацію планування, подальше розширення його об'єктів. Віз-ріс масштаб робіт зі складання матеріальних балансів, причому їх розробка велася методом багатоваріантного планування. На 1941 вперше був складений детальний технічний план, що передбачає-ший конкретні заходи щодо прискорення технічного прогресу в провідних галузях промисловості. Об'єктом планової роботи стано-вилася діяльність наукових установ. У цьому п'ятирічному плані намічалося значне підвищення виробництва на душу населення, зростання технічної озброєності народного господарства та продуктивності праці, дотримання ефективної пропорційності в еко-номіці. Відповідно до міжнародної обстановкою значні кошти планувалися на зміцнення оборонної могутності країни. За три роки п'ятирічки питома вага витрат на оборону в державному бюджеті виріс з 18,6% до 32,6%. Третій п'ятирічний план знову передбачати першочерговий розвиток важкої промисловості. Осо-бою значення отримувала хімічна промисловість, не випадково сама п'ятирічка отримала назву п'ятирічки хімії і спеціальних сталей. Однак виконання третьої п'ятирічки грубо порушувалося, а початок вої-ни обірвало її реалізацію.
Головним підсумком передвоєнного розвитку СРСР стало його перетворений-ня із селянської країни в потужну індустріальну державу, за-нявшую друге місце в світі після США за обсягом національного доходу і випуску промислової продукції. Безперечно, що в мобілі-зації матеріальних і трудових ресурсів на докорінне перетворення економіки величезну роль зіграло планування. Але, як показала практика, п'ятирічний план так і не став основною ланкою в системі планування, оскільки об'єктивна логіка розвитку народного гос-подарства виявлялася в суперечності з установками партії в кожен конкретний період. Економіка країни продовжувала відчувати об'єктивно існуючі цикли і коливання. А це не відповідало прагненню керівників країни залежить в п'ятирічні плани принцип постійного і неухильного зростання виробництва, нібито властивого тільки соціалістичній економіці, що призводило до неминучого волюнтаризму при вирішенні господарських завдань.

Випередження реальних умов економічного зростання на догоду полі-тичні інтересам вимагало пошуку додаткових джерел фінансування.
Джерела фінансування індустріалізації СРСР:
1. Традиційні:
* доходи від легкої промисловості;
* експорт сировини і продовольства;
* доходи від сільського господарства.
2. Нетрадиційні:
* ентузіазм трудящих (стаханівський рух);
* конфіскаційному оподаткування приватних підприемців;
* обмеження споживання (зростання цін, примусові зай-ми);
* працю ув'язнених (система ГУЛАГу).
Дія мобілізаційної системи проявилося і в спробах дер-жавного контролю життя всього населення. У наприкінці 1932 р. була введена система внутрішніх паспортів та прописки, що обмежує свободу пересування людей. Було оголошено про заборону на звільнення робітників за власним бажанням, прийнято низку законів, спрямованих на зміцнення трудової дисципліни. З серпня 1929 вводилася так звана "непреривка" - чотири дні робочих, а п'ятий - вихідний, який припадав на будь-який день тижня. Скасовано вона була лише в 1940 р. Практично все населення було залучено в ідеологізований-ную систему, що знаходиться під контролем партійно-державної номенклатури.
Прискорене індустріальний розвиток, а також приєднання в 1939 р. Західної України і Західної Білорусії, а в 1940 р. - прибав-тійскіх держав, Бессарабії та Північної Буковини сприяли значним змінам в структурі економіки. У країні було ство-дано потужне вугільно-металургійне виробництво на Уралі і в Кузбасі, почав освоюватися новий нафтовидобувний район між Волгою і Уралом ("Друге Баку"), були прокладені нові залізничн-рожніх магістралі, на приєднаних територіях створювалися круп-ні промислові та землеробські господарства. Розпочата війна в Європі висунула на перший план проблему збройних сил. Однак у її вирішенні були допущені серйозні помилки, пов'язані в тому числі з радянсько-німецькими відносинами, з кадровою перебудовою в ар-ми Академії і з її технічним оснащенням, які привели до прорахунків, особливо в початковий період війни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод "
 1. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  економічної теорії, зокрема по ^ акому гострого питання, як зубожіння робітничого класу. Бернштейн, як відомо, взагалі заперечував зубожіння ра-5очего класу - і абсолютне, і відносне. Каутський в 1 Kautsky К. Bernstein und das soztaldemokratishe Programm, Stuttgart 899, S. 172 * 2 В. І. Ленін. Соч., Т.. 25, стр. 450. -167, -15225 Своїй книзі робив висновок, що
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені
 3. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  економічному раз-вітіі країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості економічного зростання і причини його уповільнення. Накопичення макроекономічних диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 4. 7.7. Економіка СРСР наприкінці 20-сер. 30-рр.
  Економічній політиці. Було взято курс на структурну перебудову економіки шляхом індустріалізації промисловості і коллектівіза-ції сільського господарства. Реорганізація господарського механізму в промисловості свя-зана з реформами 1929-1932 рр.., Які продовжили і завершили про-цес обмеження сфери товарно-грошових відносин і розширення організаційно-розподільчих відносин,
 5. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  економічне життя країни, створювало плутанину і суєту, призводило до помилок, некомпетентним рішенням і припискам. Разом з тим в умовах воєнного часу реалізація гасла "Все для фронту" дозволила забезпечити найбільшу (порівня-рівняно з німецької) ефективність економіки. Відомо, наприклад, що до кінця війни в розрахунку на 1000 т виплавленої сталі радянська промисловість випускала в п'ять
 6. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 7. КИТАЙ
  економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8). Навряд
 8. КІНЕЦЬ АМЕРИКАНСЬКОГО інтернаціоналізм?
  Економічних інтересах. Країни, що не є світовими лідерами, не настільки обмежені в цьому відношенні. Якщо країна настільки слабка або відчуває себе настільки слабкою, що змушена зосередитися виключно на власних короткострокових інтересах, то вона не може бути глобальним лідером. Фактично Америка не настільки слабка; вона без особливих зусиль могла б перебудуватися і стати високоінвестірующім
 9. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
  економічні угоди добровільні. Якщо індивід не хоче голосувати чи не хоче що-небудь купити, це його право. Якщо громадяни хочуть бути жадібними і голосують за свої вузькокорисливі інтереси на шкоду іншим, це їх право. У самих строгих викладах капіталістичної етики злочин є попросту ще один вид економічної діяльності, де доводиться платити високу ціну у випадку піймання
 10. ВЗГЛЯД ВПЕРЕД
  економічного розвитку і почали орієнтуватися на експорт . Десятки мільйонів людей (що живуть в Сінгапурі, Гонконзі, на Тайвані і в Південній Кореї) вже звикли до орієнтації на експорт, а зараз до орієнтації на експорт прагнуть країни третього світу, які нараховують мільярди людей (в Індонезії, Індії, Пакистані, Мексиці). Внаслідок цього експорт з країн третього світу з низьким рівнем заробітків
© 2014-2022  epi.cc.ua