Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективність конкурентної рівноваги


Тепер покажемо, що в стані рівноваги на з-вершенно конкурентному ринку сума надлишку дляпотребітелей і надлишку для виробників мак -мально Ми зводимо воєдино результати аналізаріс 10-4 і 10-5.
Розглянемо рівновагу в точці E на рис 10-6.Предположім, що замість рівноважного випуску Q0, випуск склав тільки Q1. Скільки виграло биобщество за рахунок розширення випуску до Q2? Мивіделі раніше, що зростаючий випуск збільшуючи-ет соціальний добробут в тому випадку, есліопределенная споживачами гранична ценностьпревишает величину суспільних витрат додаткового-тельно необхідних ресурсів, які задаються пре-слушними витратами. Використовуючи тільки що розроб-ботан концепції надлишку, ми можемо теперьдоказать, що виграш у добробуті для загально-ства в цілому являє собою приріст ізлішкадля споживачів плюс приріст надлишку для про-изводителей. Ця сума дорівнює затіненій пло-щади, укладеної між кривою попиту та крівой5. Таким чином, у нас є готова міра вигідно-

Обсяг пропозиції
РІС. 10-5. Надлишок для виробників. Графік предельнихіздержек AiC зображений зі сходинками. Ціна дорівнює P0. Фірмапроізводіт першу одиницю продукції з витратами в размереMC1, але продає її за ціною P0; вона отримує надлишок, рівний за-тенение площі А. Надлишок для виробників, без-посередньо пов'язаний з другої одиницею продукції, дорівнює В і ТАЕслі фірма або галузь виробляє обсяг Qj , то совокупнийізлішек для виробників представляє собою площу всейзатененной області
ста розширення випуску продукції будь отраслідля суспільства в цілому
Про Цінність розширення випуску продук-ції будь-якої галузі для суспільства равняетсясумме додаткового надлишку для потребітелейі додаткового надлишку для виробників.
Ця величина задається площею фігури, за-ключення між кривими попиту та запропонованого-вання в межах між старим і новим об'єк-емами випуску продукції.
На рис 10-6 суспільна корисність в результатеувеліченія випуску з Q1 до Q2 вимірюється затінений-ної площею, позначеної А. З малюнка ясно, що в даній ситуації має місце чистий пріростполезності. При обсязі випуску Q1 предельнаяценность для споживачів перевищує предельниеіздержкі, так що збільшення випуску до Q2 підви-щує добробут на величину всій площі, позначеної А. Таким чином, випуск следуетувелічіть до Q2. Але при Q2 гранична ценностьвсе ще перевищує величину граничних витрат, так що випуск слід нарощувати і далі Фак-тично він повинен весь час збільшуватися до точ-ки Q0, так як збільшення з Q2 до Q0 підвищить сово-
Купний надлишок на величину, рівну площі В.Если випуск збільшується за межі Q0, то сово-Купний надлишок падає, тому що потребітеліоценівают додатковий випуск нижче предель-них витрат його виробництва Таким чином, Вточку Q0 сума надлишку для споживачів і дляпроізводітелей максимизируется.
Аналіз надлишку для споживачів і виробляй-телей показує, чому абсолютно конкурентноеравновесіе є ефективним. Будь-яке відхилен-ня від нього погіршує становище і покупців, іпродавцов. Якщо обсяг випуску нижче рівня конку-рентного рівноваги, то товару проводиться недо-статочно і має місце чистий виграш для про-изводителей і споживачів, якщо цей товар вироб-водиться в більшій кількості Якщо обсяг випускавише рівня рівноваги, то скорочення випускаувелічіт суму надлишку для споживачів і дляпроізводітелей, обумовлюючи, таким чином, чи-стий виграш для суспільства в цілому.

Тільки в умовах досконалої конкуренциимаксимизирующие прибуток фірми і потребителивзаимодействуют в цілях встановлення рівноваги, при якому гранична цінність дорівнює пре-діловою витратам, а сума надлишку для потреби-

Кількість
РІС. 10-6. Надлишок для споживачів і виробників та ефективно виробництво. При русі від обсягу випускаQ1 до Q2 виграш за сумою надлишків для споживачів і вироб-водіїв показаний площею затіненій області, позначеної
A. Випуск повинен розширюватися до тих пір, поки в результатеетого має місце надлишок (надлишок споживачів плюс ізлі-шек виробників). При русі від Q2 до обсягу випуску Q0общество отримує додатковий надлишок у розмірі плошади
B. Величина сумарного надлишку для споживачів і виробляй-телей максимизируется в точці конкурентної рівноваги E
телей і виробників максимізується. У умовах-ях монополії та інших форм недосконалої кон-куренції величина пропозиції обмежена, такчто певна споживачами цінність благпревишает граничні витрати їх проізводства.Поскольку сума надлишку для споживачів і про-изводителей максимизируется тільки при конку-рентному обсязі випуску, то величина зростання при-чи в результаті обмеження випуску монополіямісоставляет меншу величину порівняно сосніженіем надлишку для споживачів. Ми подроб-но розберемо ці питання в гол. 11.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективність конкурентної рівноваги "
 1. 6. Монопольні ціни
  ефективним, чим більш старий завод, і буде мати більш низькі середні витрати. Стимул потенційних інвесторів, таким чином, двоякий. Він полягає не тільки в монопольному доході учасників картелю, але і в можливості обійти їх за допомогою більш низьких витрат виробництва. Тут знову на допомогу старим фірмам, утворюючим картель, приходять інститути. Патенти дають їм законну монополію,
 2. 2. Реакція ринку на втручання держави
  ефективної оптової торгівлі цими товарами. Політика аннона [72], яка була рівносильна націоналізації або муніципалізації торгівлі зерном, мала на меті заповнення цих розривів. Однак її наслідки були вельми незадовільними. У міських агломераціях зерно було в дефіциті, а землероби скаржилися на невигідність вирощування зернових [Cм.: Rostovtzeff. The Social and Economic History
 3. Коментарі
  ефективну атаку на систему Рікардо у своєму творі "A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes of Value" (1825, 1831), проте книга не притягнула того уваги, якого заслуговувала. Бем-Баверк Євген (Bohm-Bawerk Eugen) (1851-1914) - економіст, один з найяскравіших представників австрійської школи. У 1889-1904 рр.. працював у Міністерстві фінансів, а в 1895, 1897 і 1900 рр..
 4. 2.7. Методи оцінки землі
  ефективним методом оцінки, може використовуватися для оцінки і фактично вільної, і імовірно вакантної землі; дозволяє визначити конкретну ціну земельної ділянки шляхом внесення процентних поправок до цін продажу аналогів. За відсутності інформації про ціни угод із земельними ділянками допускається використання цін пропозиції (попиту). Загальноприйняті елементи порівняння для
 5. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  ефективно працювати спільно з некваліфікованими в третьому світі. Компоненти, що вимагають високої кваліфікації, можуть робитися в першу світі, а потім надсилатися в третій світ, де вони будуть монтуватися із зробленими там компонентами, які вимагають лише низької кваліфікації. З'єднання кваліфікованих робітників першого світу з низькооплачуваними робочими третього світу знижує витрати, дозволяє
 6. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  ефективності ринкової економіки, бо в стані рівноваги ринок збалансований. Ні у продавця, ні у покупця немає внутрішніх спонукань до його порушення. Навпаки, при будь-якій іншій ціні, відмінній від ціни рівноваги, ринок не збалансований, і покупці і продавці прагнуть змінити ситуацію на ринку. . Таким чином, рівноважна ціна - це ціна, що врівноважує попит і пропозиція в
 7. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  ефективно. Цю мету з успіхом можна досягти шляхом введення податків, не зачіпаючи механізму утворення цін. Оподаткування може впливати: на механізм рівноваги цін; стан еластичності; обсяг виробництва товару; рівень доходів у суспільстві і розподіл цих доходів між виробниками і споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її
 8. Види конкуренції
  ефективність розподілу ресурсів, а й максимальна виробнича ефективність Основним критерієм оцінки того чи іншого дії, як ефективного так і неефективного, є критерій Калдора-Хікса. Згідно з цим критерієм, економічна дія є ефективним, якщо позитивні результати від нього у вигляді споживчого надлишку і прибутку виробників перевищують його
 9. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  ефективних методів збуту, використання маркетингу, розширення видів наданих послуг і гарантій покупцям, умов оплати та інших прийомів. Нецінова конкуренція змінює ринковий механізм регулювання взаємозв'язку цін і вартості. Якщо на ринку панує ціна, встановлена олігополією, то ціна не може здійснювати колишній рух навколо вартості товару. Величина вартості змінюється
 10. Висновки
  ефективність конкурентних ринків. До негативних наслідків конкуренції відносяться: розорення і зубожіння ряду виробників, надмірна диференціація в умовах життєдіяльності, породження нечесних прийомів, злочинності, надмірної експлуатації природних ресурсів, екологічні порушення і ін 2. Конкуренція означає суперництво між окремими суб'єктами ринкового господарства. Її
© 2014-2022  epi.cc.ua