Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективність і справедливість


Незважаючи на ефективність конкурентних ринкових конкурентоспроможність сельскохозяйственныхрынков, уряд США витрачає щорічно мил-Ліард доларів на субсидії фермерам посеред- ством підвищених цін на сельскохозяйственныепродукты. Аналогічні напрямки в області еко-номічного політики існують у багатьох іншихкраїнах. Державні структури предприни-мают ці та інші заходи, спрямовані проти гос-подстве конкурентних ринків, апелюючи до поняти-ям справедливості або чесності.
Розмірковуючи в термінах рис 10-1, не так вже нера-розумної віддати перевагу неефективну точку С ефек-нормативним точкам А і В. Якби конкурентні ринкімоглі забезпечити або тільки А, або тільки В, тобило б важко прийти у захват від достоінствконкуренціі або ефективності. Якби точка Змогла бути досягнута тільки за рахунок корректіровкірезультатов конкуренції (наприклад, шляхом установ-лення контролю над цінами), то суспільство попхну-лось би з проблемою компромісу між справед-ливості і ефективністю. Як показує обсуж-дення регулювання орендної плати у вікні 10-1, деякі проблеми вибору такого роду вознікаютна практиці У цих випадках економісти можуть поза-сти свій внесок, обчислюючи витрати, пов'язані з до-сягнення «справедливого» розподілу ресурсів, і намагаючись знайти способи зниження цих витрат
Завжди, коли ефективність по Парето прино-сится в жертву чесності або заради здобутки не-яких інших благородних цілей, виграш в дол-ларах тих, кому надається допомога, оказиваетсяменьше, ніж витрати тих , кому наноситься збиток, так як сукупний надлишок при цьому не максі-Мізір. Економісти шукають шляхи сокращеніячістих витрат досягнення таких політіческіхцелей (різниці між величинами збитку і вигодв грошовій формі). Після того як чисті издерж-ки, пов'язані з досягненням деякого рівня че-місцевість або будь-який інший неекономічній мети, вже зменшено, наскільки це можливо, потрібно
оціночне судження для рішення про те, чи слід лина них йти . Якщо, наприклад, щоб передати 1 долл.действітельно нужденному, треба затратити засчет податків щонайменше 1000 дол, то загально-ство цілком могло б вирішити, що ці трансфертиобошлісь б надзвичайно дорого, хоча вони і послу-жили б благородної мети. Це було б оценочноесужденіе, адже, як ми помітили вище, не сущест-яття науково обгрунтованого способу установленіяцени справедливості.
Економісти можуть також внести й іншого родавклад у вирішення цієї проблеми. Точка, яка до-Стігала конкурентною економікою на кордоні до-стіжімой корисності суспільства, залежить від того, хто якими ресурсами володіє. Якщо всім капита-лом товариства володіє Діана, механізм конкурен-ції дасть точку на кордоні, близьку до точки А нарис 10-1; збільшується частка Марж в капіталепередвінет результат конкурентного процесу до точки. Якби існував спосіб перераспределеніяресурсов між індивідами, що не впливає на ефектив-ність, то тоді конкурентна економіка міг-ла б досягти будь-якого Парето-оптимального розподілу. Цей результат означає, що можна булоб знайти способи формування справедливих рас-
пределенія ресурсів, які були б також ефективну. Залучені в процес разработкіекономіческой політики економісти працюють надпоіскамі шляхів досягнення цього.
Обговорення проблеми регулювання аренднойплати у вікні 10-1 дає приклад програми еконо-мічної теорії добробуту. Інше питання, який ви, можливо, маєте на увазі, - це по-прос про зміст дітей. Чи повинно обществообеспечівать всіх працюючих матерів услугамідетскіх установ? Або працюючі матері (іотци) повинні просто отримувати податкові пільги, достатні для оплати утримання дітей? Або об-ществу слід ігнорувати специфічні про-блеми працюючих батьків? Один з легких від-ветов полягає в тому, що суспільство повинно забезпечуватися дитячими установами всіх, хто в ніхнуждается.
Але що якщо витрати дополнітельногочаса утримання дітей складають 39 дол, а рабо-тане матерям він обходиться тільки в 13 дол?
Ми не можемо просто скласти довгий пере-чень благ, які держава «повинна» нада-вити, не питаючи, хто платить. По крайней Мерем повинні поцікавитися, чи збігається пре-слушна цінність різних послуг для їх одержувачів

Вікно 10-1. Регулювання орендної плати
Під час другої світової війни в Сполучених Штатахвиделялось мало ресурсів для будівництва новогожілья. До кінця війни мільйони солдатів, моряків і під-водників повернулися додому, одружувалися і стали шукати домадля житла. У більшості великих міст крива спро-са на житло різко зрушила вправо. Внаслідок того чтопредложеніе житла в короткостроковому періоді являетсянееластічним, орендна плата надзвичайно зросла.
Це якраз те, що й повинно відбуватися в условіяхсовершенной конкуренції. Коли орендна плата висо-ка, це означає, що нове житло високо оценіваетсяпотребітелямі і що будувати його прибутково. Але висо-кая орендна плата також збагачує домовласників іделает квартиронаймачів біднішими. До кінця вто-рій світової війни утвердилася думка, що посколькумногіе з новоявлених орендарів житла тільки чтосражалісь за свою країну, тоді як домовладель-ці не зробили нічого особливо вартого поощ-ренію, то різке збільшення орендної плати простонесправедліво. Контроль над орендною платою казалсялегкім способом відновлення справедливості наринке житла, і в багатьох містах були прийняті про-грами регулювання орендної плати.
Контроль за орендною платою являє собою вве-дення стелі орендної плати, яку домовладельцуразрешено запитувати з квартиронаймача. Краткос-РОЧНО наслідки встановлення контролю над оренд-ної платою показані на рис 10О-1а. Як короткострокова
в короткостроковому і довгостроковому періодах
крива пропозиції S5, так і короткострокова кріваяспроса D5 є нееластичними. Рівноважний значен-ня орендної плати на даному ринку в краткосрочномперіоде дорівнює P5. Однак з введенням контролю до-мовладельцам забороняється призначати орендну платувише, ніж Рс, і в результаті пропозиція обмежує-ся обсягом Q55. Контроль породжує надмірний попит, рівний Q05 - Q55, оскільки при ціні Рс попит пред'яв-ляется на більшу кількість житла, ніж його пропонуючи-ється за цією ціною. Якщо криві попиту та предложеніядовольно круті, то цей розрив не буде достаточнобольшім для тою, щоб привести до довгих очередямлюдей, що шукають житло.
Хто з черги отримає житло? Діє одне прави-ло: хто прийшов першим, той першим і отримав. Але зачала-просту контроль призводить до виникнення чорного рин-ка, коли ті, хто не може отримати житло, дають взяткідомовладельцам, щоб їх поставили в черзі первимі.Черние ринки є звичайною справою завжди, когдаблага нормовані, будь то їжа або одяг в Радянському Союзі або житло в Нью-Йорку.
Встановлення контролю зменшує величину ізлішкадля виробників. Чисте зниження надлишку для про-изводителей виражається сумою площ А і С, з ко-торих площа А являє собою передачу ізлішкаот виробників до споживачів в результаті змен-шівшейся орендної плати, а площа З представляетсобой втрату надлишку для'проізводітелей в результаті
меншого обсягу здається в оренду житла. Чістийпрірост надлишку для споживачів виражається разні-цей між площею А (що зменшилася орендної пла-тій в розрахунку на наявне в наявності житло) і пло-щадью В (втратою надлишку на величину предложеніяжілья, яке не виходить на ринок внаслідок нізкойарендной плати). Для того щоб розрахувати чисті з-тримки суспільства в цілому, розглянемо суму зраді-ний у величині надлишку для споживачів і виробляй-телей. Ця сума дорівнює площам В і С Таким об-разом, програма регулювання орендної плати прино-сит чисті витрати.
Але в той же самий час вона допу-скает перерозподіл на користь квартиронаймачів засчет домовласників в розмірі площі Л. Така ценадостіженія «справедливості». Ставлення «вигоди-з-тримки» для процесу регулювання орендної плати-це відношення А / (В + Q. Експериментуючи з графіка-ми попиту та пропозиції, можна показати, що, когдаеті криві є дуже нееластичними, соотноше-ня вигод і витрат щодо сприятливо.
Але міркування про те, що ставлення «вигоди-з-тримки» є сприятливим у короткостроковому пе-ли, не представляється вирішальним аргументом длявведенія контролю орендної плати. Воно не учітиваетдва моменту. По-перше , насправді в інтересахсправедлівості, можливо, не потрібно, щоб аренднаяплата була знижена. Крім усього іншого, некоториеквартірос'емщікі багаті, а багато домовласників-ні. Якщо це реальна турбота про благополуччя возвраща-ющихся з війни ветеранів, то чому просто не датьім грошей і не дозволити витрачати їх, як вони того хочуть?
Може бути, домовласники і не заслуговують особ-ного уваги, але важливо мати на увазі, що їх прібилібудут недовговічними, якщо висока орендна плата, обумовлена збільшеним попитом , спонукає другіхстроіть багато нового житла.
По-друге, навіть якщо в інтересах справедливості все ж потрібно, щоб орендна плата була знижена, такчто суспільство насправді таки стикається з про-блемой компромісу між справедливістю і ефективністю, то довгострокові витрати, пов'язані з під-триманням справедливості, можуть виявитися набагато вишекраткосрочних витрат. На рис 10О-1Ь показані довгостроковій наслідки введення контролю за аренднойплатой. Довгострокові криві попиту (D1) та пропозиції (S1) більш еластичні , ніж показані на рис 10О-1акраткосрочние криві. Внаслідок цього ізбиточнийспрос на орендне житло Q01 - Q51 набагато вище в довгостроковій періоді У довгостроковому періоді домовладель-ці мають набагато ширші можливості для со-кращения пропозиції житла у відповідь на уменьшеніеарендной плати, вони можуть просто не займатися техні-ного обслуговуванням і ремонтом будівель або закриті. Передана квартиронаймачам від домовладельцевсумма менше в силу того, що пропозиція житла скор-тілось, а пов'язані з цією передачею витрати зросли.
Примітка. Цікавий і несподіваний матеріал про послід-наслідком довгострокової програми регулювання орендної плати Нью-Йорку, що підтверджує висновок про те, що контроль заарендной платою призводить до скорочення пропозиції житла довгостроковому періоді, див: «Urban Decay and RegulatorySprawl», Regulation, September / October 1985 .

Житловий фонд (а) Короткостроковий паріод
Житловий фонд (b) Довгостроковий період
РІС. 10О-1. Короткострокові та довгострокові наслідки регулювання орендної плати. Як у короткостроковому (а), так верб довгостроковому (Ь) періоді встановлення граничної величини орендної плати на рівні Рс обумовлює передачу суми в раз-мірі площі А від домовласників до споживачів і призводить до чистих втрат для суспільства в цілому , рівним сумі площадейВ і С У довгостроковому періоді передана сума менше, а втрати вище, ніж у короткостроковому періоді
лей з тим, у що обходиться суспільству їх на-дання. Суспільство, використовуючи політичний механізм, може прийняти рішення про забезпечення тими послуги оф-гами, для яких гранична вигода оказиваетсядостаточно близькою до граничних витрат. Новследствіе обмеженості ресурсів воно повинно поменьшей мірою віддавати собі звіт у витратах на ме-ри щодо забезпечення цих послуг, які воно перед-приймає з позицій справедливості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ефективність і справедливість "
 1. Три глобальні функції держави
  ефективне використання ресурсів. Зазвичай виділяють чотири типи неефективних ситуацій, що свідчать про провали ринку: 1) монополія; 2) недосконала (асиметрична) інформація; 3) зовнішні ефекти, 4) суспільні блага. У всіх цих випадках приходить на допомогу держава. У зв'язку з цим в економічній літературі підкреслюється необхідність виконання державою ще
 2. Висновки
  ефективність; - справедливість; - стабільність; - компенсація негативних сторін ринку, «провалів» ринку; - підтримка малого та середнього бізнесу; - проведення фіскальної політики; - вирішення регіональних проблем та ін 4. Зовнішні ефекти - вигоди або витрати від ринкових угод, які не отримали відображення в цінах. Розрізняють негативні (забруднення природного середовища) і позитивні
 3. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
  ефективності ", але і" справедливості ". Звичайно, треба мати на увазі, що Кларк розвинув цю теорію стосовно до умов досконалої конкуренції, вчиненого передбачення і абсолютної мобільності факторів виробництва. Але навіть у цих умовах результати дії ринкових механізмів навряд чи можна вважати справедливими. Якщо який-небудь фактор щодо дефіцитний, це призведе до встановлення
 4. У главі 9 «Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля» аналізуються позитивні та негативні наслідки
  ефективність функціонування ринку. У главі 10 «Зовнішні ефекти» пояснюється, чому такі екстерналії, як забруднення навколишнього се-ди, можуть зробити функціонування ринку економічно неефективним. У ній також обговорюються можливі способи вирішення проблеми на приватному і загально-жавному рівні. У главі 11 «Громадські блага і загальні ресурси» розглядає-вають проблеми неефективності,
 5. Поясніть, як в принципі може діяти таке управління і з ка-кими труднощами воно
  ефективність витрат оподаткування - Дізнаєтеся про альтернативні способи оцінки справедливості податкової системи - Побачите, чому вивчення питання про розподіл податкового тягаря істотно важливо для оцінки податкової системи - Розгляньте дилему ефективності та справедливості, з якою стикаються розробники податкової системи АЛЬ Капоне, сумно відомого американського
 6. 12.5 включає в себе витрати на утримання бібліотек, поліції, вивіз сміття, пожежну охорону і прибирання снігу. Податки та
    ефективність Ми розглянули податкові надходження і витрати американських органів управ-ління різних рівнів і переходимо до оцінки податкової політики. Очевидно, мета податкової системи - забезпечення податкових надходжень. Однак відомо безліч способів отримання певної суми коштів. При розробці на-ковій системи політики намагаються «наздогнати» відразу двох «зайців»: забезпечити
 7. 3 деяких випадках такі можливості зменшення податків - результат оши- пліч Конгресу, що виникають завдяки
    ефективність і справедливість податків з доходу, економісти раз-личать дві податкові ставки: середню і граничну. Середня ставка податку -? То загальна сплачена сума податку, розділена на загальну суму доходу. Пре-слушна ставка податку - це додаткові податки з кожного додаткового долара доходу. Припустимо, що уряд обкладає податком перші $ 50 тис. доходу за ставкою 20%, а
 8. Дміністраціі стала податкова реформа - ставки податків скорочувалися в 1981 і : 986 рр..
    ефективності та справедливості. Роль економістів у політичних дискусіях з питань податкової політики полягає в тому, щоб перешкодити політиці, яка приносить в жертву ефективність без будь-яких вигод для справедливості. Висновки Грошові надходження уряду США формуються на основі різних податків. Дочисла найбільш важливих відносяться прибутк-вий податок і податки на
 9. 3. Генрі Джордж: соціально-економічні проблеми через призму питання про власність на землю
    ефективного їх використання. По-третє, вилучений таким чином податок міг бути використаний на потреби суспільства, тобто на виробництво суспільних благ В результаті, як вважав автор, прямо або побічно виграють всі, за винятком великих земельних власників, причому і та матеріальному, і в моральному відношенні. Сучасники, насамперед професійні економісти та політики, вельми
 10. 5. Економіка права
    ефективності. (Різними авторами він формулюється по-різному: як принцип максимізації багатства, як принцип мінімізації трансакційних витрат та ін.) Звернемося до знайомого прикладу з фермером і господарем ранчо. Так, в США відомі дві альтернативних системи, що регулюють їх відносини. При одній фермери мають право пред'являти пре-Гензо про потраве тільки в тому випадку, якщо попередньо
© 2014-2022  epi.cc.ua