Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 18. Речовий багатство: капіталп земля


У міру того як 80-ті роки підходили до кінця, американські політики проявляли всі возрастаю-щее занепокоєння щодо спроможності стра-ни протистояти конкуренції з боку іншихдержав. Багато діячів стверджували, що шлях квозврату або збереженню передових позицій у мі-рровой економіці лежить через совершенствованиеструктуры основних фондів, накопичених економі-кою, скажімо через заміну застарілого обладнання в сталеливарної та автомобільної промисло-вості сучасними технологіями, іспользуемимів Японії і Європі
Про Фізичний капітал являє собойзапас вироблених товарів, що беруть участь ввиробництві товарів і послуг.
Сукупний запас фізичного капіталу, накопичений-ний економікою, - іншими словами, її основні фонди - складається з автоматизованих лінійдля складання автомобілів, промислових та адміні-стративні будівель, крісел, в яких ми сидимо, телевізорів, які ми смотрім1, будинків, перед-ставлять «житлові послуги», залізничні в-них шляхів, шкільних будівель, літаків і т.д. Бога-тая економіка володіє великим розміром основ-них фондів на душу населення, економіка країнах, що розвиваються має меншими основниміфондамі.
Основні фонди збільшуються в процесі здійснен-ня інвестицій, або капіталовкладень.
0 Інвестиції мають місце в тому випадку, якщо частина поточного виробництва використовує-ся для збільшення основних фондів.
Для модернізації своїх основних фондів Сполуче-ненним Штатам (як і будь-який інший країні) необ-хідно здійснювати інвестиції, наприклад в новоеавтоматізірованное обладнання в сталелітейнойі автомобільної промисловості, або создаватьпрінціпіально нові галузі з обробки інфор-мації. Дослідження, проведені в 80-ті роки, по-казали, що, крім машин і устаткування, бистровиходят з ладу дороги, мости, системи подачі води і каналізації, тому для підтримки внадлежащем стані і модернізації цих ком-тами фізичного капіталу також необходімикрупние інвестіціі2 .
Фізичний капітал відрізняється від землі тим, чтоон проводиться, в той час як земельний фондне може бути збільшений.

1 Чому крісло і телевізор є капіталом? Тому що вони участ-вуют у виробництві послуги «перегляд телепередач», що користується біль-шим попитом.
2 Оскільки фізичний капітал схильний до зносу в процесі вико-вання і просто через старіння, для запобігання його деградації не-необхідно щорічні капіталовкладення.
Про Земля є виробничим факто-ром, який не виробляється, а мається вналічіі як природний об'єкт, однак вограніченном кількості.
На практиці між землею і капіталом не всегдалегко провести чітку межу. У США значитель-ная частина земельних угідь стала продуктівнойтолько завдяки раніше зробленим інвестиціям ввирубку дерев, розчищення територій від валунові створення необхідних дренажних систем Поет-му певна частка того, що ми називаємо зем-лей, являє собою результат минулих інве-стіцій і являють собою скоріше фізичний, т.е про-програвання, капітал, ніж фактор виробництва, дан-ний природою.
У гол. 16 і 17 ми розглянули попит і пропози-ня стосовно до праці, на який приходить-ся близько 75% ВНП і який є тому са-мим значущим фактором виробництва В даннойглаве нам належить проаналізувати попит іпропозиції стосовно до землі і фізично-му капіталу. Обидва чинники обговорюються в одній ітой ж розділі, оскільки на практиці їх крайнетрудно розділити, а також оскільки економіка ка-питала в основному ідентична економіці землі.
Капітал і земля разом утворюють вещественноебогатство країни. Це означає, що вони представля-ють собою реальні активи з тривалим періодоміспользованія (блага тривалого користування), име-ющие цінність і безпосередньо оказивающіеуслугі протягом певного періоду време-ні. Речовий багатство відрізняється від фінансо-вого багатства, хоч і тісно пов'язана з ним. Облада-тель 100 акцій акціонерного капіталу компанії «Дженерал моторз» володіє фінансовим богатством.Его сертифікати акцій мають цінність тому, щов кінцевому рахунку вони є правом на вещест-венное багатство, але самі по собі речовим бо-гатством вони не є - сертифікат нікакнельзя використовувати для виробництва автомобілей3.

Ми почнемо розгляд цих питань з неко-торих вихідних даних про речовинний богатствеекономікі США. У п. 2 наводяться проявленияфундаментального принципу, що лежить в основеекономіческой теорії і землі, і капіталу: таккак речовий багатство є благом дли-тельного користування, його сьогоднішня ценностьзавісіт від того, що воно справить в майбутньому. В
'Аналогічним чином відрізняються один від одного фізичний капітал іфінансових капітал. Людина, який має намір відкрити власну де-ло, може заявити, що він володіє капіталом у розмірі 10 млн. дол, оскільки він зайняв цю суму в банку та у родичів. Однак етофінансовий капітал - гроші і активи, вкладені в цінні бумагі.Еслі фінансовий капітал використовується для оснащення офісу та прид-тенія устаткування, це означає, що бізнесмен придбав фізіческійкапітал, який і є основною темою даної глави.
ТАБЛИЦЯ 18-1. Склад речового багатства США (у% до підсумку)
1950 1985 Заводи та обладнання 26,5 30,3 Виробничі запаси 11,2 6,8 Житлові будинки 29,1 27,4 Споживчі товари тривалого користування 12,6 11,1 Земля 20,7 24,4 Джерело Federal Reserve Board, balance Sheets for US Economy, 1945-85, April 1986.
Інших параграфах глави даний принцип при-змінюється до ринків таких факторів виробництва, як земля і капітал.
Розглянута тут теорія капіталу має са-моє безпосереднє відношення до инвестицион-ним рішенням, які нам всім доводиться при-приймати. У гол. 17 ми вже з'ясували, що студент, ін-вестірующій в навчання в коледжі замість того, щоб найнятися на роботу, набуває чоловіча-ський капітал, цінність якого залежить від доходу, який цей капітал здатний приносити в буду-щем. Якщо ви забажаєте купити будинок або автомобіль, то перш за все необхідно прикинути, які послуги оф-ги ці предмети можуть надати вам в будущем.Прімери такого роду допоможуть нам усвідомити основ-ні принципи, викладені в цій главі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 18. Речовий багатство: капіталп земля "
 1. Господарська діяльність. Блага і потреби
  речовий зміст багатства суспільства. Товар - елементарна форма багатства. Сьогодні до багатства належать не тільки матеріальні блага, що виступають в ролі товару, але все те, що цінується суспільством, у тому числі і інтелект, чисте повітря і ін За функціональним призначенням товари поділяються на дві великі групи: споживчі товари (або товари народного споживання),
 2. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 3. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  багатство ставало гідністю (dignitas) не внаслідок особистого споживання, а внаслідок дарів; зазвичай дарували громадянам свого міста громадська будівля, накресливши на ньому своє ім'я. Глава держави не будував палаців для самого себе: це личило східним деспотам (45). Дарунки забезпечували настільки високий престиж, що в самому Римі тільки імператора дозволялося будувати громадські будівлі. Мета
 4. Продуктивні сили і виробничі відносини
  багатств, оволодіння законами розвитку природи і суспільства - визначальні чинники безперервного розвитку продуктивних сил. Людина завжди була і залишається центральною фігурою економіки. Поза людини немає і не може бути ніякої економіки. Економіка, господарська діяльність виникли разом з людиною, з допомогою людини і в ім'я людини. Але створена людиною економіка робить дуже
 5. 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  речовий фактор виробництва. У якості особистого фактора виробництва завжди розглядається робоча сила - сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини до праці. Як речовий фактора приймаються всі засоби виробництва. Особистий і речовий фактори утворюють складну систему взаємодії, ефективність якої визначається технологією і організацією
 6. Глава 10. Ринок землі. Рента
  речових благ. Вона не є продуктом праці, але, будучи залучена у виробничу діяльність людей, стає загальним засобом праці. У різних галузях суспільного виробництва роль землі неоднакова. В обробній промисловості земля функціонує лише як місце, зайняте підприємством. У сільському господарстві процес виробництва безпосередньо пов'язаний з грунтовим
 7. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  глава книги і дає відповідь на дане питання. Багатство нації, за Смітом, являє собою продукти матеріального виробництва, а величина останніх, залежить від двох чинників: - частки населення, зайнятого продуктивною, працею - і продуктивності праці: При цьому під продуктивною працею Сміт розумів усю працю, зайнятий у сфері матеріального виробництва, саме той труд, який
 8. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  речовій формою організації, функціонування та розвитку продуктивних сил первинного виробничої ланки (підприємства). Дана форма виробництва, займаючи проміжне положення між продуктивними силами і економічними відносинами, забезпечує цілісність системи продуктивних сил, в діалектичній єдності з останніми утворює технологічний спосіб виробництва і
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  речових та особистих факторів виробництва, всієї системи продуктивних сил, для збільшення вільного часу, розвитку культури, мистецтва, здійснення економічного і соціального прогресу, вдосконалення всієї системи суспільних відносин. Внаслідок цього зростання додаткового продукту є важливим критерієм економічного прогресу, збільшення багатства-суспільства. Ще більш точний
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  речовими факторами виробництва, а й з особистим, людським фактором. Речові фактори отримали назву фізичного капіталу, а людський - людського капіталу. Останній включає придбані знання, звички, енергію людей, а витрати на отримання освіти, інформації, кваліфікації, підтримку здоров'я, виховання дітей і т. п. називають інвестиціями в людський капітал.
© 2014-2022  epi.cc.ua