Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

11.1. Сутність і поняття глобальних проблем в сучасних умовах


Глобальні проблеми носять загальний, універсальний характер. Вперше питання про існування глобальних проблем був поставлений в середині 80-х рр.. низкою міжнародних орга-нізацій (ООН, Римським клубом, ОБСЄ, ОЕСР), а також щорічними нарадами країн «Великої сімки», світовою громадськістю. Універсальність і глобальність проблем пов'язана з тим, що вони стосуються всіх країн земної кулі незалежно від їх суспільно-політичного ладу і не можуть бути вирішені однієї або групою держав.
Глобальні проблеми роблять все більший вплив на соціально-економічний розвиток країн у негативному аспекті і можуть бути вирішені лише спільними зусиллями всіх держав світу. Глобальні проблеми, як правило, визначаються ходом розвитку всього людства, характером вдосконалення продуктивних сил сучасного суспільства. Багато глобальні проблеми є важливим елементом сучасних міжнародних економічних відносин і все більше стають їх невід'ємною частиною.
До числа глобальних проблем належать такі:
1) збереження миру і припинення гонки озброєння заради економічного розвитку і побудови процвітаючих суспільств;
2) вимушена міграція великих мас людей, обумовлена локальними військовими конфліктами, поява особливої категорії населення - біженців;
3) подальший розвиток прав людини шляхом посилення особистої та економічної свободи;
4) продовольча проблема і заходи щодо її вирішення, особливо в Африці, Азії та Латинській Америці;
5) подолання забруднення навколишнього середовища, загрозливого самому життю на землі, і рішення екологічної проблеми, яка охоплює практично всі географічні райони світу;
6) зміцнення соціально-економічної діяльності різних структур ООН, а також деяких інших міжнародних організацій.
Всі вищеназвані проблеми взаємопов'язані і вимагають досить швидкого комплексного рішення. Уряду, міжнародні організації, відомі політики, вчені, бізнесмени - всі сходяться в тому, що тільки об'єднаними зусиллями можна вирішити ці глобальні проблеми. Однак багато хто вважає, що це потребуватиме значних грошових коштів, які можуть виявитися набагато більшими, ніж військові витрати.

З вирішенням глобальних проблем тісно пов'язана проблема модернізації діючої системи міжнародних економічних відносин. З одного боку, це самостійна проблема, а з іншого - вона пов'язана з кожної із зазначених глобальних проблем, які можуть бути вирішені світовою спільнотою шляхом конструктивного діалогу.
Для вирішення глобальних проблем потрібні певні попередні передумови, до числа яких можна віднести наступні.
По-перше, необхідне створення конкретних умов для розвитку і зміцнення світової економіки шляхом скорочення військових витрат, щорічна сума яких становить близько 1 трлн дол При цьому 25% всіх НДДКР поки ще направлено на військові цілі.
По-друге, доцільно забезпечити економічну стабільність і рівність економічних можливостей для всіх. Для цього необхідно перебудувати і підвищити ефективність міжнародних економічних відносин шляхом сталого економічного зростання, зниження інфляції і безробіття, забезпечення стабільності товарообміну і більш відкритого доступу на світові ринки, встановлення справедливих світових цін, прийняття ефективних заходів для країн, що будують ринкову економіку, здійснення кроків, спрямованих на зниження тягаря зовнішньої заборгованості країн, збільшення допомоги з боку розвинених країн Заходу і міжнародних організацій на потреби розвитку відсталих країн Африки, Азії та Латинської Америки, розширення співпраці.
По-третє, доцільно здійснити енергійну розробку і вирішення екологічних проблем, так як виробнича і побутова діяльність людства вступила в критичне протиріччя з навколишнім середовищем. В області захисту навколишнього середовища проведені певні заходи, проте це лише невелика дещиця від необхідного. Ймовірно, велика частина найбільш великих заходів в області охорони навколишнього середовища буде здійснена в XXI в. як визна-поділена розплата країн і народів за егоїзм, проявлений в останні два-три століття, призвів до погіршення екології земної кулі. Для виконання заходів щодо поліпшення навколишнього середовища необхідно насамперед вирішити наступні питання: а) правильне екологічне мислення має стати пріоритетним в державних і ділових колах, б) формула «реанімувати і лікувати» повинна бути замінена на формулу «передбачити і ліквідувати» в області екології; в) необ-хідно рішучі дії для запобігання особливо серйозних екологічних катастроф: збройних конфліктів, голоду і злиднів, зміни клімату планети у бік його потепління, знищення лісів, руйнування озонового шару атмосфери.

По-четверте, необхідно розширити і зміцнити міжнародне співробітництво в екологічній області. Майбутнє в цій сфері залежить не тільки від рішень великих держав - США, Японії, країн ЄС, Росії, Китаю, але і транснаціональних корпорацій, інших учасників міжнародних економічних відносин, а також від політичних дій на регіональному рівні, які стають все більш глобальними. І подальший розвиток науки і техніки суттєво посилює процес глобалізації. Все це викликає необхідність прийняття певних і конкретних норм у світовому співробітництві, які б відповідали не тільки вимогам та інтересам кожної людини, а й моральним і культурним цінностям всього людства. Для цього потрібні нова оцінка науково-технічної революції, особистості, поєднання та оптимізація особистих і суспільних інтересів, що дозволить задовольнити інтереси кожного учасника світового співтовариства.
Так, у сфері міжнародних економічних відносин необхідне зближення національних господарств, уніфікація економічного законодавства відповідно до норм міжнародного права, підвищення рівня соціального захисту населення. Крім того, для вирішення всіх зазначених глобальних проблем велике значення має співпраця міжнародних організацій (ООН, Європейського союзу, міжнародних кредитно-фінансових інститутів) з окремими країнами, які зацікавлені у вирішенні цих проблем в рамках своїх національних територій. Оскільки рішення глобальних проблем вимагає великих грошових витрат, то необхідно в рамках світового співтовариства знайти, нарешті, такі форми і методи управління та регулювання, які б дозволили підтримувати стабільність як національних економік, так і сформовану систему сучасних міжнародних економічних відносин в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Сутність і поняття глобальних проблем в сучасних умовах "
 1. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність? 2. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем. 3. Охарактеризуйте основні точки зору західних вчених на причини загострення глобальних проблем. 4. Які основні шляхи роззброєння та демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи
 3. Запитання для повторення
  глобальних економічних проблем? 2. Сформулюйте основні глобальні економічні проблеми. 3. Чим відрізняються глобальні економічні проблеми від національних та регіональних? 4. Які країни і з яких причин несуть основне навантаження на природне середовище? 5. Як з позиції концепції сталого світового розвитку повинні вирішуватися глобальні проблеми
 4. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004
  глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних
 5. Питання до заліку
  сутність політики протекціонізму і політики вільної торгівлі? 29. Від яких економічних чинників залежить валютний курс країни. 30. Що розуміється під конвертованість валюти? 31. Що собою являють фіксований та гнучкий валютні курси? 32. Який курс (фіксований або гнучкий) ефективний при значних валютних резервах Центрального банку. 33. Що розуміється під
 6. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 7. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 8. Тест
  глобальним причин економіки не належить: а) інфляція; б) безробіття; в) сировинна криза; г) охорона навколишнього середовища. 3. Характерною ознакою глобальних економічних проблем є: а) їх національний характер, б) стимулююча роль у розвитку виробничих сил; в) вони не вимагають термінових рішень; г) вимагають об'єднання зусиль всього світового співтовариства; 4. Основну
 9. Питання для самоперевірки
  сутність поняття «ліквідної пастки»? 10. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 11. Перерахуйте основні риси сучасної грошової
 10. Висновки
  глобальної інтегрованої економіки. Глобалізація породжує багато серйозних проблем. З одного боку, діють серйозні обмежувальні фактори, з іншого-посилюються протекціоністські позиції в більшості країн, що розвиваються. Загострення для всього людства загальносвітових проблем (гонка озброєння, загроза термоядерної катастрофи, загибель навколишнього середовища, прогресуюче погіршення життя на
 11. Запитання для самоперевірки
  сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7. Що включає в себе поняття кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому
 12. Запитання для самоперевірки
  сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7. Що включає в себе поняття кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому
 13. 9.5. Вичерпання традиційної моделі розвитку людства
  глобальних монополій робить неминучим загнивання останніх. Його масштаби і болючість спричинених ним катаклізмів будуть прямо пропорційні масштабам сьогоднішньої влади глобальних монополій - як над ринками, так і над розвитком людства в цілому. Воно завершиться кардинальною зміною сформованого в ході глобалізації світопорядку, заснованого на необмеженій домінуванні глобальних
 14. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 15. Глава 1. Економічні системи та їх сутність
  поняття «цивілізація» вживається в різних сенсах. У більш широкому, глобальному, всесвітньому сенсі цивілізація розглядається як певна епоха в історичному розвитку суспільства. Так, виділяють доиндустриальную, індустріальну і постіндустріальну цивілізацію чи традиційну (патріархальну), авторитарну і ліберальну демократичну (ринкову) цивілізацію. У більш вузькому сенсі поняття
 16. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
© 2014-2022  epi.cc.ua