Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

10.11. Вибір варіанта технології виробництва

Аналітичний і графічний способи обгрунтування варіанта технології виробництва. Доказ правильності обраного рішення.
Важливим джерелом скорочення витрат і збільшення суми прибутку є вибір оптимальної технології виробництва.
Варіант А.
Компанія купує деталі, робить зборку готових виробів, а потім їх продає. Витрати при цьому становлять:
постійні - 400 млн руб. на рік; змінні - 170 тис. руб. на одиницю продукції.
Варіант Б. Компанія за рахунок кредитів купує додаткове обладнання, яке дозволяє виконати деякі технологічні операції у власних приміщеннях. При цьому витрати складуть: постійні - 925 млн руб. змінні - 100 тис. руб. на одиницю продукції.
Максимально можлива виробнича потужність за двома варіантами - 10000 виробів на рік. Ціна реалізації одного виробу - 250 тис. руб.
Як бачимо, варіант А дає більш високі змінні, але більш низькі постійні витрати. Більш високі постійні витрати за варіантом Б включають додаткові суми амортизації нового обладнання та приміщень, а також витрати на виплату відсотків за кредитами. Розрахунковий обсяг виробництва не дано. Максимальний попит обмежений виробничою потужністю 10000 од. Тому ми можемо визначити по кожному варіанту максимальний прибуток і поріг рентабельності.


Варіант Б забезпечує більш високий прибуток.
Однак при першому варіанті технології поріг рентабельності більш низький, а це означає, що при зростанні попиту прибуток буде отримано швидше. Крім того, при малих обсягах попиту варіант А дає більш високий прибуток чи менші збитки.
Якщо варіант А більш дохідний при малих обсягах реалізації, а варіант Б - при великих обсягах, то повинна бути якась точка перетину, в якій обидва варіанти мають однакову сумарну прибуток при однаковому загальному обсязі реалізації продукції . Для її знаходження можна застосовувати графічний та аналітичний методи.
Найкращий спосіб графічного рішення задачі - побудова графіка залежності прибутку від обсягу реалізації по кожному варіанту. Він будується досить легко, так як прибуток зростає прямолінійно (маржинальний дохід на кожну додатково продану одиницю продукції - величина постійна). Для побудови прямолінійного графіка прибутку необхідно відкласти всього дві точки і з'єднати їх (рис. 10.10).
1. При нульовій реалізації маржинальний дохід дорівнює 0, а компанія несе збитки в розмірі постійних витрат (варіант А - 400 млн руб., Варіант Б - 925 млн руб.).
2. При обсязі реалізації 10 000 од. прибуток вже розрахована. За варіанту А вона становить 400 млн руб., За варіантом Б - 575 млн руб.
За допомогою графіка визначаємо поріг рентабельності (беззбитковий обсяг реалізації продукції) та максимальний прибуток за кожним варіантом.
З рис. 10.10 видно, що прибуток за обома варіантами однакова при обсязі реалізації 7500 од., І при великих обсягах варіант Б стає більш вигідним, ніж варіант А.

Обгрунтування ефективності різних варіантів технлогії


Аналітичний спосіб розрахунку. Припустимо, що обсяг реалізації, при якому обидва варіанти дають однаковий прибуток, дорівнює Х одиниць. Сумарний прибуток є сумарний маржинальний дохід мінус постійні витрати, а сумарний маржинальний дохід - маржинальний дохід на одиницю продукції, помножений на Х одиниць. Звідси прибуток дорівнює:
за варіантом А / 80Х - 400 000;
за варіантом Б / 150х - 925000.
Враховуючи, що при обсязі реалізації Х одиниць прибуток однакова, то
80Х - 400000=150Х - 925000; 70Х=525 000; X=7500 од.
Доказ.
Варіант А Варіант Б
Маржинальний дохід 80 х 7500=150 х 7500=
=600 000=1 125 000
Постійні витрати 400 000 925 000
Прибуток 200000 200Такім чином, варіант А є більш вигідним до 7500 од. Якщо ж очікується, що попит перевищить 7500 од., То більш вигідним буде варіант Б. Тому потрібно вивчити і оцінити попит на цей вид продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.11. Вибір варіанта технології виробництва "
 1. 10.9. Вибір варіанту машин і устаткування
  вибору варіанта машин і устаткування. Визначення суми збитку від вибору не оптимального рішення. Одним з напрямків пошуку резервів скорочення витрат на виробництво продукції і збільшення прибутку є вибір і заміна обладнання. Припустимо, що виконати яку або операцію або процес можна одним з трьох варіантів - на верстаті з ручним керуванням, на напівавтоматі і автоматі.
 2. Аксіома можливості вибору.
  Вибір одного з трьох варіантів відповіді: або набір А переважніше набору В (А> В), або набір В переважніше набору Л (А <В), або набори А і В мають однакову корисність для споживача (А=
 3. 5. Обмеженість ресурсів і проблема їх раціонального використання
  вибору раціонального з'єднання праці з засобами виробництва. Суспільство завжди має певним обмеженою кількістю праці, сировини, матеріалів, машин і устаткування, а також фінансових коштів, тобто грошей. Це змушує робити вибір між різними варіантами їх використання з метою виробництва тих чи інших
 4. У команди корабля є вибір
  вибір. По-перше, члени екіпажу можуть і не зреагувати. Вони можуть розцінити повідомлення як помилкове і ігнорувати попередження. Але вони можуть і повірити, але не зробити зовсім нічого. Або почати звинувачувати один одного, або, замкнувши каюти, чекати, поки все само собою вирішиться; піти в бар і скаржитися там на морі і свою нещасну долю. Інший варіант дій - кинутися до помпи,
 5. 1 ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ ФЕРМЕРА І ВЛАСНИКА РАНЧО Фермер Скотар 20 10 січня 2 серпня 40 4 Частина
  вибір між виробництвом м'яса і виробництвом картоплі. Згадайте, що границя виробничих можли-ностей, яку ми аналізували в гол. 2, була вигнута назовні; в цьому випадку вибір між двома продуктами визначається кількістю вироблених това-рів. У розглянутому нами випадку існуючі технології виробництва м'яса і картоплі дозволяють фермеру переключатися з виробництва
 6. дискутованих варіанти
  варіанту реформ: 1-й варіант - консервативний, передбачав стратегію поступового "вростання" в нову господарську систему, при цьому отримання відчутних результатів реформ відкладалося на значний термін; 2-й варіант - радикальний, припускав глибоку і різку, сконцентровану на короткому відрізку часу, ломку всіх обмежень ринкового механізму з повним або майже повною відмовою від
 7. Варіанти переходу до ринкової економіки
  варіанту трансформації адміністративно-командної системи в ринкову економіку: перший (історично більш ранній) - еволюційний шлях поступового створення ринкових інститутів (Китай і неабиякою мірою Угорщина), другий - «шокова терапія», що застосовувалася з тим або іншим ступенем інтенсивності в Росії і більшості країн Центральної та Східної Європи (в класичній формі - у Польщі). Відмінності
 8. Посередницька функція
  вибору оптимального постачальника. Продавець зі своїх позицій прагне знайти і укласти угоду з найбільш влаштовує його
 9. 8.3. Другий приклад практичного дослідження ефективності якості
  вибір на користь монолітного варіанти конструкції крила літака. Для вирішення поставленого завдання в рівнянні (9) були використані далеко не всі, а тільки необхідні складові. Величини їх значень визначалися в динаміці на 18 років. Використовувалися дані по аналогічних виробам- прототипам і експертним шляхом. На рис. 8.3 добре видно, що незважаючи на бо льшую собівартість виробництва,
 10. Новий біомеханічний трейдер
  технології електрон-ної торгівлі. Я аніскільки не сумніваюся, що через кілька років електронні трейдери будуть знаходитися в переважному по-217 ложении. Швидкість і потужність електронної торгівлі у величезній сте-пені перевершують відповідні показники онлайнового трей-Дінг. Проте успіх ні сьогодні, ні в майбутньому не визначає-ся лише останніми
 11. Вибір альтернатив використання ресурсів. Крива виробничих можливостей
  вибору створюваних у суспільстві благ і варіантів організації самого процесу виробництва. Скористаємося прикладом П. Самуельсона. Припустимо, що в суспільстві виробляються тільки два товари: масло і гармати. Якщо всі ресурси суспільства направити на виробництво гармат, їх буде вироблено 15 тис. штук, а якщо всі ресурси суспільства направити на виробництво масла, його буде отримано 5 тис. тонн. Поєднуючи ці
 12. Необхідність вибору
  вибору, згідно з яким розширення виробництва одних благ об'єктивно обмежує можливості і веде до скорочення випуску інших благ. Отримання кожної додаткової одиниці одного блага вимагає відмови від виробництва якоїсь кількості іншого . Причому випуск кожної наступної одиниці заміщення одного товару іншим пов'язаний із зростанням додаткових витрат. Наочно цей процес можна
 13. Однак вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарам. Цією
  вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цій темі і буде присвячений наступний етап нашого дослідження. Крива байдужості - крива, визначаю - щая різні набори товарів, в рівній мірі задовольняють споживача. Гранична норма заміщення - пропорція, в якій споживач готовий замінити
 14. Класичний вибір - «гармати або масло».
  вибір - «гармати або масло». Чим більше ми витрачаємо на національну оборону, щоб надійно за-щітіть наші кордони від іноземних агресорів (гармати), тим менше ресур-сов ми направляємо на виробництво товарів і підвищення рівня життя (масло). Велике значення має в сучасному суспільстві вибір між ох-раною навколишнього середовища і високим рівнем доходів. Законодавство, перед-ня записують
© 2014-2022  epi.cc.ua