Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці

Абсолютна ефективність є основною характеристикою господарської діяльності та національної економіки в цілому. Це такий стан, до якого вона неминуче прагне, але досягнення якого на практиці неможливо. Забезпечення благами кожної людини, по суті, є однією з головних цілей функціонування національної економіки. Такий же стан, коли ефективність забезпечення благами буде найбільш ефективною, може бути тільки в умовах ефективної національної економіки. Тому ефективне забезпечення благами населення можливе тільки при ефективному функціонуванні національної економіки.
Економічна ефективність полягає в досягненні такого стану, при якому при мінімальному обсязі витрат виходить максимальний результат - ефект. Зростання ефективності господарської діяльності пов'язаний з тим, щоб вкладення коштів у виробництво мали максимальну віддачу, а витрати на виробництво одиниці продукції були максимально знижені.
Визначення ефективності щодо конкретного суб'єкта господарської діяльності не може бути прирівняне до аналогічного в рамках національної економіки. Максимізація прибутку при мінімізації витрат дозволяє говорити про ефективність окремої одиниці господарської діяльності - виробництва.
Ефективність функціонування національної економіки відрізняється від подібного показника на рівні суб'єктів господарської діяльності і визначає результат суспільного виробництва і відтворення. Ефективним може бути визнано такий стан національної економіки, при якому максимально повно в якісному і кількісному відношенні реалізовані потреби населення. Обмеженням цього є існуючі на даний момент часу технології виробництва та доступні ресурси.
В економічній теорії для визначення стану національної економіки, яка може бути визнана ефективним, використовується розроблена В. Парето методика оцінки. Вона полягає в тому, що ідеальною ситуацією є ситуація, при якій неможливо збільшити кількість і якість задоволення потреб одного члена суспільства в благо, не погіршуючи цього ж показника для іншого. Модель ідеальної економіки, де споживання блага населенням знаходиться в урівноваженому стані і її зміна тільки погіршить стан речей, не може бути досягнута на практиці. Але наближення до неї дозволяє оцінити ступінь задоволення благами населення в рамках конкретної національної економіки.
Ефективність є відносною категорією, яку не можна зводити до результатів господарської діяльності окремої галузі, підприємства. Вона мало відображає те, за допомогою яких ресурсів і в якому обсязі був досягнутий результат. Для цього застосовується ефект - показник, що характеризує результат господарської діяльності одночасно з ресурсами, використаними для його досягнення.
Сучасний розвиток вітчизняної економіки ставить нові цілі щодо підвищення її ефективності, що складаються в необхідності органічного поєднання максимальної ефективності виробничої діяльності з соціальними, культурними та гуманістичними цілями розвитку національної економіки.
Для досягнення цих показників недостатньо опори виключно на ринкові механізми - необхідно активне використання всього арсеналу державного регулювання національної економіки, а саме податкового, фінансового, кредитного, грошового, фіскального інструментів. Сьогодні багато держав широко використовують податкові методи управління процесом розподілу блага, які не вимагають від держави значних фінансових витрат, але приносять істотний результат. Наприклад, зниження податкової ставки на виробництво певного блага стимулює його виробництво і одночасно знижує його ціну. У результаті населення забезпечується їм в більш доступній формі. Вилучаються з економіки за допомогою податкових інструментів фінансові ресурси дозволяють штучно перерозподілити блага між членами суспільства з потреби досягнення загального соціально-економічної рівноваги.
Держава володіє достатньою економічною владою, щоб впливати на ефективність забезпечення благами, мотивуючи необхідні обсяги їх виробництва та структуру розподілу.
Незмінним умовою ефективності забезпечення благами є результативність виробництва, на яку впливає широкий набір як чисто економічних, так і неекономічних чинників. Ефективність відтворення суспільного блага (продукту) включає ефективність його розподілу, обігу, споживання і виробництва, а також окремі виробничі фази і стадії, їх технологічну характеристику. Її прийнято визначати на різних рівнях, наприклад, федерації - в цілому національної економіки, суб'єкта федерації, регіону. В результаті їх складання можна вивести загальну ступінь ефективності.
Велике значення в сучасних умовах має і ефективність міжнародних економічних зв'язків. Вони визначають те, наскільки забезпечено населення благами, ступінь задоволення ними. Ця категорія, по суті, змінює ефективність у бік її інтернаціоналізації, так як сучасний етап розвитку світової економіки пов'язана з посиленням взаємозалежності національних економік. Це відбувається не тільки по чисто економічним напрямом, а й екологічного, політичного, технологічного, науковому. В даний час світовою спільнотою прийнято рішення про закінчення йде до цього часу гонки озброєнь, в результаті чого тенденції до жорсткої ізоляції національних економік все більше втрачають своє значення. В результаті взято курс на посилення і ускладнення міжнародних економічних зв'язків, а отже і збільшення ефективності забезпечення благами. На перший план виходять такі параметри, як якість життя населення, збалансованість інтересів національних економік, розвиток міжнародної військової та екологічної безпеки.
Неодмінною умовою ефективного забезпечення благами є перехід до відкритої системи функціонування національної економіки та формування єдиної світової економіки. Цей напрямок одержав сьогодні великий розвиток під впливом глобалізації та інтеграції. За оцінками фахівців, до 2010 р. більше половини вироблених благ буде предметом міжнародної торгівлі та економічного обороту.

Ще однією умовою ефективного забезпечення благами є консолідація зусиль на міжнародному рівні з мінімізації впливу виробництва та економічної діяльності на екологію. Необхідно розуміти, що погіршення екологічної ситуації негативним чином позначиться не тільки на ступені задоволення населення благами, а й на загальному рівні життя. Забруднення грунту, повітря, вичерпання ресурсів - все це неповний перелік наслідків підвищення життєвого рівня населення. Розуміння цієї проблеми сьогодні чітко позначилося не тільки на рівні національних економік, а й на міжнародному. Велика кількість фінансових коштів направлено на розробку і застосування технологій утилізації відходів, відновлення загальної екологічної ситуації. Так як людина за своєю суттю не може жити ізольовано, то порушення екологічного балансу, його природна ємність є суттєвою перешкодою в справі підвищення ефективності забезпечення населення благами.
Найважливіша умова підвищення ефективності забезпечення благами - це підвищення ефективності виробництва, яке неминуче пов'язане з економічним ростом і розвитком і відбувається з ним паралельно. Основною тенденцією тут є перехід від домінування матеріального до переважання виробництва послуг. Це головна риса знову народжується постіндустріального суспільства. Зміни відбуваються не тільки по напрямку масштабів, а більшою мірою структури. Необхідно розуміти, що постіндустріальне суспільство пов'язано з якісно іншим порядком і структурою забезпечення благами.
На сучасному етапі ефективність забезпечення благами в національній економіці прийнято оцінювати за такими показниками, як:
1) результативність і продуктивність суспільної праці, обчислювані в результаті порівняння загального суспільного продукту та кількості зайнятого в його виробництві населення;
2) фондовіддача, що обчислюється як середнє співвідношення між національним доходом і вартістю оборотних і основних фондів;
3) обсяг національного доходу;
4) ступінь активності росту і розвитку національної економіки;
5) ресурсомісткість виробництва основних благ.
Неминуче ступінь ефективності забезпечення суспільними благами пов'язана з існуючою в національній економіці структурою власності. Якщо вона сконцентрована в руках невеликої кількості населення, то існуючу систему не можна визнати ефективною. Тут держава повинна підтримувати баланс, в якому населення наділено в рівній мірі правом на використання та володіння власністю.
Ефективність забезпечення благами в національній економіці - складна проблема, що залежить від безлічі факторів. Природно, що багато економічні механізми постійно підвищують ступінь ефективності забезпечення, але на них не можна повністю покладатися, так як може виникати велика кількість перекосів і диспропорцій. Держава на рівні національної економіки має здійснювати результативну політику регулювання цього процесу, спрямованого на інтереси населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці "
 1. 28. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
  умовою ефективності забезпечення благами є результативність виробництва, на яку впливає широкий набір як чисто економічних, так і неекономічних чинників. Ефективність відтворення суспільного блага (продукту) включає ефективність його розподілу, обігу, споживання і виробництва, а також окремі виробничі фази і стадії, їх технологічну
 2. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 3. Надання благ державою
  громадських благздравоохраненіе, національна оборона, библиоте-ка Конгресу, послуги ФБР і ЦРУ, національнихпарков, продаж спиртних напоїв у державних магазинах, освіта в государственныхуниверситетах і багато інших. Таблиця 21-4, по-вторять аналогічну таблицю з гол. 4, ілюструє структуру державних расходов26. Таблиця 21-4 показує, що держава дей-ствительно
 4. 23. Громадські блага: поняття, сутність
  уславлення тим, що використання блага однією людиною анітрохи не зменшує цінності і значення; 2) неделимостью блага, обумовленою тим, що індивід не може самостійно визначати характеристики блага, обсяг його виробництва ; 3) неринковим характером вартості блага, пов'язаним з тим, що на нього не діють закони вільного ринку і конкуренції. Виробництво громадських благ не
 5. Громадські блага
  суспільними благами. Про Благо є громадським, якщо буду-чи навіть спожитим однією особою, воно прицьому доступно для споживання іншими. Чисте повітря - це суспільне благо, точнотак само як і національна оборона або гро-жавна безпеку. Якщо збройні сили захисту пра-щают країну від небезпеки, то збереження вашої бе-пеки жодним чином не перешкоджає збереженні-нению
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 7. Ключові терміни
  благами безкоштовно) Зовнішній ефект Інформаційні проблеми Монополія Влада ринку Нагальні (що забезпечують гідне існування) блага Суспільний вибір Парадокс голосування Змова Сконцентровані інтереси
 8. 1. Громадські блага: поняття, сутність, класифікація
  уславлення тим, що використання блага однією людиною анітрохи не зменшує цінності і значення. Від кількості осіб, які використовують суспільне благо, його ціннісні характеристики істотно не страждають. Наприклад, висадженими на клумбі квітами можуть насолоджуватися, не викликаючи втрати їх цінності, скільки завгодно людей; 2) неделимостью блага, обумовленою тим, що індивід не може
 9. 2.6.4. Безпосередньо суспільне виробництво
  ефективність мобілізаційної економіки для забезпечення прав громадян, їхнього добробуту, підвищення ефективності виробництва, економічного зростання і т.п. Солідарність? узгодженість? співмірність (співробітництво) (планомірність)
 10. Які економічні умови необхідні для досягнення соціальної справедливості?
  Умовах ринку володіють: - матеріальною зацікавленістю у збільшенні нової вартості (заробітної плати і прибутку); - матеріальними стимулами до господарської діяльності; - зацікавленістю у зростанні продуктивності праці та ефективності виробництва. Володарі ринкової влади, як правило, не мають поняття про соціальну справедливість і не відчувають бажання поділитися своїми
© 2014-2022  epi.cc.ua