Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки

Провідним економічним показником є економічне зростання, тому що він відображає здатність національної економіки задовольнити потреби населення в благах, можливості підвищення рівня життя.
Проблема економічного зростання була позначена на початку XIX в. Ж. Б. Сіємо, і надалі розвинена в самостійної науковий напрям Е. Домаром, Р. Харродом.
У сучасній науці існують такі основні теорії економічного зростання та розвитку:
1) неокласичний напрямок, що виходить з того, що економічне зростання є результатом сукупної дії чисто економічних механізмів і не може бути керований з боку держави - штучно. Його основоположниками прийнято вважати М. Фрідмана, Л. Вальраса, А. Маршалла;
2) неокейнсіанський напрямок, що виходить з інтегративного розуміння економічного зростання. Його представники вважають, що воно пов'язане з впливом великої сукупності як економічних, так і неекономічних чинників. Його основоположниками вважають С. Фудзіно, О. Симомура, Д. Тобіна;
3) еволюційний напрям припускає, що економічне зростання є результат постійного розвитку і ускладнення національної економіки.
Всі ці три напрямки виходять з визначення економічного зростання як складного явища, для аналізу і вивчення якого необхідна розробка унікального аналітичного інструментарію.
Проблема економічного зростання була поставлена у вітчизняній економічній науці після виникнення депресивних явищ на початку 1980 р., і для його трактування первісної використовувався виключно математичний апарат, а акцент робився на статистичну констатацію обсягів і динаміки основних економічних показників .
Загальноприйнято наступне визначення економічного зростання. Це реальне збільшення обсягів і масштабів створених за чітко визначений проміжок часу матеріальних і нематеріальних благ, якісне посилення економічного потенціалу національної економіки та її позиції у світовій економіці.
Економічне зростання за своєю суттю пов'язаний з кількісним збільшенням обсягів виробленого блага в рамках національної економіки. Зрозуміло, що це можливо тільки за умови якісних перетворень форм і технологій виробництва. Це може відбуватися під впливом не лише економічних чинників, а й неекономічних - культури, освіти, політики, демографічної ситуації.

Економічне зростання є поняттям, досить близьким до поняття економічний розвиток і часто ототожнюються з ним, але не ідентичним йому. Економічний розвиток - це позитивна динаміка національної економіки. Протилежний йому економічний спад - негативний стан економіки, пов'язане з її занепадом, деградацією. Економічний розвиток не є лінійним процесом - постійним розвитком. У рамках національної економіки воно відбувається хвилеподібно і найчастіше циклічно, що пов'язано з тим, що на одних проміжках економіка може мати негативну динаміку, а на інших - позитивну.
Економічне зростання оцінюється за допомогою кількісної та якісної групи показників і критеріїв. Кількісні показники економічного зростання оцінюють ступінь зміни на певному часовому проміжку обсягів суспільного або національного продукту. Якісна ж група передбачає аналіз можливості національної економіки задовольняти потреби населення в матеріальних і нематеріальних благах. Зазвичай ці дві групи показників використовуються разом, що дозволяє оцінити реальний стан національної економіки і динаміку її зростання.
Основна мета економічного зростання полягає в задоволенні потреб населення на більш високому, ніж попередні, рівні. Реалізація цієї мети неминуче пов'язана з зрівноважуванням двох факторів - необмеженість потреб населення та обмеженості ресурсів, необхідних для їх задоволення.
Ріст і розвиток є об'єктивними тенденціями національної економіки - всі господарюючі суб'єкти прагнуть до свого росту і розвитку. Але це не може бути реалізовано максимальне повно, так як основні економічні ресурси обмежені у своїх обсягах. Коли зростання не може бути здійснений далі, то неминуче настає стан економічного занепаду, стагнації.
Економічне зростання є центральною метою не тільки економічної системи, а й усього суспільства. Він спрямований на якісне та кількісне покращення рівня життя населення, яке не може бути забезпечено в тому числі без високого ступеня безпеки національної економіки.
В економічну безпеку входить сукупність факторів і умов, що забезпечують реальну незалежність економіки від зовнішніх факторів, які не можуть бути контрольовані державою. У результаті цього формується її стійкість і стабільність при розвитку високих параметрів економічного зростання.

Основний показник економічного зростання полягає в його збалансованості і стійкості. Ця можливість національної економіки переходити на якісно інший рівень свого функціонування при мінімальних втратах в рівні життя населення, обсягах виробництва. Для характеристики цього показника часто використовується поняття ефективності економічного зростання, пов'язане з можливістю збільшення обсягів виробництва при зниженні їх ресурсовитратності.
Для характеристики економічного зростання використовується і таке нове поняття, як якість економічного зростання. Це взаємозалежне збільшення темпів економічного зростання і ступеня соціальної орієнтації національної економіки. Цей показник дозволяє оцінити те, за допомогою чого був досягнутий економічне зростання. Якість економічного зростання першочерговим своєю метою ставить збільшення якості життя населення, а не економічне зростання як такої. Як показує практика Китаю, високі темпи економічного зростання можуть існувати одночасно з повсюдним зниженням рівня життя населення. Тому економічне зростання має оцінюватися як в якісному, так і кількісному розрізі.
Економічне зростання пов'язаний з такими економічними показниками, як сукупний економічний попит і пропозиція. Ці показники досить часто не перебувають у рівновазі між собою - або попит перевищує пропозицію, або навпаки.
Ідеальним вважається стан, в якому попит і пропозиція рівні між собою. Ця пропорційність одночасно з економічним зростанням отримала назву рівноважного економічного зростання. Зрозуміло, що практично неможливо досягти подібного стану, але наближення до нього входить в основні напрямки економічного зростання.
Економічне зростання і розвиток - дві категорії, пов'язані як з економічними, так і неекономічними факторами. Дослідження цих показників має об'єктивну необхідність, так як на їх підставі можливо оцінити реальний стан національної економіки, виробити об'єктивну та ефективну національну економічну політику, зробити більш результативними регулюючі та координуючі економічні функції держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки "
 1. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 2. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 3. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  поняття, як якість економічного зростання. Це взаємозалежне збільшення темпів економічного зростання і ступеня соціальної орієнтації національної економіки. Економічне зростання пов'язаний з такими економічними показниками, як сукупний економічний попит і пропозиція. Ці показники досить часто не перебувають у рівновазі між собою - або попит перевищує пропозицію, або навпаки.
 4. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 5. Терміни і поняття
  поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат)
 6. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  поняття «бюджет». Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна в різні періоди історії. При цьому досить чітко можна виділити два етапи. У початковий період розвитку капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в
 7. 46. Поняття національної економічної безпеки
  економічної, політичної та військової владою дозволяє окремим індивідуумам або державі використовувати її для насильницького встановлення диктату своєї волі, 2) паритет. Підхід заснований на тому, що національна безпека являє собою економічну, політичну і військову міць, що дозволяє зберегти індивідууму або державі свою незалежність, в тому числі і в прийнятті рішень;
 8. Терміни і поняття
  економічні
 9. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  поняття, показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  економічне зростання протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні знаходитися в залежності від
 11. Питання до теми
  поняття інтернаціоналізації та глобалізації економічної діяльності. Розкрийте їх відмінності. 2. Який рівень розвитку міровізаціі господарської діяльності у порівнянні з рівнем цих процесів на початку XX в.? 3. Проаналізуйте вплив процесів глобалізації на економічний розвиток і становище національних господарств. 4. Розкрийте механізм взаємозалежності
 12. Запитання для самоперевірки
  понять «економічний розвиток» і «економічне зростання»? 2. Як визначається рівень економічного розвитку? 3. Що характерно для економічного розвитку Росії в 90-і рр..: А) зростання ВВП, б) еволюція форм власності; в) падіння виробництва; г) структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають основні відмінності між неокласичними і
 13. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про наявність «хвороб»
© 2014-2022  epi.cc.ua