Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Властивості ізоквант


Кут нахилу ізокванти дорівнює відношенню граничного продукту капіталу до величини предельногопродукта труда12. Чому? Почнемо рухатися внізіз будь-якої точки, розташованої на кривій I на ріс15П-2, скорочуючи кількість застосовуваного праціїх одну одиницю. Наскільки далеко повинні мипродвінуться вправо, щоб повернутися на криву I? Іншими словами, який додатковий обсяг ка-питала нам буде потрібно, щоб повернути обсяг випу-ска на початковий рівень, якщо витрати трудасократілісь на одну одиницю? Величина потеріпродукціі в результаті скорочення обсягу примі-няемого праці дорівнює величині граничного продукту
12 Як і при аналізі кривих байдужості, ми свідомо уникаємо слу-чаю, коли нахил кривої від'ємний.

Капітал
РІС 15П-2. Карта ізоквант. Якщо для кожного рівня випу-ска може бути застосовано безліч різних комбінаційзатрат факторів, изокванта, що з'єднує відповідні етімкомбінаціям точки, є гладкою кривою, такий, як I, Г Іг.
Кожна з цих кривих відображає сукупність комбінаційтруда і капіталу, які виробляють певний обсяг випускупродукції. Рівень випуску вище в J ", ніж в Г, яка в своючергу відповідає більшому обсягу випуску, ніж в J
праці MPL Кожна додаткова одиниця капита-ла збільшує обсяг випуску на MPK так, що каж-дая одиниця приросту обсягів виробництва требу-ет 1/МРК додаткових одиниць капіталу. По-кільки обсяг випуску повинен бути збільшений наMPL, для цих цілей буде потрібно MPL / MPK едініцкапітала. Кут нахилу ізокванти дорівнює відношенню-нію зміни обсягів застосовуваного праці (1) дозміни обсягів капіталу (MPL / MPK) при дви-жении уздовж кривої, і це ставлення равноMPK / MPL
Взаємне розташування изоквант відображає від-дачу від масштабу. Якщо його розмір представляетсобой константу, дворазове збільшення обсягів за-трат факторів спричинить дворазове ж збіль-шення і масштабів випуску, так само як трехка-ратну збільшення витрат факторів викличе утрое-ня випуску, і т.
д.13 У точці В "на рис 15П- 2 за-трати кожного з факторів у 2 рази перевершують за-трати в точці В. У цьому випадку при постійній ве-личині віддачі від масштабу випуск для I "составітвелічіну, в 2 рази перевершує обсяги вироб-ництва на кривій J. Якщо віддача від масштабу уби-вающая, випуск на J "буде менш ніж в 2 рази, Аеслі зростаюча - більш ніж у 2 рази превосхо-дить виробництво для J.
Ізокванти на рис 15П-2 є випуклимівнутрь кривими. Вони стають все більш пологі-
ми із зростанням обсягів застосовуваного капіталу. З економічними точки зору це означає, що при тому ж рівні випуску чим вище рівень капита-лоемкості технології, тим меншу величину со-ставлять зменшення обсягів застосовуваного праціїх результаті застосування додаткової едініцикапітала.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Властивості ізоквант "
 1. Взаємозамінність факторів виробництва
  властивостями продукту. У результаті можливе будь-яке виробництво продукту або блага при використанні різних факторів в різноманітних поєднаннях і різноманітних пропорціях. Така взаємозамінність і пропорційна кількісна змінність особливо типові для сучасного виробництва - від виготовлення хімічних продуктів до індустріального будівництва житлових будівель. Взаємозамінність
 2. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  властивостями. 1.Існує межа для збільшення обсягу виробництва, яке може бути досягнуто збільшенням витрат одного ресурсу за інших рівних умов. Це передбачає, що на фірмі при даній кількості верстатів і виробничих приміщень існує межа збільшення виробництва за допомогою залучення більшої кількості робітників. Всякий приріст від зростання чисельності зайнятих буде
 3. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання. Вони були переконані, що і без звернення до досвіду розум здатний все пояснити і дати відповіді на всі питання. Сучасні природничі науки своїми успіхами зобов'язані методам спостереження і експерименту. Безсумнівно, емпіризм і прагматизм
 4. 11. Обмеженість праксиологических понять
  властивості абсолютного істоти є не менш сумнівними. Схоласти і теологи, подібно теїсти і деистам століття розуму [30], уявляли собі абсолютне і досконале істота незмінним, всемогутнім і всезнаючим і проте планують та чинним, що прагнуть до цілям і застосовують засоби для досягнення цих цілей. Але діяльність можна поставити тільки незадоволеність існуючим, а
 5. 4. Расистський полілогізм
  властивості світу і реальної дійсності. Вони працюють і є в цьому сенсі істинними і дійсними. Отже, неправильно стверджувати, що апріорне розуміння і чисте міркування не повідомляють жодної інформації про реальність і структуру світу. Фундаментальні логічні відносини і категорії мислення і діяльності є кінцевим джерелом усього людського знання. Вони
 6. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  властивості землі) для кожного процесу свій; велика рідкість фактора, загального для обох процесів, визначає ступінь використання відрізняється фактора. У координатах цих припущень можна встановити коефіцієнти заміщення між витратами загального фактора і обсягу виробництва, таким чином ця теорема дає відповідь на порушене питання. Закон порівняльних витрат незалежний від класичної теорії
 7. 7. Індивід в суспільстві
  властивістю, властивим людині. Вона продукт ідеологій. Але навіть якби існувало щось подібне природною і вродженою ненависті між расами, воно не зробило б громадську співпрацю марним і не позбавило б переконливості рікардіанську теорію утворення зв'язків. Громадське співпраця не має нічого спільного з особистою любов'ю чи із загальними заповідями любити один одного. Люди
 8. 2. Світогляд і ідеологія
  властивість кінцевих цілей, які не можуть ставитися під питання, оскільки виводяться з світогляду. Але для людей, від імені яких бажають виступати партійні керівники, для виборців, чиєю підтримкою вони прагнуть заручитися і чиї голоси збирають, проблема звернена іншою стороною. Вони не заперечують проти того, щоб ретельно досліджувати кожен пункт партійної програми. Вони дивляться на цю
 9. 1. Аутістіческій обмін і міжособистісний обмін
  властивістю категорій людської діяльності є те, що вони аподіктічни і абсолютні і не мають жодних градацій. Існують діяльність і не-діяльність, обмін і не-обмін; все, що відноситься до діяльності та обміну як таким, дано або не дано в кожному окремому випадку, у відповідності з тим, чи присутній тут діяльність і обмін чи ні. Така ж різка межа існує між
 10. 3. Обчислювальна діяльність
  властивість раціональності. Уявне схоплювання та аналіз проблем, що існують в обчислюватися ринковій системі, були відправним пунктом економічного мислення, яке врешті-решт призвело до праксиологической знанню. Але не важливість цього історичного факту робить необхідним починати виклад всеосяжної системи економічної теорії з аналізу ринкової економіки і випередити цей аналіз
© 2014-2022  epi.cc.ua