Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

13. СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ

Структура національної економіки представлена відносинами між наявними в країні виробничими ресурсами; обсягами їх розподілу між економічними суб'єктами.
На формування структури впливають такі фактори:
- що склалася ринкова кон'юнктура;
- ємність і рівень монополізації ринків;
- ступінь участі країни в міжнародному поділі праці;
- рівень розвитку продуктивних сил, масштаби і темпи науково-технічного прогресу;
- якість природних ресурсів і стан екології. Кількісні співвідношення між макроекономічними показниками, що характеризують структурні зв'язки в економіці, називаються пропорціями.
У складі пропорцій виділяються:
- міжгалузеві;
- внутрішньогалузеві;
- міжрегіональні;
- міждержавні.
Структура національної економіки ділиться на три великі групи:
- галузеву структуру виробництва;
- організаційно-економічну структуру;
- соціально-економічну структуру. Галузева структура характеризує частку окремих галузей у загальному обсязі національного виробництва.
Галузева структура в ході розвитку зазнає істотні зміни.
Основними причинами галузевих структурних зрушень в економіці є виробництво нових або якісно поліпшених благ, зміна споживчих переваг, зростання доходів населення, освоєння нових технологій і нових методів виробництва.
Для вимірювання ступеня перетворень у галузевій структурі національної економіки використовуються два показники: індекс структурних змін і індекс подібності двох порівнюваних структур.
Перший показник заснований на оцінці часткою різних галузей в національному виробництві за два порівнюваних періоду.
Другий показник є дзеркальним відображенням першого і визначається як 100% мінус перший показник.
Для структурних змін в економіці характерна загальна закономірність: великі агрегати більш стійкі в часі, ніж дрібні. У галузевій структурі ця закономірність знаходить свій вияв у відносній стабільності питомої ваги таких великих груп галузей, як промисловість, сільське господарство, сфера послуг, на порівняно нетривалих тимчасових інтервалах.
На інтервалах значної тривалості (10 і більше років) виявляються закономірності зміни глобальних галузевих пропорцій.
Організаційно-економічна структура відображає відносини, що складаються в процесі організації виробництва суспільного продукту. Дана структура характеризується системою пропорцій між частками суспільного продукту, створеними господарськими ланками, які згруповані за рівнем концентрації або спеціалізації виробництва.
З точки зору концентрації виробництва вона може бути представлена співвідношенням питомих ваг великих, середніх і дрібних підприємств у галузевому виробництві; ВНП або ВВП і т. д. Соціально-економічна структура характеризує, з одного боку, внесок підприємств різних форм власності у виробництво суспільного продукту, з іншого - диференціацію доходів різних груп населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ "
 1. № 57. Друга технологічна революція: основні нововведення і структурні зрушення
  структурним зрушенням: 1. Початок ери автотранспорту (двигун внутрішнього згоряння, гумові та пневматичні шини, електромотори та ін.) 2. Нововведення, що стимулювали видобуток і переробку нафти, що замінила вугілля і що стала головним паливним ресурсом (бензин, гас). 3. Нововведення в електроенергетиці і електротехніці (генератори змінного струму, динамо-машини, лампочки розжарювання,
 2. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  національних господарств - це найважливіші пропорції у виробництві та споживанні валового продукту. Зміни в структурі відбуваються насамперед під впливом мінливих суспільних потреб та нагромадження капіталу. Структурні зміни можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. У вузькому сенсі структурні зміни являють собою зрушення в продуктово-галузевій структурі. У широкому
 3. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  національних програм відродження економіки після другої світової війни. Методи державного регулювання. Інтернаціоналізація виробництва на приватно-господарському та міждержавному рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці.
 4. Стагфляція
  національної економіки і обумовлене новими умовами відтворення капіталу і структурними зрушеннями в національній економіці. Спад виробництва, криза або депресія, як правило, супроводжувалися не зростанням, а зниженням цін. Наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. ця тенденція була перервана, що послужило початком стагфляційних процесів, з особливою силою проявилися в світових економічних кризах
 5. Глава 21. Економічний розвиток, зростання та структурні зміни
  національній економіці, залежить багато чого в житті країни і її
 6. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  економіці розвинених країн. Зрушення в розстановці країн-лідерів. Територіальний розділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. Варіанти
 7. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  національних програм відродження економіки після вто-рій світової війни. Методи державного регулювання. Інтер-націоналізація виробництва на приватно-господарському та межгосудар -ственном рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національ-ні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій
 8. 14.2. Структурні зрушення
  структурні компоненти взаємопов'язані і впливають один на
 9. Спроба структурного підходу
  структурні зрушення на ринку позичкового капіталу, які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів . Peiu. йде насамперед про вплив цих заходів на структуру процен i них ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру. Особливу увагу цій проблемі приділено в моделі Бруннер;! Мелцера10. У цій моделі автори досліджували ефект зростання прани тельственних витрат в
 10. 8. Структурні зміни в економіці сучасної Росії
  національної економіки. В її результаті склалася соціалістична система господарської діяльності балу замінена на ринкову. Об'єктивними причинами початку реформування став намітився в 1960-х рр.. та усугубившийся на початку 1980-х рр.. затяжна економічна криза, в результаті якого практично повністю припинився економічне зростання, настав стан стагнації, значно
 11. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  національних господарств, інтенсивний тип розвитку економіки, високий рівень розвитку продуктивних сил. В країнах це »підсистеми проживає 15,6% населення світу, але вона зосереджує переважну частину економічного і науково-технічного потенціалу світу. Господарський розвиток країн Заходу, їх внутрішньоекономічна і зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки
 12. 3. Теорії структурних реформ національної економіки
  національної економіки, затяжною економічною кризою. У ситуації, коли функціонування національної економіки не відповідає вимогам гідного рівня життя, під тиском населення уряд країни змушений піти на ряд крайніх заходів щодо зміни стану національної економіки - на структурні реформи. Проведення структурних реформ національної економіки завжди входить в поле
 13. 1. Структура національної економіки : поняття, суть і види
  національної економіки полягає вте, що вона являє собою сформовану систему національного і суспільного відтворення держави, у якій між собою взаємопов'язані галузі, види та форми суспільної праці, що склалися в результаті тривалого історичного еволюційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості національної економіки надають історичні, культурні
 14. РЕЗЮМЕ
  національній економіці на регіональному та більш широкому міжнародному рівні. Досвід показує, що вміле і грамотне використання іноземних інвестицій є запорукою успішного функціонування національних господарств у змагальному, конкурентному режимі. При всьому різноманітті форм міжнародного руху іноземного капіталу пріоритетну роль відіграють на сучасному етапі прямі іноземні
 15. 30. Динаміка галузевої структури сучасної промисловості
  структурна перебудова націлена на підвищення якісних параметрів виробництва і виробів, що випускаються, посилення ресурсозберігаючого типу відтворення, інтенсифікацію народно-господарських процесів, прискорений розвиток новітніх наукомістких галузей. Структурні зміни відбуваються в галузевому та воспроизводственном розрізах. Структурні перетворення стали здійснюватися на мікрорівні -
© 2014-2022  epi.cc.ua