Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

30. Динаміка галузевої структури сучасної промисловості


Сучасний етап економічного розвитку провідних країн світу характеризується великими зрушеннями структури господарства, що обумовлює незворотність переходу до нових міжгалузевих і відтворювальним пропорціям. На це вплинули і такі фактори, як сировинний і енергетичні кризи, що сприяли подорожчання сировини та енергоносіїв, а отже, обладнання та будівництва. Ускладнився інвестиційний процес, в цілому значно підвищилися витрати виробництва. Все це не тільки викликало, але й підсилило тенденції до подорожчання самого відтворювального процесу.
Що проходить структурна перебудова націлена на підвищення якісних параметрів виробництва і виробів, що випускаються, посилення ресурсозберігаючого типу відтворення, інтенсифікацію народно-господарських процесів, прискорений розвиток новітніх наукомістких галузей.
Структурні зміни відбуваються в галузевому та воспроизводственном розрізах. Структурні перетворення стали здійснюватися на мікрорівні - рівні підгалузей і видів виробництв - головним чином за рахунок якісних зрушень усередині традиційних галузей господарства.
При цьому провідною галуззю матеріального виробництва залишається промисловість і насамперед машинобудування, де акумулюються науково-технічні досягнення. Тому саме в ній найбільш помітна тенденція до зниження питомої ваги сировини, енергоносіїв, живої праці, у структурі промисловості стрімко зростає частка новітніх наукоємних галузей.
Скорочується частка добувної промисловості (при зростанні витрат на розвідку, буріння і видобуток газу, нафти і т.д.). При цьому в неї все більше проникають новітні прогресивні технологічні процеси, впроваджуються мікропроцесори і мікросхеми, які надають величезне вплив на структуру виробництва і сприяють масовому вивільненню з виробничого процесу робочої сили.

Комплексна автоматизація виробництва, розробка «безлюдної» технології - провідні напрямки НТП.
В цілому в останні десятиліття в індустріально розвинених країнах загальна закономірність галузевих зрушень полягає в помітному зниженні питомої ваги сировинних галузей і сільського господарства, в технічній модернізації промисловості і швидке зростання галузей сфери послуг. Найбільш радикальні зміни відбуваються на рівні підгалузей, в рамках яких найвищу динаміку мають наукомісткі виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30. Динаміка галузевої структури сучасної промисловості "
 1. 29. Галузева структура сучасної промисловості
  динаміці галузевої структури промисловості. При визначенні галузевої структури промисловості за показником чисельності зайнятих питома вага більш трудомістких галузей буде завищений, а частка галузей з високим рівнем механізації та автоматизації виявиться заниженою. У галузевій структурі промисловості відбивається рівень індустріального розвитку країни та її економічної самостійності,
 2. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив
 3. 5. Галузева структура національної економіки
  галузевої структури національної економіки змінювали один одного, але для кожної окремої країни мали свої специфічні риси. Динамічні зміни галузевої структури відбуваються циклічно на тимчасовому відрізку від 10 до 20 років. Для них характерні такі риси: 1) підвищення значення та обсягу галузі послуг - інтелектуальної, інформаційної сфери; 2) зниження обсягів видобувної галузі по
 4. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  галузевої, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним співвідношенням підприємств різних розмірів. Тип розмірної структури визначається в основному ступенем диференціації галузевої продукції і розміром її
 5. Висновки
  динаміки економічного розвитку численні, основним з них є ВВП на душу населення. 2. У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, тобто зміна обсягу вироблених у країні товарів і послуг, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічне зростання може вимірюватися у фізичному і
 6. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  галузеві та міжгалузеві ланки, регіони, комплекси, підприємства та об'єднання. Співвідношення між цими елементами являє собою економічну структуру світового господарства. Економічна структура, її оптимальність має величезне значення для стійкого й ефективного розвитку світової економіки. Структура світової економіки і національних господарств - це найважливіші пропорції у виробництві
 7. Інституціоналістів на ринку праці
  динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 8. Терміни і поняття
  структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 9. Глава 12 Оброблені товари в світовому господарстві
  галузевої та територіальної структури обробної промисловості відображає процес безперервного поглиблення загальносвітового поділу праці, пов'язане з виникненням і розвитком нових виробництв і складаються на їх основі галузей, міжнародної
 10. 4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
  галузева структура економіки, виробництво основних видів продукції на душу населення та ін.) такі країни не можуть бути віднесені до категорії розвинених. Іншим показником, широко застосовуються у міжнародній практиці, є галузева структура економіки. Її аналіз проводиться на основі показника ВВП, підрахованого за галузями. Насамперед враховується співвідношення між великими
 11. Контрольні питання
  структури? Якими показниками її можна виміряти? 2. Чим різняться структури промисловості і господарства? 3. Як змінилася структура російської промисловості за роки реформ? 4. Які напрямки структурної перебудови
 12. Запитання до теми
  динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень і накопичень у світовому господарстві і його підсистемах? 6. Яка структура накопичення за джерелами його формування в промислово розвинених країнах і країнах? 7. Яка суть концепції циклу
© 2014-2022  epi.cc.ua