Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

7.2 Склад службовців і зміст їх праці

До службовців відносяться всі працівники, зайняті переважно різними видами розумової діяльності. Праця службовців є невід'ємною частиною всієї системи суспільного розподілу праці.
Службовці відносяться саме до тих членів виробничого колективу, які, на відміну про робітників, самі безпосередньо не впливають на предмет праці, тобто своїми руками (з використанням засобів праці) не виробляють матеріальних цінностей або послуг, а створюють необхідні організаційно-технічні та соціально-економічні передумови та умови для ефективної праці людей, безпосередньо зайнятих виконанням виробничих операцій. Тим самим у сфері матеріального виробництва праця службовців є в такій же мірі необхідним і продуктивним, як і праця робітників.
Вплив службовців на продукт сукупної праці здійснюється шляхом використання інформації, що характеризує стан виробничого процесу на керованому або обслуживаемом ними об'єкті в даний момент, і її перетворення у відповідні рішення (як у документальній формі - креслення, технологічні карти , плани, розпорядження тощо, так і в усній для зміни стану цього об'єкта в напрямку досягнення поставлених перед ним цілей і завдань). Тому головною особливістю праці службовців є інформаційний характер безпосереднього предмета і продукту їхньої праці, обумовлений принциповою відмінністю трудового процесу по його змісту і результатів.
У той же час слід мати на увазі, що результати праці службовців в цілому повинні оцінюватися не за кількістю виданих розпоряджень або документів, а по їх впливу на діяльність всього колективу підприємства або підрозділу. Звідси випливає досить істотне специфічне вимога до вирішення питань організації праці службовців - попередній аналіз форм документації, методів і засобів виконання різних трудових функцій з метою виявлення та усунення структурних та документаційних надмірностей, вдосконалення організаційних форм управління з використанням можливостей автоматизованих систем.
Іншою відмінною особливістю праці службовців є його розумовий характер. Ця особливість випливає з інформаційного характеру предмета і продукту праці, в силу якого службовцям, як правило, більшою мірою, ніж робітникам, доводиться затрачати нервово-емоційних зусиль, особливо при пошуку та реалізації рішень. Крім того, сам характер розумового навантаження різний у робітників і службовців.
Службовці представляють досить велику і різнорідну за складом соціальну категорію. Відповідно до Єдиної номенклатурою посад службовців всі вони діляться на три категорії: керівники, фахівці та технічні виконавці (рис. 7.3). Такий поділ обумовлено тим, що функції службовців на підприємствах і в установах зводяться до здійснення керівництва, вироблення необхідних рішень і підготовці інформації.
Кожній з категорій службовців притаманні свої особливості як з точки зору змісту праці та характеру розумових навантажень, так і з точки зору впливу на результати діяльності всього колективу підприємства.
Керівники підприємств та їх структурних підрозділів здійснюють підбір і розстановку кадрів, координацію роботи виконавців і ланок виробництва і управління, забезпечують узгоджений, злагоджений і ефективний працю відповідних колективів.

Рис. 7.3 - Класифікація посад службовців (стосовно виробничим колективам)Фахівці (інженери, техніки, економісти та ін.) розробляють і впроваджують у виробництво нові або вдосконалені види продукції, технологічні процеси, технічні та економічні нормативи, а також форми і методи організації виробництва, праці та управління, забезпечують виробництво необхідною документацією, матеріалами, оснащенням, ремонтним та інших обслуговуванням.

Технічні виконавці (обліковці, секретарі, друкарки та ін.) здійснюють переробку і передачу первинної інформації, підготовку та оформлення різних документів.
Відповідно до виконуваними службовцями посадовими обов'язками можуть бути виділені три види розумової праці: евристичний, адміністративний і операторний.
Евристичний праця (мається на увазі праця керівників та спеціалістів) в найбільш повної мірою відображає природу творчої розумової діяльності, її психофізіологічну сутність. За своїм функціональним призначенням евристичний праця характеризується як праця з дослідження та розробки різних питань. Він полягає в розробці перспективних і поточних планів діяльності, аналізі їх виконання, розробці та вдосконалення конструкцій або складу продукції, технологічних процесів, форм організації виробництва, праці та управління. Результатами цієї діяльності є вироблення і прийняття рішень, спрямованих як на постановку цілей і завдань, так і на визначення шляхів і методів їх здійснення.
За своїм змістом евристичний праця складається з двох видів операцій: аналітичних і конструктивних.
Аналітичні операції полягають в отриманні і сприйнятті необхідної для прийняття рішень інформації. До числа таких операцій залежно від форм і методів їх виконання відносяться: розгляд і вивчення різних документів і літературних джерел; проведення усних бесід, опитувань і безпосередніх спостережень; виклад результатів аналізу у відповідних документах (довідках, доповідях, аналітичних оглядах); постановка або уточнення діагнозу існуючого становища.
Конструктивні операції пов'язані з підготовкою та прийняттям різного роду рішень. Ці операції розрізняються залежно від змісту, характеру та складності рішень, а також від відповідних методів їх індивідуального і колективного пошуку.
Адміністративний праця (праця керівників, а також інших працівників, на яких, крім їх виконавських функцій, покладено функції керівництва) - це специфічний вид розумової праці, функціональним призначенням якого є безпосереднє управління діями і поведінкою людей в процесі їх трудової діяльності. Функціональне призначення адміністративного праці визначає його характерні риси, притаманні діяльності командира-начальника і педагога-вихователя в процесі спілкування з підлеглими. Безпосереднім результатом цієї праці є цілеспрямована, скоординована діяльність як окремих учасників суспільної праці, так і трудових колективів за рішенням стоять перед ним завдань.
Процес адміністративного праці складається з виконання таких організаційно-адміністративних операцій: службово-комунікаційні операції (передача і прийом усної інформації шляхом телефонних переговорів, обходу робочих місць, прийому в кабінеті, пересування в межах підприємства); розпорядчі (доведення рішень до виконавців шляхом віддачі усних розпоряджень, письмових наказів, вказівок, встановлення завдань виконавцям або затвердження складених ними особистих планів роботи, усного інструктажу в процесі виконання завдань і доручень, складання та затвердження письмових інструкцій); координаційні (взаємна ув'язка роботи підрозділів і служб шляхом проведення нарад і засідань, складання плану-графіка виконання роботи із зазначенням виконавців і термінів); контрольно-оціночні (контроль виконання наказів, рішень нарад, планів, завдань, доручень, оцінка роботи колективів, підрозділів і виконавців, заохочення і стягнення).
Операторний працю (мається на увазі праця, головним чином, технічних виконавців) - це праця з виконання стереотипних (постійно повторюваних) операцій детермінованого характеру, необхідних для інформаційного забезпечення процесів виробництва, праці та управління.
Особливість цього виду праці полягає в тому, що в ньому найбільш прості елементи розумової роботи поєднуються в часі з діями, які вимагають тих чи інших фізичних зусиль.
За своїм змістом оперативний працю можна характеризувати як інформаційно-технічну роботу, що складається з наступних видів операцій: документаційні (письмова робота, оформлення документів, їх копіювання, розмноження, транспортування, зберігання, прийом та видача, обробка кореспонденції); первинно-лічильні та облікові (рахунок матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, деталей, готової продукції, документів, реєстрація та контроль часу, табельний облік, облік роботи і простоїв обладнання та ін.); комунікаційно-технічні (сприйняття, перетворення, кодування і декодування інформації, звукова та оптична сигналізація, передача візуально сприйманих повідомлень, введення інформації в ЕОМ та інші технічні засоби); обчислювальні та формально-логічні арифметичні та алгебраїчні дії, інженерні та економічні розрахунки, а також інші операції переробки інформації за заздалегідь складеною програмою.
В принципі будь-який з розглянутих видів розумової праці певною мірою зустрічається і у робітників. Так, евристичний працю відображає винахідницьку, раціоналізаторську, новаторську діяльність не тільки інженерно-технічних працівників, але й робітників. Адміністративний праця є невід'ємною частиною роботи бригадира або старшого робітника. Що стосується операторного праці, то він найбільшою мірою володіє рисами, притаманними і службовцям і робітникам. Проте, переважання розумових навантажень того чи іншого виду, характерне для службовців, накладає відповідний відбиток на вирішення питань організації і нормування процесів їх праці, вибору режимів праці та відпочинку, організації та оснащення робочих місць.
Зміст праці службовців не залишається незмінним. Як показує вивчення змісту праці працівників функціональних служб підприємств, облікові, інформаційні та документаційні операції нерідко займають у них до 70% робочого часу. Тому в результаті застосування відповідних технічних засобів і, особливо, в умовах автоматизованих систем управління має суттєво змінитися зміст праці керівників і фахівців внаслідок передачі різного роду стереотипних, малозмістовних трудових функцій машинам і відповідного підвищення в їх роботі питомої ваги елементів творчості. Встановлено також, що концентрація і спеціалізація виробництва при створенні виробничих об'єднань шляхом відповідного перегляду організаційної структури дозволяє працівникам зосереджувати увагу на більш вузькому колі питань, тим самим забезпечуючи більш глибоку, якісну їх опрацювання.
Таким чином, під впливом науково-технічного прогресу, створення нових методів і засобів праці, а також вдосконалення форм організації виробництва і управління розширюються творчі можливості керівників та спеціалістів, їх праця стає більш змістовним, все більш прибрати науковий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2 Склад службовців і зміст їх праці "
 1. 14.6 Нормування праці службовців
  становить основу індивідуального і групового планування трудомісткості робіт і чисельності працівників у межах кожного структурного підрозділу і підприємства в цілому . Разом з тим нормування дає можливість застосування прогресивних форм матеріального і морального стимулювання кожного працівника і колективу за розширення обсягу та підвищення якості виконуваної роботи. Важлива умова
 2. § 15.3. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення податкового законодавства
  склад дисциплінарного проступку і не є підставою для застосування дисциплінарної відповідальності. 1. Відомості Верховної Ради УРСР, 1971. № 50. Ст. 1007. 2. «Російська газета» від 3 серпня 1995
 3. Тарифна система
  складові: - тарифні ставки (оклади), - тарифну сітку - представляє число розрядів і якісні характеристики праці, що відносяться до кожного з розрядів; - тарифні коефіцієнти - враховують складність виконуваних робіт на основі їх тарифікації за єдиним тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників,
 4. 53. Склад персоналу підприємства
  складу підприємства (організації), що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників цього підприємства. Основними ознаками персоналу є: 1) наявність його трудових відносин з роботодавцем, які оформляються трудовим договором (контрактом). Працюючі власники і співвласники організації включаються до складу персоналу, якщо вони крім
 5. Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
  складових частин статистики фінансів. До складу загальнодержавних фондів грошових коштів в РФ входять: 1) державний бюджет; 2) позабюджетні фонди (пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд соціального страхування, фонди розвитку НДДКР та ін.) Державний бюджет - це один з найважливіших інструментів державного регулювання
 6. Контрольні питання
  склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 7. 2.1.3. Структура охорони здоров'я
  склад департаментів включаються відділи. З метою реалізації єдиної державної політики в галузі охорони здоров'я населення на всій території РФ і для вдосконалення координації діяльності органів і установ охорони здоров'я щодо забезпечення громадян медичної та лікарської допомогою закріплена курація заступниками міністра різних федеральних округів. У кожному федеральному
 8. Питання 35. Склад витрат підприємств і організацій на робочу силу
    склад витрат на робочу силу виділяють десять груп. У перші чотири групи входять витрати на оплату праці, що входять до складу фонду заробітної плати: оплату за відпрацьований час, оплату за невідпрацьований час, одноразові заохочувальні виплати, регулярні виплати в натуральній формі (на харчування, житло, паливо). У п'яту групу входять витрати підприємства з забезпечення працівників житлом:
 9. 6. Підвищити ефективність роботи урядових органів
    службовця - ледачого, некомпетентного і неефективно працюючого. Навпаки, за оцінкою БСТ, з 1967 по 1983 р. продуктивність праці державних службовців зростала в середньому на 1, 5% на рік у порівнянні з 1, 4% у приватному секторі. Зусилля щодо поліпшення роботи вже робляться на рівні федерації, штатів і міст. У 1986 р. федеральний уряд почав програму підвищення
 10. 19. РИНОК ПРАЦІ - ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ
    склад трудових ресурсів входить як економічно активне населення, так і економічно неактивне населення. Економічно активне населення - це частина населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг і включає зайнятих і безробітних. Економічно неактивне населення - це частина населення, яка не входить до складу робочої сили, включаючи осіб
 11. Тема 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
    складу національного доходу. При визначенні величини НД розрізняють чотири елементи по-факторного доходу: 1) заробітна плата - оплата найманої праці працівників і службовців з соціальними нарахуваннями (страхові платежі за працівника, соціальне забезпечення, виплати приватних пенсійних фондів); 2) рентний дохід - орендна плата за землю , житло, приміщення, обладнання, майно; 3) відсотковий
 12. Трудові відносини
    службовцями та імітують співучасть працівника у справах компанії. Це, в тому числі, включає володіння акціонерним капіталом (більше 10% працівників володіє акціонерним капіталом компаній, на яких вони трудяться). Оплата робочої сили спрямована на спонука її підвищувати загальноосвітній і професійний рівень. Так, у американців, які мають вищу освіту, рівень доходів на 60% вище, ніж у
 13. Стаття 210. Тягар утримання майна
    утримання належного йому майна, якщо інше не передбачено законом або
 14. 50. Основні соціальні характеристики праці
    склад їх трудових функцій якісно перетворюється у зв'язку із змінами виробничо-технічних складових процесу праці. Характер праці виражає особливості суспільної праці, притаманні кожній суспільно-економічній формації, і зумовлені панівною системою виробничих відносин. Тип громадської організації праці визначається способом поєднання робітників з
 15. 18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці
    службовців, надбавки до тарифних ставок, районні коефіцієнти до заробітної плати. Тарифна сітка - шкала розрядів, кожному з яких привласнений свій тарифний коефіцієнт, що показує, у скільки разів тарифна ставка будь-якого розряду більше першого. Тарифний коефіцієнт першого розряду дорівнює одиниці. Кількість розрядів і величини, відповідних їм тарифних коефіцієнтів визначаються колективним
 16. Наступна ста- тья розповідає про людей, зайнятих сбо- ром такої інформації.
    службовців Бюро статистики праці, що займаються збором інформації для розрахунку ІСЦ. Звіт про її роботу часом нагадує справжній детективний роман. Кожного місяця на своїй бувалої Малоло-ражке (3 дорожніх інциденту за після-дніе 18 місяців) вона долає око-ло 1200 км, відвідуючи до 150 торгових закладів. Її завдання полягає в зборі све-дений про ціни на самі різні предмети, а
 17. 2. Ринок праці і поведінку зарплати
    службовцями. Точка зре-ния, запропонована в цьому параграфі, полягає в тому, що внаслідок довготривалого характеру ставлення-ний між фірмами та працівниками ринок трудафункціонірует зовсім не так, як, наприклад, ри-нок свіжої риби. Довготривалі взаимоотноше-ня увазі, що зарплата змінюється не оченьбистро і не так сильно, щоб весь час підтримай-вать повну зайнятість.
 18. Список літератури
    службовців. - М.: НДІ праці, 1979. 12. Колот А.М. Мотивація персоналу. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002. 13. Колот А.М. Оплата праці на підпріємстві: організація та Вдосконалення. - К.: Праця, 1997. 14. Литовський Л.П., Махатадзе С.І. Облік руху трудових ресурсів / / Соціалістичний працю. - 1985. - № 8. 15. Мар'єнко А.В., Нагірно П.А., Савенко Л.Г. Кількісне вимірювання ефективності
 19. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
    складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники, службовці, фахівці, персонал транспорту, торгівлі, громадського харчування і т. д.). За цією таблицею можна судити про абсолютні відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної плати, так як цей показник визначається без
 20. Податок на прибуток організацій
    складі позареалізаційних витрат. 19. Витрати платника податку на придбання (виготовлення) призів, які вручаються переможцям розіграшів таких призів під час проведення масових рекламних кампаній, здійснені ним протягом звітного (податкового) періоду, для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються в розмірі: 1) фактично зроблених витрат; 2) не більше 1% витрат
© 2014-2022  epi.cc.ua