Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

7.3 Сутність і завдання наукової організації праці службовців

Наукова організація праці службовців значною мірою грунтується на тих же поняттях і принципах, що і НОТ робітників. Разом з тим необхідно враховувати ряд істотних особливостей, пов'язаних зі специфікою змісту, предмета, продукту і засобів праці службовців на відміну від праці робітників.
Стосовно до праці службовців у складі виробничих колективів наукової слід вважати таку організацію їх праці, яка грунтується на використанні досягнень науки і передового досвіду, а також наявних або доступних до застосування технічних засобів; дозволяє найкращим чином встановлювати і постійно удосконалювати взаємодію службовців між собою і робітниками, а також з використовуваними засобами в процесі здійснення функцій управління та інженерно-технічного забезпечення виробництва, тим самим створюючи умови для підвищення ефективності праці службовців (як в індивідуальному, так і в колективом плані) при збереженні їх здоров'я і працездатності, для поліпшення результатів діяльності всього колективу, підвищення його конкурентності і прибутковості в умовах ринку.
Виходячи із прийнятого визначення, НОТ службовців включає в себе науково обгрунтоване рішення наступних взаємопов'язаних питань:
? поділ праці службовців та їх кооперація як у масштабі всього виробничого колективу, так і в межах кожного з його ланок;
? підбір і розстановка кадрів службовців та забезпечення необхідної кваліфікації їх у відповідності з посадовими обов'язками;
? організація процесів діяльності службовців у складі виробничого колективу по управлінню ним і за його інженерно-технічного забезпечення;
? організація та оснащення робочих місць службовців;
? створення сприятливих умов праці службовців;
? нормування праці службовців;
? оцінка індивідуальної та колективної праці службовців;
? стимулювання праці службовців.
Наведений перелік питань, що становлять зміст НОТ службовців, визначає і коло взаємопов'язаних завдань і напрямків роботи у цій галузі.
Науково-обгрунтоване рішення задачі розподілу праці службовців та їх кооперації полягає в найбільш доцільному розмежування посадових обов'язків працівників і функцій структурних підрозділів, що забезпечує ефективну взаємодію їх в процесі управління виробничим колективом і його інженерно-технічного забезпечення.
Цій меті покликані служити міжгалузеві, галузеві та місцеві нормативні матеріали (включаючи стандарти підприємства), які регламентують формування організаційних структур управління, положення про структурні підрозділи та зміст праці службовців.
Завдання підбору і розстановки кадрів службовців вимагає ретельного, всебічного і систематичного вивчення ділових та особистих якостей кожного працівника, а для забезпечення їх відповідності пропонованим вимогам необхідна система постійного підвищення кваліфікації керівників, фахівців і технічних виконавців із застосуванням відповідних навчальних програм, навчальних посібників, а також методичних вказівок з організаційних форм і технічного оснащення навчального процесу.
Організація процесів праці службовців полягає в проектуванні та впровадженні раціональних систем і методів виконання покладених на них функцій з урахуванням застосування необхідних технічних засобів і автоматизованих систем управління. Це завдання змикається із створенням прогресивної технології управління у формі відповідних процедур, а також алгоритмів і програм для машинних операцій і операційних карт або інструкцій - для трудових і машинно-трудових операцій.
Для вирішення завдання раціональної організації та оснащення робочих місць службовців використовуються типові рішення як щодо компонування робочих місць в цілому, так і по окремих їх елементам стосовно кожної посади або групи посад. Основна вимога організації робочого місця службовця - комплексне забезпечення його всім необхідним для виконання покладених на нього посадових обов'язків - офісними меблями, обладнанням, засобами обчислювальної, документаційною та відео-комунікаційної техніки, матеріалами, документами.
Поряд із загальними заходами щодо створення сприятливих умов праці для всіх працюючих, встановлюються специфічні для службовців санітарно-гігієнічні та фізіологічні, естетичні та соціально-психологічні вимоги і норми.
Рішення завдання нормування праці службовців полягає в забезпеченні можливості науково-обгрунтованого підходу до визначення необхідної чисельності цих працівників і необхідних витрат часу на виконувані ними роботи. З цією метою розробляються і затверджуються для застосування міжгалузеві, галузеві та місцеві нормативні матеріали: нормативи чисельності і службовців, норм обслуговування і числа підлеглих, норм часу на окремі види робіт.

Оцінка індивідуальної праці службовців полягає у визначенні обсягу, повноти, якості та своєчасності виконання покладених на них посадових обов'язків, включаючи разові доручення і завдання. Діяльність колективу службовців структурного підрозділу оцінюється як з точки зору обсягу та якості виконаної роботи в порівнянні з встановленими завданнями, так і за впливом на відповідну сторону діяльності всього підприємства або об'єднання.
Завдання стимулювання праці службовців включає розробку нових систем матеріального і морального заохочення ефективності роботи як окремих працівників, так і колективу структурних підрозділів на основі використання ринкових механізмів.
Зазначені напрями роботи з наукової організації праці службовців тісно пов'язані між собою, а також з іншими напрямами підвищення ефективності управління виробничим колективом.
Склад функцій управління виробничим колективом, встановлений згідно з його цілями і завданнями, є вихідним моментом при визначенні змісту праці службовців. На цій основі вирішуються питання побудови та вдосконалення організаційної структури виробничого об'єкта і пов'язаних з нею форм поділу праці та кооперації працівників, а також їх інформаційного забезпечення.
Завдання комплектування та раціонального використання кадрів службовців вирішується у взаємозв'язку з формами поділу праці та кооперації, а також із заходами з соціального розвитку колективу.
Організація процесів праці службовців з виконання функцій управління виробничим колективом спирається на раціональні форми поділу праці та кооперації, на вдосконалення інформаційного та документального забезпечення, а також на розвиток машинізації процесів управління і застосовуваних засобів праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3 Сутність і завдання наукової організації праці службовців "
 1. 14.6 Нормування праці службовців
  завдання та особливості методики нормування праці. Одна з головних завдань нормування праці службовців - поставити заслін необгрунтованого зростання їх чисельності, виявляти надмірність в штатах, в той же час не допускаючи виникнення вузьких місць на тому чи іншому ділянці управлінської та інженерної роботи. Вирішення цього завдання вимагає широкого використання прогресивних методів нормування. Велике
 2. 2. Предмет економіки праці
  сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5) розгляд організації оплати праці, її форм і систем, диференціації заробітної плати, обумовленої як якісними особливостями робочої сили, так і відмінностями у
 3. 15.1 Зміст роботи з впровадження НОТ службовців
  завдань і масштабів дослідження з урахуванням доцільності та економічності застосування того чи іншого методу. (Див. рис. 15.3). При проведенні вивчення трудового процесу службовців рекомендується керуватися класифікацією витрат робочого часу (ріс.15.4). Всі робочий час службовців ділиться на час роботи і час перерв. Час роботи - це період, протягом якого службовці виконують
 4. Тарифна система
  організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, визначається на основі єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери, встановленої федеральним законом. Тарифна система оплати праці працівників інших організацій може визначатися колективними договорами, угодами з урахуванням єдиних тарифно-кваліфікаційних довідників і державних гарантій з оплати
 5. 18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці
  науково-технічному прогресу, розвитку підприємництва, впровадження прогресивних форм організації праці та виробництва. До числа основних елементів тарифної системи відносяться: тарифні сітки, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники, посадові оклади, тарифні довідники посад службовців, надбавки до тарифних ставок, районні коефіцієнти до заробітної плати. Тарифна сітка
 6. Зміст проблеми вартості
  сутність; Це ключовий і найскладніший етап. Те чи інше визначення вартості предопреде-ляє зміст усіх наступних висновків. Більше того, вся подальша робота, не втрачаючи свого творчого характеру, перетворюється, між тим, в чисто технічну по суті: визначивши сутність вартості, ми втрачаємо «свободу волі» - вимушено підкоряємося об'єк-єктивні внутрішній логіці прийнятої концепції, що не
 7. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 8. Складність вирішення проблеми вартості
  сутності вартості, а раз так, то проблема таки су-суспільством! Масштаб складності рішення проблеми вартості можна проілюструвати прикладом. Якщо окремих припущень стародавніх, головним чином, Аристотеля, то загадка вартості саме як наукова проблема була вперше усвідомлена в другій поло-вині XVII в. Приблизно в той же час Ньютон сформулював закон всесвітнього тяжіння і тим самим
 9. Список літератури
  організації праці, виробництва і управління на підприємстві. - М.: НДІ праці, 1970. 18. Методичні основи нормування праці робітників у народному господарстві. - М.: Економіка, 1987. 19. Методи і засоби підвищення трудової активності робітників на капіталістичних підприємствах (Великобританія, США). - М., - 1989. 20. Наукова організація праці в управлінні виробничим колективом.
 10. 7.4 Принципи наукової організації праці в управлінні виробничим колективом
  завдань і функцій. Кібернетичні аспекти передбачають вдосконалення системи управління виробничим колективом шляхом оптимізації процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на основі використання зворотних зв'язків, виявлення неефективних ланок, розробки відповідних алгоритмів. Технічні аспекти припускають виявлення та реалізацію можливостей ефективного
 11. 14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців
  задач нормування праці службовців вимагає подальшої розробки теоретичних і методологічних проблем, розширення масштабів нормативно -дослідної роботи в цій
 12. 88. Управління персоналом в організації
  сутності управління персоналом, його виникнення, зв'язки з іншими науками і напрямами науки про управління, з'ясуванні лежать в основі управління персоналом ідей і цілей. Зокрема, філософія управління персоналом розглядає процес управління персоналом з логічною, психологічної, соціологічної, економічної, організаційної та етичної точки зору. Філософія управління персоналом
© 2014-2021  epi.cc.ua