Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 7.2. Зміст і порядок укладення договору на проектно-вишукувальні роботи

Передпроектні роботи починаються з оформлення замовником (інвестором) інвестиційної ідеї. Це сама неформальна фаза інвестиційного циклу, що має характер дослідження, на якій замовник формулює кінцеву мету докладання інвестицій: що, де і коли він має намір замовити і побудувати. Поступово ця ідея "обростає" кількісними і якісними параметрами у вигляді техніко-економічних показників майбутнього об'єкта: потужності (пропускна здатність, місткість), переліку та обсягу продукції, що випускається, архітектурно-планувальних і конструктивних характеристик (поверховість, будівельні обсяги, каркасно-панельне або монолітне виконання), екологічної характеристики потрібних термінів будівництва. Всі ці об'ємні дані дозволяють замовнику самому визначити укрупнено (за питомими і аналоговим показниками) вартість робіт, обладнання та потребную суму капітальних вкладень. Замовник зіставляє їх зі своїми реальними джерелами фінансування, досліджує ефективність інвестицій з урахуванням фактора часу, уточнює зазначені об'ємно-конструктивні та якісні характеристики і оформляє їх у вигляді обов'язкового завдання на проектування, з яким він починає найперші ділові переговори з генеральним проектувальником.
На цій стадії замовник великого й складного об'єкта замовляє генеральному проектувальнику за окремим договором техніко-економічне обгрунтування, мета якого - довести технічну можливість та економічну доцільність будівництва об'єкта, знайти його найбільш ефективний варіант. Якщо це ТЕО замовник стверджує, то доля будівництва вирішена позитивно. Замовник запрошує даного проектувальника, який представляє свої умови (ціна, терміни, розрахунки тощо) у вигляді проекту договору на виконання проектних робіт і окремо перелік потрібних вихідних даних замовника для проектування з урахуванням специфіки кожного об'єкта. Для не дуже досвідчених замовників розробка цих вихідних даних представляє значні технічні труднощі, вони не вкладаються в терміни їх видачі, що автоматично відсуває початок проектних робіт. Іноді досвідчений проектувальник в своїх же власних інтересах сам розробляє ці вихідні дані та узгоджує їх із замовником.
Етапи підготовки і укладення договорів на проектування представлені на рис. 7.1, а їх типове зміст наводиться в табл. 7.1.

Рис.

7.1. Схема підготовки та укладання договору на виконання проектних робіт


Таблиця 7.1
Типове зміст договорів на виконання проектних робіт

№ п / п Найменування розділів договору Рекомендований вміст Примітка
1 2 3 4
  Преамбула Повний юридичний найменування сторін та їх статус В подальшому тексті договору вони іменуються "Замовник" і "Підрядник"
1 Предмет договору Розробка і розмноження в чотирьох примірниках проектно-кошторисної документації на види робіт по об'єкту згідно із завданням на проектування за дод. 1 до договору Завдання заздалегідь представляється замовником. Додаткові роботи понад завдання, пов'язані із зміною технічних умов, вихідних даних і т. п., що виникають в процесі роботи, оформляються і оплачуються Замовником за додатковою угодою до цього договору
2 Вартість робіт і порядок розрахунку 2.1. Оплата робіт за ціною відповідно до кошторису, погодженої з Замовником. Всього р., У тому числі ПДВ 20% р.

2.2. Оплата робіт Замовником у строки та в обсягах згідно з календарним планом (додаток 3).

2.3. Перерахування протягом 15 днів після підписання договору авансу в розмірі% від суми договору.

2.4. Приблизна вартість робіт (ГК РФ, ст. 709, п. 4), що підлягає перерахуванню відповідно до зміни ціноутворюючих факторів (індексів регіонального центру з ціноутворення) на момент оплати будь-якого виду, за винятком попередніх платежів.

2.5. Оплата додаткових примірників проектно-кошторисної документації (понад 4 екз.) Замовником понад суму договору


Як варіант сума авансу може бить100%, тобто повна передоплата

Як варіант ціна робіт може бути твердою
3 Порядок здачі та приймання робіт 3.1. Передача проектних робіт з накладної та акту здачі-приймання, що підписується обома сторонами

3.2. При припиненні робіт за ініціативою Замовника призупинення роботи Підрядником і обов'язковий у 10-денний термін облік всіх неоплачених робіт, оформлення їх протоколом і пред'явлення Замовнику
Повний або часткова відмова від приймання повинен бути мотивований Замовником.


Після повного розрахунку сторони складають протокол про розірвання договору.
4 Терміни виконання робіт 4.1. Визначення термінів початку і закінчення виконання робіт та їх оплати за календарним планом робіт (додаток 3)  
5 Відповідальність сторін 5.1. Майнова відповідальність обох сторін за невиконання зобов'язань за договором відповідно до чинного законодавства (за винятком випадків, коли це є наслідком форс-мажорних обставин).

5.2. Усунення дефектів за визнаними зауважень Замовника за свій рахунок і в строки, про які домовилися двостороннім протоколом.

5.3. Вирішення спорів за цим договором в арбітражному суді
 
6 Інші умови 6.1. Подання Замовником в термін до «__» ___200_ р. вихідних даних для проектування (дод. 4).

6.2. При невиконанні Замовником вимог пп. 2.3 і 6.1, появі додаткових робіт і зміні умов проектування, продовження терміну робіт або розірвання Підрядником договору в односторонньому порядку.

6.3. Передача Замовником за участю Підрядника проектної документації до органів держнагляду і держекспертизи
 
7 Термін дії договору та юридичні адреси сторін 7.1. Термін дії договору: початок - з моменту підписання; закінчення - після повного виконання зобов'язань сторін і повного розрахунку.

7.2. Адреси та розрахункові рахунки
 
8 Програми, що є невід'ємними частинами договору 8.1. Завдання на проектування.

8.2. Кошторис на виконання робіт.

8.3. Календарний план робіт.

8.4. Перелік вихідних даних
Зразки цих додатків через обмеженість обсягу не наводятьсяПідрядник

___

___
Замовник

___

___

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 7.2. Зміст і порядок укладення договору на проектно-вишукувальні роботи "
 1. § 7.3. Планування виробничої та фінансової діяльності в проектних організаціях
  Раніше в п'ятирічних і річних планах розвитку народного господарства планувалися для кожної галузі капітальні вкладення, будівництво і введення об'єктів. По всіх цих об'єктах з випередженням на 1-2 роки проектним інститутам планувалося їх проектування у вигляді титульних списків, що складалися з замовлення »піками. Після узгодження з Держпланом і затвердження залишилися в них об'єкти проектування
 2. § 8.1. Нова роль договорів підряду в умовах ринкової економіки
  Договір підряду - це єдиний правовий документ, що визначає права, обов'язки та господарські взаємовідносини численних замовників і підрядників протягом тривалого періоду підготовки і здійснення будівництва. Договори підряду в нових умовах за їх ролі, змісті) та порядку укладення найістотнішим чином відрізняються від договорів періоду планової економіки, і ці
 3. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
  До будівництва відноситься діяльність: 1) організацій, що здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; 2) організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; 3) організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; 4) проектно-вишукувальних організацій; 5) організацій,
 4. Регулювання трудових відносин в Росії
  У Росії трудові відносини покликаний регулювати Закон РФ « Про колективні договори і угоди »від 11 березня 1992 р. У ньому регламентуються основні правила ведення колективних переговорів, порядок укладання колективних договорів і угод, тобто документів, що регулюють відносини між роботодавцями та найманими працівниками. Закон вперше в Росії визнав право роботодавця та працівників
 5. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  Проектний аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 6. 53 ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ
  Договір - згода двох або декількох осіб про визначення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків . Являє собою юридичний документ, що встановлює права та обов'язки сторін. Договір включає три стадії: укладення, виконання та припинення договору. На всіх цих стадіях відповідно до норм закону та звичаями ділового обороту повинні бути прийняті сутність договору,
 7. 107. Проектне фінансування
  Проектне фінансування-сучасна форма довгострокового міжнародного кредитування. Специфіка проектного фінансування полягає в тому, що основні етапи інвестиційного циклу пов'язані між собою і входять у компетенцію певного банківського синдикату, очолюваного банком-менеджером. Банк, організуючий проектне фінансування, виділяє шість етапів інвестиційного циклу: 1. Пошук
 8. 12. Система і зміст договорів по операціях з нерухомістю
  У цивільному праві договір являє собою угоду двох або більше осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків Договір - це цивільні правовідносини; це документ, в якому викладається зміст угоди, він укладається у письмовій формі Договір дозволяє врахувати основні особливості, які виникають при взаємовідносини сторін
 9. 18. Укладення договору про іпотеку
  Порядок укладення договору про іпотеку визначено у Федеральному законі «Про іпотеку (заставі нерухомості)» (в ред. Федеральних законів від 30.12.2004 р № 216-ФЗ). Договір про іпотеку укладається з дотриманням загальних правил Цивільного кодексу Російської Федерації про укладення договорів та положень вищезгаданого закону № В договорі про іпотеку вказується предмет іпотеки його оцінка, сутність розмір і
 10. § 4. БУДІВНИЦТВО
  До будівництва відноситься діяльність: організацій, що здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; проектно-вишукувальних організацій; організацій, що здійснюють
 11. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
  Під проектом в широкому сенсі розуміється комплекс дій (робіт, послуг, придбань, управлінських операцій і рішень), спрямованих на досягнення сформульованої мети. У більш вузькому значенні проект можна розглядати як комплект документів, що містять формулювання мети майбутньої діяльності та визначення дій, спрямованих на її досягнення. Інвестиційний проект визначається як
 12. § 6.3. Склад та порядок підготовки проектної документації
  Підготовка проектної документації здійснюється у відповідності зі СНиП 11-01-95 "Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд". Проектну документацію розробляють проектні, проектно-будівельні організації та інші юридичні і фізичні особи, які мають ліцензію на право виконання проектних
 13. Тема 12. Зарубіжний досвід підакцизного оподаткування
  Введення 1. Сутність і сучасне значення підакцизного оподаткування в зарубіжних країнах. 2. Особливості підакцизного оподаткування в США та Німеччині. 3. Особливості підакцизного оподаткування в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику принципів
 14. Стаття 5. ГРОМАДЯНСТВО (ЮРИСДИКЦІЯ)
  5.1. Громадянином вважається людина, що уклала з державою договір про громадянство. 5.2. Юридична особа вважається які під юрисдикцією держави, якщо воно уклало з державою договір про юрисдикції. 5.3. Договір про громадянство (юрисдикції) діє протягом обумовленого в договорі строку за умови, що відповідна особа вчасно сплатило передбачений договором
© 2014-2022  epi.cc.ua