Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Чи слід вносити ізмененіяв антитрестовских політику?


Розглядаючи можливі зміни в антітрестов-ської політиці, природно почати з економічних
Вікно 14-2. Вказівки щодо злиття, концентрація ринку і прохолодні напої
У 1986 р. FTC піддала критиці намітилися сліяніякомпаній «Кока-кола» і «Доктор Пеппер», «Пепсі-ко-ла» і «Севен ап» на тій підставі, що обидва ці злиття, по всій ймовірності, сприяли б ослабленіюконкуренціі на ринку прохолодних напоїв. Еторешеніе було прийнято відповідно до правил длягорізонтальних злиттів, викладеними в даних указу-пах зі злиття.
У вказівках спеціально обмовляється, що для виміру ступеня концентрації ринку буде іспользованіндекс Хиршмана - Херфіндаля (HHI). HHI рассчіти-ється як сума квадратів ринкових часток всіх фірмв галузі. Так, якщо в галузі існують тільки двефірми і частка кожної становить 50%, то значення ін-дексу одно 5000 (502 + 502). Але якщо частка однієї фір-ми становить 80%, а другий - тільки 20%, то значеніеіндекса в цьому випадку дорівнює 6800 (802 + 202). Та-ким чином, індекс приймає більше значення тоді, коли в галузі має місце нерівномірний розподіл ня фірм за їх розміром. Індекс приймає меньшіезначенія, коли в галузі існує багато фірм. На-приклад, якщо в галузі є три фірми і частка каж-дой становить 33%, то значення індексу одно 3267 (ЗЗ2 + ЗЗ2 + ЗЗ2); якщо в галузі 10 фірм і частка каж-дой становить 10%, значення індексу одно тільки 1000 (10 х 102). Таким чином, чим менше фірм в галузі чим сильніше в ній домінують дуже небагато з іхчісла, тим вище показник концентрації, розрахований-ний на основі HHI.
Вказівки щодо злиття встановлюють критерій, при-ведений в табл. 140-1. Як показано в таблиці, ніж ви-ше значення HHI і його приріст у результаті данногосліянія, тим більше вірогідність того, що такі слія-ня будуть оскаржуватися.
Давайте подивимося, як наведені в табл 140-1норматівние показники можуть бути застосовані в слу-чаї намічалися злиттів у галузі по производствупрохладительных напоїв. Початкову (до злиття) зна-чення HHI в цій галузі дорівнювало 2510, так що в га-лузі рівень концентрації з самого початку був висо-ким. Частка компанії «Кока-кола» на ринку составляла40%, а «Доктор Пеппер» - 6,5%. Таким чином, вкладетіх двох компаній в початкові значення HHI склад-
ТАБЛИЦЯ 14O-1. Значення HHI після злиття
Менше 1000
Понад 1800
1000-1800
Висококонцентріро-ванний ринок
Оспаріваютсятолько ті слія-ня, в результатекоторих пріростHHI составляетпо меншою мере50 пунктів
Слабоконцент-рірованнийринок
Нікакіесліянія неоспаріваемих
Среднеконцентріро-ванний ринок
Оспаріваютсятолько ті слія-ня, в результатекоторих пріростHHI составляетпо меншою мере100 пунктів
лял: 402 + 6,52=1642 пункту . У разі злиття їх частка ринку склала б 46,5%, а їх внесок в кінцеве (по-сле злиття) значення HHI - 46,52=2162 пункту. Слі-яние фірм «Кока-кола» і «Доктор Пеппер», отже, призвело б до зростання індексу HHI на 520 (2162 -1642) пунктів (з 2510 до 3030). Це намічалося слія-ня виразно виходило за рамки нормативних показ-ників, що містяться в даних вказівках.
Точно так само ви повинні зуміти показати, що наме-чавшееся злиття компаній «Пепсі-кола», що мала до-лю в 28%, і «Севен ап», що мала частку в 7%, увелічілоби значення HHI на 392 пункту. Таким чином, в ре-док обох злиттів завідомо були б нарушенинорматівние вимоги, що містяться в даних указу-пах. Чому ж у такому разі «Кока» і «Пепсі», знаяоб цьому, першою справою зробили ці спроби до слі-янію? Та тому, що адміністрація Рейгана до етогобезуспешно намагалася перешкодити ряду інших злиттів, які також завідомо порушували нормативні вимоги-вання даних вказівок.
Примітка. Для отримання додаткової інформації про на-меча злиттях в галузі з виробництва прохладітель-них напоїв і даних, що використовуються тут для розрахунку значень HHI, см; «It's Still a Free-for-All on the Soda Shelf», BusinessWeek, July 7 , 1986, p. 37.

Наслідків діяла політики. Для оценкіетіх наслідків необхідно поставити запитання що б-ло б в економіці США без антитрестівського за-- ства? Це важкий для детального ответавопрос, однак дуже ймовірно, що при отсутствііантітрестовскіх законів фірми набагато частіше встуила-пали б у угоди з метою встановлення фіксованих цін і було б більше злиттів междуконкурентамі, що призводять до монополії чи почтімонополіі. Як було показано в попередніх гла-вах, фірми в галузі зацікавлені в різногороду об'єднаннях, що дозволяють обмежувати об'єк-
ем випуску і встановлювати ціни вище велічіниіздержек. Численні картелі, существовав-рілі в економіці США в минулому столітті, і послідовно-вавшие за ними масові злиття подтверждаютданний теоретичний висновок.
Порівняння з зарубіжним досвідом в цілому такжеподтверждают цей висновок. Антитрестовская політи-ка донедавна мала відносно не-велике значення поза межами Сполучених Шта-тів. Уряди інших країн прагнули занятьболее м'яку позицію стосовно злиттями картельних угод. У країнах «Спільного

ринку» в даний час формально существуютантітрестовскіе закони. У Канаді, Великобританії, Західній Німеччині і низці інших країн антітре-стовская політика набуває все більшого значен-ня, але проведення її в життя, по амеріканскіммеркам, здійснюється не настільки енергійно, в част-ності тому, що там не дозволені приватні доль-ні процеси. Уряди деяких країн всееще займають м'яку позицію по відношенню ксвоему внутрішнім виробникам з метою витес-нання з ринку закордонних конкурентів і дають можливість внутрішнім фірмам діяти по-добно монополіям. Таким чином, не дивно, що закордонні фірми часто практикують угоді-ня про підтримку фіксованих цін і другіемери, які носили б незаконний характер висловах американських антитрестовских законов.Неудівітельно також, що злиття були Найбільш важливий причиною зростання концентрації поза преде-лов Сполучених Штатів.
Серед економістів мало хто сумнівається в тому, що закони, спрямовані проти встановлення іподдержанія фіксованих цін, мали благотвор-ні наслідки. Але деякі стверджували, що ан-тітрестовская політика, навіть при адміністрацііРейгана, була надмірно зосереджена на тому, що-б перешкодити процесу концентрації серед фірмСША. Це твердження викликає два заперечення.
Обсяг випуску
По-перше, вимога суворо дотримуватися антітре-
стовское законодавство часто ігнорує фактсуществованія конкуренції із зарубіжними фір-мами. Наприклад, в США є лише три веду-щие фірми з виробництва автомобілів, але оністалківаются зі значним числом зарубежнихконкурентов. Якщо прийняти в розрахунок іностраннихконкурентов, це дає зовсім іншу картінуринка; проблеми, пов'язані з ростом концентрації-ції внутрішнього ринку, на цьому тлі виглядають го-раздо менш серйозними. У вказівках по сліяніюподчерківается, що Міністерством юстиції та FTCбудет братися до уваги факт существова-ня конкуренції із зарубіжними фірмами (підви-щення рівня концентрації ринків за кордоном), проте деякі стверджують, що ці учрежденіяілі суди не приділяють достатньої уваги етомуфактору.
По-друге, навіть якщо зросла концентрація іпріводіт до зрушення у бік монопольного ценооб-разования, вона могла б бути доброчинної з пози-ції суспільства в тому випадку, якби способствоваласніженію витрат. На рис. 14-3 показана кріваядолгосрочних граничних витрат LMC конкурен-тної галузі. Рівновага в умовах совершеннойконкуренціі досягається в точці E, відповідаю-щей обсягом випуску Qc і ціною Рс. Тепер припускає-ложим, що в результаті процесу злиттів отрасльпревращается в монополію і злилися воедінофірми діють більш ефективно. Ми показуючи-ем це за допомогою зсуву вниз кривої долгосроч-них граничних витрат в положення LMC. По-кільки галузь тепер є монополією, слив шиеся воєдино фірми максимізують свої при-чи шляхом зменшення обсягу випуску до QM, гдеMR=LMC. Покупці відчувають на собі ростцени з Рс до Рм, і їх положення явно ухудшается.Размер чистої втрати надлишку для споживачів
РІС. 14-3. Процес монополізації, супроводжується зниженням витрат. Розглядати галузь спочатку являетсяконкурентной з постійними витратами наодиницю продукції. Початкове положення одно-весия досягається в точці E, в якій пересека-ються криві пропозиції (LMC) і попиту (D). Потім галузь монополізується. Це сніжаетее довгострокові середні і граничні іздержкідо величини LMC і визначає обсяг виробництва в точці E '. Величина чистих втрат для про-вин з зв'язку із зростанням ціни з Рс до Рм дорівнює сумі до-ється площі трикутника А, але в наявності і чи-стий виграш у розмірі площі В в силу того, що випуск QM тепер проводиться з більш низ-кими витратами. У даному випадку суспільство вцілому виграє від монополізації, так як Впревосходіт А
визначається площею трикутника, позначення-го через А7.
Однак це ще не кінець історії: втрати поку-Патель компенсуються економією на іздержках.Велічіна середніх витрат у розрахунку на едініцупроізводімой продукції впала з LMC до LMC, такчто величина загального зниження витрат у розрахунку весь обсяг випуску QM дорівнює площі фігу-ри, позначеної через В. Отримана в результатесніженія витрат економія, яка представля-ет собою: монопольний прибуток, є такжеекономіей і з позицій суспільства, оскільки дляпроізводства випуску QM тепер потрібно меньшересурсов. У силу того що на рис. 14-3 площа вбольшой площі А, представлений тут процессмонополізаціі, виключно тому, що він зі-провождается зниженням витрат, фактично за-ключает в собі потенційну можливість чістогопріроста добробуту суспільства в целом8.
Таким чином, якщо в деякому особливому случаемонополізація призводила б до значної еко-номии витрат, то антитрестовські закони могліби стати перешкодою в здійсненні соціальножелательних змін. Міністерство юстиції іFTC враховують факт подібного зниження іздер-жек при прийнятті ними рішень про злиттях, одна-ко суди незмінно відмовлялися це робити на томоснованіі, що в антитрестовских Законі йдеться конкуренції, а не про соціальне благополуччя.
З іншого боку, деякі наблюдателіутверждалі, що антитрестівська політика в останніми роками стала вже дуже багато уваги уделятьсугубо економічних цінностей. Для порівняння: В1962 р. з приводу судової справи про злиття, в кото-ром брали участь дві фірми, які володіли цепочкаміобувних магазинів, Верховний суд США постанови на-віл9:
Безсумнівно, деякі з результатів деятельностібольшой інтегрованої ланцюга магазинів вигоднипотребітелям. Розширення їх діяльності не можетбить визнано протизаконним через те, що етоможет зробити негативний вплив на дрібні незави сімие магазини. Закон Клейтона захищає конкурен-цію, а не конкурентів. Але ми не можемо не понятьжеланіе Конгресу сприятиме конкуренції по-засобом захисту життєздатних, малих, знаходячи-гціхся в муніципальній власності підприємств.
7 Загальна величина втрати надлишку для споживачів, обумовлена ро-стом ціни з Рс до Рі, дорівнює площі фігури РМЕ'ЕРС. Але монопо-лія отримує як прибутку величину, рівну площі прямоуголь-ника P ^ 1FP0. Віднімаючи величину цієї передачі частини надлишку для потре-бителей на користь монополіста, ми отримуємо величину чистої втрати з-лишку для споживачів, рівну площі трикутника Л
8 Чи розглядає суспільство дана зміна в якості реального ви-ігриша залежить від тою, як воно оцінює співвідношення між величи-ною втрат для споживачів і величиною виграшу для монополіста.
'Brown Shoe Co., Inc. v. United States, 370 US. 294 (1962).
Конгрес розцінив, що випадкові більш високі з-тримки і ціни могли з'явитися результатом поддержкісуществованія фрагментарних галузей і ринків. Онвинес рішення щодо цих конкуруючим позиціям впользу децентралізації. Ми повинні дати позитивний ную оцінку цьому рішенню.
Чи входило це в намір Конгресу чи ні, нополітіка в частині злиттів і антитрестівська полі-тика в цілому далеко пішли від сентиментів, прису-щих цьому рішенню. Ті, хто вважає, що, «чемменьше, тим краще» як за соціальними, так і пополітіческім міркувань, жалкують про це від-ході.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи слід вносити ізмененіяв антитрестовских політику? "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. СТАРІННЯ
  Але насправді вибухова частина вулкана, розігрівається демографією, полягає в старінні світового населення. Виникає новий клас людей. Вперше в історії наші суспільства будуть мати дуже велику групу економічно пасивних літніх людей, заможних виборців, що вимагають дорогого соціального обслуговування, такого, як медичне, і одержують більшу частину свого доходу від
 3. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Те, що треба зробити, настільки ж ясно з економічного боку, як неясно в політичному сенсі. Демократіям найгірше вдається політичне рішення окремих питань, де великі групи виборців борються за перерозподіл доходів (71). Ті, хто краще за всіх знайомі з політикою, наші обрані політичні діячі, завжди прагнуть виключити престарілих з бюджетних скорочень; вони вже вирішили,
 4. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
    Є цілий ряд сил, що підтримують існування соціальних систем. Дві з них - це мова і релігія, але їх недостатньо, як можна бачити на Близькому Сході, де араби говорять однією мовою, мають одну релігію, належать до однієї і тієї ж етнічної групи, але поділяються на численні ворогуючі держави. Навпаки, в Китаї найбільш численна однорідна група людей становила
 5. МРІЯ?
    Якщо не хочуть створити нових внутрішніх ворогів замість старих зовнішніх ворогів, як об'єднуючої сили для подолання внутрішньої фрустрації, то суспільство потребує деякої всеосяжної мети, до якої всі можуть прагнути, працюючи для створення кращого світу. У минулому такі мрії були у тих, хто вірив у соціалізм або в державу загального добробуту. Ці системи обіцяли краще життя
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
    Буржуазна економічна література США віддавна відрізнялася низкою особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі
 7. § 18. Сутність і структура ринку
    Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 8. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
    Сутність і структура національного ринку. Попит і пропозиція, механізм їх збалансованості Сутність і структура національного ринку. До основних елементів сучасного регульованого ринку ставляться ринки предметів споживання, засобів виробництва; платних послуг; робочої сили; капіталів; валюти, грошей і цінних паперів; науково-технічних розробок та інформації; ринок нерухомості, що є
 9. Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе
    Про Зовнішній ефект має місце завжди, ко-ли дії деякого домашнього хозяйстваю фірми безпосередньо впливають на з-тримки або вигоди будь-яких інших домаш-них господарств або фірм і коли ці Побічніефекти не знаходять повного відображення в ри-нічних цінах. Забруднення навколишнього середовища - це наіболееочевідний і важливий приклад зовнішнього еффектаРассмотрім хімічну компанію, яка
 10. Глава 14. Государствоп проблемамонополій
    9 січня 1982 на першій сторінці «Нью-Йорктайме» з'явилося повідомлення: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ ВИІГРИВАЮТТЕЛЕФОННИЙ ПРОЦЕС, ПРИПИНЯЮТЬ ДЕЛОПЮТІВ Ай Бі Ем; РОЗДІЛЕННЯ AT & T, В КОРНЕІЗМЕНЯЮЩЕЕ ОБЛИК ОТРАСЛІСегодня завершився антитрестовский судовий про-цес, який вело Міністерство юстиції протівАмеріканской телефонного та телеграфної компанії (AT & T), її згодою відмовитися від 22 компаній
© 2014-2022  epi.cc.ua