Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Побудова економіческіхзавісімостей


Економічні теорії пророкують загальні взаємозв'язку, які повинні дотримуватися між еко-номічного змінними. Для перевірки етіхпрогнозов і для вимірювання тих економічних за-
19 Для любителів математики: головою темп інфляції може бути рас-лічений за формулою [(1,004 I) 12 - 1] х 100%, яка є частнимслучаем формули, наведеної у виносці 18.
20 Інша корисна формула розбиває темп приросту номінального ВНПна складові частини. Як ми вже відзначали, зміни номінальногоВНП відображають зміни як пен, так і обсягу реального випускаВираженний в термінах темпів приросту темп приросту номінально-го ВНП дорівнює темпу інфляції (измеренному через темп приросту деф-лятора ВНП) плюс темп приросту реального ВНП. Так, якщо реальнийВНП зростає темпом 2% в гад, а дефлятор ВНП 3% на рік, то номіналь-ний ВНП збільшується при цьому на 5%.
33
закономірностей, які при цьому можуть виник-нути, використовуються фактичні дані Наприклад, теорія може передбачити, що падіння цін на ри-бу призведе до зростання споживання рибних продук-тоа Для перевірки цього прогнозу можна вико-ти фактичні дані і, якщо прогноз окажетсяверним, виміряти, наскільки зросте потребленіепрі зниженні цін. У цьому параграфі ісследуетсяпроблема використання фактичних даних длярешенія завдань такого роду і обговорюється обмеженість наших можливостей при побудові обо-бщающіх економічних закономірностей.
Тимчасові ряди і пространственниевиборкі
Дані, наведені в табл. 2-7, являють собою тимчасові ряди значень реального і номінального ВНП в різні роки.
Про Часовий ряд представляє собою наборпоказателей вимірювання змінної в различ-ні моменти або інтервали часу.
Форма подання окремих часових рядовможет бути табличній, як в табл. 2-7, або графи-чеський, як на рис. 2-321. Тренди та інші характе-ристики рядів зазвичай краще видно на графіку, ніж в таблиці. Наприклад, на рис. 2-3 отчетлівовідно падіння реального ВНП в 1982 р. З іншогобоку, точні значення даних (як значення ре-ального ВНП в 1982 р.) легше прочитати в таблиці.
Інтерпретація графіків економічних даннихможет виявитися непростою справою, оскільки про-стие зміни в подачі інформації важко визна-ділити на око. На рис. 2-4 зображені в точності ж самі дані, що і на рис 2-3, тільки прісільном збільшенні масштабу по вертикальній осі.Поскольку вертикальна вісь на рис 2-4 розтягнута, здається, що реальний ВНП зростає швидше і під-Вержен більш сильних коливань , ніж на рис 2-3, хоча дані ті ж самі. Ілюзії такого роду хо-рошо відомі в рекламній справі і в політіке22.Заметім, що вертикальна вісь на рис 2-4 содер-жит розрив, що означає, що масштаб не являетсянепреривним і що більша частина промежуткамежду 0 і 2500 млрд. дол опущена, що не зображення-на. Такі попередження повинні завжди іметьместо, коли використовується такого роду спеціальниймасштаб.
Якщо часові ряди дозволяють проводити срав-
21 Якщо ви не прочитали додаток до гол. 1, то вам необхідно зробити етопрежде, ніж читати далі цей параграф.
22 Приклад використання вводять в оману графіків і відсоток-них змін можна знайти до Darrell Huff and Irving GeU, How to liewitb Statistics, WW Norton, New York, 1954, and Playing with Numbers, The Economist, May 31,1986.

РІС. 2-5. Медіанний дохід і рівень освіти, 1984 р.
(Джерело табл. 2-2)
нения в часі, то просторові виборкіпредназначени для порівнянь у фіксований мо-мент часу .

Про Просторова вибірка представляетсобой набір показників, що вимірюють значен-ня змінної для різних економіческіхедініц (домашніх господарств, фірм, держава народів) в даний момент часу.
Таблиця 2-2 містить просторову виборкудомашніх господарств (як економічної одиниці) за двома змінним: доходу і освіти. Просторова вибірка може також бути представлена графічно; на рис. 2-5 наведена та жеінформація, що і в табл 2-223. Загальна поклади-кові зв'язок між доходом і освітою лучшепросматрівается на графіку, ніж в таблиці, але таб-особи прояснює окремі деталі.
Діаграми (графіки) рассеяніяі економетрика
Малюнок 2-5 служить також прикладом діаграммирассеянія.
Про Діаграма розсіювання - це графік, поки-викликають значення пари економічних пе-ремінних для різних економічних оди-ниць або тимчасових періодів.
23 Зображуючи малюнок, ми припускали, що ті, у кого менше 8 років на-чільного школи, в середньому мають рівень освіти, рівний 6 років, від 1 до 3 років середньої школи - 10 рокам, від 1 до 3 років коледжу - 14годам і закінчили коледж мають в середньому рівень освіти, рівний 16 рокам
34

Темп зростання реального ВНП,%
РІС. 2-6. Інфляція і зростання реального ВНП в СоедіненнихШтатах в 1958-1977 рр.. Темп інфляції (розрахований на осно-ве дефлятора ВНП) і темп зростання реального ВНП у відсотках заздалегідь. Чорні точки відповідають спостереженням за період з 1958по 1967 г, кольорові - з 1968 по 1977 р. (Джерело: EconomicReport of the President, 1986, Tables B-2 and B-3)
Діаграми розсіювання дають наочне уявлення ня про те, чи існує чіткий зв'язок між двумярассматріваемимі змінними.
Тимчасові ряди також можуть бути зображення вигляді діаграми розсіювання. Малюнок 2-6, напри-мер, показує частину недавньої картини ізмененійв інфляції та безробіття, яку економісти іполітікі намагалися зрозуміти в 1978 р. Одна точка зі-відповідає значенням пари змінних годовоготемпа інфляції (для вимірювання рівня цін ис-користувався дефлятор ВНП) та річного темпу ростареального ВНП в тому ж році. Кожна з 10 чер-них точок відповідає одному року з періода1958-1967 рр..; Кожна з 10 кольорових крапок одномугоду з періоду 1968-1977 рр.. Розгляд изобра-женного на малюнку 20-річного періоду як целогоне дозволяє виявити істотного зв'язку междуетімі двома змінними, особливо якщо ви-чить дві точки (два роки) з найвищим значеніемтемпа інфляції (це 1974 і 1975 рр.. - Результатповишенія світових цін на нафту наприкінці 1973 р.в 4 рази). Але малюнок явно підказує інтерес-ний результат: виходить, що незалежно від того,
як швидко ріс реальний ВНП, темп інфляції билвише в другому десятилітті, ніж в первом2.
Якщо діаграми розсіювання можуть бути вико-вани для виявлення простих взаємозв'язків між-ду парами значень змінних, то економетріче-ські методи використовуються для вимірювання та поіскаболее складних залежностей між економічно-ми змінними. Ці залежності оказиваютсявираженнимі у вигляді чисел і рівнянь.
- Про Економетрика - це розділ економіки, за-розумів розробкою і застосуванням ста статистичних методів для вимірювання взаємозв'язків між економічними змінними.
У даному посібнику ми не описуємо економетріче-ську техніку, однак при аналізі фактів економі-чеський життя ми спираємося на результати еконо-метричних досліджень. Таким чином, представляється доцільним відвести кілька абза-ців для обговорення економетричного підходу копісанію взаємозв'язків між економічними пе-ремінними.

Реалізація економетричного підходу стосовно до даними про доходи та рівні освіти, зображеним на рис 2-5, означає, що взаимосвя-зи між цими змінними можуть бути охарактеризувати наступним рівнянням:
Медіана рівень
річного доходу=-8,61 +2,63 х освіти (4) (у тис дол) (у роках)
Це рівняння було підібрано (з помощьюкомпьютера) для характеристики даного співвідносячи-шення в середньому найкращим чином, але воно недай точного значення медіани річного доходу длякаждого рівня отриманої освіти. У відповідної з даними рівнянням медіана годовогодохода осіб з рівнем освіти, рівним 12 го-дам, повинна, наприклад, складати 22950 дол [(-8,61 + 2,63 х 12) х 1000], т.е кілька вище ееістінного значення (см табл. 2-2), рівного 22 400долл.
Малюнок 2-7 в точності відповідає рис 2-5, заісключеніем прямий ЇЇ, всі точки якої удов-летворяют рівнянням (4). З рис 2-7 становітсяясно, що рівняння (4) не є точне отображеніесоотношенія між доходом і рівнем освіти в Сполучених Штатах в 1984 р. Але некотороепреімущество цього рівняння полягає в тому, що для будь-якого рівня освіти воно дає намблізкое до істинного або відповідне в середовищ-
24 Ця ситуація, а також ситуація, що склалася пізніше, детально обгово-даються в гол. 33. У завданнях до справжньої главі ми наводимо більш свежіеданние про інфляцію та безробіття і просимо вас пов'язати їх з даннимпрімером.
35
ньому значення доходу, резюмуючи, таким чином, вколічественном вигляді взаємозалежність між до-ходом та освітою.
Рівняння (4) показує, що в середньому каждийдополнітельний рік освіти припускав при-ріст сімейного доходу в 1984 р., рівний в среднем2630 дол Такі кількісні оцінки міри за-лежно між доходом і освітою не так -то просто отримати безпосередньо з табл. 2-2, рис 2-5 або навіть рис 2-7, Кількісні вимірювання ня такого роду істотні для рішення про те, які з економічних співвідношень являютсязначімимі. Наприклад, якби рівняння (4) вия-вило, що кожен додатковий рік образованіяассоцііруется з додатковим доходом тільки В20 дол, то більшість людей прийшли б до за-ключення, що залежність між доходом і обра-тання не є настільки важливою.
Інформацію на рис 2-7 дає не тільки пряма, але також і положення окремих точок щодо відповідності-але цієї прямої. Зауважте, зокрема, що точки, відповідні незакінченому вищому образо-ванию (в середньому 14 років навчання), розташовані ні-же прямій, тоді як точки, відповідні за-кінчених вищої освіти (16 років навчання), розташовані вище цієї прямої. Таким чином, що кинули навчання в коледжі отримують меншу від-дачу від кожного додаткового року навчання, чимось, хто закінчив коледж.
Обмеженість розуміння
Економічна наука, як і медицина, техніческіенаукі або будь-яка інша область дослідження жит-ні, не дає все ж повного розуміння всіх тих яв-лений, з якими вона має справу. У економіч-ської науці обмеженість розуміння обумовлена, зокрема, необхідністю спиратися в основномна Неекспериментальні дані, а також разнооб-разіем і часом непередбачуваністю человеческогоповеденія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Побудова економіческіхзавісімостей "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  побудови ідеального суспільства, вважали вони, хороші государі і добродійні громадяни. З праведниками можна втілити в життя будь-яку утопію. Відкриття невідворотною взаємозалежності ринкових явищ змінило цю думку. Спантеличені люди змушені були пріспосабліваваться до нового погляду на суспільство. Вони з приголомшеного дізналися, що людська дія може розглядатися не тільки як
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  побудована таким чином, щоб бути захищеною від будь-якої критики з боку ірраціоналізму, історизму, панфізікалізма, біхевіоризму і будь-яких різновидів полілогізма. Положення, коли економісти роблять вигляд, що ігнорують щодня висунуті аргументи, що демонструють абсурдність і непотрібність побудов економічної науки, є нетерпимим. Недостатньо і далі займатися
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  побудови раю на землі, знаходять задоволення зневажиться економічної науки як ортодоксальної і реакційної. Демагоги хваляться тим, що вони називають перемогою над економічною наукою. Практична людина пишається своєю зневагою до теорії і байдужістю до навчань кабінетних економістів. Економічна політика останніх десятиліть результат умонастроїв тих, хто всіма способами знущається
 4. 4. Імовірність події
  побудови своєї утопії. Людство повинно бути розділене на два класи: всесильного диктатора, з одного боку, і дрібних сошок, які повинні бути зведені до статусу простих пішаків в його планах і шестерень в його механізмі, з іншого. Якби це було здійсненно, тоді, звичайно, соціальний інженер не повинен турбуватися про розуміння поведінки інших людей. Він міг би поводитися з ними так само,
 5. 3. Людська праця як засіб
  побудові теорій цінності, цін і заробітної плати. Люди економлять не праця взагалі, а конкретний вид даної праці. Заробітна плата виплачується не за витрати праці, а за досягнуті працею результати, які сильно розрізняються за якістю та кількістю. Виробництво кожного конкретного продукту вимагає використання робітників, здатних виконувати відповідний конкретний вид праці. Безглуздо
 6. 2. Світогляд і ідеологія
  побудовах, що здаються струнким і логічно послідовним комплексом всеосяжного вчення. Навіть геніям, що створює проекти світогляду, іноді не вдається уникнути протиріч і помилкових силогізмів. Ідеології, прийняті громадською думкою, в ще більшому ступені заражені недосконалістю людського розуму. Зазвичай вони представляють собою еклектичне поєднання ідей, абсолютно
 7. 3. Могутність
  побудова суспільства. Його поведінка і відповідну поведінку інших породжують суспільні утворення. Будь існуюча структура суспільства є продуктом попередньо продуманих ідеологій. У суспільстві можуть виникнути нові ідеології і витіснити старі, тим самим перетворивши суспільну систему. Однак суспільство завжди є творінням ідеологій, попередніх йому за часом і
 8. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
    побудовано на договірній основі. Звичайно, ці цивілізації в деяких відносинах сприйняли і зв'язку системи керівництва. Держава як апарат стримування і примусу необхідно є гегемонічних організацією, так само як і родина з її домашнім господарством. Однак відмінною рисою цих цивілізацій є договірна природа взаємодії між окремими родинами. Колись переважала
 9. 2. Метод ідеальних конструкцій
    побудови неспеціаліста носять більш-менш плутаний характер, а економісти прагнуть розробляти їх з найбільшою ретельністю, скрупульозністю і точністю, критично досліджуючи їх умови і передумови. Ідеальна конструкція є понятійним чином послідовності подій, логічно розвинувся з елементів діяльності, використаних у її формуванні. Вона результат дедукції,
 10. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
    побудови, яке зовсім не стверджує, що стан спокою триватиме. Короткочасне затишшя зникне, як тільки зміняться минущі обставини, які його викликали. Поняття простого стану спокою не є ідеальною конструкцією, але адекватно описує те, що регулярно трапляється на будь-якому ринку. У цьому відношенні воно радикально відрізняється від ідеальної конструкції кінцевого
© 2014-2022  epi.cc.ua