Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

7.3 Показники ефективності використання основних фондів


В умовах розвитку ринкових відносин, коли джерелом формування і росту основних фондів є, перш всього, власні кошти організацій, оцінка ефективності використання засобів праці набуває особливо важливе практичне значення.
Повне і ефективне використання діючих основних фондів сприяє зменшенню потреби в інвестиціях на їх відтворення, зростанню продуктивності праці, зниженню витрат на їх експлуатацію і збільшенню на цій основі прибутку і рентабельності господарської діяльності.
Для оцінки ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей організації торгівлі застосовується наступна система показників:
1. Фондовіддача (Фо). Характеризується обсягом товарообігу на одиницю
(1 руб., 1 млн. руб.) Середньорічної вартості основних фондів:
,
де Т - товарооборот,
ОФ - середньорічна вартість основних фондів;
2. Фондомісткість (Фе), показник, зворотний фондовіддачі, характеризує величину основних фондів на одиницю товарообігу:

3. Рівень активної частини основних фондів (Уа), характеризує частку активної частини основних фондів у загальній вартості основних фондів:
,
де ОФА - середньорічна вартість активних основних фондів;
4. Коефіцієнт ефективності використання (або прибутковості) основних фондів (Ке), характеризує величину прибутку, отриману на одиницю середньорічної вартості основних фондів:
,
де П - прибуток;
5. Фондооснащенность (Фос) показує величину основних фондів, що припадає на одного середньооблікового працівника:
,
де ЧР - середньооблікова чисельність працівників;
6. Фондоозброєність (Фв) характеризує величину активних основних фондів, що припадає на одного торгівельно-оперативного працівника:
,
де ЧТП - середньооблікова чисельність торгово-оперативного персоналу;
7. Товарообіг на 1 кв.м. торгової площі визначається шляхом ділення обсягу товарообігу на розмір торговельної площі;
8. Прибуток на 1 кв.м. торгової площі розраховується шляхом ділення суми отриманого прибутку на розмір торговельної площі.
Показники товарообігу і прибутку на 1 кв.м. торговельної (загальної) площі характеризують ефективність використання виробничої потужності роздрібної торгівлі. Аналіз рівня і динаміки цих показників особливо порівняно з показниками однотипних організацій змушує працівників вишукувати можливості і визначати конкретні шляхи збільшення пропускної спроможності магазину, підвищення питомої ваги торгової площі в загальній площі, розширення продажу товарів прогресивними методами. Слід зауважити, що оцінка ефективності роботи магазинів за показниками товарообігу і прибутку на 1 кв.м. площі набула широкого поширення в зарубіжних торгових фірмах.
9. Інтегральний показник ефективності використання основних фондів (I). Визначається за формулою:
I;
Інтегральний показник застосовується в ситуаціях, коли тенденція динаміки основних показників ефективності використання основних фондів носить різноспрямований характер.
До системи показників, що характеризують рівень використання активної частини основних фондів і виробничих потужностей і дозволяють виявити резерви поліпшення їх використання, відносяться також:
а) Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (ке). Визначається за формулою:
,
де tф - фактична кількість годин роботи обладнання,
Фр - режимний фонд часу роботи машин та обладнання;
б) Коефіцієнт інтенсивного використання машин і устаткування (Кі). Характеризує рівень використання машин і устаткування по потужності, визначається за формулою:
,
де Пф - фактична продуктивність машин і устаткування в одиницю часу,
Пв - нормативна (за технічним паспортом) продуктивність обладнання;
в) Інтегральний коефіцієнт використання устаткування (I). Характеризує рівень використання машин і устаткування в часі і по потужності I=Ке * Кі, враховує сукупний вплив як екстенсивних, так і інтенсивних факторів.
Зробимо аналіз ефективності використання основних фондів за звітний рік по організації торгівлі (див. табл. 7.1 та 7.2).
Таблиця 7.1 Вихідні дані для аналізу ефективності використання основних фондів організації торгівлі (млн. руб.)

Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у% до минулого
Роздрібний товарообіг 11548 13936 120,6
Прибуток 417 446 107
Середньорічна вартість основних фондів,

в тому числі

активні основні фонди


1668


1764


106,114,4
Середньооблікова чисельність працівників

в тому числі

торгово-оперативний персонал


94


98


104,104,2
Торгова площа (кв.
м.)
1000 1000 100

Таблиця 7.2 Динаміка показників ефективності використання
основних фондів організації торгівлі Як видно з даних таблиці 7.2, ефективність використання основн
Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у% до минулого
Фондовіддача, руб. 10,36 11,79 113,8
Фондомісткість, руб. 0,096 0,084 88,3
Рівень активної частини основних фондів,% 60 64,7 107,8
Коефіцієнт ефективності використання основних фондів 0,37 0,38 102,7
Фондооснащенность, млн. руб. 8,12 8,26 101,7
Фондоозброєність, млн. руб . 7,1 7,8 109,8
Товарообіг на 1 кв. м. торгової площі, млн. руб. 1,55 13,93 120,6
Прибуток на 1 кв. м. торгової площі, млн. руб. 0,417 0,42 100,7
Інтегральний показник ефективності використання основних фондів 1,96 2,11 107,6

их фондів у звітному році підвищилася . Фондомісткість основних фондів знизилася з 0,096 до 0,084 руб. в розрахунку на карбованець основних фондів.
У системі показників ефективності використання основних фондів пріоритетна роль належить фондоотдаче і коефіцієнту ефективності використання (або прибутковості) основних фондів. Тому в процесі аналізу необхідно, насамперед, вивчити динаміку цих показників і вплив на них основних факторів.
На фондовіддачу і коефіцієнт ефективності використання основних фондів впливають зміни вартості основних фондів, обсягу товарообігу і величини отриманого прибутку. Для розрахунку впливу цих факторів необхідно визначити умовні показники фондовіддачі (Фо?) І коефіцієнта ефективності використання основних фондів (Ке?) За формулами:
;,
де То - фактичний товарообіг за звітний рік,
ОФБ - середньорічна вартість основних фондів за минулий рік,
По - прибуток за звітний рік.
На основі даних таблиці 7.1 розрахуємо умовні показники фондовіддачі і коефіцієнта ефективності використання основних фондів.
=13936:1114=12,5 руб.;=446:1114=0,4 руб.
Для визначення впливу зміни обсягу товарообігу на фондовіддачу і коефіцієнт ефективності використання основних фондів необхідно порівняти умовні показники з показниками базисного (минулого) року.
Вплив зміни середньорічної вартості основних фондів на названі показники встановлюється шляхом порівняння фондовіддачі і коефіцієнта ефективності використання основних фондів за звітний рік з обчисленими умовними показниками (табл. 7.3).
Таблиця 7.3 Узагальнення впливу факторів на фондовіддачу і коефіцієнт ефективності використання основних фондів

Показники Умовний показник Минулий рік Звітний рік Зміни в тому числі за рахунок
обсягу товарообігу (гр.2-гр.3) величини прибутку (гр.2-гр.3) середньорічної вартості основних фондів (гр.4-гр.2)
1 2 3 4 5 6 7 8
Фондовіддача, руб. 12,5 10,36 1179 +1,43 +2,14 х -0,071
Коефіцієнт ефективності використання основних фондів 0,4 0,37 0,38 +0,01 х +0,03 -0,002

Відповідно до даних таблиці 7.3 основними чинниками збільшення фондовіддачі та прибутковості основних фондів з'явилися відповідно зростання обсягу товарообігу у звітному році на 12,5% і прибутку на 7%. За рахунок збільшення середньорічної вартості основних фондів фондовіддача зменшилася на 0,071 руб., А прибуток на 0,002 руб. у розрахунку на 1 карбованець основних фондів.
При аналізі ефективності використання основних фондів слід врахувати взаємозв'язок між продуктивністю праці, фондовіддачею і фондоозброєністю праці.
Цей взаємозв'язок можна виявити, якщо формулу розрахунку фондовіддачі по активних основних фондах (Фої=Т: а) перетворити, розділивши чисельник і знаменник на середньоспискову чисельність торгово-оперативних працівників. Тоді формула прийме вигляд:
(;;;),
де ПТ - продуктивність праці (середній оборот на одного торгівельно-оперативного працівника),
Фв - фондоозброєність праці.
Тоді продуктивність праці (ПТ) буде дорівнює добутку фондовіддачі і фондоозброєності (ІТ=Фо.а. * Фв).
Зростання продуктивності праці знаходиться в прямій залежності від зростання фондовіддачі і фондовоорудженності праці.
Оптимальним вважається варіант, коли темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання фондоозброєності. Таке співвідношення забезпечує зниження фондомісткості товарообігу.
Чим вище темпи зростання продуктивності праці, тим нижче фондомісткість товарообігу, тим менше витрати з експлуатації основних фондів і тим вище рентабельність основних фондів.
Використовуючи дані таблиці 7.1, зробимо аналіз впливу зміни фондовіддачі по активних основним фондам і фондоозброєності праці на продуктивність праці торгово-оперативних працівників.
Таблиця 7.4 Вихідні дані для аналізу впливу зміни
фондовіддачі і фондоозброєності
на продуктивність праці

Показники Минулий рік Звітний рік Зміни (+ / -)
Середній оборот на одного торгово-оперативного працівника, млн. руб. 122,8 142,2 +19,4
Фондовіддача по активних основним фондам, руб. 17,29 18,24 +0,95
Фондоозброєність праці, млн . руб. 7,1 7,8 +0,7

Для визначення впливу зміни фондовіддачі і фондоозброєності на продуктивність праці розрахуємо умовну продуктивність праці шляхом множення фондовіддачі за звітний рік на фондоовооруженность за минулий рік:
ПТ?=Фо.отч. х Фв.б.,
де ПТ? - Умовний показник продуктивності праці,
Фо.отч. - Фондовіддача по активних основних фондах за звітний рік,
Фв.б. - Фондоозброєність праці за минулий (базисний) рік.
ПТ?=18,24 х 7,1=129,5 млн. руб.
Зростання середнього обороту на одного торгівельно-оперативного працівника (продуктивність праці) на 19,4 млн. руб. забезпечений за рахунок:
зростання фондовіддачі по активних основних фондах на 6,7 млн. руб. (129,5 - 122,8);
підвищення фондоозброєності праці на 12,7 млн. руб. (142,2 - 129,5).
Ефективність використання основних фондів безпосередньо впливає на кінцеві результати господарської діяльності організації торгівлі - прибуток і рентабельність, насамперед, через такі показники як товарообіг і витрати на реалізацію товарів. Так, із зростанням фондовіддачі збільшується продуктивність праці і на цій основі товарообіг, а рівень витрат на оплату праці знижується, що веде до зростання прибутку.
Витрати на оренду, експлуатацію та утримання основних фондів в торгових організаціях становлять близько однієї третини всіх витрат обігу. Тому зростання фондовіддачі, зниження фондомісткості товарообігу за рахунок ефективного використання виробничої потужності організації забезпечують зниження витрат обігу та збільшення прибутку.
Крім того, слід мати на увазі, що стан основних фондів, їх технічний рівень впливають на культуру торговельного обслуговування населення (впровадження прогресивних методів продажу товарів і технологій торговельних процесів, естетичний вигляд торгових приміщень), на створення сприятливих умов для роботи і відпочинку торгового персоналу (впровадження сучасних видів обладнання та техніки, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та ін.), що сприяє підвищенню продуктивності праці і на цій основі зростанню товарообігу, зниженню витрат, збільшення прибутку.
Основними напрямками поліпшення використання основних фондів організацій торгівлі є:
  повне використання торгових приміщень за рахунок встановлення оптимального режиму роботи з урахуванням інтенсивності руху купівельних потоків, збільшення питомої ваги торгової площі застосування прогресивних методів продажу товарів та прогресивних технологій організації торговельних процесів, розширення переліку та підвищення якості наданих покупцям додаткових послуг;
  скорочення термінів поточного та капітального ремонтів основних фондів;
  впровадження інновацій в технології продажу та торговельного обслуговування;
  підвищення коефіцієнта використання машин і устаткування за часом і потужності за рахунок скорочення простоїв, підвищення ступеня їх завантаження, своєчасної установки і раціонального розміщення в торговому залі, підтримання шляхом профілактичного ремонту відповідного технічного стану, підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини та обладнання;
  продаж зайвих основних фондів або здача їх в оренду;
  широке використання такого особливого виду оренди машин, устаткування, транспортних засобів та інших засобів праці, яким є лізинг. Отримання необхідного обладнання в тимчасове користування на умовах лізингу дозволяє організаціям здійснювати технічне переозброєння і оновлення основних фондів без великих початкових інвестицій у відтворення основних фондів, не затрачати великі кошти на покупку дорогого устаткування, що особливо важливо для невеликих і середніх магазинів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.3 Показники ефективності використання основних фондів"
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
    показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою: {foto123} Станом на певну дату коефіцієнт зносу
 2. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
    показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої продукції до середньорічної вартості ОПФ, а фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі. Показник фондовіддачі слід обчислити за ряд років для зіставлення в динаміці. На рівень фондовіддачі впливає не тільки сума виробленої продукції, яка залежить від ефективності використання потужності
 3. Ефективність виробництва, фактори, показники
    показник норми прибутку значною мірою термінологічно трансформується в показник ефективності. Під ефективністю виробництва {ЕП) розуміється його результативність, обумовлена відношенням прибутку (Р) до витрат капіталу на купівлю засобів виробництва і робочої сили (К), що виступає як витрат виробництва товару. Як і показник норми прибутку, розраховується за формулою
 4. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
    показниками оцінки діяльності торгових організацій є прибуток і товарообіг в зіставлених цінах. Розглянемо методику розрахунку впливу використання функціонуючих застосованих ресурсів на динаміку цих показників. Вплив зміни ефективності використання конкретного виду застосованих ресурсів на динаміку товарообігу визначається за формулою: а) по основних фондах де? Т1
 5. Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
    показники: 1) наявність основних фондів на початок року (ПСН.Г.), 2) вартість основних фондів, що надійшли протягом року (П) за рахунок різних джерел; 3) вартість вибулих основних фондів протягом року (В) по всіх напрямках вибуття; 4) наявність основних фондів на кінець року (ПСК.Г.). Взаємозв'язок між показниками балансу характеризується рівністю види: ПСК.Г.=ПСН.Г. + П -
 6. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
    показник підраховують шляхом ділення річного обсягу чистої продукції на середньорічну повну балансову вартість основних фондів. Матеріаломісткість продукції свідчить про розмір матеріальних витрат (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, покупних і комплектуючих виробів та напівфабрикатів) на одиницю продукції в грошовому вираженні. У
 7. Питання 42. Статистика обладнання
    показники потужності. Потужність - це здатність обладнання проводити певну роботу в одиницю часу. Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу та ін Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість
 8. 8.5 Показники використання основних фондів
    показником, що характеризує використання основних фондів на підприємстві, є показник фондовіддачі (Фо). {Foto23} Він розраховується за формулою: {foto24} Якщо чисельник і знаменник формули фондовіддачі розділимо на середньоспискову чи-сельність промислово-виробничого персоналу (ППП), то отримаємо: {foto25} Ця формула може бути використана для більш детального
 9. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
    основних типи фондового ринку: біржовий і
 10. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
    показником діяльності підприємств галузі. Це також найважливіший економічний показник. Однак прибуток не показує, не характеризує, якою ціною вона досягнута, якими розмірами засобів. У прибутку не видний розмір виробничого потенціалу, за допомогою якого вона отримана. Для порівняння розміру прибутку і величини використаних засобів для її досягнення у галузевій економіці
 11. Терміни і поняття
    основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 12. Контрольні питання
    основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 13. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
    показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 14. § 1. ПОНЯТТЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
    показники стану фондового ринку, що характеризують цінові рівні, рівні процентних ставок і прибутковості, ступінь ризику, обсяги проведених операцій і залучених фінансових активів. Змінюючись з часом, ці показники формують тенденції і створюють орієнтири учасникам ринку для прийняття рішень з управління активами. Виділяються такі сегменти внутрішнього фондового ринку відповідно
© 2014-2021  epi.cc.ua