Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

8.5 Показники використання основних фондів

Узагальнюючим показником, що характеризує використання основних фондів на підприємстві, є показник фондовіддачі (Фо) .


Він розраховується за формулою:


Якщо чисельник і знаменник формули фондовіддачі розділимо на середньоспискову чи-сельність промислово-виробничого персоналу (ППП), то отримаємо:


Ця формула може бути використана для більш детального аналізу рівня використання основних виробничих фондів. Вона показує взаємозв'язок між виробленням і фондово-спорудження праці. Ідеальним варіантом вважається варіант, коли вироблення на підприємстві зростає більш швидкими темпами, ніж фондоозброєність праці, так як в цьому випадку достига-ється максимальна ефективність виробництва.
Для зіставлення темпів зростання продуктивності праці і фондоозброєності на практиці доцільно використовувати наступну формулу:Очевидно, що якщо фондоозброєність праці зростає більш високими темпами, ніж про-изводительность праці, то це призводить до зниження фондовіддачі і викликає потребу в до-полнітельних капітальних вкладеннях. Звідси випливає і значення співвідношення цих показників лий.
Тому можна зробити висновок, що ставлення темпів приросту продуктивності праці до темпів приросту фондоозброєності праці є найважливішим критерієм ефективності використання основних засобів на підприємстві:


Цей критерій показує, скільки відсотків приросту продуктивності праці прихо-диться на 1% приросту фондоозброєності праці.
Даний критерій можна застосовувати як для окремого підрозділу, так і для підпри-ємства в цілому для аналізу використання основних засобів. Використання основних засобів на підприємстві можна вважати ефективним, якщо на 1% приросту фондоозброєності праці при-ходиться не менше 1% приросту продуктивності праці.

Зворотним показником фондовіддачі є фондомісткість продукції:


З цієї формули випливає, що фондомісткість продукції залежить від фондовіддачі. Знижений-ня фондомісткості на підприємстві має велике значення, так як в цьому випадку потрібно менше основних засобів для нормального забезпечення виробничого процесу, а, отже, і капітальних вкладень у виробничі фонди.
Фондомісткості продукції вважається така продукція, в собівартості якої велика до-ля амортизаційних відрахувань. До фондомісткості продукції належить продукція чорної і колір-ної металургії, важкого машинобудування, хімічної промисловості та ін
Показник фондовіддачі найчастіше вимірюється у вартісному вираженні, а на підпри-ятиях, що випускають однорідну продукцію, може вимірюватися як у вартісному, так і в нату-рального вираженні.
Величина фондовіддачі на підприємстві залежить від наступних факторів:
- співвідношення темпів зростання обсягу реалізації і середньорічної вартості ОПФ;
- рівня механізації та автоматизації виробництва, використання прогресивної технології та модернізації діючого обладнання;
- збільшення часу роботи машин і устаткування (підвищення коефіцієнта змінно-сти);
- поліпшення використання виробничої потужності підприємства;
- збільшення частки активної частини основних виробничих фондів;
- рівня кваліфікації кадрів, рівня цін на реалізовану продукцію і ін


Обсяг випуску продукції на підприємстві залежить від середньорічної вартості основних фондів і рівня фондовіддачі, тобто


Величину зміни обсягу випуску продукції (? V) за рахунок зміни середньорічної вартості основних засобів можна визначити з виразу:
Аналогічним чином ми можемо визначити величину зміни випуску і реалізації продукції за певний період за рахунок зміни фондовіддачі:


Зміна фондовіддачі (? Фо) за певний період можна визначати в абсолютному та відносному вираженні.
Зміна фондовіддачі в абсолютному вираженні:Зміна фондовіддачі у відносному вираженні:
До системи взаємозалежних показників, що безпосередньо характеризують рівень ис-користування активної частини ОПФ і виробничих потужностей, а також розкривають резер-ви можливого поліпшення їх використання, відносяться:

коефіцієнт екстенсивного використання


- коефіцієнт екстенсивного використання (Ке), який характеризує рівень вико-тання активної частини ОПФ у часі:

коефіцієнт екстенсивного використання


- коефіцієнт інтенсивного використання (Кн), який характеризує рівень вико-тання машин і устаткування по потужності:
- інтегральний коефіцієнт (Кинт), який характеризує рівень використання ма-шин і обладнання як в часі, так і по потужності і визначається за формулою:

інтегральний коефіцієнт


До числа найважливіших показників, що характеризують рівень використання ОПФ у часі ні, відноситься коефіцієнт змінності (КСМ). Він може бути визначений за формулою:


До показників використання основних виробничих фондів можна певною мірою віднести рентабельність всього майна підприємства (Rн), рентабельність власних коштів (Rс.с) і рентабельність виробничих фондів (Rп. ф):Показником, що характеризує рівень використання ОПФ, є їх рентабельність (Rф):
Для більш детального аналізу рівня використання ОПФ можуть бути застосовані й інші показники.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.5 Показники використання основних фондів "
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою: {foto123} Станом на певну дату коефіцієнт зносу
 2. Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  показники: 1) наявність основних фондів на початок року (ПСН.Г.), 2) вартість основних фондів, що надійшли протягом року (П) за рахунок різних джерел; 3) вартість вибулих основних фондів протягом року (В) по всіх напрямках вибуття; 4) наявність основних фондів на кінець року (ПСК.Г.). Взаємозв'язок між показниками балансу характеризується рівністю види: ПСК.Г.=ПСН.Г. + П -
 3. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої продукції до середньорічної вартості ОПФ, а фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі. Показник фондовіддачі слід обчислити за ряд років для зіставлення в динаміці. На рівень фондовіддачі впливає не тільки сума виробленої продукції, яка залежить від ефективності використання потужності
 4. Питання 42. Статистика обладнання
  показники потужності. Потужність - це здатність обладнання проводити певну роботу в одиницю часу. Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу та ін Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість
 5. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  основних типи фондового ринку: біржовий і
 6. Терміни і поняття
  основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 7. Контрольні питання
  основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 8. § 1. ПОНЯТТЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
  показники стану фондового ринку, що характеризують цінові рівні, рівні процентних ставок і прибутковості, ступінь ризику, обсяги проведених операцій і залучених фінансових активів. Змінюючись з часом, ці показники формують тенденції і створюють орієнтири учасникам ринку для прийняття рішень з управління активами. Виділяються такі сегменти внутрішнього фондового ринку відповідно
 9. Ефективність виробництва, фактори, показники
  показник норми прибутку значною мірою термінологічно трансформується в показник ефективності. Під ефективністю виробництва {ЕП) розуміється його результативність, обумовлена відношенням прибутку (Р) до витрат капіталу на купівлю засобів виробництва і робочої сили (К), що виступає як витрат виробництва товару. Як і показник норми прибутку, розраховується за формулою
 10. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  показники, як сума самофінансування і сума капітальних вкладень на одного працівника, сума зарплати і виплат на одного працівника. Якщо ці показники вище, ніж на інших підприємствах, або вище нормативних для даної галузі виробництва, то є перспективи для розвитку підприємства. Важливе завдання аналізу - вивчення використання коштів фондів накопичення і споживання. Кошти цих
 11. Питання 39. Амортизація основних фондів
  використання; 2) методом зменшуваного залишку, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі залишкової вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку його корисного використання; 3) методом списання вартості за сумі числі років терміну корисного використання, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі
 12. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Показник підраховують шляхом ділення річного обсягу чистої продукції на середньорічну повну балансову вартість основних фондів. Матеріаломісткість продукції свідчить про розмір матеріальних витрат (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, покупних і комплектуючих виробів та напівфабрикатів) на одиницю продукції в грошовому вираженні. В
© 2014-2022  epi.cc.ua