Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Віддача від інвестицій в висшееобразованіе


Чи має сенс здобувати вищу освіту, при-нимая до уваги лише фінансові витрати іпреімущества? Для того щоб з'ясувати це, намнужно якимось чином зіставити витрати, представлені ділянкою сірого кольору на рис 17-2, та переваги, представлені ділянкою голубогоцвета. Основною трудністю такого роду сравненійявляется те, що витрати здійснюються раніше, ніж реалізуються переваги Чим далі відстій-ит термін реалізації переваг, тим меньшейценностью вони володіють, тому ми не можемпросто взяти і порівняти, площа якої ділянки, сірого або блакитного, більше Потрібно знайти який- небудь інший спосіб, щоб з'ясувати окупаемостьвисшего освіти.
Зазвичай при вирішенні таких проблем іздержкісчітаются вкладеннями, які в майбутньому ком-пенсирующие вигодами, одержуваними в подальші-щие роки. Далі, ми ставимо питання про те, яка
7 Тут і далі терміном «середня школа» характеризується аналог амери-канской high school {Прим. пер.)

РІС. 17-2. Фінансові послід-наслідком навчання в коледжі. На
малюнку показано вплив навчання вколледже на індивідуальні доходи.Еслі людина не навчався в коледжі, то його доходи протягом жізнібудут такими, як показано на гра-Фике залежності доходу від возрастадля випускників середньої школи. Як-що людина навчався в коледжі, тоего доходи будуть відповідати гра-фіку, наведеному для випускніковколледжа. (Ми обірвали динаміку науровне 70 років, показавши падіння до-ходів у пенсійному віці, равном65 рокам. Насправді, розумі-ється, крива доходів триває іза 70-річним межею) Навчання в кол-Леджен обходиться в суму, равнуюучастку, пофарбованому в сірий колір, тобто суму, що складається з «недополу-ченной зарплати» і прямих расходовна навчання. Перевага навчання вколледже відображено на ділянці голу-бого кольору Це сума доходів випу-скніка коледжу, яка превишаетдоход випускника середньої школипосле 22 років, тобто віку, в якому, як передбачається, випускник кіл-Леджен приступає до роботи
процентна ставка при даному обсязі інвестіційдает можливість отримати реальну віддачу. Какподробно пояснюється в додатку, для інвести-цій у вищу освіту також існує нормаотдачі. Чим вище її рівень, тим вигідніше з фінансовій точки зору вступати до коледжу. Длятого щоб розрахувати окупність навчання в кол-Леджен коректніше з економічної точки зре-ня, ми можемо взяти до уваги альтернатив-ве використання коштів, вкладених у вище об-разование (сірий ділянка), наприклад для прид-тенія облігацій акцій. Чи була б норма від-дачі в цьому випадку вище?
Дослідження, проведені в 60-х роках, показу-ли, що реальна норма віддачі інвестицій в обра-тання дорівнювала більше 10%. Фактична нормаотдачі вкладень в акції в Сполучених Штатах всреднем становила близько 6% на рік, а в облігації-близько 2%. Будь-яке інвестування виглядає мно-гообещающім, якщо віддача перевищує 10% 8. Таким
8 Як докладно обговорюється в гл. 18, реальна процентна ставка (ілінорма відсотка) є процентною ставкою, що враховує інфляцію.Еслі процентна ставка 12%, а інфляція 5%, то реальна процентнаяставка складе 7%, відображаючи віддачу в термінах товарів і послуг, коториеможно придбати в результаті вкладень капіталу (а НЕ доларів, по-купівельної спроможність яких все врелм падає).
Чином, в 60-ті роки коледж був дуже залу-кательня об'єктом капіталовкладень. Однак в70-ті роки реальна норма віддачі від інвестицій ввисшей освіту впала нижче 10%. Це знижений-ня частково стало наслідком збільшення чіслалюдей, що надходять в коледжі. Таким чином, величина перевищення норми віддачі від інвестіційв освіту в порівнянні з показником інвести-цій в акції в істотній мірі скоротилася.
Останньою складовою рішення про надхо-ванні в коледж є негрошова, або споживчі, частина ефекту вищої освіти. Ветом питанні смаки людей різняться. Многіесчітают, що в коледжі цікаво і весело, і оніпоступілі б до коледжу, навіть якщо б їх фінансовим-ші витрати і не окупалися. Інші ненавидять шко-лу і не робили б вкладень в коледж навіть прівисоком нормі віддачі в грошовій формі. Оскіль-ки більш здібні люди, як правило, іспитиваютбольшее задоволення від навчання, рішення поступитися закінчити коледж є цінним «сигналом» для потенційних наймачів.
Ринок працівників з вищою образованіемТеперь, коли ми обговорили рішення про отримання
вищої освіти, застосуємо модель попиту іпропозиції для аналізу ринку працівників з вис-шим освітою На рис.
17-3 на вертікальнойосі показана різниця між рівнем заробітноїплати, що виплачується випускникам коледжів, іаналогічним показником для випускників среднейшколи. На горизонтальній осі ми відзначили частку всовокупності робочій силі осіб з вищою освітньої-ням.
Крива, відзначена буквою D, є крівойспроса на працівників з вищою освітою Длякаждого значення різниці в заробітній платі онапоказивает величину тієї частини сукупної робочоїсили, яку фірми хотіли б бачити з діпломомколледжа. Наприклад, в точці В, де різниця в заро-бітної плати велика, фірмам потрібно лише такоеколічество працівників з вищою освітою, ко-лось являє собою невелику частину робочоїсили. У точці С, де праця працівників з вищою об-разованием коштує майже стільки ж, скільки трудработніков з освітою в обсязі середньої шко-ли, фірми хотіли б мати більше працівників сдіпломом коледжу. Чим вище різниця в заро-бітної плати, тим краще для фірм викорис-заклику працівників без вищої освіти вместоработніков з вищою освітою, рівень вироб-водительности яких передбачається в среднемболее високим. Тому крива D спрямована вниз.
У будь-який даний момент часу той відсоток, який особи з вищою освітою становлять всовокупності робочій силі, є фіксірованнойвелічіной. Це означає, що рівень предложеніяработніков з вищою освітою представляетсобой фіксовану величину, а крива запропонованого-вання S для короткострокового періоду вертикальна.
Розташування цієї кривої показує число тих, хто коли-небудь у минулому навчався в коледжі. На-приклад, в 1984 р. в Сполучених Штатах лише 19% населення старше 25 років провчилися в коледжі 4года і більше, а ще 16% провчилися в коледжі 1-3роки
У довгостроковій перспективі частка робочої сили свисшім освітою може змінитися. Якщо надбавка, що виплачується за вищу освіту, відвели-чивается, то зростає і кількість людей, поступаю-щих в коледжі заради отримання можливості за-няти краще робоче місце. Таким чином, з точкизрения довгострокової перспективи пропозицію пра-цівників з вищою освітою зростає по мереувеліченія надбавки до заробітної плати. Отсюдами вичерчуємо криву пропозиції працівників свисшім освітою S для довгострокового періодав вигляді спрямованої вгору лінії.
У короткостроковому періоді величина равновеснойразніци в заробітній платі врівноважує спросна робочу силу, що має вищу освіту, сфіксірованним обсягом її пропозиції. На рисунку ця точка рівноваги позначена E, а відпо-ствующая різниця в заробітній платі дорівнює WD.Рісунок 17-3 побудований виходячи з припущення, що точка E знаходиться також і на кривій довгостро-РОЧНО пропозиції S ', З усього цього випливає, чтопрі різниці заробітної плати, рівний WD, 25% потенційних студентів виявляють бажання вчити-ся в коледжі.
Тепер припустимо, що сталося повишеніеспроса на працівників з вищою освітою, чтоотмечено на рис 17-3 як зрушення кривої попиту ізположенія D в положення D '. Таке зрушення можетпроізойті, скажімо, через переорієнтацію економі-

РІС. 17-3. Різниця в заробітній платі та ринокрабочей сили з вищою освітою. Кріваяспроса на працівників з вищою освітою на направлена вниз. Крива короткострокової пропозиції Sопределяет відсоток сукупної робочої сили, маю-щей вищу освіту в даний момент. Крива уявляєтся кривої пропозиції працівників з висшімобразованіем в довгостроковій перспективі Чим вишеуровень винагороди працівників з вищою утворенням, тим більше людей буде надходити на учебув коледж. Спочатку рівновага досягається Вточку E. Коли попит на працівників з вищою освітою зміщується до О ', різниця в заробітній платеза короткий проміжок часу різко подскаківаетдо WD'. Значна різниця в заробітній платепрівлекает більшу кількість людей на навчання в кол-Леджено, і рівень рівноваги для довгострокової перс-пектіви переміщається в точку E "з різницею в заро-бітної плати на рівні WD" і більшою часткою населення-ня з вищою освітою
частка осіб з вищою освітою в сукупній робочій силі
ки з випуску текстильної та сільськогосподарськоїпродукції на виробництво высокотехнологичныхизделий, де праця працівників з вищою освітою-ем володіє вищою проізводітельностью.Точка рівноваги для короткострокового періоду сме-щается з E в? ', і різниця в заробітній платі вкраткосрочном періоді різко зростає, з WD доWD'.
Такі значні масштаби повишеніяоб'ясняются тим, що пропозиція не в состоянііза короткий термін відреагувати належним образомна зростання попиту. Вища освіта як і раніше мають тільки 25% населення. Люди ещетолько повинні піти вчитися в коледж, і на самуучебу йдуть роки.
Наступним кроком у відповідь на зміщення спросаявляется те, що все більше число випускніковсредней школи приймає рішення поступити вколледж. Всі ті, хто й раніше, до введення надбій-вок випускникам коледжів, планував получітьвисшее освіту, зрозуміло, так і не ізменятсвоего рішення. А багато з тих, хто раніше при-понял рішення влаштуватися на роботу після окончаніяшколи, можливо, оберуть все ж коледж. У ре-док частка в сукупній пропозиції робочоїсили випускників коледжів збільшиться, як етовідно з довгострокової кривої пропозиції У. По-цьому після закінчення деякого часу равновесіебудет досягнуто в точці E "при різниці в заро-бітної плати лише на рівні WD". Це сокращеніепроізойдет в результаті перегляду образователь-них орієнтирів особами, вперше вступають наринок праці. У кінцевому рахунку 32% робочої сілибудут мати вищу освіту.
Подібний аналіз розкриває механізм воздей-наслідком, яке робить зниження вартості обу-чення в коледжі. У короткостроковому періоді пріемнових студентів зростає, але попит на работніковс вищою освітою залишається незмінним. Од-нако в довгостроковому періоді при будь різниці воплатіть праці число таких людей на ринку возрастет.Поетому крива пропозиції для долгосрочнойперспектіви спрямована вниз. Як видно з рис.17-3, частка населення з дипломами коледжів будетрасті, а різниця в оплаті скорочуватися.
ОСВІТА ТА «свинячого ЦИКЛИ». Той факт, що на здобуття вищої освіти требуетсявремя, веде до запізнювання реакції на ізмененіяспроса. Зсув кривої попиту вгору способству-ет короткочасного зростання різниці в оплаті праціїх збільшує число випускників середньої школи, які бажають вступити до коледжу. Однак після по-одержанні дипломів коледжів їхні заробітки нададуть-ся нижче, що спричинить за собою розчарування ідругіх в отриманні вищої освіти. Падіння
набору в коледжі в свою чергу скоротить в буду-щем приплив випускників коледжів, заработкіопять зростуть і т.д. Якщо цей процес, іноді на-викликають «свинячим циклом» або «павутиною», набе-РЕТ сілу9, то рівень рівноважного пропозиції іценів (під якими в даному випадку мають на увазі-ся різниця в оплаті праці та віддача від освіти) для короткострокової перспективи буде колебатьсявокруг своїх довгострокових значень.
Хорошим прикладом такого типу циклів являетсяринок науковців. Після того як русскіезапустілі перший штучний супутник Землі в1957 г, у Сполучених Штатах розпочався научнийбум Це різко підвищило попит на вчених, увелічівтем самим різницю в оплаті, а також число людей, які отримують відповідну підготовку. Пізніше, коли фірми і уряд скоротили фінансу-вання науково-дослідних робіт, попит Навчені скоротився. Різниця в оплаті впала, а наборстудентов зменшився.
З точки зору функціонування механізмаспроса та пропозиції, проілюстрованого нарис. 17-3, відбувається наступне. Спочатку кріваяспроса зрушується вгору і в результаті цього ціна (різниця в оплаті) росте вздовж вертикальної кривої пропозиції для короткострокового періоду. Етавозросшая ціна заохочує студентів до занять на-укой, тим самим повільно пересуваючи цю крівуювправо. Але як тільки крива перемістилася, ціна, зміщуючись уздовж кривої попиту, скоротиться, а вместес нею і бажання займатися наукою, а не чим-лібодругім.
Таблиця 17-1 показує динаміку заработковдокторов фізики і, для порівняння, середній оплатипраці фахівців, зайнятих у всіх професіях, гдедомініруют чоловіки, а також частку докторів фі-зики у загальній чисельності дипломованих вчених-них. Можна чітко бачити зростання заробітків в «послеспутніковий» період 1954-1962 рр., за кото-рим послідувало збільшення числа докторів фізико 1962-1968 рр.. Як тільки на ринку зросла перед-ложение докторів фізики (проиллюстрированноединамикой їх частки в загальному числі докторів), відносності заробітки впали (в 1962-1968 рр..) І за-тим, в 1968-1970 рр.., Число докторів фізики скор- тілось.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Віддача від інвестицій в висшееобразованіе "
 1. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  віддачі, що має схожу логіку докази. В обох випадках ми задовольняємося cравненіем тільки фізичних витрат і фізичного обсягу виробництва. У законі віддачі ми порівнюємо обсяг виробництва одного і того ж продукту. У законі порівняльних витрат ми порівнюємо обсяг виробництва двох різних продуктів. Таке порівняння стає можливим завдяки тому, що ми припустили, що
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
    віддачі від землі у тих, хто отримав вигоду, стає субпредельной. У групі робочих всі отримують стійкий виграш від підвищення граничної продуктивності праці. Але з іншого боку, в короткостроковому плані якась їх частина може постраждати. Це люди, що спеціалізувалися на виконанні роботи, яка стала непотрібною в результаті технологічних удосконалень, і здатні виконувати
 3. 4. Облік витрат виробництва
    віддачі або знижуються витрат. Розглянемо випадок А ситуацію, в якій всі фактори виробництва не є абсолютно ділимими і в якій повне використання продуктивних послуг, що надаються кожним додатковим неподільним елементом кожного фактора, вимагає повного використання додаткових неподільних елементів всіх інших компліментарних чинників. У будь-якій сукупності
 4. 6. Монопольні ціни
    віддачі. Це збиток. Проте ці ціни досить високі, щоб забезпечити прийнятну віддачу на змінний капітал, що потребується для виробництва p. Якщо вироблено списання безповоротно втраченого капіталу, інвестованого в неадаптіруемое обладнання, і зроблені всі відповідні зміни в рахунках, то що зменшився капітал, який працює на підприємстві, в цілому приносить достатню
 5. 7. Репутація
    віддачі. До того ж можуть існувати й інші сумніви, які зменшать схильність до розширення процвітаючого підприємства, навіть якщо на перший погляд ситуація складається сприятливо. Підприємець може не вірити в свої здібності успішно керувати більш великим підприємством. Також він може бути наляканий прикладами успішних свого підприємств, розширення яких призвело до краху.
 6. 7. Накопичення, збереження і проїдання капіталу
    віддачу на одиницю витрат. Катаклізми і катастрофи, регулярно руйнували людські зусилля, стали менш частими. Епідемії і хвороби худоби вщухають. 2. Людям вдалося зробити виробничі процеси більш плідними без додаткового вкладення капітальних благ і без подальшого подовження виробничого періоду. 3. Інституційні потрясіння виробничої діяльності стали
 7. 2. Початковий відсоток
    віддачу на одиницю витрат, таки використовуються методи, що вимагають менше часу. Більш того, явище первинного відсотка пояснює, чому зручні ділянки землі можна купувати і продавати за кінцевими цінами. Якщо майбутні послуги, які міг би надати земельну ділянку, цінувалися точно так само, як цінуються його справжні послуги, то ніяка кінцева ціна не була б досить висока, щоб
 8. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
    віддачі, селянин кидав свою ферму і переїжджав в інше місце. І тільки коли щільність населення в країні збільшувалася і незайнятої першокласної землі, яку можна було привласнити, не залишалося, люди починали вважати ці хижацькі методи марнотратними. Вони об'єднували інститут приватної власності з землею, почавши з орної землі і поступово охоплюючи пасовища, ліси і місця рибної
 9. 5. Сенс laissez faire
    віддача. Завдання планування націлити виробництво на задоволення істинних потреб. Але хто повинен вирішувати, які справжні потреби? Таким чином, наприклад, професор Гарольд Ласки, колишній голова британської лейбористської партії, при плануванні інвестицій виходив би з того, що заощадження інвесторів принесуть велику користь у житловому будівництві, ніж в будівництві кінотеатрів [Cм.
 10. 1. Природа обмеження
    віддачу і найкращим чином задовольнити свої потреби. Таке втручання робить людей біднішими і менш задоволеними. У цьому полягає суть справи. Будь-які витончені і казуїстичні спроби довести неспроможність цього фундаментального положення марні. На вільному ринку панує нездоланна тенденція використовувати будь-який чинник виробництва з метою максимального задоволення
© 2014-2022  epi.cc.ua