Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

3.3. Методи планування та прогнозування фінансових показників

Для розрахунку, планування і прогнозування основних фінансових показників діяльності організації використовуються різні методи, зокрема, програмно-цільовий, нормативний, методи економіко-математичного моделювання, методи економічної кібернетики (імітаційного моделювання), методи математичної статистики та економетрики (стохастичного факторного аналізу), а також традиційні методи аналізу. При використанні програмно-цільового методу планування здійснюється ув'язка цілей фінансового плану з наявними ресурсами організації. При нормативному методі фінансові показники кількісно обгрунтовуються на основі системи норм і нормативів.
При використанні розрахунково-аналітичного методу планування на основі досягнутої величини фінансового показника, прийнятого за базовий, та індексів його зміни у плановому періоді розраховується планова величина даного показника. В основі розрахунково-аналітичного методу лежить використання методів експертної оцінки. Економіко-математичне моделювання (методи дослідження операцій) застосуються для оптимізації виробничих потужностей і ресурсів організації, дозволяє скорочувати терміни реалізації складних проектів і раціонально використовувати різні види ресурсів організації.
Методи математичної статистики та економетрики (регресійний аналіз, методи обробки просторово-часових сукупностей тощо) і методи економічної кібернетики (імітаційного моделювання та ін.) використовуються для прогнозування результатів вжитих фінансових рішень. Для розрахунку та оцінки фінансових показників діяльності організації використовуються класичні методи математичного аналізу, традиційні методи економічної статистики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Методи планування та прогнозування фінансових показників "
 1. Фінансове прогнозування
  методів прогнозування можна
 2. МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА
  методи і моделі для опису економічних процесів і розрахунку економічних показників у ході аналізу, прогнозування, планування,
 3. Контрольні питання
  методи використовуються при розробці прогнозу розвитку бюджету? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках засноване прогнозування розвитку територіальних
 4. 11.4. Методи прогнозування і планування прибутку
  методи, за допомогою яких можна визначити оптимальний варіант прогнозу прибутку на майбутній період з урахуванням умов діяльності, перспектив подальшого розвитку. До основних методів планування прибутку в сучасних умовах відносяться: метод екстраполяції, метод прямого рахунку, економіко-статистичні методи, метод цільового формування прибутку, нормативний метод, розрахунково-аналітичний
 5. Глава 22 Планування трудових показників
  методи внутрішньовиробничого планування трудових показників. Ступінь використання цих методів на підприємствах різних організаційно-правових форм - питання конкретної
 6. ПЛАНУВАННЯ
  методи, так і експертні оцінки. Планування включає прийняття планових рішень уповноваженими на те органами,
 7. 3.2. Види планів. Зміст і послідовність розробки
  планування на різних часових горизонтах та формати планових документів сильно розрізняються. - Перспективне фінансове планування - розробка загальної фінансової стратегії і фінансової політики організації за основними напрямками його фінансової діяльності (до 5 років). - Поточне фінансове планування - розробка фінансових планів за окремими напрямами фінансової діяльності організації
 8. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 9. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 10. 40. Система прогнозів і програм розвитку національної економіки.
  Планування і прогнозування економіки. Планування нац. економіки здійснюється як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Планування - це процес прийняття управлінських рішень, який включає в себе вибір і наукову постановку цілей, визначення пріоритетів, вироблення комплексу заходів, що забезпечують їх досягнення. Планування реалізується через систему планів, які
 11. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Методів і джерел їх фінансування. Наприклад, довгострокові фінансові вкладення фінансуються довгостроковими кредитами. - Забезпечення у складі фінансових ресурсів оптимального співвідношення між власними і позиковими складової. - Забезпечення в процесі фінансового планування збалансованості ризиків. - Забезпечення при виборі джерел залучення фінансових ресурсів та напрямки їх
 12. ПРОГНОЗ
  прогнозуванням. Прогнозування широко використовується на попередніх стадіях розробки планів і програм як інструмент наукового передбачення, вариантного аналізу, отримання додаткової інформації при виробленні рішень. Прогнози застосовуються і як планів-орієнтирів. У ринковій економіці поширене прогнозування попиту, ринкової
 13. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  методам демографічного прогнозування відносяться: 1) методи екстраполяції; 2) метод пересування віків; 3) методи статистичного моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш
 14. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  планування, враховуються як надходження від перепродажу об'єкта (реверсії) в останньому році періоду планування. Основні способи прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема,
 15. Аналіз
  планування та оперативного управління реалізацією рішення з розвитку
 16. 24.9. Прогнозування і розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання
  методи прогнозування. Розробка прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей у перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів і охоплювати такі питання, як оптимізація
© 2014-2022  epi.cc.ua