Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Курси валют в умовах свободногофлоатінга


Обмінний курс валюти є тією ключовою це-ной, яка пов'язує економіку країни з осталь-ним світом У цьому параграфі ми вивчаємо валют-ний ринок, на якому діють попит і пропози- ються Щоб зосередитися на даній темі, мипредполагаем в цьому параграфі, що міжнародно-го кредитування і запозичення не існує.
Ця передумова має на увазі, що іностраннаявалюта використовується тільки в угодах по імпортуілі експорту товарів і послуг. Імпортери должниполучіть іноземну валюту, щоб оплатити своісчета за кордоном. Отже, імпорт являетсяісточніком попиту на іноземну валюту. Ек-спорт, навпаки, приносить іноземну валюту і, таким чином, являє собою джерело еепредложенія. На ринку пропозиція іноземноївалюти з боку експорту зустрічається з спро-сом з боку імпорту і таким чином установлюються обмінні курси.
Малюнок 38-2 ілюструє ринок іноземноївалюти. На вертикальній осі ми відкладаємо об-менний курс, або, іншими словами, доларову це-ну одиниці іноземної валюти, в даному случаенемецкой маркі2. Чим вище валютний курс, тембольше доларів ми повинні заплатити за едініцуіностранной валюти. Зростання обмінного курсу на етомрісунке, отже, відповідає удешевленіюдоллара (подорожчання німецької марки), а движ-ня вниз відображає подорожчання долара (здешевлюючи-ня німецької марки).
На горизонтальній осі ми відкладаємо кількістю-ство іноземної валюти. Пропозиція іноземних-ної валюти являє собою загальну стоімостьекспортних доходів у доларах. Якщо експортерипрі певному валютному курсі зарабативают10 млрд. дол іноземної валюти, то пропозиція
2 Оскільки Ii дійсності існує багато валют, має сенс з-міряти валютний курс у вигляді індексу доларової ціни деякої кор-зіни іноземних валют , що включає певну кількість фран-цузских франків, англійських фунтів, ієн, німецьких марок і ТА Тогдаізмененіе валютного курсу являє собою зміну долларовойцени одиниці іноземної валюти в середньому.

Витрати на імпорт, доходи від експорту, дол
РІС. 38-2. Ринок іноземної валюти. Крива X показуючи-ет наші надходження від експорту, виміряні в доларах Чемвише валютний курс, тим дешевше наш експорт для іностранцевія тим вище їх попит Ми припускаємо, що попит іностранцевна наші товари є еластичним і, отже, їх долла-ровие витрати на наші товари ростуть при збільшенні обмінно-го курсу, а крива X спрямована вгору. Наш попит на імпорт по-казан кривої M Коли валютний курс падає, імпорт становітсядля нас дешевше. Отже, крива M нахилена вниз. Так само рівновага досягається в точці А, якій відповідає курс 0,40 дол за DM. При будь-якому вищому курсі, наприклад прі0, 75 дол за DM, спостерігається надлишок пропозиції іноземних-ної валюти і позитивне сальдо поточного платіжного балан-са, а валютний курс падає. При будь-якому нижчому валютномкурсе, наприклад при 0,25 дол за DM, єнадлишок спросана іноземну валюту, а валютний курс зростає
іноземної валюти при цьому валютному курсі бу-дет дорівнювати 10 млрд, дол
Подібним же образомспрос на іноземну валюту представляє собойобщую вартість імпорту в доларах. Слідчий-але, на горизонтальній осі ми відкладаємо цін-ність доходів від експорту в доларах і расходовна імпорт.
При побудові кривої пропозиції X припускає-лага, що обсяг сукупного попиту іноземних-ців, а також рівень внутрішніх і зовнішніх ценостаются постійними. Якщо ціни зберігаються по постійними, здешевлення вітчизняної валюти, скажімо, з 0,50 дол за DM до рівня в 0,75 дол, призводить до відносного здешевлення нашіхтоваров за кордоном. У цій ситуації попит на на-ши товари та витрати на експорт возрастут3. Миіллюстріруем це з 'допомогою табл. 38-1, в которойв Як приклад використовується автомобіль, вироб-ведений в Сполучених Штатах.
Даний автомобіль коштує в Сполучених Шта-
тах 10 тис дол Ціна цього автомобіля в немецкіхмарках дорівнює ціні в доларах, поділеній на долар-ву ціну марки. При валютному курсі 50 центів заDM цей автомобіль у Німеччині коштує 20 000 DM (10000/0, 5). При валютному курсі 80 центів за DMетот автомобіль буде коштувати лише 12 500 DM (10000/0, 8). Здешевлення долара, тобто увеліченіецени марки в доларах, з 0,50 до 0,80 робить нашіавтомобілі дешевше в DM і, отже, болееконкурентоспособнимі в порівнянні з іноземних-вими автомобілями. Це в свою чергу збільшуючи-ет попит на американські автомобілі зі сторониіностранцев. Спрямована вгору крива про-позиції X на рис 38-2 відображає цю адаптацію іност-ранного попиту та іноземних витрат на наш ек-спорт до зміни конкурентоспроможності.
Крива M (попит на іноземну валюту) поки-показують вартість наших витрат на імпорт в дол-ларах. Зростання валютного курсу веде до сокращеніюрасходов на імпорт. Чим дешевше наші товари Ічем дорожче наш імпорт, тим нижче попит на ім-порт і витрати на нього.
Важливо відзначити, що криві X і M ми строімдля заданих рівнів цін в обох країнах. Изобра-жая криву витрат на імпорт, ми також припускає-лага, що рівень сукупних витрат в еконо-Міці не змінюється.
Тому переміщення уздовж кривої отражаетізмененія в структурі наших витрат на вітчизняні-ються і імпортні товари. Чим нижче валютнийкурс, тим дешевше імпорт і, отже, тембольше витрати на імпорт.
При вільному флоатинга валютний курс являє-ся тією ціною, яка призводить валютний ринок всостояніі рівноваги. На рис 38-2 ми показуємо, що валютний курс, рівний 0,40 дол за DM, є-ється рівноважним. Якщо курс підвищується, скажімо, до 0,75 дол за DM, то з'явиться перевищення дохо-дов від експорту над витратами на імпорт. Прицьому більш низькому рівні нашого валютного курсанаші товари будуть настільки дешевше за кордоном, а іноземні товари будуть настільки дорожче внашій країні, що наші доходи від експорту будутпревосходіть наші витрати на імпорт. Правіше-ня експортних доходів над витратами на імпорт,
ТАБЛИЦЯ 38-1. Вплив змін валютних курсовна відносні ціни
Ценаамсрікаж когоавтомобіля, DM
Валютний
КУРЕЙ *, дол за DM
Ціна
американського
автомобіля, дол


3 Якщо ви вже прочитали гл . S, то повинні розуміти, що тут ми покладаючись-ем попит іноземців на наші товари еластичним, а також те, що зни-ження ієни призводить до зростання як попиту, так і витрат на наші това-ри, збільшуючи тим самим наші доходи від експорту .
1000010000
0,500,80
2000012500
є позитивним сальдо поточного платіжного балансу (останній був предметом нашегообсужденія в гол. 36), виступає тут як правіше-ня пропозиції іноземної валюти над спросомна неї. Як і на будь-якому ринку, надлишок про-позиції викликає зниження цін, в даному випадку онвизивает падіння валютного курсу (подорожчання на-шей валюти), що показано спрямованої внізстрелкой.
І навпаки, при валютному курсі, скажімо, 0,25 дол за DM витрати на імпорт будуть більше по-ступленій від експорту Витрати на імпорт возра-стають, тому що імпорт виявляється дуже деше-вим в порівнянні з нашими товарами, тоді як закордоном наш експорт сильно дорожчає. Правіше-ня витрат на імпорт над надходженнями від ек-спорту - дефіцит поточного платіжного балансу-переходить у надлишок попиту на іноземну валю-ту над її пропозицією. Це веде до зростання валют-ного курсу (здешевлення нашої валюти), і одно рівновага відновлюється.
Таким чином, при вільно плаваючих валют-них курсах (і за відсутності міжнародного за-імствованія і кредитування) валютний курс мене-ється так, щоб усунути будь-який дефіцит або поло-жительность сальдо поточного платіжного балансу іуравнять попит на іноземну валюту, викликає-мий імпортом, з пропозицією іноземної валюти бо-ти, забезпечуваним експортом. Цей процес про-ходить без втручання держави
ється так, щоб встановити рівновагу платіжногобалансу
Перевищення витрат на імпорт над доходами отекспорта підводить доларову ціну марки до новомуравновесію, яке досягається в точці А ". Зріс-рілі витрати на імпорт в нашому прикладі ведуть кудешевленію долара Здешевлення долара в своюочередь відновлює платіжний баланс двома пу-тями. По-перше, воно знижує витрати на імпорт, роблячи іноземні товари більш дорогими що-до наших власних. Під -друге, воно такжеподнімает конкурентоспроможність нашого експортаза кордоном. Тим самим здешевлення долара повели-чивает експортні доходи і, отже, помогаетфінансіровать збільшені витрати на імпорт.
Таким чином, за допомогою абсолютно гібкоговалютного курсу платіжний баланс регуліруетсяавтоматіческі, зрівнюючи попит на іностраннуювалюту з боку витрат на імпорт з зріс-шим пропозицією іноземної валюти від ек-спортних доходів.
Введення в аналіз міжнародного кредітованіяі запозичення (а також спекуляції) визиваетусложненія, які ми будемо обговорювати пізніше. Але основний принцип залишається тим же полностьюгібкіе (або вільно плаваючі) валютні курсиявляются автоматичним механізмом регульоров-вання платежів. У цьому випадку немає необхідності в державному втручанні з метою досяг-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. Курси валют в умовах свободногофлоатінга "
 1. 15. Міжрегіональні курси валют
  курси валют. Але завжди слід додавати, що це відбувається тільки в тому випадку, якщо мешканці А і В не мають наміру змінювати величину своїх залишків готівки. І тільки тому з'являється можливість взагалі уникати переміщення золота і тримати курси валют у межах, заданих двома золотими точками. Якщо жителі А захочуть зменшити свої залишки готівки, а жителі В, навпаки, захочуть їх збільшити,
 2. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  курси валют, а також відмінність грошових стандартів, якщо таке існує. Візьмемо, наприклад, дві країни А і В. В А існує золотий стандарт, в В срібний. Кредитор, що збирається надати позичку з А в В, повинен спочатку продати золото за срібло, а при погашенні позики продати срібло за золото. Якби на дату погашення ціна срібла проти ціни золота впала, то на основну суму позики ,
 3. 19. Золотий стандарт
  курси іноземних валют. Націоналісти боролися проти золотого стандарту, бо хотіли відокремити свої країни від світового ринку і в максимально можливого ступеня встановити національну автаркію . інтервенціоністських уряду і групи тиску билися проти золотого стандарту, тому що вважали його найбільш серйозною перешкодою на шляху їх зусиль з маніпулювання цінами та ставками
 4. 8. Рухливість інвестора
  курси іноземних валют. Якщо безліч капіталістів британських або іноземних побажають позбутися британських цінних паперів, то результатом стане падіння їх цін. Але це не вплине на курс обміну між фунтом стерлінгів і іноземною валютою. Те ж саме вірно і щодо капіталу, вкладеного в готівку . Власник французьких франків, передбачати наслідки інфляційної
 5. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  курси іноземних валют, то не може йти ніякої мови про дефіцит в тому сенсі, в якому цей термін використовує державу. Той, хто готовий заплатити ринкову ціну, буде в змозі купити стільки іноземної валюти, скільки забажає. Але держава не налаштоване миритися із зростанням курсів іноземної валюти (у знеціненої національній валюті). Спираючись на суддів і поліцейських, воно забороняє
 6. Коментарі
  курси іноземних валют, 742; витрати, 404, 697, 797; ринок праці, 512сн.; Кейсі Р.П., 80сн. Кеннан Едвін , 499сн. Кеплер Йоганн, 58 Кернс Джон Елліот, 193, 591сн. Кларк Джон Бейтс, 8, 240сн., 465сн. Класичною школи економісти: здобутки, 218; капіталізм і, 12; концепція прибутку, 499; помилки, 62, 114, 597, 640; провісники капіталізму, 11-12, 580; теорія цінності і, 6, 62,
 7. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  курси між національною і деякої резервної твердою валютою, в якій країна зберігає свої валютні запаси. При цьому Валютне управління зобов'язане на 100% забезпечувати національну валюту активами в резервній валюті (такими як долари і облігації казначейства США). По суті, вимога 100-відсоткових резервів у чужій валюті і згода обмінювати внутрішню валюту на іноземну за
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  курси мають тенденцію залишатися високими, оскільки країни чинять опір зміні вартості своєї валюти доти, поки основні величини не вийдуть далеко за допустимі межі і поки ці країни не вичерпають усі можливості зупинити втечу капіталів. Коли такий стан виникає, вартість валюти повинна змінитися вельми передбачуваним чином. Поки уряди знаходяться в сум'ятті,
 9. Валютна політика держави
  валютного ринку, яка характеризується різним ступенем його участі в цьому ринку. У зв'язку з цим розрізняють два типи валютної політики, заснованих на двох протилежних системах організації валютного курсу: система жорстко фіксованих валютних курсів і режим вільно плаваючих валютних кур'сов. В умовах фіксованих обмінних курсів зміни попиту та пропозиції на валютному ринку не
 10. Висновки
  курси: обмінний і девізний, ефективний і реальний, офіційний і гнучкий. 12. Проблема конвертованості пов'язана з обміном валюти. Це, по суті, зв'язок внутрішнього і світового ринків через гнучкий валютний курс національної грошової одиниці, при існуючій свободу торгівлі. Розрізняють такі форми конвертованості: абсолютну, відносну, повну і часткову (по суб'єктах, по об'єктах,
© 2014-2022  epi.cc.ua