Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

9.3. Інфляція: сутність, методи обчислення, причини та наслідки


Стабільні ціни - найважливіша умова успішного макроекономічного розвитку. Завдання підтримки цін на постійному рівні набуває в сучасних умовах особливого значення, так як практично всім країнам світу характерне зростання загального рівня цін, або інфляція. Інфляція (від лат. Інфлатіо - здуття) - це переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошей і зростання загального рівня цін. Інфляція в сучасних умовах набула хронічного характеру і в тій чи іншій мірі властива всім країнам. Середньорічний темп зростання цін в 1996 р. характеризується наступними даними (у%):
Аргентина 82,0 Великобританія 3,7 Чилі 17,4 США 1,9 Болівія 183,0 Японія 0,6 Італія 4,2 Канада 4,2
Рівень інфляції вимірюється двома основними показниками: індексом цін (споживчих, виробничих на промислову, сільськогосподарську продукцію і т.п.) і темпом їх зростання.
Для характеристики інфляції особливе значення має індекс споживчих цін (ІСЦ) - відношення вартості споживчого кошика в даному році (місяці) до її вартості у базисному (з яким порівнюються ціни) році або місяці. Таким чином, ІСЦ відображає зміну Вартості певного набору предметів споживання, що забезпечує мінімальний (або раціональний) рівень споживання.
Розрахунок ІСЦ можна розглянути на наступному прикладі. Припустимо, що до споживчого кошика входять три товару, норми споживання яких і ціни представлені нижче (всі дані умовні).
Продукт Кількість (в місяць) Ціна (грн.) * 1996 1995 Хліб, кг 15 5,0 4,0 Молоко, л 15 4,0 3,0 М'ясо, кг 10 25,0 20,0 * У деномінованих рублях.
Вартість «кошика» в цінах 1996 р.=[(5,0? 15) + (4,0? 15) + + (25,0? 10)]=385.
Вартість «кошика» в цінах 1995 г.=[(4,0? 15) + (3,0? 15) + + (20,0? 10)]=305.
Звідси: ІСЦ 1996 р.=(385: 305)? 100%=126,0%.
Темп зростання цін за якийсь період обчислюється як відношення різниці між ІСЦ даного року і ІСЦ базисного року до ІСЦ базисного року (у%).
Якщо припустити, що ІСЦ 1995р. дорівнював 110%, то темп зростання цін у 1996р. склав:
? 100%=14,5%.
Інфляцію можна характеризувати за різними ознаками.
Залежно від темпу зростання цін говорять про:
- помірною (повзучою) інфляції - ціни зростають не більше ніж на 10% на рік, і темп зростання доходів, як правило, відповідає темпу росту цін;
- галопуючої інфляції - ціни зростають у десятки разів, темп зростання доходів істотно відстає від темпу зростання цін;
- гіперінфляції - ціни зростають в сотні, тисячі разів, гроші практично перестають виконувати свої функції. Товарно-грошовий обіг замінюється натуральним (бартерними) обміном, в якості міри вартості, засобу обігу і накопичення починає використовуватися іноземна валюта.
У 1946 р. ціни в Угорщині порівняно з 1939 р. зросли в 829? 1022 разів. З 1938 по 1948 р. ціни в Японії збільшилися в 116 разів. У Німеччині за 1923 р. ціни зросли в 13? 1013 разів. У сучасних умовах гіперінфляція спостерігається в країнах Латинської Америки.
Слід зазначити, що межа між цими видами інфляції мінлива і непостійна і багато в чому залежить від сприйняття зростання цін у тій чи іншій країні.

За формами прояву розрізняють відкриту і приховану (пригнічену) інфляцію. Зростання загального рівня цін свідчить про відкриту інфляції. На відміну від неї при пригніченою інфляції зростання цін не спостерігається. Знецінення грошей виявляється в товарному дефіциті. На легальних ринках, де ціни «заморожені», товар відсутній або за ним вишиковуються черги. Однак на «чорному ринку» товари продаються, але за вищою ціною.
Аналізуючи інфляцію можна говорити про збалансовану (ціни на всі групи товарів зростають приблизно однаково і співвідношення між цінами залишається постійним) і незбалансованою інфляції (різні темпи зростання цін на різні товари і відповідна зміна співвідношення цін).
Далі розрізняють очікувану і несподівану інфляцію. Першу можна прогнозувати на якийсь період, вона «планується» і економіка може до неї пристосуватися. Несподівана характеризується раптовим стрибком цін і негативно позначається на економіці.
Причини інфляції численні і різноманітні:
- перевищення державних витрат над доходами, тобто бюджетний дефіцит, що покриваються за рахунок грошової емісії («друкарського верстата»). Невідповідність між кількістю грошей в обігу і товарною масою веде до зростання цін;
- мілітаризація економіки, наслідком якої є:
збільшення бюджетних витрат; додаткове поглинання військовим виробництвом матеріальних, трудових ресурсів і, отже, їх вилучення зі сфери виробництва споживчих товарів; додатковий платоспроможний попит з боку зайнятих у ВПК (люди отримують заробітну плату за виготовлення ракет, попит пред'являють на меблі);
- недосконалість конкуренції, монополізація ринку, що створює можливість для виробника скорочувати пропозицію і підвищувати ціни;
- інфляційні очікування. Інфляція носить самоподдерживающий характер, вона сама себе генерує. Люди, очікуючи зростання цін у майбутньому, збільшують попит сьогодні (ажіотажний попит), стимулюючи дійсний зростання цін;
- зростання цін на імпортовану продукцію в умовах твердого валютного курсу.
Зазвичай виділяють три сили, генеруючі інфляцію: держава (емісія грошей, мілітаризація економіки); монополії, мають можливість підвищувати ціни на продукцію; профспілки, що створюють інфляційну спіраль "заробітна плата - ціни». Профспілки, реагуючи на зростання цін, домагаються підвищення заробітної плати. Зростання заробітної плати веде до збільшення витрат виробництва, підприємці не бажаючи жертвувати прибутком, підвищують ціни ... профспілки домагаються підвищення заробітної плати ... і т.д.
Виходячи з причин інфляції, розрізняють інфляцію попиту (перевищення грошового попиту над товарною масою) і інфляцію пропозиції (зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва). Таким чином, імпульс до зростання цін може виходити як з боку попиту, так і з боку пропозиції.
Соціально-економічні наслідки інфляції. Невисокі темпи інфляції сприяють збільшенню прибутків і пожвавленню ринкової кон'юнктури і тому можуть позитивно позначатися на економічному розвитку, але при високому рівні зростання цін і тривалому характері інфляція перетворюється в найбільше економічне зло. Інфляція дезорганізує господарство: нерівномірний ріст цін підсилює диспропорції в економіці, спотворює структуру споживчого попиту, загострює товарний голод, підриває стимули до накопичення, знецінює їх, веде до зниження реальних доходів населення і розшарування суспільства, падіння рівня життя.
В умовах інфляції різко скорочуються інвестиції, особливо довгострокові, що негативно позначається на економічному зростанні.
Особливої уваги заслуговує питання про взаємозалежність між темпом зростання цін і зайнятістю. Співвідношення цих двох параметрів в короткостроковому періоді описується кривою А. Філліпса (рис. 9.1).

Частка безробітних,%
Рис. 9.1. Крива Філіпса
При рівні безробіття U1, темпи зростання цін - р2, зниження темпу
зростання цін до р1, збільшує рівень безробіття до U2
У короткостроковому періоді існує зворотна залежність між інфляцією і безробіттям. Зниження безробіття збільшує сукупний попит і одночасно викликає напруженість на ринках праці (попит збільшився, а вільної робочої сили немає) і товарів (виробництво не може бути розширено). Перевищення попиту над можливостями розширення виробництва, дефіцит робочої сили, що викликає необхідність підвищувати заробітну плату і, отже, збільшення витрат виробництва ведуть до зростання цін, тобто породжують інфляцію. Навпаки, зниження цін має своїм наслідком падіння прибутковості виробництва, скорочення його масштабів, що, природно, викликає зростання чисельності безробітних.
Крива Філіпса дає можливість урядам знайти компроміс між темпом інфляції і рівнем безробіття, оцінити наслідки проведення того чи іншого курсу.
Сучасна інфляція в Росії. До 1992 р. в Росії існував адміністративний контроль над цінами та формально ціни не росли, були стабільні. Однак фактично існувала пригнічена інфляція, яка проявлялася в тотальному, наростаючому товарному дефіциті. З 1992р. інфляція набула відкритого характеру. Темп зростання цін склало по відношенню до попереднього року (раз):
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Індекс
споживчих цін
Індекс цін вироб-ників на примушує-ленну продукцію
26
20,5
9,4
9,9
3,3
5,1
2,3
3,4
1,2
1,25
1,1
1,07
1,8
1,23
Основні причини інфляції в Росії:
- переважання в структурі народного господарства галузей виробничого призначення;
- високий рівень мілітаризації економіки (величезний військово-промисловий комплекс);
- відволікання значних ресурсів у незавершене будівництво;
- надзвичайно високий рівень монополізації економіки;
- штучно завищений рівень зайнятості населення;
- фінансування бюджетного дефіциту за рахунок «друкарського верстата»;
- падіння обсягів виробництва та ін
Причини інфляції зумовлюють і заходи по боротьбі з нею. Це структурна перебудова і конверсія військового виробництва; приватизація; боротьба з монополізмом; стимулювання заощаджень; подолання інфляційних очікувань; обмеження грошової маси в обігу; вдосконалення системи оподаткування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Інфляція: сутність, методи обчислення, причини та наслідки "
 1. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  інфляції і рівнем безробіття, і виділяв три етапи. Перший - коли економісти були переконані в існуванні стабільної кривої Філліпса з негативним кутом нахилу дотичної, причому ця переконаність підтримувалася задовільним станом прогнозів, отриманих на основі подібної кривої. Коли ж якість прогнозів перестало задовольняти економістів, була висунута гіпотеза про
 2. Питання 1 Зміст податкового планування на підприємстві
  інфляції); - видом системи оподаткування (при шедулярной системі за різними ставками можуть обкладатися доходи за облігаціями, дивіденди та банківські депозити); - використанням «податкових притулків», бо існуючі відмінності в податкових режимах окремих країн можуть зменшити податковий тягар або забезпечити відхід від оподаткування взагалі. Можливі шляхи досягнення поставлених цілей реалізуються
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників . Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує
 4. 6. Заробітна плата та засоби існування
  інфляція, ні прибуткові податки не повинні надавати несприятливого впливу на реальну заробітну плату робітників після всіх відрахувань. Ця доктрина неявно передбачає теза Маніфесту комуністичної партії: Робітники не мають батьківщини і їм нічого втрачати, окрім своїх ланцюгів; отже, вони не беруть участь у війнах, які ведуться експлуататорами, і їх не цікавить, чи є їх країна
 5. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  інфляції і темпом зростання виробництва) не братимуть еквівалентні в будь-якій парі країн. Але оскільки основні величини майже ніколи не еквівалентні, світ з фіксованими біржовими курсами передбачає їх періодичне регулювання. При системі фіксованих біржових курсів ці курси мають тенденцію залишатися високими, оскільки країни чинять опір зміні вартості своєї валюти до тих пір, поки
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  інфляції. Інституційна соціологічна школа запропонувала своє бачення проблеми з позиції інституційних проблем, створення служб зайнятості та інших соціальних інститутів. В останні роки найбільш популярні концепції «природного», «нормального», «соціально-допустимого» рівня безробіття, що досліджують взаємозв'язку безробіття та інфляції, грошового обігу, рівноважної ціни праці,
 7. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  інфляції Закони обігу грошей. Кількість грошей, необхідних для звернення, підпорядковується законам грошового обігу. З урахуванням їх перших двох функцій такий закон виражається формулою, згідно якої кількість грошей залежить від суми цін товарів і швидкості обігу однойменної грошової одиниці: К=Ц / 0, де К - кількість грошей, необхідних для товарного обігу в певному році; Ц - сума
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  інфляційної, валютної, митної, цінової, соціальної, екологічної форм політики. Між складовими елементами механізму регулювання сучасного капіталізму існує постійна взаємодія, взаємопроникнення. Це означає, наприклад, що механізм ринкового регулювання в певній мірі доповнює корпоративну планомірність, яка частково поширюється і на
 9. Словник термінів
    інфляцію. Інфраструктура - комплекс галузей господарства, обслуговуючих промислове (або яке-небудь інше) виробництво, а також населення. Включає транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне забезпечення, науку, освіту, охорону здоров'я. Капітал оборотний - частина капіталу, що спрямовується на формування оборотних коштів і повертає протягом одного виробничого циклу.
 10. Питання до іспиту
    інфляції. 37. Інфляція попиту та інфляція витрат. Соціально-економічні наслідки інфляції. 38. Взаємодія інфляції і безробіття. Крива Філіпса. Антиінфляційний регулювання економіки. 39. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики держави. Рівень і якість життя населення. «Межа бідності». 40. Доходи населення, їх види, джерела формування і
© 2014-2022  epi.cc.ua