Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 1 Зміст податкового планування на підприємстві

.
Необхідність податкового планування закладена в самому податковому законодавстві, яке передбачає ті чи інші податкові режими для різних ситуацій, допускає різні методи для обчислення податкової бази і пропонує платникам податків різні податкові пільги, якщо вони будуть діяти в бажаних владним органам напрямах. Крім того, податкове планування обумовлене зацікавленістю держави в наданні податкових пільг з метою стимулювання будь-якої сфери виробництва, категорії платників податків, регулювання соціально-економічного розвитку.
Можливі різні моделі поведінки платника податків. Тому прийнято розмежовувати поняття «податкове планування» від таких понять, як «ухилення від сплати податків» і «обхід податків».
Ухилення від сплати податків («tax evasion») - це несвоєчасна сплата податків, неподання документів, незаконне використання податкових пільг і т.п. Саме елемент незаконного зменшення зобов'язань дозволяє розмежувати поняття «ухилення від податків» і «податкове планування».
Обхід податків («tax avoidance») - ситуація, в якій особа не є платником податку у силу різних причин. У теорії податкового права розрізняють два способи обходу податків: законний і з застосуванням заборонених законом прийомів.
Податкове планування («tax planning») - це законний спосіб обходу податків з використанням наданих законом пільг і прийомів скорочення податкових зобов'язань. Сутність його виражається в визнання за кожним платником податку права застосовувати всі допустимі законами засоби, прийоми і способи (у тому числі і прогалини в законодавстві) для максимального скорочення своїх податкових зобов'язань [41, c.6].
За видами податкове планування підрозділяється на корпоративне (для підприємств) і приватне (для фізичних осіб). Для зазначених суб'єктів можливості законного обходу податків можуть визначатися:
- специфікою об'єкта обкладення (наприклад, можуть не обкладатися податками доходи від державних лотерей);
- специфікою суб'єкта податку (наприклад, малі підприємства мають певні пільги у вигляді податкового кредиту);
- особливостями методу обкладення, способу обчислення і сплати податку (так, кадастрове обкладання особливо вигідно при високому рівні інфляції);
- видом системи оподаткування (при шедулярной системі за різними ставками можуть обкладатися доходи за облігаціями, дивіденди та банківські депозити);
- використанням «податкових притулків», бо існуючі відмінності в податкових режимах окремих країн можуть зменшити податковий тягар або забезпечити відхід від оподаткування взагалі.
Можливі шляхи досягнення поставлених цілей реалізуються не тільки за рахунок повного знання і використання позитивних і негативних сторін законодавства, але і за рахунок послідовного і грамотного застосування всіх складових мінімізації та оптимізації оподаткування. До цих елементів відносяться наступні:
1. Стан бухгалтерського та податкового обліку, а також взаємодія між ними повинна строго відповідати нормативно-правовим актам; необхідно вірне тлумачення законодавства про податки і збори і реагування на постійні зміни в ньому. Зрозуміло, дані бухгалтерського обліку та звітності повинні дозволяти отримувати необхідну інформацію для податкових цілей.
2. Облікова політика - вибрана підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського та податкового обліку; документ, який затверджується платником податків, оскільки законодавство в ряді випадків надає йому можливість вибрати ті чи інші методи групування та оцінки фактів господарської діяльності, способи погашення вартості активів, методи визначення виручки та ін
3. Податкові пільги та організація угод. Далеко не всі господарюючі суб'єкти правильно і в повному обсязі застосовують пільги, що встановлюються законодавством по більшості податків. Крім того, необхідний аналіз можливих форм угод (договорів) з урахуванням їх податкових наслідків.
4. Податковий контроль. Складання податкового бюджету є основою для здійснення контрольних дій з боку керівника підприємства і фінансового менеджера. Зниженню помилок сприяє застосування принципів і процедур технології внутрішнього контролю податкових розрахунків. Крім того, організація контролю передбачає в першу чергу недопущення прострочення сплати податків. Однак слід не упускати будь-які можливості відстрочити сплату, якщо це допускає законодавство про податки і збори.
5. Податковий календар необхідний для перевірки правильності обчислення та дотримання термінів сплати всіх податкових платежів, а також подання звітності. Завжди треба пам'ятати про високі ризики, пов'язаних з несвоєчасною сплатою податкових платежів, бо в разі порушення податкових зобов'язань перед державою настає жорстка відповідальність у відповідності з Податковим кодексом, адміністративним, митним і кримінальним законодавством.

6. Стратегія оптимального управління і план реалізації цієї стратегії. Найбільш ефективним способом збільшення прибутку є побудова такої системи управління та прийняття рішень, щоб оптимальної (у тому числі з податків) виявилася вся структура бізнесу. Саме подібний підхід забезпечує більш високе і стійке скорочення податкових втрат на довгострокову перспективу. На основі стратегії розробляються податкові модулі середньострокових і поточних планів.
7. Пільгові режими оподаткування. Маються на увазі способи зниження податків за рахунок створення офшорних компаній за кордоном і низькоподаткових компаній на території Росії. При цьому відповідні побудови повинні логічно і природно вписуватися в загальну схему бізнесу, служити обгрунтуванням законного зниження податкового тягаря. В іншому випадку контролюючі органи завжди знайдуть аргументи, щоб оскаржити непереконливу схему цілком або причинити неприємності платнику податків постійними перевірками.
8. Імітаційні фінансові моделі. Вони дозволяють менеджеру управляти значеннями однієї або декількох змінних, розраховувати сукупну податкове навантаження і прибуток. Такі моделі, більше відомі як моделі «що якщо», імітують економічний ефект від різних припущень (наприклад дія факторів зовнішнього середовища, зміна організаційної структури бізнесу, проведення альтернативної податкової політики).
9. Звітно-аналітична діяльність податкового менеджменту. Будь-яка компанія повинна мати інформацію за кілька років про те, які прийоми і способи податкової оптимізації дали позитивні результати, з яких причин вони не досягнуті, які чинники вплинули на кінцевий фінансовий результат і т.п. Тим самим створюється основа для факторного аналізу діяльності компанії, успішній розробці бізнес-плану та податкового бюджету [21, c.105].
Процес податкового планування складається з декількох взаємопов'язаних між собою етапів, які не слід розглядати як чітку і однозначну послідовність дій, обов'язково гарантують зниження податкових зобов'язань. Це пов'язано з тим, що в податковому плануванні поєднуються елементи і науки, і мистецтва фінансового аналітика. До реєстрації та початку функціонування організації необхідна відповідь на загальні питання стратегічного характеру.
Перший етап - поява ідеї про організацію бізнесу, формулювання мети і завдань, а також вирішення питання про можливе використання податкових пільг, що надаються законодавцем.
Другий етап - вибір найбільш вигідного з податкової точки зору місця розташування виробництв і конторських приміщень підприємства, а також його філій, дочірніх компаній і керівних органів.
Третій етап - вибір організаційно-правової форми юридичної особи та визначення її співвідношення з виникаючим при цьому податковим режимом.
Наступні етапи відносяться до поточного податкового планування, яке має органічно входити у всю систему управління господарюючого суб'єкта.
Четвертий етап передбачає формування так званого податкового поля підприємства з метою аналізу податкових пільг. На основі проведеного аналізу формується план їх використання за обраними податків.
П'ятий етап - розробка (з урахуванням вже сформованого податкового поля) системи договірних відносин підприємства. Для цього з урахуванням податкових наслідків здійснюється планування можливих форм угод: оренда, підряд, купівля-продаж, оплатне надання послуг і т.п. У результаті утворюється договірне поле господарюючого суб'єкта.
Шостий етап починається зі складання журналу типових господарських операцій, який служить основою ведення фінансового та податкового обліку. Потім виконується аналіз різних податкових ситуацій, зіставлення отриманих фінансових показників з можливими втратами, зумовленими штрафними і іншими санкціями.
Сьомий етап безпосередньо пов'язаний з організацією надійного податкового обліку та контролю за правильністю обчислення і сплати податків. Основним способом зменшення ризику помилок може бути використання технології внутрішнього контролю податкових розрахунків [21, c.107].
У ряді країн склалися спеціальні методи для запобігання ухилення від сплати податків, що дозволяють також обмежити сферу застосування податкового планування. У США, Великобританії, країнах ЄС існує вельми жорстке «антітрансфертное», «антіоффшорним» і «антидемпінгове» законодавство. Тому пошук можливостей для скорочення податкових втрат здійснюється лише в рамках діючої системи обмежень.
До меж податкового планування прийнято відносити наступні:
- заповнення прогалин у законодавстві;
- законодавчі обмеження;
- заходи адміністративного впливу;
- спеціальні судові доктрини.
На закінчення відзначимо, що платник податків має право лише на дії, які не заборонені законодавством. Звідси випливає основний висновок податкового планування - платник податків має право тільки на законні методи зменшення податкових зобов'язань.
В іншому випадку замість податкової економії можливі величезні фінансові втрати платника податків, банкрутство або позбавлення волі.
Господарюючі суб'єкти мають правом захищати свої майнові права будь-якими, не забороненими законом способами. Податкові платежі становлять значну частку у фінансових потоках господарюючих суб'єктів. Найчастіше від професійного рішення, пов'язаного з урахуванням податкових ризиків, залежать можливості зростання і розвитку бізнесу, а іноді і його доля. Тому управління оподаткуванням (податковий менеджмент) як вид діяльності все частіше входить в практику господарського життя.
Корпоративний податковий менеджмент - складова частина управління фінансами господарюючого суб'єкта; це вироблення і оцінка управлінських рішень виходячи з цільових установок організації та обліку величини можливих податкових наслідків. Одна з його головних цілей - оптимізація податкових платежів шляхом використання всіх особливостей податкового законодавства. У процесі управління податками регулюючі дії з боку менеджерів слід розглядати в загальному контексті фінансового менеджменту. Тому податковий менеджмент на рівні підприємств і організацій у наступному викладі представлений податковим плануванням і податковим контролем (внутрішнім контролем) [21, c.117].
Корпоративне податкове планування - необхідна складова фінансово-економічної діяльності господарюючого суб'єкта; це законний спосіб обходу податків з використанням наданих законом пільг і прийомів скорочення податкових зобов'язань. Іншими словами, це законний засіб зменшення податкового тягаря платника податків. Податкове планування на підприємстві є складовою частиною єдиної тріади:
1) стратегічного фінансового планування;
2) бізнес-плану;
3) бюджету організації.
У своїй діяльності господарюючі суб'єкти завжди прагнуть максимізувати свій дохід і прибуток, а це може співпасти з мінімізацією податкових відрахувань. Але в цілому суб'єктів цікавить не сама по собі величина сплачуваних податків, а кінцевий фінансовий результат. З цих позицій основним завданням корпоративного податкового планування є вибір варіанта сплати податків, що дозволяє оптимізувати систему податків.
Основні принципи корпоративного податкового планування розкриваються такими положеннями:
- зменшення податкових платежів - спосіб поліпшення фінансового стану підприємства і підвищення інвестиційної привабливості. Знижувати податки доцільно до тих пір, поки розрахунки показують, що це дає приріст вільного прибутку;
- зниження податків в ряді випадків досягається за рахунок погіршення фінансових показників. Тому будь-який спосіб мінімізації, перш ніж його застосовувати, слід оцінити з точки зору загальних фінансових наслідків для господарюючого суб'єкта;
- наслідки застосування одних і тих же способів мінімізації неоднакові для різних об'єктів і навіть для умов роботи підприємства в різні періоди. Тому застосуванню конкретної рекомендації повинні обов'язково передувати розрахунки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, і вільного прибутку;
- зменшення податку на прибуток (шляхом використання чистого прибутку на пільговані мети) економічно обгрунтовано лише в разі зростання загального прибутку в наступні періоди.
Внутрішній податковий контроль - це первинний контроль, здійснюваний на рівні працівників бухгалтерських і фінансових служб підприємства. Такий контроль передбачає забезпечення достовірності обліку оподатковуваних об'єктів, якісне складання податкових розрахунків і звітів, а також дотримання встановлених термінів сплати до бюджету податків і зборів.
  Для створення й успішного функціонування системи управління податками на підприємствах і в організаціях повинні бути створені певні умови, а саме:
  - Наявність взаємопов'язаних стратегії розвитку, бізнес-планів та бюджетів;
  - Готовність адміністрації здійснювати податкове планування на основі стратегічних і тактичних планів, а також чітко сформульованих принципів управління;
  - Організація системи збору та обробки інформації, орієнтованої на використання мережевих технологій і ресурсів Інтернету;
  - Виділення структурного підрозділу (особи), відповідального за організацію податкового планування як цілісно орієнтованої системи;
  - Розробка схеми податкового планування (податкове поле, договірне поле, технологія внутрішнього контролю податкових розрахунків);
  - Моніторинг системи факторів, що впливають на умови реалізації податкових планів і податкове поле підприємства.
  Як же виглядає схема податкового планування на підприємстві? Про це і піде мова далі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Питання 1 Зміст податкового планування на підприємстві"
 1. Коментарі
    питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
    питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу
 3. 2. Класифікація економічних систем
    питання «як?» виробляти господарник відповідає прагненням виробляти продукцію з більш низькими витратами, ніж його конкурент, з тим щоб продати більше і за низькою ціною. На вирішення цього завдання спрямована технологія і організація виробництва, використання технічного прогресу, різні методи управління. Питання «для кого?» Вирішується на користь споживачів з найбільшим доходом. У
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    питання щодо умов проведення націона-лізації. Важливим принципом лейбористської програми був так званий принцип справедливої компенсації, згідно з яким власники націоналізованих підприємств по-винні отримати повністю вартість своїх підприємств. Факти-но в багатьох випадках вони отримали навіть більш значні-ні суми, ніж реальна вартість цих підприємств.
 5. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
    питань навколишнього середовища і майбутнього розвитку цивілізації, що проходила в червні 1992 р.: 1) про неможливість порятунку людства в рамках ринкової системи, рушійна сила якої - приватна власність, 2) про необхідність вироблення людством нової моделі соціально-економічного розвитку, яка спиралася б на важелі централізованого регулювання на рівні окремої держави та світового
 6. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
    питаннях культури, етики, моралі, психічного і фізичного здоров'я особистості, її вдосконалення. У нього має бути розвинене філософське мислення, вміння аналізувати і оцінювати різні теорії (особливо по організації виробництва і праці), результати наукових досліджень. До основних вимог, що пред'являються до роботи керівника-менеджера в сучасних умовах, західні вчені
 7. Словник термінів
    питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    питання: який же господарський механізм краще - державний (кейнсіанський) або ринковий (неоконсервативний)? Неокласичний синтез. Попередній аналіз макроекономічних регуляторів дозволяє нам зробити певні висновки. Насамперед очевидно, що не існує такого ідеального регулятора, який здатний позбавити суспільство від трьох зол: криз, безробіття та інфляції.
 9. 2.9.1. Форми використання ресурсів (суть госпрозрахунку)
    питань; - відмирання ринкових відносин не відкиданням, а перетворенням їх; - субсидії перетворюються на дотації, тобто форму відтворення основного капіталу за допомогою вилучення частини амортизації вищестоящими органами і повернення їх підприємствам в міру необхідності для всього цілого; централізований тип використання амортизаційних відрахувань, внутрішньофірмові фінансові платежі;
 10. Питання 2 Облікова політика як інструмент регулювання податкових платежів
    зміст і способи ведення. З цих позицій розглядається загальна схема поточного податкового планування на комерційних підприємствах (Додаток 1). У додатку 1 показана послідовність податкового планування, що складається умовно з восьми укрупнених процедур. 1. Поточне планування в першу чергу передбачає формування податкового поля. У відповідності зі статусом підприємства,
© 2014-2022  epi.cc.ua