Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Глосарій

Акція - цінний папір, що засвідчує участь її власника у формуванні коштів акціонерного товариства і дає право на отримання відповідної частки його прибутку - дивіденду.
Акциз - вид непрямого податку на товари масового споживання.
Антиінфляційне регулювання - охоплює насамперед два основні методи боротьби з інфляцією: скорочення бюджетного дефіциту, регулювання цін і доходів. Використовуються й інші методи.
Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) - угруповання, що виникла в 1967 р. Об'єднує Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, Бруней.
Оренда - наймання приміщення, виробничих площ, землі, машин і устаткування в тимчасове користування.
Банкрутство - нездатність здійснювати платежі за борговими зобов'язаннями, засвідчена судовою інстанцією.
Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили не зайнята в суспільному виробництві.
БИКИ (Бюлетень іноземної комерційної інформації) - періодичне довідкове видання ВНИКИ МЗЕЗ Росії. Містить докладну оперативну інформацію про стан економіки окремих країн світу, основних товарних ринків, про біржових цінах і курсах валют, публікує аналітичні огляди стану і динаміки зовнішньої торгівлі окремих країн світу, огляди світогосподарчої кон'юнктури.
Біржа фондова - організований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів.
Баланс народного господарства - система економічних показників, що характеризує у вільному вигляді основні пропорції і співвідношення у всьому народному господарстві.
Бартерна угода - товарообмінна операція з передачею права власності на товари без платежу грошима (натуральний обмін).
Безпатентних ліцензія - ліцензія на використання ноу-хау без патенту на винахід.
Безмитне ввезення - імпорт товарів, вільних від обкладання митом.
Бізнес - будь-який вид діяльності, що приносить прибуток.
Біржа - державна чи акціонерна організація, що надає приміщення, певні гарантії, розрахункові та інформаційні послуги для угод з цінними паперами або товарами, яка отримує за це комісійні від угод і накладає певні обмеження на торгівлю. Організовує оптову, в тому числі міжнародну, торгівлю масовими товарами, що мають стійкі та чіткі якісні параметри, або систематичні операції з купівлі-продажу цінних паперів, золота, валюти.
Бюджет - грошове вираження збалансованої кошторису доходів і витрат на певний період. Якщо видаткова частина перевищує дохідну, то бюджет зводиться з дефіцитом. Перевищення доходів над витратами утворює позитивний залишок бюджету.
Валовий прибуток - вся сума прибутку підприємств до відрахувань і відрахувань.
Валова продукція - загальний обсяг продукції у вартісному вираженні, виробленої за якийсь певний період.
Валовий національний продукт (ВНП) - валовий вітчизняний продукт, валовий внутрішній продукт - загальна сума товарів і послуг у грошовому вираженні і ринкових цінах, яка перебуває у розпорядженні даної країни за певний період часу.
Валовий суспільний продукт (ВОП) - сума матеріальних благ, вироблених суспільством за певний період. Загальний обсяг ВОП визначається як сума валової продукції всіх підприємств сфери матеріального виробництва без урахування внутрішньозаводського обороту продукції, але з урахуванням обороту готових виробів і послуг між підприємствами.
Валюта - грошова одиниця країни, що бере участь в міжнародному економічному обміні та інших міжнародних зв'язках, що тягнуть за собою грошові розрахунки.
Валютна політика - сукупність економічних, правових та організаційних заходів і форм, здійснюваних державними органами, центральними банківськими та фінансовими установами, міжнародними валютно-фінансовими організаціями в галузі валютних відносин.
Валютна система - сукупність економічних відносин, пов'язаних з функціонуванням валюти, історично сформованих на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків.
Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн.
Зовнішня заборгованість - сума фінансових зобов'язань країни іноземним кредиторам, що підлягають погашенню у встановлені терміни.
Зовнішньоекономічні зв'язки (ВЕС) - сукупність напрямів, форм, методів і засобів торговельно-економічного, валютно-фінансового, виробничого і науково-технічного співробітництва між країнами.
Зовнішній державний борг - заборгованість держави за непогашеними зовнішніми позиками і не виплачених відсотків по ним.
Загальна система преференцій (ВСП) - система митних пільг, що надаються розвинутими країнами розвиваються.
Гарант - особа, організація, держава, що надає певні гарантії і спостерігає за їх здійсненням.

Гарячі гроші - короткострокові кошти, одержувані в результаті спекулятивних або арбітражних операцій, швидко переказуються з однієї країни в іншу з метою отримання прибутку від зміни валютних курсів або різниці в доходах в цих країнах.
Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) - міжнародна організація, що діє на базі міжурядового багатостороннього договору, в якому містяться принципи і правила міжнародної торгівлі, обов'язкові для країн-учасниць. Діє з 1 січня 1948
Державне регулювання економіки (ДРЕ) в умовах ринкового господарства - система господарсько-політичних заходів, що здійснюються державними органами в інтересах зміцнення і пристосування до нових умов існуючої соціально-економічної системи та забезпечення сприятливих умов відтворення.
Державний сектор (ГС) - комплекс господарських об'єктів, що належать (повністю або частково) державі.
Дефіцит державного бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами.
Додана вартість - це вартість, створена в процесі виробництва на даному підприємстві і відображає реальний внесок підприємства у створення вартості виробленого конкретного продукту.
Девальвація - зменшення офіційного золотого вмісту грошової одиниці країни або зниження її курсу по відношенню до валют інших країн, здійснюване в законодавчому порядку.
Демпінг - вивезення товарів з країн за кордон за цінами нижчими, ніж ціни всередині цієї країни або на світовому ринку, з метою усунення конкурентів і захоплення зовнішніх ринків.
Денонсація, денонсування - повідомлення однією державою іншого про розірвання укладеного між ними договору, зроблене в порядку та у строки, в ньому передбачені.
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) - друга європейська інтеграційна угруповання, існує з 4 січня 1960 На основі підписаної в Стокгольмі конвенції. Являє собою зону вільної торгівлі. Її членами на початку 1994 р. були Австрія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія.
Європейський союз (ЄС) - офіційна назва провідної інтеграційного угруповання західноєвропейських країн (до 1 січня 1993 р. - Європейське співтовариство).
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - міжнародний банк, створений в 1991 р. для фінансування економічних реформ у країнах Східної Європи з метою прискорення їх переходу до ринкової економіки.
Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами-учасницями і, насамперед, митні збори.
Імпорт - закупівля і ввезення іноземних товарів, технологій і послуг в країну з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку країни-імпортера.
Інвестиція - довгострокове вкладення капіталу в яке-небудь підприємство, справу, різні галузі господарства з метою отримання прибутку.
Інфляція - знецінення паперових грошей, що перебувають в обігу, тобто падіння їх купівельної спроможності, що виявляється у підвищенні цін на всі товари і послуги.
Ліцензія - дозвіл на використання іншою особою чи організацією винаходу, технології, технічних знань і виробничого досвіду, секретів виробництва, торговельної марки, необхідної для виробництва комерційної чи іншої інформації протягом певного терміну за обумовлену винагороду.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - міжурядова фінансова організація, основним завданням якої є стимулювання приватних іноземних капіталовкладень, в даний час, головним чином, в країнах, що розвиваються та сприяння розвитку міжнародної торгівлі і підтримці платіжних балансів . Міжнародний банк реконструкції та розвитку був утворений в 1945 р.
Мораторій - відстрочка виконання зобов'язань, оголошується урядом у зв'язку з настанням надзвичайних обставин (стихійне лихо, війна, порушення договорів).
Податок на додану вартість - податок на вартість, додану в процесі виробництва товару або послуги.
НДДКР - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що мають на меті розробку і реалізацію наукових ідей.
Ноу-хау - сукупність різних знань, наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого характеру досвіду, практично застосовуваних у діяльності підприємства або у професійній діяльності, але які ще не стали загальним надбанням .
Відкрита економіка - економіка країни з високим ступенем включеності у світові господарські зв'язки.
Платіжний баланс - статистичний звіт про стан зовнішньоекономічних зв'язків країни за певний період.
Преференційний режим - особливий пільговий економічний режим, наданий однією державою іншій без поширення на треті країни.

Ревальвація - підвищення курсу національної або міжнародної валютно-грошової одиниці відносно валют інших країн, міжнародним грошовим одиницям.
Реімпорт - придбання з ввезенням з-за кордону раніше експортованого і не піддалося там переробці товару.
Реекспорт - продаж з вивезенням за кордон раніше імпортованого і не піддалося переробці товару.
Роздержавлення - ліквідація механізмів прямого державного управління економікою шляхом передачі відповідних повноважень на рівень підприємства, але без зміни характеру власності.
Ринок капіталів - ринок середньо-і довгострокових кредитів, акцій і облігацій.
Реінвестиція - повторні, додаткові вкладення коштів, одержуваних у формі доходів від інвестиційних операцій.
Рестрикція - обмеження виробництва, продажу та експорту виробником з метою підвищення цін на вироблені товари та отримання більш високого прибутку.
Сальдо - різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу.
Вільна економічна зона, спеціальна економічна зона - зона вільної торгівлі, в якій діють особливо пільгові економічні умови для іноземних та національних підприємців.
Система національних рахунків (СНР) - система взаємопов'язаних показників на макрорівні, інакше кажучи, СНР - це універсальний економіко-статистичний мову, якою спілкуються економісти, політики, державні діячі всіх шкіл і напрямків.
Спонсор - організація, фірма, приватна особа, які фінансують небудь захід безоплатно або частково безплатно.
Стагнація - застій у виробництві, торгівлі та інших елементах економіки.
Стагфляція - стан економіки країни, що характеризується застоєм при розвитку інфляційних тенденцій, тобто поєднанням економічної кризи з інфляцією.
Субвенція, субсидія - вид державного фінансового посібники місцевим органам влади або окремим галузям господарства, що надається на відміну від дотації на певні цілі.
Позичковий капітал - надання коштів у позику ради отримання відсотка.
Митний союз - форма економічної інтеграції, при якій, поряд з відміною митних зборів, встановлюється єдиний зовнішньоторговельний тариф і проводиться єдина зовнішньоторговельна політика країнами-учасницями щодо третіх країн.
Мита - грошовий збір, що стягується державою через мережу митних установ з товарів, майна та цінностей при перетині ними кордону країни.
Митний протекціонізм - підвищення або заниження мита, додаткові імпортні та експортні податки і збори.
Торговий баланс - співвідношення між вартістю вивезення та ввезення товарів у країну за певний період.
Трансферт - перенесення угоди з одного рахунку на інший, або переказ грошей з однієї фінансової установи в іншу або з країни в країну, або переклад іменних цінних паперів з одного власника на іншого.
Фондова біржа - організована певним чином частина ринку цінних паперів, де з цими паперами за посередництва членів біржі укладаються угоди купівлі-продажу.
Фрахт - плата власникові транспортних засобів за перевезення вантажів або пасажирів, а також за вантаження і вивантаження.
Чартер - договір між судновласником і фрахтувальником на оренду всього судна або його частини на певний рейс або термін.
"Шокова терапія" - економічна політика періоду переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Включає два основних напрямки: антиінфляційну стабілізаційну програму і глибокі інституційні реформи, включаючи перетворення відносин власності.
  Експорт - продаж і вивіз товарів, технологій і послуг за кордон для реалізації їх на зовнішньому ринку.
  Ембарго - заборона державною владою ввезення в країну або вивезення з неї валюти, золота, товарів, цінних паперів.
  Емісія - випуск в обіг грошових знаків в усіх формах. Емісія цінних паперів може бути приватною і державною.
  "Еврика" - спільна програма західноєвропейських країн в галузі наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок.
  Екю - регіональна міжнародна валютна одиниця, використовувана країнами-учасницями європейської валютної системи з 13 березня 1979
  ЮНІДО (Організація ООН з промислового розвитку) - міжнародна організація, метою якої є сприяння промисловому розвитку та прискореної індустріалізації країн шляхом мобілізації національних і міжнародних ресурсів. Створена в 1986 р. як автономний орган Генеральної Асамблеї ООН. Налічує 137 держав-членів.
  ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку) - орган Генеральної Асамблеї ООН, який не є міжнародною організацією торгівлі. Конференція створена в 1964 р. з ініціативи соціалістичних країн і країн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глосарій"
 1. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
    31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних з-держек в довгостроковому періоді при віку-ванні обсягу виробництва (гл. 13). Експорт (exports) - товари та послуги, проведений-ні в даній країні і реалізовані за кордоном (гл. 3, 29). Екстерналії (зовнішні ефекти) (externality) - вплив дій одного
 2. 25). Ринкова економіка (market economy) - еконо- міка, в якій ресурси розподіляються на ос- нове децентралізованих рішень,
    25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень, прийнятих безліччю фірм і домашніх господарств у про-процесі їх взаємодії на ринку товарів і послуг (гл. 1). Змова (collusion) - угода діючих на ринку фірм про обсяги виробленої продукції чи її ціні (гл. 16). Швидкість обігу грошей
 3. ОБЕТОЙКНІГЕ
    ПІДРУЧНИК «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» Колектив авторів з Дипломатичної Академії та МДІМВ МЗС Росії, Державної Фінансової Академії при Уряді РФ і Російського Державного Гуманітарного Університету під керівництвом В.Рибалкіна Це послідовний, повний і компактний підручник, излагающий всі основні питання курсу Міжнародних економічних відносин (МЕВ),
 4. Передмова до третього видання
    Курс економічної теорії є базовим для економічної освіти, з нього починається навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Підручник «Економіка», підготовлений колективом авторів під керівництвом д-ра екон. наук проф. А.С. Булатова, випускається третім виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів. Третє,
 5. Введення
    У рамках загальної системи глобалізації світової економіки спостерігається і так звана податкова глобалізація. Податкова глобалізація проявляється у гармонізації національних податкових систем різних країн і їх податкової політики. Проблеми оподаткування окремо взятої країни починають розглядатися сьогодні у взаємозв'язку з розвитком загальної податкової політики світової спільноти. Враховуючи
 6. 28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability)
    28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability) - якість бла-га, яке у тому, що індивіду можна примі-шать використовувати його (гл. 11). До Капітал (capital) - обладнання, будівлі та споруд-ження, використовувані для виробництва товарів і послуг (гл. 18). Картель (cartel) - група узгоджено діючих фірм (гл. 16).
 7. Списки складені досить короткими, так як увагу студентів має бути сконцентрована на чотирьох-п'яти
    Списки складені досить короткими, так як увага студентів має бути сконцентрована на чотирьох-п'яти ключових моментах досліджуваної теми. Практикум. Економічна теорія корисна і цікава тільки тоді, коли вона застосовується для осмислення реальних подій і питань політики. Тому в книзі міститься аналіз численних конкретних прикладів практичного застосування теорії.
 8. 12). Природні ресурси (natural resources) - компо- ненти навколишнього середовища - земля, вода,
    12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода, запаси корисних копалин, що використовуються для про-виробництва товарів і послуг (гл. 24). Прогресивне оподаткування (progressive tax) - система, в якій індивіди, які отримують висо-кий дохід, віддають у формі податку велику, в порівнянні з малозабезпеченими платників щиками, його частина (гл. 12).
 9. Передмові
    Пропонована (друге, доповнене і перероблене) видання є навчальним посібником, в якому автором-упорядником зібрані, узагальнені і представлені різноманітні фактичні та статистичні матеріали, що дають уявлення про складні процеси формування і розвитку сучасного світового господарства. Основна увага приділена розгляду динаміки сучасного економічного розвитку провідних
 10. Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю.
    Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю. Участь у сучасній економічній науці передбачає знання сучасних економічних теорій, що неможливо без прийняття неокласики як їх основи та мови. Чи стане ця мова мертвим, чи перетвориться в «латинь»? У перспективі - безумовно. Але поки в «латинь» перетворилася політична економія, визначає-травня як
 11. 16). Дискримінація (discrimination) - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ- ві
    16). Дискримінація (discrimination) - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ-ні можливості індивідам, що відрізняється тільки по расової чи етнічної приналежності-сти, статтю, віком, іншим особистим характерис-тікам (гл. 19). Частка робочої сили у загальній чисельності доросло-го населення (labor-force participation rate) - відношення чисельності робочої сили до чисельні-
 12. 27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних
    27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умов зростає при збільшенні доходу (гл. 4,21). Нормативні затвердження (normative state-ments) - положення, спрямовані на зраді-ня існуючого устрою світу (гл. 2). Про Облігація (bond) - цінний папір, що визначає зобов'язання позичальника перед її держателем (гл. 25). Громадські
 13. 21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (Macroeconomics) - вивчення економіки в це- лом, в тому
    21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому числі інфляції, безробіття та еко-тання (гл. 2, 22). Міра вартості (розрахункова одиниця) (unit of account) - використовувана людьми для установ-лення цін на товари та послуги і запису зобов'язань одиниця виміру (гл. 27). Мікроекономіка (мікроекономічний аналіз)
 14. 10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans- fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення,
    10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення, що надається у формі товарів і послуг (гл. 20). У Убування граничного продукту (diminishing mar-ginal product) - властивість, згідно з яким при зростанні кількості використовуваного у виробництві ресурсу граничний продукт уби-кість (гл. 13, 18). Зростаючий прибутковість
© 2014-2022  epi.cc.ua