Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

8.4. Економіка застою


На початку 70-х рр.. наростання кризи різних сторін радянського суспільства прийняло характер постійно посилюється процесу. Все більше радянська економіка відставала від економіки розвинених країн з технічного та технологічного рівня, показниками ефективності, структурними характеристиками. Стали падати темпи зростання виробництва, починалася його стагнація, тому період 70-сер. 80-х рр.. увійшов в істо-рію як економіка застою. Його відмінною рисою є виник-новение особливого механізму гальмування соціально-економічного розвитку країни.
Механізм гальмування - це сукупність застарілих, консерва-тивних, зжили себе інститутів, поглядів, стереотипів практично-го дії, укорінених в самих різних сферах суспільного буття і свідомості.
Механізм гальмування був закономірним наслідком розвитку ад-міністратівного-командної системи. З точки ж зору організації виробництва його поява була реакцією народного господарства на протиріччя, що склалося на основі фабричного рівня, між за-тратной за своєю суттю радянською економікою і антізатратнимі методу-ми НТП. Особливу роль у механізмі гальмування зіграла радянська еко-номічного культура, що сприяла формуванню застійних цін-ностей.
Основні ознаки радянської економічної культури:
вихід проблеми життєвих досягнень особистості з-під залеж-ності «прогодуватися» або "зберегти сім'ю";
продаж партійно-господарської бюрократією своїх владних можливостей;
розширення тіньової економіки та її смичка з державною бюрократією і злочинністю;
встановлення системи "подвійного рахунку" - планових показників лий, економічних інтересів і т.д.
Період застою створив сприятливі умови для тіньової економі-ки.
Тіньова економіка в СРСР - недержавний сектор (ринкова економіка), нелегально розповсюджуваний всередині державного господарства.
Вигідність тіньової економіки для її учасників визначалася насамперед тим, що прибуток діставалася майже без власних ка-льних вкладень, продукція ж реалізовувалася за цінами "чорного ринку". Крім того, вона утилізувала частина величезних втрат, фикси-руемих офіційною статистикою. Відомо, наприклад, що в народному господарстві до 1/3 сільськогосподарської продукції, 45-50% скла, 20-25% металу, 20% цементу втрачалося. Таким чином, в 70-і рр.. в країні цілком легально відбувалися процеси, які сприяли виникненню нового виду тіньової економіки - фіктивної, пов'язаної з системою приписок, штурмівщини і випуску браку.
В якості універсального засобу вирішення всіх соціально-економічних питань проголошувалися підвищення керівної ролі комуністичної партії, поширення партійного контролю на всі сфери життя суспільства. І хоча десята п'ятирічка (1976-1980) була проголошена "п'ятирічкою ефективності і якості", результа-ти роботи виявилися досить скромними. Як і раніше структура еко-номіки характеризувалася переважанням важкої, фондомісткість про-мисловості. Однак дія системи компенсацій, заснованої в цей період переважно на експорті газу і нафти, мало благо-приємні зовнішні умови.
На початку 70-х рр.. в результаті світової сировинного та енергетичного кризи ціни на західних ринках на енер-гоносітелі зросли в середньому в 20 разів. Як наслідок збільшився обо-рот зовнішньої торгівлі, обсяг якого до середини 80-х рр.. досяг 25% в національному доході, або 12-15% ВНП, що було порівняно з аналогічних показниками для великих індустріальних країн. Частка СРСР у світовій торгівлі підвищилася з 4% в 1970 р. до 5% до середини 80-х рр.. Разом з тим зовнішня торгівля країни набувала яскраво виражений-ний "колоніальний" характер. Доходи від реалізації нафти і нафто-продуктів в ці роки за найскромнішими підрахунками склали 176 млрд. інвалютних рублів. Але ці кошти вкладалися в дорогостоя-щие, безперспективні і екологічно шкідливі довгобуди (Астрахан-ський газоконденсатний комбінат, газохімічний комплекс "Тенгізпо-Лімер", канал Волга-Чограй та ін.), витрачалися на закупівлю імпортного обладнання, яке практично не використовувалося, величезні сум-ми йшли на утримання бюрократичного апарату і підтримку комуністичних партій і прорадянських режимів у різних країнах світу. У 1979 р. була зроблена ще одна спроба уряду О.М. Косигіна провести реформу. Надаючи особливого значення необхід-мости інтенсифікації радянської економіки, ЦК КПРС і Рада Міні-стрів СРСР прийняли постанову "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефек-тивності виробництва та якості".
Особливості економічної реформи 1979:
* зміни в системі управління на макро-і мікроуров-нях;
* оцінка випуску продукції в натуральному вираженні;
* числення продуктивності праці по чистої (нормативної) продукції;
* введення вимірювання економічного зростання (нормативної) про-дукції;
* визначення фонду зарплати за нормативами на рубль продук-ції за показниками продуктивності праці.
Для усунення панування принципу "планування від досягнуто-го" передбачалося розробляти п'ятирічні і річні плани об'єк-єднань і підприємств на основі економічних та інженерних розра-тов. З цією метою міністерствам і відомствам було запропоновано в 1979-1980 рр.. скласти паспорт на кожне об'єднання (підприємство) із зазначенням наявності та використання виробничих потужностей, коефіцієнта змінності, організаційно-технічного рівня і спе-ціалізації виробництва. Важливе значення надавалося забезпеченню стабільності затверджених планів, відходу від практики їх коригування і підгонки під фактичне виконання. З метою поліпшення зв'язків між виробниками і замовниками продукції предусматри-валось, що за відсутності коштів на оплату продукції, що надійшла згідно з договором, за неї платять Держбанк або Будбанку з віднесенням 5-процентного кредиту за рахунок покупця, який він зобов'язаний погасити в 60-денний термін . Після закінчення цього терміну кредитування продовжується з підвищеним відсотком.
Прийняття постанови про нову реформу в 1979 р. не було слу-чайним. Після підготовчої реформи, на яку відводилося 2 роки, з 11-ї п'ятирічки все народне господарство повинно було працювати по-новому.
Але ця реформа виявилася нереалізованою. Панування витратної системи управління тривало, що призводило до подальшого погіршення і загострення соціально-економічної ситуації. Середньорічний обсяг виробленої продукції в країні (в натураль-ному вираженні) за 1979-1982 рр.. виявився на 40% нижче в порівнянні з 1978 р. Додаткові поставки на експорт енергоносіїв і сировини не дозволяли вже погашати "чорні діри" бюджету.
У 1982 р. з приходом до влади Ю.В. Андропова був узятий курс на посилення командних методів управління шляхом проведення мероприя-тий з наведення порядку і дисципліни. Однак адміністративні методи допомагали досягненню тільки тимчасового успіху, але не спосіб-ствовали сталому економічному зростанню.
У 1982 р. з ініціативи секретаря ЦК КПРС по сільському госпо-ству М.С. Горбачова була прийнята чергова амбіційна "продовол-ственная програма". Намічалося, що середньорічний збір зерна віз-росте в 1981-1985 рр.. до 238-243 млн. т, але насправді він со-ставив всього 180 млн. т, що виявилося на 25% нижче, ніж у середньому за роки десятої п'ятирічки.
Нездатність сільського господарства прогодувати населення своєї країни вказувала не лише на внутрішні вади радянської системи, а й на загальну соціально-економічну відсталість. Так, в 70 рр.. в сільському господарстві США було зайнято 2,5-3% самодіяльного населення, а в СРСР - 25%. При цьому продуктивність праці в аграрному секторі США була в 4-5 разів вище, ніж в СРСР. У жовтні 1984 р. запропонована грандіозна програма меліорації: зрошення і осушення мільйонів гектарів землі, будівництво каналів, перекидання річок. Однак і ця програма виявилася невиконаною.
Країна і існуюча в ній командно-адміністративна система вступили в період глибокої кризи. Характерно, що, відчуваючи пів-ную неефективність і безперспективність планової, розподільник-ної економіки, керівництво Радянського Союзу ставило питання лише про часткове, дозованому і під його невсипущим контролем введення деяких елементів ринкової економіки. Так, в першій половині 80-х рр.. були прийняті нові правила в практиці господарського розвитку. Вони включали посилення банківського контролю над фінансами, більш реалістичну процентну ставку, акцент на використання банківського кредиту замість бюджетних субсидій, розширення прав місцевих орга-нів влади щодо використання землі, захисту навколишнього середовища, будівельних робіт, трудових ресурсів, виробництва споживчих товарів. Але економічний зміст цих реформ носило не тільки половинчастий, а скоріше косметичний характер. Весь апарат адміністративно-командної системи був збережений, і він активно со-противляться навіть слабким спробам руйнування системи "державного-венного соціалізму".
Таким чином, історія економічного розвитку СРСР свідчить про збереження вирішальної ролі держави. Характер К-циклів XX залишається екзогенним, а циклічні коливання мають поза-економічні причини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.4. Економіка застою "
 1. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  економіки "державного соціалізму". Методи організації та етапи розвитку країни в роки Великої Оте-чественной війни. Основні напрями і тенденції відновлення. Суперечності методів управління. Господарсько-політична концепція народно-господарських планів 50-60 рр.. НТП і роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в економічному
 2. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення не-олітіческой революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні
 3. 3. Конфіскаційному оподаткування
  економіки. У кращому випадку її можна розглядати як засіб, що веде до соціалізму. Озираючись на еволюцію ставок прибуткового податку від появи федерального прибуткового податку в 1913 р. і до наших днів, важко звільнитися від відчуття, що незабаром він поглине всі 100% будь-якого перевищення розміру заробітної плати звичайної людини. Економіста цікавлять не помилкові метафізичні доктрини,
 4. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
  економікою Колишня точка зору, народжена в муках багатовікової історії панування одних людей над іншими, полягала в тому, що необмежена влада людей з обмеженими розумовими здібностями і зайвим зарозумілістю неминуче призводить до деспотизму, застою і корупції, а умовою прогресу є обмеження влади до меж компетенції і чеснот правителів ... Згідно
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  економіці Німеччини дли-тельное час зберігалися і особливо в сільському господарстві феодальні риси у вигляді численних форм відробітків. Це надовго зберегло пануючу роль землевладель-ців як в економічній, так і в політичному житті країни. Ідеологічним відображенням цих особливостей прусського шляху розвитку капіталізму в політичній економії і був 133 метод,
 6. 4. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів
  економіці стан равновесности періодично порушується. Спостерігається певна циклічність, повторюваність у функціонуванні національного господарства, коли періоди підйому економіки змінюються періодами спаду і застою. Циклічність можна визначити як рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Економічний цикл включає ряд послідовно змінюють
 7. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають розбалансованість економіки, можна відзначити новий виток науково-го прогресу, вичерпання можливостей екстенсивного типу економіч-ського зростання, а також обмеженість традиційних заходів державно-го регулювання економічних
 8. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  економіки. Для суспільства характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу
 9. § 63. Міжнародна економічна інтеграція
  економіки підвищаться на 4,5-7%; на 1,85 - 7 млн збільшиться кількість робочих місць. Для вирішення цих проблем вже зараз формується єдиний наднаціональний бюджет у сумі близько 100 млрд екю. Поряд з економічною в ЄС проводиться єдина соціальна політика, спрямована, як підкреслюється в офіційних документах, на забезпечення більш високого рівня соціальної єдності, виключення
 10. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  економіки відбувається нерівномірно. Безперервні ко-лебанія, що виражаються в зміні періодів швидкого зростання періодами застою, є невід'ємною рисою економічного розвитку інду-стріальних країн. Оскільки ці коливання всякий раз програваннямдил дятся і носять регулярний, періодичний характер, існує поня-буття економічного циклу, що означає рух економіки від однієї кризи до іншої.
© 2014-2022  epi.cc.ua