Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

22.4. Планування чисельності персоналу

Чисельність персоналу і розмір оплати його праці визначають істотну частину витрат виробництва. Тому в умовах ринкових відносин підприємства прагнуть встановити оптимальну чисельність працівників, щоб мінімізувати експлуатаційні витрати і тим самим забезпечити свою конкурентоспроможність.
Підприємства здійснюють планування чисельності та складу персоналу паралельно з плануванням всього бізнесу. Якщо фірма розробляє стратегічні плани розвитку на ряд років, вона не може не враховувати зміни в доступності втягуються ресурсів, і в першу чергу ресурсів для праці.
Планування чисельності персоналу тісно пов'язане з плануванням обсягів виробництва, збуту, фінансовим планом і планом обороту. Всі ці плани повинні враховувати зміни в чисельності персоналу і навпаки.
При плануванні чисельності персоналу на підприємстві слід керуватися такими принципами, як:
відповідність чисельності та кваліфікації працівників обсягу запланованих робіт та їх складності,
обумовленість структури персоналу підприємства об'єктивними факторами виробництва,
максимальна ефективність використання робочого часу,
створення умов для підвищення кваліфікації та розширення виробничого профілю працівників.
Планування чисельності персоналу спирається на використання наступних показників: Облікова чисельність персоналу, в тому числі промислового і його категорій - робітників, керівників, фахівців, інших службовців; середньоспискову чисельність промислово-виробничого персоналу (ППП) і його категорій; структуру персоналу; поточну і додаткову потребу кадрів, баланс робочого часу одного середньооблікового працівника (робочого).
Облікова чисельність персоналу включає в себе загальне число всіх працівників (робітників, керівників, фахівців, інших службовців), прийнятих на постійну, сезонну і тимчасову роботи на строк від одного дня і більше з дня зарахування на роботу .
Середньооблікова чисельність (ЧСР) визначається як середня арифметична величина облікової чисельності на кожний календарний день за певний проміжок часу. Розрахунок ведеться за формулою:
,

Середньооблікова чисельність


(22.15)
де: Чс - спискова чисельність персоналу на кожен день календарного періоду, чол.;
п - кількість днів календарного періоду.
Поточна потреба в персоналі визначається за його категоріями з використанням прогресивних трудових нормативів і балансу робочого часу одного працівника (робочого) в днях і годинах.
Плановий баланс робочого часу призначений для визначення корисного (явочного) фонду робочого часу сукупного працівника, а також одного працівника і одного робочого промислово-виробничого персоналу, в тому числі по окремих структурних підрозділах. Він являє собою суму всіх явок і неявок на роботу в межах календарного фонду часу (рік, квартал, місяць) і складається у такій послідовності.
Розрахунок планового балансу робочого часу починають з визначення корисного (явочного) фонду робочого часу одного працівника в днях. Для цього розраховують календарний і номінальний фонди робочого часу, а також дні неявок на роботу з різних причин.
Календарний фонд робочого часу може бути річним, квартальним і місячним. Річний календарний фонд визначається кількістю днів у році (365 або 366 днів), квартальний - кількістю днів у кварталі (90, 91 або 92 дня), місячний - кількістю днів у планованому місяці (28, 29, 30 або 31 день).
Якщо відняти з календарного фонду робочого часу вихідні та святкові дні (для перериваних виробництв) або дні невиходів на роботу відповідно до графіків змінності (для безперервних виробництв), то отримаємо номінальний фонд робочого часу за відповідний період .
Планом передбачаються законодавчо встановлені причини неявок на роботу. Серед них:
чергові або додаткові відпустки, тривалість яких визначається законодавством, колективним договором або контрактом з урахуванням умов праці, віку працівника та інших факторів;
відпустку по вагітності та пологах;
відпустку по навчанню;
неявки через хворобу;
неявки, дозволені законом.
Чи не плануються неявки на роботу з дозволу адміністрації, прогули, цілоденні простої.
Далі розраховується реальна середня тривалість робочого дня.
Для цього з встановленої тривалості робочого дня віднімаються середні величини скорочень робочого дня через:
перерв у роботі годуючим матерям,
скороченого робочого дня у працівників до 18 років,
скорочення тривалості зміни в нічний час,
скорочення тривалості зміни при роботі у важких, шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці.
Чи не планується час понаднормової роботи і час внутрішньозмінних простоїв.
Потім визначається ефективний фонд робочого часу на календарний період у годинах.
Для розрахунку балансу робочого часу в годинах перемножують реальну тривалість робочого дня в годинах на корисний фонд робочого часу в днях. Виходить планове число годин одного працівника на майбутній календарний період, яке використовується при плануванні чисельності робітників і плануванні підвищення продуктивності праці.
За результатами минулого періоду з метою аналізу використання робочого часу та використання його результатів в наступному плановому періоді розраховують фактичні баланси робочого часу. Структура планового і фактичного балансів показана в табл.22.1.
Таблиця 22.1 Структура балансу робочого часу одного середньооблікового працівника


№ п / п

Найменування показників Звітні дані Планові дані
1 2 3 4
I. 1. Календарний фонд робочого часу, дні

2. Святкові та вихідні дні, дні

3. Номінальний (табельний) фонд, дні (п.1-п.2)

4. Невихід на роботу, всього, дні в тому числі:

чергові та додаткові відпустки

відпустки по навчанню

невиходи через хворобу

відпустки по вагітності та пологах

неявки, дозволені законом

неявки з дозволу адміністрації

прогули

5. Цілоденні простої, дні

6. Корисний (явочний) фонд робочого часу, дні (п.3-п.4-п.5)
 

-

-

-
II 7. Встановлена тривалість робочого дня, год.

8. Скорочення робочого дня, всього, годину.

В тому числі:

внутрішньозмінні простої

скорочення робочого дня в нічний час

скорочення робочого дня підліткам

9. Понаднормові години, годину.

10. Реальна тривалість робочого дня, час (п.7-п.8 + п.9)
 

-

-

III 11. Реальний (ефективний) фонд робочого часу одного працівника, год. (П.6? П.10)    

Планова чисельність робітників відрядників () розраховується на основі трудомісткості виробничої програми і норм виробітку, при цьому враховується зниження нормованої трудомісткості і планований відсоток виконання норм. Розрахунок проводиться за формулою:
,

Планова чисельність робітників відрядників


(22.16)
де: Тпл - планова трудомісткість виробничої програми, нормо- год.;
Фпл - плановий ефективний фонд робочого часу одного робітника, год.;
- плановий коефіцієнт виконання норм.
Приклад. Нормована трудомісткість виробничої програми в звітному періоді склала 5249 тис. нормо-год. Зниження трудомісткості в плановому періоді - 9 тис. нормо-год. Ефективний фонд робочого часу одного робітника в плановому періоді - 1785 год., А планований коефіцієнт виконання норм - 1,1. Чисельність робітників у плановому періоді складе 2669 чол. [(5249000-9000): 1785:1,1].
Так визначається чисельність робітників на машинобудівних, деревообробних, взуттєвих, меблевих і приладобудівних підприємствах.
Якщо обсяг продукції в плановому періоді встановлено в натуральних показниках, а нормовані витрати виражаються в нормах виробітку, то чисельність робітників-відрядників розраховується за формулою:
,

чисельність робітників-відрядників


(22.17)
де: Опл - плановий обсяг виробництва в натуральному вираженні, од.;
- планова норма виробітку в одиницю часу, од.
Приклад. Плановий обсяг виробництва ділянки становить 150000 шт. Планова норма виробітку робітника - 49 шт. в зміну. Плановий коефіцієнт виконання норм - 1,1.
Фонд робочого часу одного робітника в плановому періоді - 232 дня. Планова чисельність робітників складе 12 чол. (150000:49:1,1:232).
Чисельність робітників-почасових, зайнятих обслуговуванням прокатних станів, апаратів, печей та іншого складного обладнання (в хімічній, нафтопереробній, металургійній промисловості), визначається по робочих місцях і на основі планованих норм обслуговування агрегатів. Розрахунок ведеться за формулою:
,

Чисельність робітників-почасових


(22.18)
де: А - число робочих агрегатів, апаратів, од .;
С - число змін;
Кяв - коефіцієнт використання явочного часу, який визначається відношенням номінального фонду робочого часу до явочному;
- планова норма обслуговування (кількість одиниць обладнання, виробничих площ, число робочих місць, які повинні обслуговуватися одним робітником), од.
Приклад. На ділянці встановлено 100 апаратів. Норма обслуговування - 4 апарату в зміну. Ділянка працює у 2 зміни. Номінальний фонд робочого часу в плановому періоді одного робітника 255 днів, а корисний - 232 дня. Планова чисельність робітників складе 55 чол (100? 2/4? 255/232).
За чисельністю робочих місць планують чисельність тих робітників, для яких не можуть бути встановлені ні обсяг робіт, ні норми обслуговування. Робота їх виконується на певних робочих місцях і пов'язана з конкретним об'єктом обслуговування. Це кранівники, стропальники, комірники, комплектувальники.
Розрахунок чисельності робітників цим методом полягає в складанні переліку робочих місць, визначенні потреби в робочих для кожного з них і здійснюється за формулою:
=М? С? Кяв (22.19)
де: М - число робочих місць, од.
Приклад. У цеху встановлено 3 мостових крана, кожен з них обслуговується кранівником і стропальником. Цех працює у 2 зміни. Номінальний фонд робочого часу 255 днів, плановий явочний - 232 дня. Планова чисельність кранівників і стропальників буде по 7 чол. (3? 2? 255/232).
Планування чисельності службовців здійснюється за штатним розкладом, а також за допомогою укрупнених нормативів і економіко-математичних методів і має свої труднощі, тому що відсутні норми трудових витрат на здійснення їх функцій, а також немає чіткого розмежування функцій, виконуваних службовцями. При цьому необхідно враховувати, що чисельність службовців і обсяг їх роботи, як встановив С. Паркінсон34, абсолютно не пов'язані між собою, а число службовців завжди зростає, і приріст не зміниться від того, зменшилася, збільшилася або взагалі зникло кількість справ.
Розрахунок потреби в службовців за функціями, які здійснюються на виробництві фахівцями різних категорій, проводиться на основі розроблених моделей і формул.
Наприклад, чисельність фахівців здійснюють функції управління персоналом, визначається, за такими формулами:
а) управління ресурсами для праці:
Нч=0,44 + 0,002 Рпк + 0,0002 Фа, (22.20)
б) підбір, розстановка і використання кадрів:
Нч=0,09 + 0,002 Рпк + 0,00014 Фа, (22.21)
в) підготовка кадрів:
Нч=0,5 + 0,00009 Ро + 0,00007 Фа, (22.22)
г) організація праці та заробітної плати:
Нч=0,12 + 0,0051 Рпк + 0,0009 РС, (22.23)
де: Нч - планова чисельність службовців, чол;
Рпк - планова середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.;
Р0 - планова чисельність основних робітників, чол. ;
Рс - планова чисельність робітників-відрядників, чол.;
Фа - вартість активної частини основних виробничих фондів, тис. грн.
Додаткова потреба у працівниках різних категорій складається з приросту необхідної чисельності у зв'язку з розширенням обсягів виробництва, а також з відшкодування вибуття працівників підприємства під впливом природних і соціальних факторів. Найбільш просто додаткова потреба в персоналі тієї чи іншої категорії визначається як різниця між планованої і фактичною чисельністю:
Чд=Чпл - Чф, (22.24)
де: ЧД - додаткова потреба в персоналі, чол.;
Чпп - планова чисельність персоналу, чол.;
Чф - фактична чисельність персоналу, чол.
Визначення планової чисельності персоналу на майбутній період залежить від технічного вдосконалення виробництва, освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, кон'юнктури товарного ринку і ринку праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.4. Планування чисельності персоналу "
 1. 10.2 Визначення потреби в персоналі
    планованого обсягу робіт. Додаткова потреба характеризує додаткову кількість персоналу, необ-ходимое в планованому періоді до вже наявної чисельності працівників на початок періоди-да. При визначенні потреби в персоналі необхідно враховувати наступні грунтовний-ства: - потреба у вивільненні персоналу у зв'язку з зростанням продуктивності праці, скорочений-ням обсягу
 2. 55. Рух кадрів на підприємстві
    плануванні додаткової потреби у працівниках обов'язково потрібно враховувати догляд персоналу з підприємства, і число новоприбулих працівників. Тому для проведення розрахунків та визначення додаткової потреби в кадрах (на розширення обсягів виробництва та інші цілі) використовуються такі формули: Додаткова потреба в керівниках, спеціалістах, службовців, робітників
 3. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
    чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного рахунки всі фактори групуються на організаційно-технічний, який забезпечує абсолютне вивільнення чисельності персоналу, об'ємний і структурний чинники. При скороченні чисельності приріст продуктивності праці визначається як: де:
 4. 22.2. Планування трудомісткості виробництва
    планування, коли розробка бізнес-планів і планування виробництва починається з обгрунтування його масштабу і загальної трудомісткості виробничої програми. Для цілей планування праці розраховують трудомісткість окремих операцій, виробів, робіт, а потім і всієї виробничої програми як суми трудомісткості кожного виробу (роботи), помноженого на планований обсяг випуску виробів
 5. Питання 20. Показники чисельності персоналу підприємства
    чисельність осіб обох статей, зайнятих в економіці країни, розраховується як сума трьох показників: 1) працівників всіх підприємств і організацій усіх форм власності, діяльність яких юридично оформлена; 2) осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю; 3) неоплачуваних працівників сімейних підприємств. За тривалістю найму на роботу виділяють: 1) постійних
 6. 28. АНАЛІЗ забезпеченість підприємства трудовими ресурсами
    планованих рівнів в організації праці на підприємстві. Неукомплектованість персоналу нерідко чинить негативний вплив на динаміку обсягу продукції та її якість. Навіть неукомплектованість непромислового персоналу побічно впливає на хід виробництва - наприклад, неукомплектованість персоналу дитячих садків, ясел, медсанчастини і т. д. Скорочення чисельності робітників не на шкоду обсягом
 7. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
    чисельності, використання засобів механізації та автоматизації, наявність або усунення внутрізмінних і цілоденних простоїв, стан нормування праці тощо). Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на одного працюючого або одного робітника) значною мірою залежить від матеріаломісткості окремих видів продукції, обсягу кооперованих поставок, структури продукції.
 8. 88. Управління персоналом в організації
    плануванні кадрової роботи, розробці оперативного плану роботи з персоналом; проведенні маркетингу персоналу; визначенні кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі. Управління персоналом організації охоплює широкий спектр функцій від прийому до звільнення кадрів: 1) найм, відбір, прийом і розстановка персоналу; 2) ділова оцінка персоналу при прийомі, атестації, підборі;
 9. 2.5. Волго-Вятського ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН
    чисельності промислово-виробничого персоналу Російської Федерації перевищує його питома вага в загальній чисельності населення і площі в масштабі Росії. У загальноросійському територіальному поділі праці ВВЕР виділяється виробництвом різноманітної продукції галузей машинобудування, хімічної та нафтохімічної, нафтопереробної, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової
 10. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
    планування політики ціноутворення. Стратегічне планування спрямоване на регулювання діяльності фірми і підтримку конкурентоспроможності вироблених товарів у відповідності з цілями і завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно передбачає трирівневий економічний аналіз - на
© 2014-2021  epi.cc.ua