Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

10.2 Визначення потреби в персоналі

Потреба в персоналі - це сукупність працівників відповідної структури та кваліфікації, об'єктивно необхідних фірмі для реалізації стоять перед нею цілей і завдань згідно обраної стратегії розвитку.
Визначають загальну і додаткову потребу в персоналі. Загальна потреба - це вся чисельність персоналу, необхідна фірмі для виконання запланованого обсягу робіт.
Додаткова потреба характеризує додаткову кількість персоналу, необ-ходимое в планованому періоді до вже наявної чисельності працівників на початок періоди-да.
При визначенні потреби в персоналі необхідно враховувати наступні грунтовний-ства:
- потреба у вивільненні персоналу у зв'язку з зростанням продуктивності праці, скорочений-ням обсягу виробництва, простоями і др.;
- потреба у збільшенні чисельності персоналу, пов'язаного з розширенням виробництв-ва;
- потреба в заміщенні персоналу по роках планованого періоду у зв'язку із звільненнями, доглядом на пенсію, переходом на інвалідність та ін
З урахуванням зміни продуктивності праці в плановому періоді чисельність праців-ників може бути визначена за такою формулою:

чисельність працівників


Найбільш поширеними є такі основні методи визначення потреб-ності в робочих кадрах:
- по трудомісткості робіт;
- за нормами виробітку;
- по робочих місцях на підставі норм обслуговування машин і агрегатів та контролю за техно-логічним процесом.

При плануванні чисельності основних робітників визначаються явочний і середньосписковий склади. Явочное число основних робітників у зміну - це нормативна чисельні-ність робітників для виконання виробничого змінного завдання по випуску продукції:


Для розрахунку необхідного середньооблікового числа робітників можуть бути застосовані два ос-новних методу - розрахунок за коефіцієнтом середньооблікового складу і по планованому відсотку невиходів на роботу:На підприємствах з безперервним процесом виробництва (апаратурні та інші аналогічних процеси) чисельність персоналу, зайнятого обслуговуванням устаткування, а також налагодив-кою, ремонтом та іншими подібними роботами, може бути визначена з урахуванням чинного парку та норм обслуговування:


Розрахунок чисельності більшості категорій допоміжних робітників, особливо зайнятих на роботах, де планується їх обсяг і встановлені норми часу (виробітку, норми обслуговування), аналогічний розрахунком чисельності основних робітників.
Стосовно до робіт, щодо яких не встановлюються їх обсяги і норми виробітку, чисельність допоміжних робітників може бути визначена безпосередньо в залежності від числа робочих місць і змінності відповідного підрозділу (цеху, дільниці та ін.):


За даною методикою можна визначити чисельність кранівників, стропальників, кла-довщіков та ін Планування чисельності допоміжних робітників, що виконують роботи, на які є норми обслуговування, зводиться до визначення загальної кількості об'єктів об-говування з урахуванням змінності робіт. Приватне від розподілу цієї кількості на норму обслуговуючи-ня становить явочне число робітників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2 Визначення потреби в персоналі "
 1. 88. Управління персоналом в організації
  визначенні кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі. Управління персоналом організації охоплює широкий спектр функцій від прийому до звільнення кадрів: 1) найм, відбір, прийом і розстановка персоналу; 2) ділова оцінка персоналу при прийомі, атестації, підборі; 3) профорієнтація і трудова адаптація персоналу; 4) мотивація трудової діяльності персоналу і його
 2. 1. Економічні потреби і блага
  потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні та матеріальні потреби. Хоча це розподіл умовно (так, важко сказати, до духовних або матеріальним потребам належить потреба людини в знаннях), однак у більшій частині воно
 3. 1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.
  Певні товари та послуги, що доставляють їм задоволення (корисність). Матеріальні потреби поділяються на: - особисті - потреби індивідів у споживчих товарах і послугах; - виробничі - потреби виробництва в економічних ресурсах. Розбираючи питання про потреби, слід акцентувати увагу на таку особливість потреб, як їх
 4. 1. Потреба і корисність
  потреби людини. Серед них можна виділити ті, з якими пов'язане саме існування людини, - потреби в їжі, одязі, житлі. Поряд з ними є інші потреби, які виникають, змінюються, зникають разом з розвитком цивілізації, духовним, економічним і технічним прогресом. Межі між цими потребами дуже рухливі. Причому один і той же благо в одних умовах
 5. 3. Зв'язок соціології праці з науками про працю
  потреби підприємств у необхідних трудових ресурсах. Управління персоналом дає можливість реалізовувати трудовий потенціал (шляхом підбору, навчання та справедливої винагороди персоналу організації працівників), і дозволяє ефективно управляти персоналом організації (забезпечується вибором оптимального стилю управління, виробленням кадрової політики, проведенням маркетингу персоналу).
 6. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
  потреб за окремими категоріями персоналу виходячи з довгострокових цілей фірми. Всю діяльність з управління персоналом фірми здійснює спеціальна кадрова служба. Вона складається з кількох відділів: трудових відносин, зайнятості, управління персоналом, заробітної плати, умов праці та боротьби з травматизмом, навчання кадрів, обліку і діловодства. У складі служби працюють
 7. 1. Попит
  певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це наші бажання і устремління володіти тими чи іншими благами, тоді як попит - це наша можливість придбати ці
 8. 53. Склад персоналу підприємства
  певними якісними характеристиками (професією, спеціальністю, кваліфікацією та ін.), наявність яких визначає діяльність працівника на конкретній посаді або робочому місці, а, отже, віднесення його до однієї з категорій персоналу: керівників, фахівців, інших службовців (технічних виконавців), робітників; 3) цільова спрямованість діяльності персоналу, тобто
 9. 3. Вірно - невірно
  потреби ростуть безмежно. 3.2. У всіх країнах зростання потреб випереджає розвиток
 10. Г Л А В А 1 ПОТРЕБИ РЕСУРСИ
  потреб обмеженими ресурсами. Що ж таке потреби, від чого вони залежать? Що необхідно для їх задоволення? Які проблеми виникають у зв'язку з безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів? Ось питання, які будуть розглянуті в цій
 11. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  певні ресурси. Цю частину споживання прийнято називати виробничим споживанням. В умовах ринкової економіки споживання людей залежить від величини їхніх доходів і вимірюється за допомогою таких економічних показників, як: структура споживання, середній рівень споживання, споживання на душу населення та ін 4. Піраміда потреб А. Маслоу. Існують численні класифікації
 12. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  потреби нових сегментів ринку. Ключовими питаннями діагностики можуть бути: ефективність використання потужностей, прогресивність устаткування, його технічний стан; виконання плану організаційно технічних заходів; вартість сировини та її доступність; ступінь вертикальної інтеграції, чиста продукція, прибуток; системи контролю запасів, оборот запасів; ступінь контролю за процесом
 13. Яка роль потреб в кругообігу благ?
  Певному сенсі розглядати як історію формування потреб все більш всебічно розвиненої людини. Сучасна цивілізація (нинішня щабель розвитку матеріальної і духовної культури суспільства) знає безліч різних потреб. Вони поділяються на такі види: - фізіологічні потреби (в їжі, воді, одязі, житлі, відтворенні роду); - потреба в
 14. Споживча вартість
  потребу людей називається споживною вартістю. До тих пір, поки існують працю і потреби людей, цим властивістю будуть володіти продукти праці і природи. Тому в первісному своєму прояві споживча вартість - це природна властивість блага, який дозволяє її називати природною споживчою вартістю. Необхідно відзначити, що один і той же продукт праці може
 15. 4. Виробництво, розподіл, обмін і споживання
  потреб є основні матеріальні потреби, і задовольняти їх покликана і здатна тільки економіка. Водночас прогрес в економіці в чималому ступені визначається тим, яких успіхів люди досягли в інших областях своєї діяльності. Люди організують виробництво тих чи інших благ з метою задоволення своїх потреб. Розглянемо процес виробництва з точки зору
 16. 12.2. ФІРМА: ЇЇ ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ середу
  певних часток і сегментів ринку, зростання норми прибутку і всіх її похідних (складових), завоювання гарного іміджу (образу) фірми, позиціонування торгових марок і багато іншого. Якщо фірма не враховує зовнішні умови, то й результати її діяльності можуть бути не ті, на які вона розраховувала. Така невизначеність результату називається ризиком. Впливати на внутрішнє середовище
 17. Глава 6 За шляху до головної мети
  потреби і якості в контексті всієї діяльності з управління якістю продукції. Ось ця думка: «бажаність відомих предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою». Ця думка конкретизує зміст головної мети
© 2014-2022  epi.cc.ua