Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

10.1 Кадри фірми, їх класифікація і значення

Відомо, що основними факторами виробництва на підприємстві є: кошти тру-так, предмети праці і кадри.
Основна роль належить кадровому потенціалу на підприємстві. Саме кадри грають першу скрипку у виробничому процесі, саме від них залежить, наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби виробництва і наскільки успішно працює підприємство в цілому. Тому на кожному підприємстві повинна розроблятися і здійснюватися кадрова політика, спрямована на досягнення наступних цілей:
- створення здорового і працездатного колективу;
- підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства;
- створення трудового колективу, оптимального за статевої та вікової структурі, а також за рівнем кваліфікації;
- створення високопрофесійного керівної ланки, здатного гнучко реагувати на з-мінливі обставини, відчувати і впроваджувати все нове і передове і вміє дивитися далеко вперед.
Кадрова політика на підприємстві включає в себе:
- відбір і просування кадрів;
- підготовку кадрів та їх безперервне навчання;
- найм працівників в умовах неповної зайнятості;
- розстановку працівників у відповідності зі сформованою системою виробництва;
- стимулювання праці;
- вдосконалення організації праці;
- створення сприятливих умов праці для працівників підприємства та ін
Необхідно відзначити, що управління персоналом є складовою частиною управління підприємством у цілому.
Процес управління підприємством можна розбити на наступні складові: управ-ня технікою, економікою, кадрами.
Якщо перші дві складові процесу управління для фахівця не представляють особливої труднощі, то найбільш складним є управління кадрами. Це пов'язано з тим, що ка-ждий член трудового колективу має свої потенційні трудові можливості, свої риси характеру, у своєму плані він неповторний. Тому керівники різного рівня зобов'язані знати психологію кожного підлеглого їм працівника і на цій основі так впливати на нього, щоб повністю розкрилися і реалізувалися його потенційні можливості на роботі.
Персонал підприємства (фірми) - це сукупність фізичних осіб, які перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, що регулюються договором найму. Він перед-ставлять собою колектив працівників з певною структурою, відповідної науково-технічному рівню виробництва, умовами забезпечення виробництва робочою силою та встановленим нормативно-правовим вимогам. Категорія «персонал підприємства» характеризує кадровий потенціал, трудові та людські ресурси виробництва. Вона відображає сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад. У обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, пов'язану як з основною, так і з неосновної діяльністю підприємства.
Для аналізу, планування, обліку та управління персоналом всі працівники підприємства класифікуються по ряду ознак. Залежно від участі у виробничому процесі весь персонал підприємства поділяється на дві категорії: промислово-виробничий персонал (ППП) і непромисловий.
До промислово-виробничого персоналу належать працівники, які непосредст-венно пов'язані з виробництвом і його обслуговуванням.
До непромислового персоналу належать працівники, які безпосередньо не пов'язані з виробництвом і його обслуговуванням.
В основному це працівники житлово-комунального госпо-дарства, дитячих та лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.
Натомість промислово-виробничий персонал в залежності від виконуваних ним функцій класифікується на такі категорії: робітники, керівники, фахівці, службовці.
До робітників належать працівники підприємства, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники в свою черга підрозділяються на основних і допоміжних. До основних відносяться робітники, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, до допоміжних - робітники, займаю-щіеся обслуговуванням виробництва. Цей поділ суто умовний, і на практиці іноді їх важко розмежувати.
До фахівців на підприємстві належать: бухгалтери, економісти, техніки, механіки, психологи, соціологи, художники, товарознавці, технологи та ін
До службовців на підприємстві належать: агенти з постачання, друкарки, секретарі-друкарки, касири, діловоди, табельщики, експедитори та ін
Крім загальноприйнятої класифікації ППП за категоріями, існують класифікації і всередині кожної категорії. Наприклад, керівників на виробництві залежно від очолювана-ляем ними колективів прийнято поділяти на лінійних і функціональних. До лінійним від-носяться керівники, які очолюють колективи виробничих підрозділів, підпри-ємств, об'єднань, галузей, та їх заступники; до функціональних - керівники, очолюю-щие колективи функціональних служб (відділів, управлінь), та їх заступники.
За рівнем, займаному в загальній системі управління народним господарством, все керівни-ка поділяються на: керівників низової ланки, середньої та вищої ланки.
До керівників низової ланки прийнято відносити майстрів, старших майстрів, виконробів, начальників невеликих цехів, а також керівників підрозділів усередині функціональних відділів і служб.
Керівниками середньої ланки вважаються директори підприємств, генеральні директори всіляких об'єднань та їх заступники, начальники великих цехів.
До керівним працівникам вищої ланки зазвичай ставляться керівники ФПГ, гені-ральних директори великих об'єднань, керівники функціональних управлінь міні-міністерств, відомств та їх заступники.
Наукою і практикою вже давно встановлено, що ефективність роботи підприємства на 70-80% залежить від його керівника. Саме керівник підбирає для себе команду і визна-ділячи кадрову політику на підприємстві. Від того, як він це робить, залежить дуже багато. Якщо на підприємстві немає перспективного плану розвитку підприємства, якщо немає стратегії на дальню і ближню перспективу, значить, немає всього цього і в голові керівника. У цьому випадку вважайте, що у підприємства погане майбутнє. Тому на кожному підприємстві основним стрижнем у кадровій політиці повинні бути підбір і розстановка в першу чергу керівників різного ланки.
Ефективність використання робочої сили на підприємстві в певній мірі залежить і від структури кадрів підприємства - складу кадрів по категоріях і їх частки в загальній чисельності.
На структуру ППП впливають такі чинники:
- рівень механізації та автоматизації виробництва;
- тип виробництва (одиничний, дрібносерійний, великосерійний , масовий);
- розміри підприємства;
- організаційно-правова форма господарювання;
- складність і наукоємність випускається;
- галузева приналежність підприємства та ін

Кадрова політика на підприємстві повинна бути спрямована на оптимальне поєднання катего-рій ППП.
Процес управління персоналом вимагає, щоб на кожному підприємстві визначалася й аналізувалася структура ППП за статевою та віковою складам, а також за рівнем квалі-фікації. Це необхідно для того, щоб своєчасно готувати заміну кадрів, а також для дос-тижения найбільш прийнятною для підприємства структури кадрів за статевою та віковою складам, за рівнем кваліфікації та іншими ознаками.
Персонал фірми і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, які можуть бути з меншим чи більшим ступенем достовер-ності обмірювані і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:
- списковій і явочній чисельністю працівників фірми і / або її внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;
- часткою працівників певних категорій з вищою, середньоспеціальних освітою в об-щей їх чисельності;
- середньоспискової чисельністю працівників фірми і / або її внутрішніх підрозділів за оп-ределенний період;
- питомою вагою працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності ності працівників фірми;
- темпами зростання (приросту) чисельності працівників фірми за певний період;
- середнім розрядом робітників підприємства;
- питомою вагою службовців, що мають вищу або середню спеціальну освіту в загальній чисельності службовців і / або працівників підприємства;
- середнім стажем роботи за фахом керівників і фахівців фірми;
- плинністю кадрів;
- фондоозброєністю праці працівників та / або робітників на фірмі та ін
Сукупність перерахованих і ряду інших показників може дати уявлення про кількісний, якісному і структурному стані персоналу фірми і тенденції його зміни для цілей управління персоналом, у тому числі планування, аналізу та розробки заходів щодо підвищення ефективності використання людських ресурсів підпри-ємства.
Кількісна характеристика персоналу фірми в першу чергу виміряється такими показниками, як облікова, явочна і середньооблікова чисельність працівників. Облікова чисельність працівників фірми - це показник чисельності працівників облікового складу на певну дату з обліком прийнятих і вибулих за цей день працівників. Явочна чисельні-ність - це розрахункова кількість працівників облікового складу, які повинні з'явитися на роботу для виконання виробничого завдання. Різниця між явочним і обліковим соста-вом характеризує кількість цілодобових простоїв (відпустки, хвороби, відрядження і т.д.).
Для визначення чисельності працівників за певний період використовується показу-тель середньооблікової чисельності. Він застосовується для обчислення продуктивності праці, середньої заробітної плати, коефіцієнтів обороту, плинності кадрів і ряду інших показників. Середньооблікова чисельність працівників за місяць визначається шляхом підсумовування чисельно-сті працівників облікового складу за кожний календарний день місяця (включаючи святкові та вихідні дні) і розподілу отриманої суми на кількість календарних днів місяця. Среднеспісоч-ная чисельність працівників за квартал (рік) визначається шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства в кварталі (року) і розподілу отриманий-ної суми на 3 (12).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 Кадри фірми, їх класифікація і значення "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  фірми. У лекції розглядаються: - концепції витрат виробництва; - класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 3. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 4. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 5. Проблемні питання
  фірми відрізняється від внутрішньої? 4. Як і чому розширюються фірми? 5. Що мається на увазі під оптимальним розміром
 6. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  кадри. Кадри промисловості становлять найважливішу частину кадрів національної економіки. Трудові ресурси галузей промисловості складають приблизно 30% трудових ресурсів всього народного господарства. Трудові ресурси - це і робоча сила, і підприємці, які вміють організувати справу і ризикувати, відповідати за результати своєї справи. Як правило, трудові ресурси ототожнюються тільки з
 7. 1. Питання для знавців реальної економіки
  кадри працівників? 1.2. Які блага є предметами особистого споживання, а які - засобами виробництва: а) сіль, б) персональний комп'ютер; в) автомашина; г) цукор-пісок; д) цвяхи; е) трактор? 1.3. Визначте, що було головним видом багатства на різних стадіях
 8. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 9. Поняття витрат і прибутку
  фірми) важливо визначити не тільки свої доходи, а й свої витрати з виробництва продукції (насамперед витрати на придбання ресурсів на ринках). Витрати на виробництво продукції називаються витратами виробництва або просто витратами. Співвідносячи доходи (сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.),
 10. Прибуток фірми
    фірми (підприємства), мають на увазі прибуток в широкому значенні. Це комплексний показник, що відображає результати господарської діяльності фірми. Тому в ринковій економіці прибутку приділяють величезну увагу. Так, економісти ретельно аналізують рівень прибутку (так звану норму прибутку) фірми. Прагнучи до її максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює, який мінімально
 11. Постійні, змінні та валові витрати
    фірми завжди відносяться до категорії змінних, а накладні витрати відносяться до постійних (рис. 10.1). Рис. 10.1. Взаємозв'язок між двома видами класифікації витрат Сума постійних і змінних витрат являє собою валові, або сумарні, витрати фірми ТС (англ. total costs). Розподіл витрат на постійні та змінні увазі умовне виділення короткострокового і
 12.  ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
    класифікація
 13. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
    класифікації виділяють: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ і економічну класифікацію витрат бюджетів РФ; 3) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 5) класифікацію видів державних внутрішніх боргів РФ і
 14. Лекція 9 Тема: ФІРМА - ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ БІЗНЕСУ. ФОРМУВАННЯ І РУХ КАПІТАЛУ ФІРМИ
    фірми і її теорії; - кругообіг і оборот капіталу фірми; - менеджмент як теорія управління фірмою; - сутність і функції
 15.  Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
    класифікація
 16. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
    класифікації є ознака (критерій) або декілька ознак (критеріїв). Класифікатором в статистиці називається систематизований перелік об'єктів (галузей, підприємств і т. п.), кожному з яких присвоюється код. Код замінює назву об'єкта і служить засобом його ідентифікації. Номенклатурою в статистиці називається стандартний перелік об'єктів і їх груп, в якому
 17. Економічні та бухгалтерські витрати
    фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У
 18. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
    фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати». Умови: закриття фірми, мінімізації збитків, максимізації
 19. III.3.2. Класифікація країн групи експертів Організації Об'єднаних Націй
    класифікації країни світового господарства за рівнем розвитку та регіональним особливостям поділяються на чотири групи: А - афро-азіатські країни; В - промислово розвинені країни; С - латиноамериканські країни; D - країни з централізовано планованої економікою. Сума двох груп А + С - це країни, що розвиваються, які за своєю структурою дуже диференційовані за рівнем розвитку і
© 2014-2022  epi.cc.ua