Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

21.1 Методичні основи аналізу трудових показників

Високий рівень виробничо-господарської діяльності підприємства передбачає систематичне вивчення стану та можливостей зростання ефективності виробництва. Цим цілям служить, аналіз всіх сторін діяльності підприємства, у тому числі аналіз ефективності використання праці, який називають також аналізом трудових показників.
Загальні цілі аналізу праці досягаються вирішенням ряду завдань:
- аналізом рівня організації праці;
- аналізом стану нормування праці;
- аналізом продуктивності праці;
- аналізом ефективності використання персоналу;
- аналізом ефективності використання коштів, що спрямовуються на споживання.
В рамках кожного завдання досліджують фактори, що впливають на показники, з'ясовують причини втрат і недоліків, розкривають резерви поліпшення використання праці.
Залежно від цілей і об'єкта застосовують різноманітні прийоми дослідження. До найбільш поширених серед них відносяться:
порівняння - зіставлення поточного рівня досліджуваного показника з базою. У якості бази можна брати планові нормативи, показники роботи інших підприємств. У всіх випадках обов'язкова умова правильності порівняння - порівнянність об'єктів і показників вивчення;
угруповання - розкриття змісту досліджуваних об'єктів шляхом розчленування їх на групи за певними ознаками;
Елімінування - прийом встановлення впливу окремих факторів на зміну загальних показників. При його використанні визначають вплив кожного фактора по одному, вплив інших умовно приймаючи незмінним;
базисний і ланцюговий методи обробки динамічних рядів;
При базисному методі коефіцієнт зростання (зниження) величини показників динамічного ряду визначають по відношенню до одного попереднього показника, яке приймали на базу. Наприклад, для динамічного ряду: 10, 16, 12, 18 - базисними коефіцієнтами зростання будуть: 1,6 (16:10); 1,2 (12:10) і 1,8 (13:10).
При ланцюговому методі темпи зміни показників визначають як відношення рівня кожного наступного показника до попереднього. У наведеному вище динамічному ряду ланцюгові коефіцієнти зростання (зниження) будуть: 1,6 (16:10); 0,75 (12:16); 1,5 (18:12).
Деталізація - розкладання узагальнюючих (зведених) показників на приватні, що розрізняються за часом, місцем їх формування, виконавцям;
зведення - форма узагальненого представлення різних показників для оцінки якого- або процесу;
експертна оцінка - висновок фахівців з якомусь питання, процесу або об'єкта.
Перераховані, а також інші прийоми аналізу використовують, як правило, в сукупності.
Інформаційною базою аналізу служать, перш за все, чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють роботу підприємств.
Важлива складова частина інформаційної бази - планово-нормативна документація, а основне джерело аналізу - бухгалтерська і статистична звітність, акти ревізій, довідки обстежень та перевірок, пояснювальні записки, протоколи виробничих нарад, дані анкетні опитувань, письма заяви і скарги трудящих.
Аналіз трудових показників має різні види:
по періодичності проведення розрізняють аналізи - щоденний, тижневий, місячний, квартальний, піврічний, річний;
по повноті охоплення об'єктів - повний, локальний, тематичний;
по методам вивчення об'єктів - комплексний, суцільний, вибірковий;
по характеру вивчення - поточний, оперативний, систематичний, разовий.
Комплексний аналіз - підсумкова оцінка діяльності підприємства, заснована на детальній перевірці всіх показників.
Поточний аналіз - процес вивчення діяльності підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік). Це систематичний аналіз, що базується на бухгалтерській і статистичній звітності.
Оперативний аналіз - контроль за ходом виконання планових показників для прийняття оперативних управлінських рішень. Він може бути разовим. Джерело аналізу - дані обліку і одноразові спостереження.
Для об'єктивного аналізу необхідна попередня перевірка достовірності інформаційної бази. Особливе значення має перевірка звітності, основного джерела інформації, що відображає результати виробничо-господарської діяльності. Перевірка включає контроль дотримання правил складання та подання звітності, взаємоузгодження показників різних форм звітності, правильності планових, базисних і звітних показників, включених в бухгалтерсько-статистичні матеріали
Організація аналізу ефективності використання праці - визначення порядку здійснення заходів щодо вивчення використання праці на підприємстві. До нього відносять: визначення етапів підготовки і проведення аналізу; встановлення об'єктів дослідження, виконавців, складу інформаційної бази, прийомів вивчення і узагальнення, способів оформлення та реалізації його результатів.
Проведення аналізу складається зі стандартних етапів роботи:
підготовчого, коли розробляють документи, необхідні для аналізу, проводять інструктаж персоналу, який братиме участь у зборі та обробці інформації;
збору інформації, що підлягає аналізу;
обробки зібраної інформації;
узагальнення результатів аналізу: розкриття резервів поліпшення роботи, розробка висновків і пропозицій.
При підготовці до аналізу необхідно розробити план і програму його проведення. У плані вказують види робіт, термін їх виконання та виконавців. Це - організаційний документ аналізу.
Програма - методичний документ, в якому встановлюють: мета, завдання та об'єкти аналізу, склад необхідних для аналізу даних; джерела інформації, звідки ці дані можна отримати; методи аналізу.
План і програма можуть бути об'єднані в один документ, але важливо, щоб у нього були включені всі перераховані вище питання.
Інформацію збирають шляхом спостережень, вимірів, опитувань, обробки статистичних даних, матеріалів оперативного і бухгалтерського обліку та з інших джерел.
Інформацію обробляють за допомогою складання таблиць, графіків, діаграм, оглядів, інших видів аналітичних матеріалів.
Аналіз завершують узагальненням результатів, їх оцінкою, формулюванням висновків.
На основі визнаних доцільними пропозицій розробляють план організаційно-технічних і соціально-економічних заходів, в якому вказують види і терміни виконання робіт, кошти для їх здійснення, очікуваний економічний ефект, відповідальних виконавців. Заходи плану повинні бути конкретні, реально здійснимі, економічно обгрунтовані.
Аналітична робота на підприємстві повинна виключати формалізм і некомпетентність, настільки широко побутували в умовах планової, командно-адміністративної системи господарювання. Аналіз проводять тільки тоді, коли це дійсно необхідно для виробництва. Тим не менше, існують вимоги, яких необхідно дотримуватися для забезпечення успіху аналітичної роботи. До них відносяться:
- системність, яка полягає в тому, що до об'єкта аналізу слід підходити як до сукупності, що складається з елементів, що знаходяться у внутрішній залежності, і в той же час як до сукупності, що є лише частиною системи вищого порядку, тобто необхідно усвідомити всю систему взаємозв'язків і залежностей усередині об'єкта аналізу і його взаємозв'язку із зовнішніми об'єктами і явищами;
- комплексність, що припускає всебічний підхід до вивчення явища, дослідження його з різних сторін із залученням фахівців різного профілю, наприклад економістів, соціологів, психологів;
- регулярність, тобто проведення аналізу в певні проміжки часу;
- економічна виправданість - проведення аналізу на ділянках, насамперед відрізняються низькими результатами робіт;
- ретельна підготовка, вибір найбільш ефективних методів і засобів;
- професіоналізм, підбір кваліфікованих працівників для розробки програм, узагальнення зібраної аналітичної інформації та обгрунтування рекомендацій.
У цьому посібнику викладаються методи аналізу продуктивності праці, ефективності використання персоналу підприємства та коштів, що спрямовуються на споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.1 Методичні основи аналізу трудових показників "
 1. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011
  методичний посібник включені методичні засоби, що забезпечують організацію навчального процесу на основі системно-діяльного підходу. Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань, що
 2. Література
  основа для складання пояснювальної записки до річного звіту за 1999 рік / / Головний бухгалтер. 2000. № 6. С. 62-68. 10. «Правила ведення касових операцій в Республіці Білорусь» від 31.07.96 р. № 90. 11. Інструкція з бухгалтерського обліку в бюджетних установах, затверджена наказом Міністерства фінансів Росії від 30.12.99 р. № 107н. 12. Методичні вказівки «Про порядок виконання
 3. Література
  основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від 10.10.1991 р. № 1734-1 (зі змінами та доповненнями) . 6. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності». 7. Закон Республіки Білорусь «Про бюджет Республіки Білорусь на 2000 рік». 8. Методичні вказівки про порядок списання майна, що відноситься до основних засобів, організаціями та установами, що складаються на
 4. 1.Пояснітельная записка-обгрунтування до вивчення курсу "Історія економіки"
  методичні вказівки є додатковим матеріалом до навчального посібника "Історія економіки". Його використання дозволить закріпити отримані знання з даної дисципліни, розширити інформаційну базу вивчення, навчитися застосовувати теоретичні знання в практичних цілях. Методичні вказівки з курсу "Історія економіки", мають структуру, яка відповідає навчального посібника з дисципліни
 5. Студент повинен вміти
  методичних вказівках представлені: пояснювальна записка, плани семінарських занять, методичні вказівки, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань з основних тем курсу, список основної літератури. Навчальні завдання зібрані з основних тем курсу, відповідно до робочої програми та планами семінарських занять. Кожне завдання включає: основні терміни та
 6. Література
  методичний посібник. М., 1997. 14. Економіка, організація і планування невиробничої сфери: Навчальний посібник / За ред. Є.І. Жильцова. М., 1987. 15. Якупенко К.К. Ревізія бюджетних установ. М., 1972. 16. Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР. М., 1987. 17. Інструкція з організації лікувального харчування в
 7. Література
  методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Скрипченко Д.Г. Оплата праці та шляхи її реформування. Мн., 1997. 7. Довідковий посібник з аналізу діяльності наукових організацій / А.К. Казанцев, Б.І.
 8. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
 9. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  основі норм споживання ресурсів попередніх процесів планування та аналізу господарської діяльності (АХД) і узагальнюються в річному перспективному і поточному виробничому планах, що регламентують елементи управління виробництвом. Звітні показники відображаються і узагальнюються в бухгалтерському, статистичному і управлінському обліку і висловлюють фактично досягнутий рівень, стан
 10. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  основна заробітна плата виробничих робітників. Ці показники розраховуються як за планом, так і фактично. Далі виявляються відхилення від плану. Аналогічно аналізується зміна прямих матеріальних і трудових витрат у собівартості одиниці продукції в порівнянні з попереднім роком. Значну частину собівартості продукції складають непрямі витрати, аналіз яких проводиться при
 11. Список літератури
  методичні рекомендації. - М.: Економіка, 1987. 21. Наукова організація праці робітників. Методичні рекомендації. - М.: НДІ праці, 1984. 22. Никифорова А.А. Ринок праці: зайнятість і безробіття. - М.: Міжнародні відносини, 1991. 23. Нормування праці службовців. Методичні вказівки. - М.: НДІ праці, 1979. 24. Нормування праці / / За ред. В.М. Данюка и В.М. Абрамова. - К.: ВІПОЛ, 1995.
 12. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  основними напрямками: 1) оцінка стану і використання трудових ресурсів; 2) вивчення балансу робочого часу; 3) оцінка використання фонду заробітної плати; 4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ з
 13. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
    основі будується порівняльний аналітичний
 14. 92. Соціологічні дослідження у сфері праці
    методична (розробка нових методів дослідження). У структурному відношенні дослідницький процес складається з трьох, якісно різних, але взаємопов'язаних певною послідовністю процедур: концептуалізація, пізнавальна процедура і процедура об'єктивації. Сутність концептуалізації - перехід від соціального замовлення до дослідження об'єкта, розробка концептуальної схеми
© 2014-2022  epi.cc.ua