Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

18.2. Концепції економіко-математичного моделювання МОБ та МСБ

Дані МОБ та МСБ використовують для цілей економіко-математичного моделювання міжгалузевих (міжсекторальних) зв'язків.
По періоду аналізу МОБ підрозділяються на статичну і динамічну системи. У статичній моделі МОБ, яка складається для одного року, капіталовкладення є заданими і включаються до складу кінцевого продукту. Динамічні МОБ складаються на кілька років, де результати першого року визначають умови виробництва другого року і т.д., а капіталовкладення є функцією випусків галузей в наступні роки.
При постановці статичної моделі МОБ передбачається пряма пропорційна залежність обсягів виробничого споживання від обсягів вироблених продуктів (тому МОБ будують у розрізі «чистих» галузей). Коефіцієнтами пропорційності є коефіцієнти прямих поточних витрат продукції i-тій галузі на виробництво одиниці продукції j - тій галузі, які розраховуються за формулою:
ij=,
де - продукція j-тій галузі;
- продукція i - тієї галузі, що поставляється j - тій галузі для
цілей поточного виробничого споживання (ПП).
Тоді, якщо розглядати дані МОБ та МСБ по рядках, випуск кожної галузі можна описати у вигляді рівняння:
, (i=1,2, ... n), (4)
де yi - кінцевий попит i - тієї галузі (кінцеве споживання, валове
накопичення, експорт).
За колонкам МОБ і МСБ можна розрахувати витрати кожної галузі, тобто
(J=1,2, ... n), (5)
де zi - валова додана вартість j - тій галузі.
В матричної формі рівняння (4) має вигляд:
, (6)
де - вектор випуску продукції;
- матриця коефіцієнтів прямих поточних витрат;
- вектор кінцевого попиту.
З (3) випливає, що
, або,
звідки
(7) .
Рівняння (7) називається основним рівнянням МОБ, оскільки воно використовується для цілей «пасивного» прогнозування. У зв'язку з безліччю екзогенних параметрів моделі виникає проблема існування зворотної матриці і стійкості рішень основного рівняння при змінах параметрів матриці. Зазвичай, перебираючи різні варіанти кінцевого попиту при даній матриці коефіцієнтів повних витрат, розраховуються різні варіанти «пасивних» прогнозів. У рамках концепції МОБ і його економіко-математичного моделювання, побудова динамічної системи, що враховує прямі і зворотні зв'язки в економіці, неможливо.
Економіко-математична модель МСБ, призначена для цілей стратегічного планування економіки, є імітаційної. При її побудові використовується метод ітерацій, що забезпечує послідовну (мультипликативную) ув'язку обсягів випуску з забезпечують їх ресурсами. Ітеративне побудова МОБ в статичній постановці описується таким чином.

Для виробництва кінцевого продукту Y потрібно зробити продукт АY. Якби сировину і матеріали, що становлять вектор АY, поставлялися з боку, то на цьому балансові розрахунки були б закінчені. Але так як сировину і матеріали, необхідні для виробничого споживання, повинні бути виготовлені в даній системі виробництва, то перед виробництвом стоїть завдання - виробити весь продукт Х (1)=АY + Y.
За даних нормах витрати () для виробництва АY потрібно зробити продукт ААY. Отже, необхідно зробити продукт Х (2)=Y + АY + А2Y=АХ (1) + Y.
Повторюючи це L раз, отримаємо
Х (L)=АХ (L-1) + Y=(Е + А + А2 + ... + А L + ...) Y.
Матричний ряд (Е + А + А2 + ... + А L + ...) сходиться за умови, що виробляється продукції більше, ніж споживається на її виробництво. При цьому
lim (Е + А + А2 + ... + А L + ...)=(Е - А)-і, отже, Х=(Е - А) -1 Y.
При заданої точності розрахунку ітераційний процес побудови МОБ закінчується тоді, коли,
де L=1,2 ... - номер кроку ітеративного розрахунку;
? - Ступінь точності розрахунків.
Однак матричний ряд (Е + А + А2 + ... + А L + ...) може не сходитися. Для забезпечення його збіжності потрібно задати деякий ресурс, що обмежує його споживання в процесі виробництва. Таким ресурсом є витрати праці, загальна величина яких враховуються у відкритій моделі Леонтьєва.
Зважаючи на наявність жорсткого обмеження щодо використання ресурсу праці, в моделі задається лише бажана структура кінцевого продукту Y (Y=? Y, де? - Коефіцієнт, що приводить кінцевий продукт у відповідність з виділеними ресурсами праці). Весь обсяг кінцевого продукту (?) Визначається з урахуванням необхідності виконання балансу по праці.
Відкрита модель Леонтьєва має вигляд:
АХ +? Y=Х
Аn +1 Х=Хn +?> Max
де Аn +1 - вектор витрат праці, Хn +1 - ресурс праці.
Двоїста модель МОБ для розрахунку цін, що виражають повні витрати праці, має вигляд:
ЦА + Аn +1=ц,
де ц - вектор цін.
Розрахунок цін методом ітерацій здійснюється за формулою: ц (L)=ц (L-1) А + Аn +1, причому для L=1, ц (0)=Аn +1.
Тоді коефіцієнт?, Кінцевий продукт Y і валовий продукт Х розраховуються за формулою:
?=Хn +1 / ц Y; Y=? Y; Х=(Е - А) -1 Y.
Алгоритм складання динамічного МСБ, націленого на забезпечення сталого зростання виробництва кінцевого продукту невиробничого призначення в структурі, замовленої кінцевими споживачами, і що склалося розподілі ресурсів витрат на цілі його виробництва (2-е підрозділ суспільного виробництва) і виробництва валового нагромадження (1-е підрозділ суспільного виробництва), такий:
1.
Вихідна інформація по доходах і видатків всіх секторів економіки впорядковується у вигляді таблиці МСБ.
2. Здійснюється коригування показників у МСБ. Її суть у підвищенні цін на збиткову продукцію і, оскільки загальний обсяг ресурсів від цього не змінюється, то неминуче зниження цін на високорентабельну. Всі елементи рядків МСБ, крім рядка n + 3 повинні бути помножені на коефіцієнт коригування Фi=. Оскільки збільшення або зменшення грошових доходів домашніх господарств змінює тільки масштаб виміру, то зміни по рядку n + 3 позбавлені всякого сенсу, що значить Фn +3=1.
Процес коригування продовжується до тих пір, поки не будуть отримані ціни виробників, при яких прибутки (збитки) для всіх секторів будуть рівні нулю.
3. Розраховуються показники матриці прямих поточних витрат і матриці повних поточних витрат для скоригованого МСБ.
4. Розраховуються істинні ціни кінцевих покупців, рівні сумі витрат виробництва і обігу продуктів. Вони порівнюються з ринковими цінами. Виробничі інвестиції держави направляються, насамперед, тим виробникам, у яких виручка на карбованець витрат вище. Далі за даними таблиці МСБ з урахуванням пропозицій виробників за новим технологічним способам виробництва (тут потрібне інженерно-економічне обгрунтування) розраховується мультиплікативна зв'язок виробників, націлена на стійке зростання продукту, в структурі замовленої кінцевими споживачами. У ході розрахунків визначається ефективний розподіл виробничих інвестицій для заміщення технологічних способів виробництва, що забезпечує максимізацію економії поточних витрат і її залучення в зростання обсягу кінцевого споживання, а також для оптимізації структури кінцевого споживання в напрямку, вказаному кінцевими споживачами.
5. У ході итеративной ув'язки розрахунків визначаються ціни природних монополій, джерела та напрями використання державних виробничих інвестицій, дохідна і видаткова частини (з урахуванням структури витрат, що задається представницькою владою) федерального бюджету, баланс грошових доходів і витрат населення, зовнішньоекономічний баланс, податки на виробництво.
Проведення розрахунків МСБ, навіть за наявності значних помилок у вихідній інформації, дозволить уряду не тільки мати орієнтири для прийняття поточних рішень з виведення країни з кризи з урахуванням їх довгострокових наслідків, а й здійснювати інституційні перетворення в економіці не "наосліп», а виходячи з необхідності реалізації соціально ефективної стратегії розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.2. Концепції економіко-математичного моделювання МОБ та МСБ "
 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ
  (від франц. modelle, від лат. modulus - міра, зразок) відтворення економічних об'єктів і процесів в обмежених, малих, експериментальних формах, в штучно створених умовах (натурне моделювання). В економіці частіше використовується математичне моделювання за допомогою опису економічних процесів математичними залежностями. Моделювання служить передумовою і засобом
 2. 3.3. Методи планування та прогнозування фінансових показників
  Для розрахунку, планування і прогнозування основних фінансових показників діяльності організації використовуються різні методи, зокрема, програмно-цільовий, нормативний, методи економіко-математичного моделювання, методи економічної кібернетики (імітаційного моделювання), методи математичної статистики та економетрики (стохастичного факторного аналізу), а також традиційні
 3. ТЕОРІЯ ІГОР
  теоретичний напрям у науці, що використовує апарат математичного моделювання в цілях передбачення, вироблення найкращих варіантів дій в умовах невизначеності, в ігрових
 4. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 5. Логічне моделювання
  Логічне моделювання - виявлення горизонтальних і вертикальних причинно-наслідкових зв'язків між головними факторами, що характеризують управлінські, економічні, соціальні чи інші процеси, з метою відтворення процесів при аналізі, прогнозуванні й оцінці параметрів
 6. ОБМЕЖЕННЯ
  1) випливають із законів та інших нормативних актів, з рішень державних органів межі, межі, за які не повинна виходити діяльність економічних суб'єктів. Поширеною формою є обмеження в галузі експорту та імпорту товарів, імміграції; 2) в економіко-математичному моделюванні обмеження разом з цільовою функцією утворюють модель лінійного програмування.
 7. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
  економіко-математичні моделі, які описують в математичній формі розвиток економіки в цілому та її найбільш важливих частин (галузей, секторів, сфер). Змінними таких моделей є макроекономічні
 8. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
  Прогноз кон'юнктури будь-якого товарного ринку зазвичай розробляється на основі даних аналізу і вивчення показників, які можуть допомогти у визначенні тенденцій розвитку виробництва та міжнародної торгівлі в майбутньому. Прогноз кон'юнктури дає оцінку ймовірного руху цін, залежно від чого змінюється тактика закупівлі та реалізації товару. Існує безліч різноманітних методів
 9. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ (ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ)
  економіко-математичні моделі, які описують в математичній формі зміну в часі економічних показників, що характеризують розвиток, зростання економіки в цілому, її галузей, окремих економічних
 10. 6. Моделювання економіки в цілому
  Щоб зрозуміти взаємозв'язки між інфляцією, безра-ботіцей та економічним зростанням, з одного боку, і поведінкою фірм, домашніх господарств і макрое-кономіческіх політикою - з іншого, ми должнипостроіть модель економіки в Загалом Це завдання ре-щує в частинах 5 і 6 цієї книги, і построеннаямодель використовується для аналізу макроекономічного ської політики і функціонування экономики.Макроэкономическое
 11. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ
  застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення, розрахунку економічних
 12. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ
  опис економічних процесів, об'єктів, зв'язків з використанням математичного апарату, насамперед математичних рівнянь,
 13. Висновки
  1. З розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі
 14. Предмет МАКРОЕКОНОМІКИ. Особливості МАКРОЕКРОНОМІ-чеських АНАЛІЗУ. Макроекономічні МОДЕЛІ.
  Макроекономіка - це наука, яка розглядає господарські процеси і явища, що відбуваються на рівні національної держави в їх системному взаємозв'язку елементів. Макроекономіка - вивчає так само вплив податків, гос-них витрат і дефіциту держ-ого бюджету на загальне у робочих місць і валовий дохід, вона так само досліджує роль грошей і рівень банківського відсотка. Основним діючим
 15. Методи
  В економічній теорії широко використовуються методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, системний підхід, методи моделювання (насамперед графічний, математичний і комп'ютерного моделювання). Метод наукової абстракції (абстрагування) полягає в відволікання в процесі пізнання від зовнішніх явищ, несуттєвих деталей і виділенні сутності предмета чи явища. В результаті цих
 16. Терміни і поняття
    Напрями та школи економічних теорій Класична теорія Гранична корисність Неокласичний напрям Кейнсианство Мультиплікатор Акселератор Сукупний попит Монетаризм Стагфляція Институционализм Неолібералізм Марксизм - економічна концепція Економічні погляди російських учених Економіко-математична школа в Росії Лінійне програмування
 17. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
    До методів демографічного прогнозування відносяться: 1) методи екстраполяції; 2) метод пересування віків; 3) методи статистичного моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш
 18. Математичне сподівання
    Цей показник розглядався в розділі 2 у зв'язку з темою позитивного і негативного математичного очікування. При використанні для оцінки надійності статистичних даних математичне сподівання - непостійна величина, вона змінюється від однієї угоди до іншої. Однак цей показник може дозволити вам порівняти стійкість результатів вашого методу з іншими. У торгівлі я віддаю перевагу
 19. Математична логіка
    Математична логіка являє собою сукупність штучних формалізованих мов, для яких встановлюються такі їх логічні властивості, як довідність, виводимість, слідство і т.д. На відміну від класичної математичної логіки, що базувалася на принципі двозначності (визнання судження або істинним, або хибним), сучасна математична логіка керується принципом
 20. Гіпотези, теореми, теорії, концепції та моделі
    У процесі виявлення та узагальнення закономірностей економісти висувають гіпотези, тобто наукові припущення. Якщо гіпотеза може бути математично доведена, то її називають теоремою. На основі вже виявлених і узагальнених, перевірених і успішно використовуваних закономірностей господарського життя (законів, принципів) економісти створюють теорії - набори положень, що пояснюють ті чи інші явища
© 2014-2022  epi.cc.ua